导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

曹刿论战

[先秦]左丘明

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”(徧 同:遍)

shíniánchūnshīgōngjiāngzhàncáoguìqǐngjiànxiāngrényuēròushízhěmóuzhīyòujiānyānguìyuēròushízhěwèinéngyuǎnmóunǎijiànwènzhàngōngyuēshísuǒāngǎnzhuānfènrénduìyuēxiǎohuìwèipiánmíncónggōngyuēshēnggǎnjiāxìnduìyuēxiǎoxìnwèishéngōngyuēxiǎozhīsuīnéngcháqíngduìyuēzhōngzhīshǔzhànzhànqǐngcóngpiántóng)biàn

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”
曹刿:春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。 十年:鲁庄公十年(公元前年)。 齐师:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队。 伐:攻打。 我:指鲁国。《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。 公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。 肉食者:吃肉的人,指当权者。 谋:谋议。 间:参与。 鄙:鄙陋,目光短浅。 乃:于是,就。 何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。衣食所安, 弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。 安:有“养”的意思。 弗:不。 专:独自专有,个人专有。 必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给别人。以,把。 人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。 遍:一作“徧”,遍及,普遍。 牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。 加:虚报夸大。 小信未孚:�这只是)小信用,未能让神灵信服。孚,使人信服。福:名词作动词,赐福,保佑。狱:(诉讼)案件。察:明察。情:实情。忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

gōngzhīchéngzhànzhǎngsháogōngjiāngzhīguìyuēwèirénsānguìyuēshībàigōngjiāngchízhīguìyuēwèixiàshìzhédēngshìérwàngzhīyuēsuízhúshī

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。
公与之乘:鲁庄公和他共坐一辆战车。之,指曹刿。 长勺:鲁国地名,今山东莱芜东北。 败绩:军队溃败。 驰:驱车追赶。 辙:车轮碾出的痕迹。 轼:古代车厢前做扶手的横木。 遂:于是,就。 逐:追赶,这里指追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

gōngwènduìyuēzhànyǒngzuòzàiérshuāisānérjiéjiéyíngzhīguónányǒuyānshìzhéluànwàngzhúzhī

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”
既克:已经战胜。既,已经。夫战, 勇气也:作战,(是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。夫,放在句首,表示将发议论,没有实际意义。 一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。作,振作。 再:第二次。 三:第三次。 彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。 难测:难以推测。测,推测,估计。 伏:埋伏。 靡:倒下。 曹刿论战:选自《左传·庄公十年》。题目是(教材编写者)后加的。
国风·周南·麟之趾

[先秦]佚名

麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。

línzhīzhǐzhènzhèngōngjiēlín

麟的脚趾呵,仁厚的公子呵。哎哟麟呵!
麟:麒麟,传说动物。被古人看作至高至美的野兽,因而把它比作公子、公姓、公族的所谓仁厚、诚实。 趾:足,指麒麟的蹄。 振振:诚实仁厚的样子。 公子:与公姓、公族皆指贵族子孙。 于:通吁,叹词。  于嗟:叹美声。

麟之定,振振公姓,于嗟麟兮。

línzhīdìngzhènzhèngōngxìngjiēlín

麟的额头呵,仁厚的公姓呵。哎哟麟呵!
定:通顁,额。 公姓:诸侯之子为公子,公子之孙为公姓。或曰公姓犹言公子,变文以协韵。

麟之角,振振公族,于嗟麟兮。

línzhījiǎozhènzhèngōngjiēlín

麟的尖角呵,仁厚的公族呵。哎哟麟呵!
公族:与公姓义同。
烛之武退秦师

[先秦]左丘明

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

jìnhóuqínwéizhèngjìnqiěèrchǔjìnjun1hánlíngqínjun1fánnán

(僖公三十年)晋文公和秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾对文公无礼,并且郑国同时依附于楚国与晋国。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾水的南面。
晋侯、秦伯:指晋文公和秦穆公。 以其无礼于晋:指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。倒装句,于晋无礼。以,因为,连词。其,代词,它,指郑国。于,对于。 且贰于楚:并且从属于晋的同时又从属于楚。且,并且,表递进。贰,从属二主。于,对,介词。 晋军函陵:晋军驻扎在函陵。军,名词作动词,驻军。函陵,郑国地名,在今河南新郑北。 氾南:氾水的南面,也属郑地。(古汉语字典注,氾作水命是念作第二声。)

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

zhīyánzhèngyuēguówēiruò使shǐzhúzhījiànqínjun1shī退tuìgōngcóngzhīyuēchénzhīzhuàngyóurénjīnlǎonéngwéigōngyuēnéngzǎoyòngjīnérqiúshìguǎrénzhīguòránzhèngwángyǒuyānzhī

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中了!假如让烛之武去见秦伯,(秦国的)军队一定会撤退。”郑伯同意了。烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,也不能有什么作为了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在由于情况危急因而求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了这件事。
佚之狐:郑国大夫。 若:假如。 使:派。 见:拜见进见。 从:听从。 辞:推辞。 臣之壮也:我壮年的时候。 犹:尚且。 无能为也已:不能干什么了。为,做。已,同“矣”,语气词,了。 用:任用。 是寡人之过也:这是我的过错。是,这。过,过错。 然:然而。 许之:答应这件事。许,答应。

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

zhuìérchūjiànqínyuēqínjìnwéizhèngzhèngzhīwángruòwángzhèngéryǒujun1gǎnfánzhíshìyuèguóyuǎnjun1zhīnányānyòngwángzhèngpéilínlínzhīhòujun1zhībáoruòshězhèngwéidōngdàozhǔhángzhīwǎngláigòngkùnjun1suǒhàiqiějun1chángwéijìnjun1jun1jiāoxiácháoérshèbǎnyānjun1zhīsuǒzhījìnyànzhīyǒudōngfēngzhèngyòu西fēngruòquèqínjiāngyānzhīquèqínjìnwéijun1zhīqínshuōzhèngrénméng使shǐféngsūnyángsūnshùzhīnǎihái

在夜晚(有人)用绳子(将烛之武)从城上放下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。假如灭掉郑国对您有好处,怎敢冒昧地拿这件事情来麻烦您。越过邻国把远方的郑国作为(秦国的)东部边邑,您知道这是困难的,(您)为什么要灭掉郑国而给邻邦晋国增加土地呢?邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。如果您放弃围攻郑国而把它当作东方道路上接待过客的主人,出使的人来来往往,(郑国可以随时)供给他们缺少的东西,对您也没有什么害处。而且您曾经给予晋惠公恩惠,惠公曾经答应给您焦、瑕二座城池。 (然而)惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事,这是您知道的。晋国,怎么会满足呢?(现在它)已经在东边使郑国成为它的边境,又想要向西扩大边界。如果不使秦国土地亏损,将从哪里得到(他所奢求的土地)呢?削弱秦国对晋国有利,希望您考虑这件事!”秦伯非常高兴,就与郑国签订了盟约。派遣杞子、逢孙、杨孙戍守郑国,于是秦国就撤军了。
缒:用绳子拴着人(或物)从上往下运。 既:已经。 敢以烦执事:冒昧地拿(亡郑这件事)麻烦您手下的人。这是客气的说法。敢,冒昧的。执事,执行事务的人,对对方的敬称。 越国以鄙远:�然而)越过别国而把远地(郑国)当做边邑。越,越过。鄙,边邑。焉用亡郑以陪邻:为什么要灭掉郑国而给邻国增加土地呢?焉:何。用:介词,表原因。陪:增加。邻:邻国,指晋国。邻之厚,君之薄也:邻国的势力雄厚了,您秦国的势力也就相对削弱了。之:主谓之间取消句子独立性。厚,雄厚。若舍郑以为东道主:如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人。舍:放弃(围郑)。行李:古今异义,出使的人。共其乏困:供给他们缺乏的东西。共,通“供”,供给。其:代指使者。尝为晋君赐矣:曾经给予晋君恩惠(指秦穆公曾派兵护送晋惠公回国)。尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。为···赐:施恩。许君焦、瑕:(晋惠公)许诺给您焦、瑕两城。朝济而夕设版焉:指晋惠公早上渡过黄河回国,晚上就修筑防御工事。济,渡河。设版,修筑防御工事。版,筑土墙用的夹板。朝,在早晨。厌:通“餍”,满足。东封郑:在东边让郑国成为晋国的边境。封,疆界。这里作用动词。肆其西封:扩展它西边的疆界。指晋国灭郑以后,必将图谋秦国。肆,延伸,扩张。封:疆界。阙:侵损,削减。盟:结盟。戍:守卫。还:撤军回国。[注:在古汉语词典中明确标注为“缺”音,仁者见仁智者见智。说:“说”同“悦”,喜欢,高兴。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

fànqǐngzhīgōngyuēwēirénzhīyīnrénzhīérzhīrénshīsuǒzhīluànzhěngháizhī

晋大夫子犯请求出兵攻击秦军。晋文公说:“不行!假如没有那个人(秦伯)的力量,我是不会到这个地步的。依靠别人的力量而又反过来损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟者,这是不明智的;用散乱(的局面)代替整齐(的局面),这是不符合武德的。我们还是回去吧!”晋军也就离开了郑国。
微夫人之力不及此:假如没有那个人的力量,我是不会到这个地步的。 微:没有。 夫人:远指代词,那人,指秦穆公。因人之力而敝之, 不仁:依靠别人的力量,又返回来损害他,这是不仁道的。 因:依靠。敝,损害。失其所与, 不知:失掉自己的同盟者,这是不明智的。与,结交,亲附。 知:通“智”。以乱易整, 不武:用混乱相攻取代联合一致,是不符合武德的。易,代替。武,指使用武力是所应遵守的道义准则。不武,不符合武德。整,指一致的步调。 吾其还也:我们还是回去吧。其,表商量或希望的语气,还是。 去之:离开郑国。之,指代郑国。

(选自《左传》)

xuǎnzuǒchuán

驹支不屈于晋

[先秦]左丘明

会于向,将执戎子驹支。范宣子亲数诸朝。曰:“来,姜戎氏。昔秦人迫逐乃祖吾离于瓜州,乃祖吾离被苫盖,蒙荆棘,以来归我先君。我先君惠公有不腆之田,与女剖分而食之。今诸侯之事我寡君不如昔者,盖言语漏泄,则职女之由。诘朝之事,尔无与焉!与,将执女。”

huìxiàngjiāngzhíróngzhīfànxuānqīnshùzhūcháoyuēláijiāngróngshìqínrénzhúnǎiguāzhōunǎibèishāngàiméngjīngláiguīxiānjun1xiānjun1huìgōngyǒutiǎnzhītiánpōufènérshízhījīnzhūhóuzhīshìguǎjun1zhěgàiyánlòuxièzhízhīyóujiécháozhīshìěryānjiāngzhí

晋国和诸侯各国在向地集会,准备拘捕姜戎族的首领驹支。晋国大夫范宣子在朝会上亲自指责他,说:“过来,姜戎氏!从前秦国人把你祖父吾离从瓜州赶走,你祖父吾离披着茅草衣、戴着荆条帽前来投奔我国先君。我先君惠公当时有不多的田地,却与你们平分来养活你们。如今诸侯侍奉我们寡君不如从前,大概说话泄漏了什么机密,这主要是你造成的。明天的会议,你不要参加了!你要是参加,就把你抓起来!”
向:吴地,在今安徽怀远县西南。 子驹支:姜戎族的首领,名驹支。姜戎,戎族的一个部落。 数:音鼠,历数其罪。 乃祖:你的祖父。 瓜州:地名,在今甘肃敦煌西。 苫盖:用草编成的覆盖物。 不腆:不丰厚,不多。 女:通“汝”,你。 职:主要。 诘朝:明日。

对曰:“昔秦人负恃其众,贪于土地,逐我诸戎。惠公蠲其大德,谓我诸戎是四岳之裔胄也,毋是翦弃。赐我南鄙之田,狐狸所居,豺狼所嗥。我诸戎除翦其荆棘,驱其狐狸豺狼,以为先君不侵不叛之臣,至于今不贰。昔文公与秦伐郑,秦人窃与郑盟而舍戍焉,于是乎有肴之师。晋御其上,戎亢其下,秦师不复,我诸戎实然。譬如捕鹿,晋人角之,诸戎掎之,与晋踣之,戎何以不免?自是以来,晋之百役,与我诸戎相继于时,以从执政,犹肴志也,岂敢离逷?今官之师旅,无乃实有所阙,以携诸侯,而罪我诸戎。我诸戎饮食衣服不与华同,贽币不通,言语不达,何恶之能为?不与于会,亦无瞢焉。”赋《青蝇》而退。

duìyuēqínrénshìzhòngtānzhúzhūrónghuìgōngjuānwèizhūróngshìyuèzhīzhòushìjiǎnnánzhītiánsuǒcháilángsuǒháozhūróngchújiǎnjīngcháilángwéixiānjun1qīnpànzhīchénzhìjīnèrwéngōngqínzhèngqínrénqièzhèngméngérshěshùyānshìyǒuyáozhīshījìnshàngróngkàngxiàqínshīzhūróngshírán鹿jìnrénjiǎozhīzhūróngzhījìnzhīróngmiǎnshìláijìnzhībǎizhūróngxiàngshícóngzhízhèngyóuyáozhìgǎnjīnguānzhīshīnǎishíyǒusuǒquèxiézhūhóuérzuìzhūróngzhūróngyǐnshíhuátóngzhìtōngyánèzhīnéngwéihuìméngyānqīngyíngér退tuì

驹支回答说:“从前秦国人仗着他们人多,贪婪地掠夺土地,把我们各部落戎人从祖居地赶走。贵国君惠公显示他崇高的品德,认为我们各部戎人都是四岳的后代,不该这样抛弃灭绝。他赐给我们南部边疆的土地,那里是狐狸居住、豺狼嗥叫的地方。我们各部戎人砍除了那里的荆棘,赶走了那里的狐狸、豺狼,从此成了贵国先君既不内侵也不外叛的臣属,直到如今忠诚不二。从前文公与秦国攻打郑国,秦国人私下里同郑国人订立盟约,留下军队在那里驻守,因此而发生肴地战役。当时晋军在前面抵抗,我们戎人在后面进击,秦军全军覆没,实在是我们戎人出了大力。这就如同捕鹿,晋国人抓住它的角,戎人拖住它的后腿,和晋国人一起把它掀倒。戎人为什么不能免于罪责呢?从那时以来,晋国多次出兵征战,我戎人各部从来紧跟其后,时时追随贵国执政,还是像肴之战时那样心志如一,岂敢疏远背离?如今贵国军旅中的长官可能真是有些地方做得不够,使得诸侯叛离,你们却怪罪我们戎人!我们各部戎人服饰饮食(习俗)不与华夏相同,礼仪使者不相往来,言语不通,能做什么对贵国不利的坏事?不参加盟会的事务,我也不会惭愧。”
蠲:显示。 四岳:传说为尧舜时四方部落首领。 裔胄:后嗣。 亢:抗。 掎:拉住,拖住。踣;同“仆”。 犹肴志也:还是像在肴作战时那样忠心。逷;音惕,远。 携:离,疏远。 贽币:古人见面时所赠送的礼物。贽币不通,喻没有往来。 瞢:音孟,闷,不舒畅。 青绳:《诗经·小雅》中的一篇,主旨是希望君子莫信馋言。

宣子辞焉,使即事于会,成恺悌也。

xuānyān使shǐshìhuìchéngkǎi

驹支朗读了《青蝇》诗退了下去,范宣子连忙道歉,请他参加会议事务,同时也成全了自己和蔼可亲的君子美名。
辞:道歉。 成:成全。 恺悌:和乐平易。
国风·邶风·凯风

[先秦]佚名

凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳。

kǎifēngnánchuīxīnxīnyāoyāoshìláo

和风煦煦自南方,吹在枣树嫩芽上。枣树芽心嫩又壮,母亲养儿辛苦忙。
邶(bèi):中国周代诸侯国名,地在今河南省汤阴县东南。 凯风:和风。一说南风,夏天的风。这里喻母爱。 棘心:酸枣树初发的嫩芽。这里喻子女。棘,落叶灌木,即酸枣。枝上多刺,开黄绿色小花,实小,味酸。心,指纤小尖刺。 夭夭:树木嫩壮貌。 劬劳:操劳。劬,辛苦。

凯风自南,吹彼棘薪。母氏圣善,我无令人。

kǎifēngnánchuīxīnshìshèngshànlìngrén

和风煦煦自南方,枣树成柴风吹长。母亲明理又善良,儿子不好不怨娘。
棘薪:长到可以当柴烧的酸枣树。这里比喻子女已长大。 圣善:明理而有美德。 令:善,好。

爰有寒泉?在浚之下。有子七人,母氏劳苦。

yuányǒuhánquánzàixùnzhīxiàyǒurénshìláo

寒泉之水透骨凉,源头就在浚邑旁。母亲养育儿七个,儿子长成累坏娘。
爰:何处。一说发语词,无义。 寒泉:卫地水名,冬夏常冷。 浚:卫国地名。

睍睆黄鸟,载好其音。有子七人,莫慰母心。

xiànhuǎnhuángniǎozǎihǎoyīnyǒurénwèixīn

黄雀婉转在鸣唱,悦耳动听真嘹亮。母亲养育儿七个,难慰母亲不应当。
睍睆:犹“间关”,鸟儿宛转的鸣叫声。一说美丽,好看。 黄鸟:黄雀。 载:传载,载送。
国风·卫风·淇奥

[先秦]佚名

瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僩兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮。

zhānào绿zhúyǒufěijun1qiēcuōzhuóxiànxuānyǒufěijun1zhōngxuān

看那淇水弯弯岸,碧绿竹林片片连。高雅先生是君子,学问切磋更精湛,品德琢磨更良善。神态庄重胸怀广,地位显赫很威严。高雅先生真君子,一见难忘记心田。
淇:淇水,源出河南林县,东经淇县流入卫河。 奥:水边弯曲的地方。 绿竹:一说绿为王刍,竹为扁蓄。 猗猗:美盛貌。 匪:通“斐”,有文采貌。切、磋、琢、 磨:治骨曰切,象曰磋,玉曰琢,石曰磨。均指文采好,有修养。切磋,本义是加工玉石骨器,引申为讨论研究学问;琢磨,本义是玉石骨器的精细加工,引申为学问道德上钻研深究。 瑟:仪容庄重。 僩:神态威严。 赫:显赫。 咺:有威仪貌。 谖:忘记。

瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。瑟兮僩兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮。

zhānào绿zhúqīngqīngyǒufěijun1chōngěrxiùyínghuìbiànxīngxiànxuānyǒufěijun1zhōngxuān

看那淇水弯弯岸,绿竹袅娜连一片。高雅先生真君子,美丽良玉垂耳边,宝石镶帽如星闪。神态庄重胸怀广,地位显赫更威严。高雅先生真君子,一见难忘记心田。
充耳:挂在冠冕两旁的饰物,下垂至耳,一般用玉石制成。 琇莹:似玉的美石,宝石。 会弁:鹿皮帽。会,鹿皮会合处,缀宝石如星。

瞻彼淇奥,绿竹如箦。有匪君子,如金如锡,如圭如璧。宽兮绰兮,猗重较兮。善戏谑兮,不为虐兮。

zhānào绿zhúyǒufěijun1jīnguīkuānchāozhòngjiàoshànxuèwéinuè

看那淇水弯弯岸,绿竹葱茏连一片。高雅先生真君子,青铜器般见精坚,玉礼器般见庄严。宽宏大量真旷达,倚靠车耳驰向前。谈吐幽默真风趣,开个玩笑人不怨。
箦:积的假借,堆积。金、 锡:黄金和锡,一说铜和锡。 圭璧:圭,玉制礼器,上尖下方,在举行隆重仪式时使用;璧,玉制礼器,正圆形,中有小孔,也是贵族朝会或祭祀时使用。圭与璧制作精细,显示佩带者身份、品德高雅。 绰:旷达。一说柔和貌。 猗:通“倚”。 较:古时车厢两旁作扶手的曲木或铜钩。重较,车厢上有两重横木的车子。为古代卿士所乘。 戏谑:开玩笑。 虐:粗暴。
唐雎不辱使命

[先秦]刘向 撰

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

qínwáng使shǐrénwèiānlíngjun1yuēguǎrénbǎizhīānlíngānlíngjun1guǎrénānlíngjun1yuēwángjiāhuìxiǎoshènshànsuīránshòuxiānwángyuànzhōngshǒuzhīgǎnqínwángshuōānlíngjun1yīn使shǐtáng使shǐqín

秦王派人对安陵君(安陵国的国君)说:“我打算要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君一定要答应我!”安陵君说:“大王给以恩惠,用大的地盘交换我们小的地盘,实在是善事;即使这样,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守卫它,不敢交换!”秦王知道后(很)不高兴。因此安陵君就派遣唐雎出使到秦国。
唐雎:也作唐且,人名。不辱使命,意思是完成了出使的任务。 秦王:即秦始皇嬴政,当时他还没有称皇帝。 使:派遣,派出。谓。。。 曰:对。。。说。 欲:想。 以:用,用作介词。 之:的。 易:交换。 安陵君:安陵国的国君。安陵是当时的一个小国,在河南鄢(yān)陵西北,原是魏国的附属国。战国时魏襄王封其弟为安陵君。 守:守护。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

qínwángwèitángyuēguǎrénbǎizhīānlíngānlíngjun1tīngguǎrénqiěqínmièhánwángwèiérjun1shízhīcúnzhějun1wéizhǎngzhěcuòjīnshíbèizhīqǐng广guǎngjun1érjun1guǎrénzhěqīngguǎréntángduìyuēfǒufēiruòshìānlíngjun1shòuxiānwángérshǒuzhīsuīqiāngǎnzhíbǎizāi

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君却不听从我,为什么?况且秦国使韩国魏国灭亡,但安陵却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,就是因为我把安陵君看作忠厚的长者,所以不打他的主意。现在我用安陵十倍的土地,让安陵君扩大自己的领土,但是他违背我的意愿,这不是看不起我吗?”唐雎回答说:“不,并不是这样的。安陵君从先王那里继承了封地所以守护它,即使(是)方圆千里的土地(也)不敢交换,更何况只是这仅仅的五百里的土地呢?”
直:只,仅仅。

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

qínwángránwèitángyuēgōngchángwéntiānzhītángduìyuēchénwèichángwénqínwángyuētiānzhīshībǎiwànliúxuèqiāntángyuēwángchángwénzhīqínwángyuēzhīmiǎnguànxiǎntóuqiǎngěrtángyuēyōngzhīfēishìzhīzhuānzhūzhīwángliáohuìxīngyuènièzhèngzhīhánguībáihóngguànyàozhīqìngcāngyīng殿diànshàngsānzhějiēzhīshì怀huáiwèixiūjìnjiàngtiānchénérjiāngruòshìshīèrrénliúxuètiānxiàgǎojīnshìtǐngjiànér

秦王勃然大怒,对唐雎说:“先生也曾听说过天子发怒的情景吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒(的时候),会倒下数百万人的尸体,鲜血流淌数千里。”唐雎说:“大王曾经听说过百姓发怒吗?”秦王说:“百姓发怒,也不过就是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有才能有胆识的人发怒。专诸刺杀吴王僚的时候,彗星的尾巴扫过月亮;聂政刺杀韩傀的时候,一道白光直冲上太阳;要离刺杀庆忌的时候,苍鹰扑在宫殿上。他们三个人,都是平民中有才能有胆识的人,心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了吉凶的征兆。(现在专诸、聂政、要离)连同我,将成为四个人了。假若有胆识有能力的人(被逼得)一定要发怒,那么就让两个人的尸体倒下,五步之内淌满鲜血,天下百姓(将要)穿丧服,现在就是这个时候。”说完,拔剑出鞘立起。
怫然:盛怒的样子。 公:相当于“先生”,古代对人的客气称谓。 布衣:指平民。古代没有官职的人都穿布衣服,所以称布衣。亦免冠徒跣, 以头抢地耳:也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。抢,撞。徒,光着。 庸夫:平庸无能的人。 士:这里指有才能有胆识的人。专诸之刺王僚也, 彗星袭月:专诸刺杀吴王僚(的时候),彗星的尾巴扫过月亮。聂政之刺韩傀也, 白虹贯日:聂政刺杀韩傀(的时候),一道白光直冲上太阳。要离之刺庆忌也, 仓鹰击于殿上:要离刺杀庆忌(的时候),苍鹰扑到宫殿上。仓,通“苍”,苍鹰。怀怒未发,休祲降于天, 与臣而将四矣:心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了征兆。(专诸、聂政、要离)加上我,将成为四个人了。这是唐雎暗示秦王,他将效仿专诸、聂政、要离三人,刺杀秦王。休祲,吉凶的征兆。休,吉祥。祲,不祥。于,从。 若:如果。 必:将要。 缟素:白色的丝织品,这里指穿丧服。 是:此,这样。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

qínwángnáozhǎngguìérxièzhīyuēxiānshēngzuòzhìguǎrénhánwèimièwángérānlíngshízhīcúnzhěyǒuxiānshēng

秦王变了脸色,直身而跪,向唐雎道歉说:“先生请坐!怎么会到这种(地步)!我明白了:韩国、魏国灭亡,但安陵却凭借方圆五十里的地方幸存下来,就是因为有先生您在啊!”
秦王色挠:秦王变了脸色。挠,屈服。 长跪而谢之:长跪,古人席地而坐,两膝着地,臀部压在脚跟上。如果跪着则耸身挺腰,身体就显得高(长)起来,所以叫“长跪”。谢,认错,道歉。 谕:通“喻”,明白,懂得。 以:凭借。 存:幸存者:原因。 徒:只。 以:因为。
叔于田

[先秦]佚名

叔于田,巷无居人。岂无居人?不如叔也。洵美且仁。

shūtiánxiàngrénrénshūxúnměiqiěrén

叔去打猎出了门,巷里就像没住人。难道真的没住人?没人能与叔相比,那么英俊又慈仁。
叔:古代兄弟次序为伯、仲、叔、季,年岁较小者统称为叔,此处指年轻的猎人。 于:去,往。 田:同“畋(tián)”,打猎。 巷:居里中的小路。 洵:真正的,的确。 仁:指温厚,慈爱。

叔于狩,巷无饮酒。岂无饮酒?不如叔也。洵美且好。

shūshòuxiàngyǐnjiǔyǐnjiǔshūxúnměiqiěhǎo

我叔出门去打猎,巷里无人在饮酒。真的没人在饮酒?什么人都不如叔,那么英俊又清秀。
狩:冬猎为“狩”,此处为田猎的统称。 饮酒:这里指燕饮。 好:指品质好,性格和善。

叔适野,巷无服马。岂无服马?不如叔也。洵美且武。

shūshìxiàngshūxúnměiqiě

我叔骑马去野外,巷里没人会骑马。真的没人会骑马?没人能够比过他,确实英俊力有大。
适:往。 野:郊外。 服马:骑马之人。一说用马驾车。 武:英武。
大叔于田

[先秦]佚名

叔于田,乘乘马。执辔如组,两骖如舞。叔在薮,火烈具举。袒裼暴虎,献于公所。将叔勿狃,戒其伤女。

shūtiánchéngchéngzhípèiliǎngcānshūzàisǒuhuǒliètǎnbàoxiàngōngsuǒjiāngshūniǔjièshāng

尊贵的大叔出门围猎来呦,乘着四匹马拉的大车奔跑,他抖动着丝缰如纵横编织,车辕两旁的马儿像在舞蹈。驻马于大泽那里草木丰茂,四周驱兽的大火熊熊燃烧。大叔赤膊上阵徒手搏猛虎,猎物献郑伯送至他的公朝。我的大叔啊不要习以为常,防备猛兽伤害你把性命抛。
田:同“畋(tián)”,打猎。 乘乘:前一乘为动词,后为名词。古时一车四马叫一乘。 辔:驾驭牲口的嚼子和缰绳; 组:织带平行排列的经线。 骖:驾车的四马中外侧两边的马。 薮:低湿多草木的沼泽地带。 烈:“迾”的假借。火迾,打猎时放火烧草,遮断野兽的逃路。 具:同“俱”。 举:起。 襢裼:脱衣袒身。 暴:通“搏”,搏斗。 公所:君王的宫室。 将:请,愿。 狃:反复地做。 戒:警戒。 女:汝,指叔。

叔于田,乘乘黄。两服上襄,两骖雁行。叔在薮,火烈具扬。叔善射忌,又良御忌。抑罄控忌,抑纵送忌。

shūtiánchéngchénghuángliǎngshàngxiāngliǎngcānyànhángshūzàisǒuhuǒlièyángshūshànshèyòuliángqìngkòngzòngsòng

尊贵的大叔乘车来到猎场,拉车的四匹大马毛色金黄,驾辕的马儿努力向前奔跑,外侧两马紧跟随如雁排行。深入到大泽但见林深草长,四面驱兽的大火烈焰升扬。多才多艺的大叔擅长射箭,驾驭马车的本领也很高强。他时而放马驰骋时而勒缰,他时而射箭时而纵禽逃亡。
黄:黄马。 服:驾车的四马中间的两匹。 襄:同“骧”,奔马抬起头。 雁行:骖马比服马稍后,排列如雁飞之行列。 忌:作语尾助词。 良御:驾马很在行。 抑:发语词。 磬控:弯腰如磬,勒马使缓行或停步。 纵送:放马奔跑。一说骋马曰磬,止马曰控,发矢曰纵,从禽曰送。皆言御者驰逐之貌。

叔于田,乘乘鸨。两服齐首,两骖如手。叔在薮,火烈具阜。叔马慢忌,叔发罕忌,抑释掤忌,抑鬯弓忌。

shūtiánchéngchéngbǎoliǎngshǒuliǎngcānshǒushūzàisǒuhuǒlièshūmànshūhǎnshìbīngchànggōng

尊贵的大叔围猎到野外来,拉车的四匹马儿斑驳色彩,驾辕的俩马儿齐头并肩走,外侧的俩马儿好像把手摆。英武的大叔驻马在大泽中,四面驱兽的大火余烬未败。那纵横奔突的马儿慢下来,大叔的射箭频率也稀下来。他已经从容地打开箭筒盖,把宝雕弓放进囊里收起来。
鸨:有黑白杂毛的马。其色如鸨,故以鸟名马。 齐首:齐头并进。 如手:指驾马技术娴熟,如两手左右自如。 阜:旺盛。 罕:稀少。 释:打开。 掤:箭筒盖。 鬯:弓囊,此处用做动词。

[先秦]佚名

子之还兮,遭我乎峱之间兮。并驱从两肩兮,揖我谓我儇兮。

zhīháizāonáozhījiānbìngcóngliǎngjiānwèixuān

对面这位大哥身手真敏捷啊!我进山打猎和他相逢在山凹。并肩协力追捕到两头小野兽,他连连打拱作揖夸我利落啊!
还:轻捷貌。 峱:齐国山名,在今山东淄博东。 从:逐。 肩:借为“豜(jiān)”,大兽。 揖:作揖,古礼节。 儇:轻快便捷。

子之茂兮,遭我乎峱之道兮。并驱从两牡兮,揖我谓我好兮。

zhīmàozāonáozhīdàobìngcóngliǎngwèihǎo

对面这位大哥身材长得好啊!我进山打猎和他相逢在山道。并肩协力追捕到两头公野兽,他连连打拱作揖夸我本领高!
茂:美,指善猎。 牡:公兽。

子之昌兮,遭我乎峱之阳兮。并驱从两狼兮,揖我谓我臧兮。

zhīchāngzāonáozhīyángbìngcóngliǎnglángwèizāng

对面这位大哥体魄好健壮啊!我进山打猎和他相逢在山南。并肩协力追捕到两匹狡猾狼,他连连打拱作揖夸我心地善!
昌:指强有力。 臧:善,好。

暂无

下一页