导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

小雅·伐木

[ 先秦 ] 佚名

伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。出自幽谷,迁于乔木。嘤其鸣矣,求其友声。

dīngdīngniǎomíngyīngyīngchūyōuqiānqiáoyīngmíngqiúyǒushēng

咚咚作响伐木声,嘤嘤群鸟相和鸣。鸟儿出自深谷里,飞往高高大树顶。小鸟为何要鸣叫?只是为了求知音。
丁丁:砍树的声音。嘤嘤:鸟叫的声音。

相彼鸟矣,犹求友声。矧伊人矣,不求友生?神之听之,终和且平。

xiàngniǎoyóuqiúyǒushēngshěnrénqiúyǒushēngshénzhītīngzhīzhōngqiěpíng

仔细端详那小鸟,尚且求友欲相亲。何况我们这些人,岂能不知重友情。天上神灵请聆听,赐我和乐与宁静。
相:审视,端详。矧:况且。伊:你。听之:听到此事。终……且……既……又……。

伐木许许,酾酒有藇!既有肥羜,以速诸父。宁适不来,微我弗顾。

shāijiǔyǒuyǒuféizhùzhūníngshìláiwēi

伐木呼呼斧声急,滤酒清纯无杂质。既有肥美羊羔在,请来叔伯叙情谊。即使他们没能来,不能说我缺诚意。
许许:砍伐树木的声音。酾酒:筛酒。酾,过滤。有藇:即“藇藇”,酒清澈透明的样子。藇,甘美,或释为“溢貌”。羜:小羊羔。速:邀请。宁:宁可。适:恰巧。微:非。弗顾:不顾念。

於粲洒扫,陈馈八簋。既有肥牡,以速诸舅。宁适不来,微我有咎。

cànsǎochénkuìguǐyǒuféizhūjiùníngshìláiwēiyǒujiù

打扫房屋示隆重,嘉肴八盘桌上齐。既有肥美公羊肉,请来舅亲聚一起。即使他们没能来,不能说我有过失。
於:叹词。粲:光明、鲜明的样子。埽:同“扫”。陈:陈列。馈:食物。簋:古时盛放食物用的圆形器皿。牡:雄畜,诗中指公羊。诸舅:异姓亲友。咎:过错。

伐木于阪,酾酒有衍。笾豆有践,兄弟无远。民之失德,乾餱以愆。

bǎnshāijiǔyǒuyǎnbiāndòuyǒujiànxiōngyuǎnmínzhīshīqiánhóuqiān

伐木就在山坡边,滤酒清清快斟满。行行笾豆盛珍馐,兄弟叙谈莫疏远。有人早已失美德,一口干粮致埋怨。
有衍:即“衍衍”,满溢的样子。笾豆:盛放食物用的两种器皿。践:陈列。民:人。乾餱:干粮。愆:过错,过失。

有酒湑我,无酒酤我。坎坎鼓我,蹲蹲舞我。迨我暇矣,饮此湑矣。

yǒujiǔjiǔkǎnkǎndūndūndàixiáyǐn

有酒滤清让我饮,没酒快买我兴酣。咚咚鼓声为我响,翩翩舞姿令我欢。等到我有闲暇时,一定再把酒喝完。
湑:滤酒。酤:买酒。坎坎:鼓声。蹲蹲:舞姿。迨:等待。
与陈给事书

[ 唐代 ] 韩愈

愈再拜:愈之获见于阁下有年矣。始者亦尝辱一言之誉。贫贱也,衣食于奔走,不得朝夕继见。其后,阁下位益尊,伺候于门墙者日益进。夫位益尊,则贱者日隔;伺候于门墙者日益进,则爱博而情不专。愈也道不加修,而文日益有名。夫道不加修,则贤者不与;文日益有名,则同进者忌。始之以日隔之疏,加之以不专之望,以不与者之心,而听忌者之说。由是阁下之庭,无愈之迹矣。

zàibàizhīhuòjiànxiàyǒuniánshǐzhěchángyánzhīpínjiànshíbēnzǒucháojiànhòuxiàwèizūnhòuménqiángzhějìnwèizūnjiànzhěhòuménqiángzhějìnàiérqíngzhuāndàojiāxiūérwényǒumíngdàojiāxiūxiánzhěwényǒumíngtóngjìnzhěshǐzhīzhīshūjiāzhīzhuānzhīwàngzhězhīxīnértīngzhězhīshuōyóushìxiàzhītíngzhī

韩愈再拜:我有幸同您认识已经好多年了,开始时也曾受到您一些称赞。后来由于我贫贱,为了生计而奔波,所以不能早晚经常拜见。此后,您的地位越来越尊贵,依附侍候在您门下的人一天天地增多。地位越来越尊贵,跟贫贱的人就会一天天地疏远间隔;伺候在六下的人一天天在增加,那么由于您喜欢的人多了,而对于旧友的情意也就不专了。我的品德修养方面没有加强,而所写的文章却一天比一天多出名。品德方面不完善,那么贤德的人就不会赞扬;文章越来越有名,那么我与同路求进的人就会妒忌。起初,您我由于经常不见面而疏远,以后又加上我对您感情不专的私下抱怨,而您又怀着不再赏识的情绪,并且听任妒忌者的闲话,由于这些原因,您的门庭之中,就没有我的足迹了。
再拜:古代一种隆重的礼节,先后拜两次,表示郑重奉上的意思。伺候:等候,此处有依附的意思。门墙:原指师门,此处泛指尊者的门下。贤者:此处指陈给事。

去年春,亦尝一进谒于左右矣。温乎其容,若加其新也;属乎其言,若闵其穷也。退而喜也,以告于人。其后,如东京取妻子,又不得朝夕继见。及其还也,亦尝一进谒于左右矣。邈乎其容,若不察其愚也;悄乎其言,若不接其情也。退而惧也,不敢复进。

niánchūnchángjìnzuǒyòuwēnróngruòjiāxīnshǔyánruòmǐnqióng退tuìérgàorénhòudōngjīngyòucháojiànháichángjìnzuǒyòumiǎoróngruòcháqiāoyánruòjiēqíng退tuìérgǎnjìn

去年春天,我也曾经去拜见过您一次。您面色温和,好像是接待新近结交的朋友;谈话连续不断,好像同情我穷困的处境。告辞回来,非常高兴,便把这些情况告诉了别人。此后,我回东京去接妻子儿女,又不能朝夕连续与您相见了。等我回来后,我又曾经拜访过您一次。您表情冷漠,好像不体察我个人的苦衷;沉默寡言,好像是不理会我的情意。告辞回来,心中恐惧,不敢再登门拜见。
进谒:前去拜见。闵:同“悯”,怜恤,哀伤。妻子:指妻子和儿子。邈:远,此处形容脸上表情冷漠。若不察其愚:好像没有察见我的愚衷。

今则释然悟,翻然悔曰:其邈也,乃所以怒其来之不继也;其悄也,乃所以示其意也。不敏之诛,无所逃避。不敢遂进,辄自疏其所以,并献近所为《复志赋》以下十首为一卷,卷有标轴。《送孟郊序》一首,生纸写,不加装饰。皆有揩字注字处,急于自解而谢,不能俟更写。阁下取其意而略其礼可也。

jīnshìránfānránhuǐyuēmiǎonǎisuǒláizhīqiāonǎisuǒshìmǐnzhīzhūsuǒtáogǎnsuíjìnzhéshūsuǒbìngxiànjìnsuǒwéizhìxiàshíshǒuwéijuànjuànyǒubiāozhóusòngmèngjiāoshǒushēngzhǐxiějiāzhuāngshìjiēyǒukāizhùchùjiěérxiènénggèngxiěxiàérluè

现在我恍然大悟,非常懊悔,心里想:您那种冷漠的表情,是责怪我不常去拜见的缘故;谈话很少,就是暗示这种意思的缘故。对我性情愚钝的责怪,我是无法逃避的。我不敢马上去拜见您,就自己写信和分析陈述事情的缘由,同时献上近日写的《复志赋》等十篇文章作为一卷,卷有标签和轴。《送孟郊序》一文,用生纸写成,没有装饰,并且有涂改和加字的地方,因为我急于向您解释误会表示道歉,所以来不及重新誊写清楚。希望您接受我的心意,不计较我的礼节上的不周之处。
诛:责备。遂:就,立刻。疏:分条陈述。标轴:古代用纸或帛做成卷子,中心有轴,故一卷叫一轴。标轴是卷轴上所作的标记。孟郊:字东野。唐代诗人,韩愈的朋友。生纸:未经煮捶或涂蜡的纸。唐代书写分熟纸与生纸,生纸用于丧事,或作草稿用。揩:涂抹。注:添加。上述用生纸写信,不加装饰,有揩字注字处数语,乃是表示失礼和歉意。俟(sì)等待。

愈恐惧再拜。

kǒngzàibài

我诚惶诚恐,再拜。
恐惧:非常小心谨慎以至达到害怕不安的程度。
高阳台·送陈君衡被召

[ 宋代 ] 周密

照野旌旗,朝天车马,平沙万里天低。宝带金章,尊前茸帽风欹。秦关汴水经行地,想登临、都付新诗。纵英游,叠鼓清笳,骏马名姬。

zhàojīngcháotiānchēpíngshāwàntiānbǎodàijīnzhāngzūnqiánróngmàofēngqínguānbiànshuǐjīnghángxiǎngdēnglíndōuxīnshīzòngyīngyóudiéqīngjiājun4míng

原野中移动的旌旗耀眼飞扬,朝觐天子的车马浩浩荡荡,平沙万里,云天低旷,在饯别的宴席上,你腰系着宝带身佩着金章,风吹茸帽倾斜而神采飞扬,故乡的秦关汴水,都是你此行要经过的地方。我猜想当你登临它们时,一定会激动得吟咏新的诗章。你将在北国尽情游历,听叠鼓胡笳高亢雄壮的乐声。你骑着骏马威风凛凛,还有著名的美姬陪伴在身旁。
旌旗:旗帜的总称。朝天:指朝见天子。宝带金章:官服有宝玉饰带,金章即金印。尊前:在酒樽之前。指酒筵上。茸帽风攲:茸帽,皮帽;欹,侧。“风欹”,原本作“风欺”,据别本改。英游:英俊之辈;才智杰出的人物。

酒酣应对燕山雪,正冰河月冻,晓陇云飞。投老残年,江南谁念方回。东风渐绿西湖柳,雁已还、人未南归。最关情,折尽梅花,难寄相思。

jiǔhānyīngduìyànshānxuězhèngbīngyuèdòngxiǎolǒngyúnfēitóulǎocánniánjiāngnánshuíniànfānghuídōngfēngjiàn绿西liǔyànháirénwèinánguīzuìguānqíngshéjìnméihuānánxiàng

当你酒酣耳热时,面对着燕山白茫茫的一片冰雪,如凝冻了一般的明月照在结满层冰的河面上,拂晓时陇头处有几朵白云在飞翔。如今我已是韶华远逝,像当年的贺方回一样,身在江南无法返家而无限感伤。又人谁来惦念思量?春风渐渐染绿西湖。大雁已经回到这里,但你却依旧未能返乡,最令人动情的是,即便折飞了梅花,也无法寄托我对你的思量。
投老:到老,临老。方回:北宋词人贺铸字,有《青玉案》一词最负盛名。此处作者自指。东风:王安石《泊船瓜洲》诗:“春风又绿江南岸”,此处借用其意。最关情:用陆凯、范晔故事,见舒亶《虞美人》注。
满江红·送廖叔仁赴阙

[ 宋代 ] 严羽

日近觚棱,秋渐满、蓬莱双阙。

jìnléngqiūjiànmǎnpéngláishuāngquè

正钱塘江上,潮头如雪。

zhèngqiántángjiāngshàngcháotóuxuě

把酒送君天上去,琼玉琚玉佩軝鸿列。

jiǔsòngjun1tiānshàngqióngpèi鸿hóngliè

丈夫儿、富贵等浮云,看名节。

zhàngérguìděngyúnkànmíngjiē

天下事,吾能说;今老矣,空凝绝。

tiānxiàshìnéngshuōjīnlǎokōngníngjué

对西风慷慨,唾壶歌缺。

duì西fēngkāngkǎituòquē

不洒世间儿女泪,难堪亲友中年别。

shìjiānérlèinánkānqīnyǒuzhōngniánbié

问相思、他日镜中看,萧萧发。

wènxiàngjìngzhōngkànxiāoxiāo

浣溪沙·和无咎韵

[ 宋代 ] 陆游

懒向沙头醉玉瓶,唤君同赏小窗明。夕阳吹角最关情。

lǎnxiàngshātóuzuìpínghuànjun1tóngshǎngxiǎochuāngmíngyángchuījiǎozuìguānqíng

懒得再去沙洲边饮酒,和你一起欣赏窗外风景。黄昏时分吹起的号角最能牵动情怀。
和无咎韵:韩元吉,字无咎,号南涧,南宋许昌(今河南省许昌市)人,官至吏部尚书。与陆游友善,多有唱和,工词,有 《南涧甲乙稿》。玉瓶:此处指酒瓶,称玉瓶,是美化的修辞手段。同赏:一同欣赏。夕阳吹角:黄昏时分吹起号角。

忙日苦多闲日少,新愁常续旧愁生。客中无伴怕君行。

mángduōxiánshǎoxīnchóuchángjiùchóushēngzhōngbànjun1háng

忙碌的日子很苦,休闲的日子很少;新添的忧愁往往在旧愁中生出。他乡没有友人陪伴,害怕你去远行。
关情:牵动情怀。闲日:休闲的日子。新愁:新添的忧愁。
菩萨蛮·画船捶鼓催君去

[ 宋代 ] 舒亶

画船捶鼓催君去,高楼把酒留君住。去住若为情,西江潮欲平。

huàchuánchuícuījun1gāolóujiǔliújun1zhùzhùruòwéiqíng西jiāngcháopíng

画船上的船夫捶着鼓催促着你启程,在高楼上我端着酒想把你留住。是去还是留,真叫人难以抉择,此时西江的潮水将要平息。
画船:装饰华美的游船。捶鼓:擂鼓,击鼓。把酒:端着酒若为情何以为情,难为情。

江潮容易得,只是人南北。今日此樽空,知君何日同!

jiāngcháoróngzhīshìrénnánběijīnzūnkōngzhījun1tóng

江潮时常有,只是我俩从此便南北相隔。今天这酒杯空了,不知道什么时候才能与你同饮!
樽:酒杯。
同学一首别子固

[ 宋代 ] 王安石

江之南有贤人焉,字子固,非今所谓贤人者,予慕而友之。淮之南有贤人焉,字正之,非今所谓贤人者,予慕而友之。二贤人者,足未尝相过也,口未尝相语也,辞币未尝相接也。其师若友,岂尽同哉?予考其言行,其不相似者,何其少也!曰:学圣人而已矣。”学圣人,则其师若友,必学圣人者。圣人之言行,岂有二哉?其相似也适然。

jiāngzhīnányǒuxiánrényānfēijīnsuǒwèixiánrénzhěéryǒuzhīhuáizhīnányǒuxiánrényānzhèngzhīfēijīnsuǒwèixiánrénzhěéryǒuzhīèrxiánrénzhěwèichángxiàngguòkǒuwèichángxiàngwèichángxiàngjiēshīruòyǒujìntóngzāikǎoyánhángxiàngzhěshǎoyuēxuéshèngrénérxuéshèngrénshīruòyǒuxuéshèngrénzhěshèngrénzhīyánhángyǒuèrzāixiàngshìrán

江南有一位贤人,字子固,他不是现在一般人所说的那种贤人,我敬慕他,并和他交朋友。淮南有一位贤人,字正之,他也不是现在一般人所说的那种贤人,我敬慕他,也和他交朋友。这两位贤人,不曾互相往来,不曾互相交谈,也没有互相赠送过礼品。他们的老师和朋友,难道都是相同的吗?我注意考察他们的言行,他们之间的不同之处竟是多么少呀!应该说,这是他们学习圣人的结果。学习圣人,那么他们的老师和朋友,也必定是学习圣人的人。圣人的言行难道会有两样的吗?他们的相似就是必然的了。
同学:共同学习圣人之道。一首:一篇。子固:曾巩(1019年-1083年),字子固,汉族,建昌军南丰(今江西省南丰县)人,后居临川,北宋散文家、史学家、政治家。著有《元丰类稿》。慕:仰慕。友:与。。。。。。交朋友,动词。正之:孙侔,字正之,一字少述。吴兴(今浙江湖州)人。早年丧父,事母至孝。多次被人推荐,曾授校书郎扬州州学教授。相过:拜访,交往。过,访问。相语:交谈。辞:这里指书信往来。币:帛,丝织品,这里指礼品。若:和,与。考:考察、观察。适然:理所当然的事情。

予在淮南,为正之道子固,正之不予疑也。还江南,为子固道正之,子固亦以为然。予又知所谓贤人者,既相似,又相信不疑也。

zàihuáinánwéizhèngzhīdàozhèngzhīháijiāngnánwéidàozhèngzhīwéirányòuzhīsuǒwèixiánrénzhěxiàngyòuxiàngxìn

我在淮南,向正之提起子固,正之不怀疑我的话。回到江南,向子固提起正之,子固也很相信我的话。于是我知道被人们认为是贤人的人,他们的言行既相似,又互相信任而不猜疑。

子固作《怀友》一首遗予,其大略欲相扳以至乎中庸而后已。正之盖亦常云尔。夫安驱徐行,轥中庸之庭,而造于其堂,舍二贤人者而谁哉?予昔非敢自必其有至也,亦愿从事于左右焉尔。辅而进之,其可也。

zuò怀huáiyǒushǒuluèxiàngbānzhìzhōngyōngérhòuzhèngzhīgàichángyúněrānhánglìnzhōngyōngzhītíngérzàotángshěèrxiánrénzhěérshuízāifēigǎnyǒuzhìyuàncóngshìzuǒyòuyāněrérjìnzhī

子固写了一篇《怀友》赠给我,其大意是希望互相帮助,以便达到中庸的标准才肯罢休。正之也经常这样说过。驾着车子稳步前进,辗过中庸的门庭而进入内室,除了这两位贤人还能有谁呢?我过去不敢肯定自己有可能达到中庸的境地,但也愿意跟在他们左右奔走。在他们的帮助下前进,大概能够达到目的。
《怀友》:原文见宋吴曾《能改斋漫录》卷十四。其文云:“因介卿(即介甫)官于扬,予穷居极南······为作《怀友》书两通,一自藏,一纳介卿家。”遗:赠送。大略:大体上。扳:同“攀”,援引。至乎中庸:语本曾巩《怀友》“望中庸之域,其可以策而及也。”中庸:儒家奉行的道德标准,认为不偏为中,不变为庸,即不偏不倚,循常守旧。安驱:稳稳当当地驾车。轥:车轮碾过。造于:到达。昔:昔日。

噫!官有守,私有系,会合不可以常也,作《同学一首别子固》以相警,且相慰云。

guānyǒushǒuyǒuhuìchángzuòtóngxuéshǒubiéxiàngjǐngqiěxiàngwèiyún

唉,做官的各有自己的职守,由于个人私事的牵挂,我们之间不能经常相聚,作《同学一首别子固》,用来互相告诫,并且互相慰勉。
噫:唉,表示感叹。守:职守,工作岗位。私:私人。系:牵系,系念。警:警策,勉励。
凉州馆中与诸判官夜集

[ 唐代 ] 岑参

弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。

wānwānyuèchūguàchéngtóuchéngtóuyuèchūzhàoliángzhōu

弯弯的月儿爬上了凉州城头,城头的月儿升空照着全凉州。
凉州:唐朝河西节度府所在地,治所在今甘肃武威。

凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。

liángzhōushíwànjiārénbànjiědàn

凉州方圆七里住着十万人家,这里的胡人半数懂得弹琵琶。
里:一作“城”。胡人:中国古代对北方边地及西域各民族人民的称呼。半解:半数人懂得。解,懂得,明白。

琵琶一曲肠堪断,风萧萧兮夜漫漫。

chángkānduànfēngxiāoxiāomànmàn

动人的琵琶曲令人肝肠欲断,只觉得风声萧萧兮长夜漫漫。
萧萧:象声词。此处形容风声。漫漫:形容黑夜漫长。

河西幕中多故人,故人别来三五春。

西zhōngduōrénrénbiéláisānchūn

河西幕府里我有很多老朋友,老朋友分别以来已有三五春。
河西:汉唐 时指今甘肃、青海两省黄河以西,即河西走廊与湟水流域。此处指河西节度使,治所在凉州。故人:旧交;老友。

花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。

huāménlóuqiánjiànqiūcǎonéngpínjiànxiàngkànlǎo

如今在花门楼前又见到秋草,哪能互相看着在贫贱中变老?
花门楼:这里即指凉州馆舍的楼房。贫贱:贫苦微贱。

一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。

shēngxiàonénghuídòujiǔxiàngféngzuìdǎo

人生一世能有几回开怀大笑,今日相逢人人必须痛饮醉倒。
斗酒相逢:即相逢斗酒。斗酒,比酒量。
淮上喜会梁川故人 / 淮上喜会梁州故人

[ 唐代 ] 韦应物

江汉曾为客,相逢每醉还。

jiānghàncéngwéixiàngféngměizuìhái

在江汉就曾经一起作客,每次相逢都是尽醉而还。

浮云一别后,流水十年间。

yúnbiéhòuliúshuǐshíniánjiān

离别后如浮云飘流不定,岁月如流水一晃过十年。
流水:喻岁月如流,又暗合江汉。

欢笑情如旧,萧疏鬓已斑。

huānxiàoqíngjiùxiāoshūbìnbān

今日相见虽然欢笑如旧,可惜人已苍老鬓发斑斑。

何因不归去?淮上有秋山。

yīnguīhuáishàngyǒuqiūshān

为何我不与故人同归去?因为淮上有秀美的秋山。
淮上有秋山:言淮上风光可恋,伸足上“不归去”之意。
别董大二首

[ 唐代 ] 高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

qiānhuángyúnbáixūnběifēngchuīyànxuěfēnfēn

千里黄云遮天蔽日,天气阴沉,北风送走雁群又吹来纷扬大雪。
黄云:天上的乌云,在阳光下,乌云是暗黄色,所以叫黄云。曛 昏暗。白日曛,即太阳黯淡无光。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

chóuqiánzhītiānxiàshuírénshíjun1

不要担心前路茫茫没有知己,天下还有谁不认识你呢?
谁人:哪个人。君:你,这里指董大。

六翮飘飖私自怜,一离京洛十余年。

liùpiāoyáoliánjīngluòshínián

就像鸟儿四处奔波无果只能自伤自怜,离开京洛已经十多年。
翮:鸟的羽翼。飘飖:飘动。六翮飘飖,比喻四处奔波而无结果。京洛:长安和洛阳。

丈夫贫贱应未足,今日相逢无酒钱。

zhàngpínjiànyīngwèijīnxiàngféngjiǔqián

大丈夫贫贱谁又心甘情愿,今天相逢可掏不出酒钱。

暂无

下一页