导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

子鱼论战

[先秦]左丘明

二十有二年春,公伐邾,取须句。夏,宋公、卫侯、许男、滕子伐郑。秋,八月丁未,及邾人战于升陉。冬,十有一月己巳朔,宋公及楚人战于泓,宋师败绩。

èrshíyǒuèrniánchūngōngzhūxiàsònggōngwèihóunánténgzhèngqiūyuèdīngwèizhūrénzhànshēngxíngdōngshíyǒuyuèshuòsònggōngchǔrénzhànhóngsòngshībài

楚人伐宋以救郑。宋公将战。大司马固谏曰:“天之弃商久矣,君将兴之,弗可赦也已。”弗听。冬十一月己巳朔,宋公及楚人战于泓。宋人既成列,楚人未既济。司马曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈而后击之,宋师败绩。公伤股,门官歼焉。

chǔrénsòngjiùzhèngsònggōngjiāngzhànjiànyuētiānzhīshāngjiǔjun1jiāngxìngzhīshètīngdōngshíyuèshuòsònggōngchǔrénzhànhóngsòngrénchénglièchǔrénwèiyuēzhòngguǎwèiqǐngzhīgōngyuēérwèichénglièyòugàogōngyuēwèichénérhòuzhīsòngshībàigōngshāngménguānjiānyān

楚军攻打宋国以援救郑国。宋襄公将要迎战,大司马公孙于是劝阻说,“上天遗弃商朝已经很久了,君王要振兴它,不可,赦免楚国吧。”襄公不听。宋襄公和楚国人在泓水交战。宋军已经排成战斗的行列,楚国人没有全部渡过泓水。子鱼说:“对方人多,我方人少,趁着他们没有全部渡过泓水,请攻击他们。”宋襄公说:“不行。”楚军全部渡河,但尚未排好阵势,(子鱼)再次报告(宋襄公)。宋襄公说:“还不行。”(楚军)摆好阵势(宋军)才攻击楚军。宋军大败,宋襄公大腿受伤,国君的卫士被杀绝了。
宋公:宋襄公,名兹父。前638年,宋伐楚,楚救郑,这年冬天宋楚两军交战于泓。。 大司马:掌管军政、军赋的官职,这里指公孙固。 泓:泓水,在今河南省柘(zhè这)城县西。 既:已经。 济:渡过。 司马:统帅军队的高级长官,此指目夷,字子鱼。 告:报告。 陈:通“阵”,这里作动词,即摆好阵势。 败绩:大败。 股:大腿。 门官:国君的卫士。

国人皆咎公。公曰:“君子不重伤,不禽二毛。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”子鱼曰:“君未知战。勍敌之人,隘而不列,天赞我也。阻而鼓之,不亦可乎?犹有惧焉!且今之勍者,皆我敌也。虽及胡耇,获则取之,何有于二毛?明耻教战,求杀敌也。伤未及死,如何勿重?若爱重伤,则如勿伤;爱其二毛,则如服焉。三军以利用也,金鼓以声气也。利而用之,阻隘可也;声盛致志,鼓儳可也。”

guórénjiējiùgōnggōngyuējun1zhòngshāngqínèrmáozhīwéijun1àiguǎrénsuīwángguózhīchénglièyuējun1wèizhīzhànqíngzhīrénàiérliètiānzànérzhīyóuyǒuyānqiějīnzhīqíngzhějiēsuīgǒuhuòzhīyǒuèrmáomíngchǐjiāozhànqiúshāshāngwèizhòngruòàizhòngshāngshāngàièrmáoyānsānjun1yòngjīnshēngéryòngzhīàishēngshèngzhìzhìchán

国人都责备宋襄公。襄公说:“君子不再伤害已经受伤的人,不俘虏头发斑白的老人。古代用兵的道理,不凭借险隘的地形阻击敌人。我虽然是亡国者的后代,(也)不攻击没有排成阵势的敌人。”子鱼说:“主公不懂得作战。面对强大的敌人,(敌人)因地势险阻而未成阵势,这是上天帮助我们;阻碍并攻击他们,不也可以吗?还有什么害怕的呢?而且现在强大的,都是我们的敌人。即使是年纪很大的人,能俘虏就抓回来,还管什么头发斑白的敌人?教导士兵作战,使他们知道退缩就是耻辱来鼓舞战斗的勇气,教战士掌握战斗的方法,就是为了杀死敌人。(敌人)受伤却还没有死,为什么不能再杀伤他们?如果怜惜(他们,不愿)再去伤害受伤的敌人,不如一开始就不伤害他们;怜惜头发斑白的敌人,不如(对敌人)屈服。军队凭借有利的时机而行动,锣鼓用来鼓舞士兵的勇气。利用有利的时机,当(敌人)遇到险阻,(我们)可以进攻。声气充沛盛大,增强士兵的战斗意志,攻击未成列的敌人是可以的。”
咎:怪罪,归罪,指责。重(chóng从)再次。 禽:通“擒”,俘虏。 二毛:头发斑白的人,指代老人。 阻:迫也。隘,险也。言不迫人于险。 寡人:国君自称。 亡国之余:亡国者的后代。宋襄公是商朝的后代,商亡于周。 鼓:击鼓(进军)名词做动词。勍(qíng) 敌:强敌,劲敌。 勍:强而有力。 隘:这里作动词,处在险隘之地。 赞:助。 成列:排成战斗行列。胡耇(gǒu苟):年纪很大的人。 胡:年老。 何有于二毛:意思是还管什么头发花白的敌人。 明耻:使认识什么是耻辱。 教战:教授作战的技能。 爱重伤:怜悯受伤的敌人。 服:�对敌人)屈服。三军:春秋时,诸侯大国有三军,即上军,中军,下军。这里泛指军队。用:施用,这里指作战。金鼓:古时作战,击鼓进兵,鸣金收兵。金:金属响器。声气:振作士气。儳(chán谗):不整齐,此指不成阵势的军队。
子产坏晋馆垣

[先秦]左丘明

公薨之月,子产相郑伯以如晋,晋侯以我丧故,未之见也。子产使尽坏其馆之垣,而纳车马焉。

gōnghōngzhīyuèchǎnxiàngzhèngjìnjìnhóusàngwèizhījiànchǎn使shǐjìnhuàiguǎnzhīyuánérchēyān

鲁襄公死去的那个月,子产辅佐郑简公到晋国去,晋平公因为鲁国有丧事的缘故,没有接见他们。子产派人把宾馆的围墙全部拆毁,把自己的车马放进去。
公:指鲁襄公。薨(hcog):诸侯死去叫薨。 相:辅佐。 郑伯:指郑简公。 坏:拆毁。 馆垣:宾馆的围墙。

士文伯让之,曰:“敝邑以政刑之不修,寇盗充斥,无若诸侯之属辱在寡君者何,是以令吏人完客所馆,高其闬 闳,厚其墙垣,以无忧客使。今吾子坏之,虽从者能戒,其若异客何?以敝邑之为盟主,缮完葺墙,以待宾客。若皆毁之,其何以共命?寡君使匄请命。

shìwénràngzhīyuēzhèngxíngzhīxiūkòudàochōngchìruòzhūhóuzhīshǔzàiguǎjun1zhěshìlìngrénwánsuǒguǎngāohónghòuqiángyuányōu使shǐjīnhuàizhīsuīcóngzhěnéngjièruòzhīwéiméngzhǔshànwánqiángdàibīnruòjiēhuǐzhīgòngmìngguǎ使jun1shǐgàiqǐngmìng

晋国大夫士文伯责备子产说:“敝国由于政事和刑罚没有搞好,到处是盗贼,不知道对辱临敝国的诸侯属官怎么办,因此派了官员修缮来宾住的馆舍,馆门造得很高,围墙修得很厚,使宾客使者不会感到担心。现在您拆毁了围墙,虽然您的随从能够戒备,那么对别国的宾客怎么办呢?由于敝国是诸侯的盟主,修建馆会围墙,是用来接待宾客。如果把围墙都拆了,怎么能满足宾客的要求呢?我们国君派我来请问你们拆墙的理由。”
士文伯:晋国大夫士訇。 让:责备。 属:臣属,属官。 在:问候。阚闳(hanhng):指馆舍的大门。 完:同“院”,指墙垣。 茸:用草盖墙。 共命:供给宾客所求。 请命:请问理由。

对曰:“以敝邑褊小,介于大国,诛求无时,是以不敢宁居,悉索敝赋,以来会时事。逢执事之不闲,而未得见;又不获闻命,未知见时。不敢输币,亦不敢暴露。其输之,则君之府实也,非荐陈之,不敢输也。其暴露之,则恐燥湿之不时而朽蠹,以重敝邑之罪。侨闻文公之为盟主也,宫室卑庳,无观台榭,以崇大诸侯之馆,馆如公寝;库厩缮修,司空以时平易道路,圬人以时塓馆宫室;诸侯宾至,甸设庭燎,仆人巡宫,车马有所,宾从有代,巾车脂辖,隶人、牧、圉,各瞻其事;百官之属各展其物;公不留宾,而亦无废事;忧乐同之,事则巡之,教其不知,而恤其不足。宾至如归,无宁灾患;不畏寇盗,而亦不患燥湿。今铜鞮之宫数里,而诸侯舍于隶人,门不容车,而不可逾越;盗贼公行。而天疠不戒。宾见无时,命不可知。若又勿坏,是无所藏币以重罪也。敢请执事,将何所命之?虽君之有鲁丧,亦敝邑之忧也。若获荐币,修垣而行,君之惠也,敢惮勤劳?”

duìyuēbiǎnxiǎojièguózhūqiúshíshìgǎnníngsuǒláihuìshíshìféngzhíshìzhīxiánérwèijiànyòuhuòwénmìngwèizhījiànshígǎnshūgǎnbàoshūzhījun1zhīshífēijiànchénzhīgǎnshūbàozhīkǒngzào湿shīzhīshíérxiǔzhòngzhīzuìqiáowénwéngōngzhīwéiméngzhǔgōngshìbēiguāntáixièchóngzhūhóuzhīguǎnguǎngōngqǐnjiùshànxiūkōngshípíngdàorénshíguǎngōngshìzhūhóubīnzhìdiànshètíngliáorénxúngōngchēyǒusuǒbīncóngyǒudàijīnchēzhīxiárénzhānshìbǎiguānzhīshǔzhǎngōngliúbīnérfèishìyōutóngzhīshìxúnzhījiāozhīérbīnzhìguīníngzāihuànwèikòudàoérhuànzào湿shījīntóngzhīgōngshùérzhūhóushěrénménróngchēéryuèdàozéigōnghángértiānjièbīnjiànshímìngzhīruòyòuhuàishìsuǒcángzhòngzuìgǎnqǐngzhíshìjiāngsuǒmìngzhīsuījun1zhīyǒusàngzhīyōuruòhuòjiànxiūyuánérhángjun1zhīhuìgǎndànqínláo

子产回答说:“敝国国土狭小,处在大国的中间,大国责求我们交纳贡物没有一定时候,所以我们不敢安居度日,只有搜寻敝国的全部财物,以便随时前来朝见贵国。碰上您没有空,没能见到,又没有得到命令,不知道朝见的日期。我们不敢进献财物,又不敢把它们存放在露天。要是进献上,那就成了贵国君王府库中的财物,不经过进献的丁式,是不敢进献的。如果把礼物放在露天里,又怕日晒雨淋而腐烂生虫,加重敝国的罪过。我听说文公从前做盟主时,宫室低小,没有门阙和台榭,却把接待宾客的馆舍修得十分高大,宾馆像国君的寝宫一样。仓库和马棚也修得很好,司空按时平整道路,泥水工匠按时粉刷馆舍房间;诸侯的宾客来到,甸人点起庭院中的火把,仆人巡视客舍,存放车马有地方,宾客的随从有代劳的人员,管理车辆的官员给车轴加油,打扫房间的,伺养牲口的,各自照看自己份内的事;各部门的属官要检查招待宾客的物品;文公从不让宾客们多等,也没有被延误了的事;与宾客同忧共乐,出了事随即巡查,有不懂的地方就指教,有所要就加以接济。宾客到来就好像回到家里一样,哪里会有灾患啊;不怕有人抢劫偷盗,也不用担心干燥潮湿。现在晋侯的缇别宫方圆数里,却让诸侯宾客住在像奴仆住的房子里,车辆进不了大门,又不能翻墙而入;盗贼公然横行,天灾难防。接见宾客没有定时,召见命令也不知何时发布。如果还不拆毁围墙,就没有地方存放礼品,我们的罪过就要加重。斗胆请教您,您对我们有什么指示?虽然贵国遇上鲁国丧事,可这也是敝国的忧伤啊。如果能让我们早献上礼物,我们会把围墙修好了再走,这是贵君的恩惠,我们哪敢害怕辛劳?”
诛求:责求,勒索贡物。 无时:没有定时。 会:朝会。 时事:随时朝贡的事。 输币:送上财物。 暴露:露天存放。 荐陈:呈献并当庭陈列。卑庳(bi):低小。 观:门阙。 台:土筑高坛。 公寝:国君住的宫室。 司空:负责建筑的官员。 平易:平整。 圬人:泥水工匠。幂(mi):涂墙,粉刷。 甸:甸人,掌管柴火的官。 庭燎:庭中照明的火炬。巾车;管理车辆的官。 脂:指加油。辖。车轴头的挡铁。隶人;清洁工。 瞻:看管。 不留宾:不让来客滞留。 淄:同“灾”。缇(dT) 之宫:晋侯的别宫,一在今山西沁县西南。 天厉:天灾。 不戒:无法防备。惮(dan):怕。 赵文子:晋国大夫赵武。信;确实,可信。垣。这里指房舍。 赢:接待。

文伯复命。赵文子曰:“信。我实不德,而以隶人之垣以赢诸侯,是吾罪也。”使士文伯谢不敏焉。

wénmìngzhàowényuēxìnshíérrénzhīyuányíngzhūhóushìzuì使shǐshìwénxièmǐnyān

士文伯回去报告了。赵文子说:“的确是这样。我们实在不注重培养德行,用像奴仆住的房舍来招待诸侯,这是我们的过错啊;”于是,他派士文伯前去道歉,承认自己不明事理。

晋侯见郑伯,有加礼,厚其宴好而归之。乃筑诸侯之馆。

jìnhóujiànzhèngyǒujiāhòuyànhǎoérguīzhīnǎizhùzhūhóuzhīguǎn

晋平公以隆重的礼节接见了郑简公,宴会和礼品也格外优厚,然后让郑简公回国。晋国接著建造了接待诸侯的宾馆。
加礼:礼节特别隆重。 宴:宴会。 好:指宴会上送给宾客的礼物。

叔向曰:“辞之不可以已也如是夫!子产有辞,诸侯赖之,若之何其释辞也?《诗》曰:‘辞之辑矣,民之协矣;辞之怿矣,民之莫矣。’其知之矣。”

shūxiàngyuēzhīshìchǎnyǒuzhūhóulàizhīruòzhīshìshīyuēzhīmínzhīxiézhīmínzhīzhīzhī

叔向说:“辞令不可废弃就是这样的啊!子产善于辞令,诸侯靠他的辞令得到了好处,为什么要放弃辞令呢?《诗。大雅。板》中说:‘言辞和顺,百姓融洽;言辞动听,百姓安宁。’子产大概懂得这个道理吧。”
释辞:放弃辞令。 辑:和顺。 协:融洽。 绎:同“怿’,喜悦。 莫:安定。
展禽论祀爰居

[先秦]佚名

海鸟曰“爰居”,止于鲁东门之外二日。臧文仲使国人祭之。展禽曰:“越哉,臧孙之为政也!夫祀,国之大节也,而节,政之所成也。故慎制祀以为国典。今无故而加典,非政之宜也。

hǎiniǎoyuēyuánzhǐdōngménzhīwàièrzāngwénzhòng使shǐguórénzhīzhǎnqínyuēyuèzāizāngsūnzhīwéizhèngguózhījiēérjiēzhèngzhīsuǒchéngshènzhìwéiguódiǎnjīnérjiādiǎnfēizhèngzhī

名叫“爰居”的海鸟,停在鲁国国都东门外已经两天了。臧文仲命令国都里的人都去祭祀它,展禽说:“臧孙治理政事太越礼了!祭祀,是国家的大法,而法度,则是政治成功的基础。所以要慎重地制定祀典作为国家的常法。现在无故增加祀典,不是治理政事的正确方法。
越:指越礼。展禽,即柳下惠(季),鲁大夫。

“夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。非是族也,不在祀典。昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能植百谷百蔬。夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷。共工氏之伯九有也,其子曰后土,能平九土,故祀以为社。黄帝能成命百物,以明民共财。颛顼能修之,帝喾能序三辰以固民,尧能单均刑法以议民,舜勤民事而野死,鲧障供水而殛死,禹能以德修鲧之功,契为司徒而民辑,冥勤其官而水死,汤以宽治民而除其邪,稷勤百谷雨山死,文王以文昭,武王去民之秽。故有虞氏禘黄帝而祖颛顼,郊尧而宗舜;夏后氏禘黄帝面祖颛顼,郊鲧而宗禹;商人禘舜而祖契,郊冥而宗汤;周人禘喾而郊稷,祖文王而宗武王。幕,能帅颛顼者也,有虞氏报焉;杼,能帅禹者也,夏后氏报焉;上甲微,能帅契者也,商人报焉;高圉、太王,能帅稷者也,周人报焉。凡禘、郊、祖、宗、报,此五者,国之典祀也。加之以社稷山川之神,皆有功烈于民者也。及前哲令德之人,所以为民质也;及天之三辰,民所以瞻仰也;及地之五行,所以生殖也;及九州名山川泽,所以出财用也。非是,不在祀典。今海鸟至,已不知而犯之,以为国典,难以为仁且知矣。夫仁者讲功,而知者处物。无功而祀之,非仁也;不知而不问,非知也。今兹海其有灾乎?夫广川之鸟兽,恒知而避其灾也。”

shèngwángzhīzhìshīmínzhīqínshìzhīláodìngguózhīnéngzāizhīnénghànhuànzhīfēishìzàidiǎnlièshānshìzhīyǒutiānxiàyuēzhùnéngzhíbǎibǎishūxiàzhīxìngzhōuzhīwéigònggōngshìzhījiǔyǒuyuēhòunéngpíngjiǔwéishèhuángnéngchéngmìngbǎimíngmíngòngcáizhuānnéngxiūzhīnéngsānchénmínyáonéngdānjun1xíngmínshùnqínmínshìérgǔnzhànggòngshuǐérnéngxiūgǔnzhīgōngwéiérmínmíngqínguānérshuǐtāngkuānzhìmínérchúxiéqínbǎishānwénwángwénzhāowángmínzhīhuìyǒushìhuángérzhuānjiāoyáoérzōngshùnxiàhòushìhuángmiànzhuānjiāogǔnérzōngshāngrénshùnérjiāomíngérzōngtāngzhōurénérjiāowénwángérzōngwángnéngshuàizhuānzhěyǒushìbàoyānzhùnéngshuàizhěxiàhòushìbàoyānshàngjiǎwēinéngshuàizhěshāngrénbàoyāngāotàiwángnéngshuàizhězhōurénbàoyānfánjiāozōngbàozhěguózhīdiǎnjiāzhīshèshānchuānzhīshénjiēyǒugōnglièmínzhěqiánzhélìngzhīrénsuǒwéimínzhìtiānzhīsānchénmínsuǒzhānyǎngzhīhángsuǒshēngzhíjiǔzhōumíngshānchuānsuǒchūcáiyòngfēishìzàidiǎnjīnhǎiniǎozhìzhīérfànzhīwéiguódiǎnnánwéirénqiězhīrénzhějiǎnggōngérzhīzhěchùgōngérzhīfēirénzhīérwènfēizhījīnhǎiyǒuzāi广guǎngchuānzhīniǎoshòuhéngzhīérzāi

“圣明的先王制定祀典的准则是,对百姓执行法度就祭祀他,努力王事而死就祭祀他,安定国家有功就祭祀他,能防止重大灾害就祭祀他,能抵御重大祸患就祭祀他,不是这一类的,不在祀典之内。从前神农氏拥有天下,他的后代名叫柱,能种植各种谷物和莱蔬;夏朝建立以后,周的始祖弃继承了柱的事业,所以作为谷神祭祀他。共工氏称霸九州,他的后代担任土官之长,称为后土,因能治理九州的土地,所以作为土神祭祀他。黄帝能替各种事物命名,使百姓了解事物的名称,供给所需的财赋,颛顼又能进一步加以修定;帝喾能序列日、月、星辰以安定百姓,尧能竭力平均刑法以为百姓的准则,舜努力民事而死于野外,鲧堵洪水而被杀,禹能以德行修正鲧的事业,契任司徒而百姓和睦,冥尽水官的职责而死于水中,汤以宽大治理百姓并替他们除掉邪恶的人,后稷致力于谷物种植而死在山间,文王以文德昭著,武王除掉百姓所唾弃的坏人。所以有虞氏禘祭黄帝而祖祭颛顼,郊祭尧而宗祭舜;夏后氏禘祭黄帝而祖祭颛顼,郊祭鲧而宗祭禹;商朝人禘祭帝喾而祖祭契,郊祭冥而宗祭汤;周朝人禘祭帝喾而郊祭后稷,祖祭文王而宗祭武王。幕是能继承颛顼的人,有虞氏为他举行报恩祭;季杼是能继承夏禹的人,夏后氏为他举行报恩祭;上甲微是能继承殷契的人,商朝人为他举行报恩祭,高圉、太王是能继承后稷的人,周朝人为他们举行报恩祭。总共有禘、郊、祖、宗、报,这五种,是国家的祭祀大典。加上土神、谷神、山川之神,都是对百姓有功绩的;还有,前代有智慧和美德的人,是百姓所信赖的;天上的日、月、星辰,是百姓所仰望的;地上的金、木、水、火、土,是万物赖以生长繁殖的;九州的大山川泽,是赖以出产财富的。不是上述这些,不在祀典之内。现在海鸟飞来,自己不懂而去祭祀它,当作国家的大典,这就难以算是仁爱和智慧了。仁者善于评价功劳,智者善于处理事物。海鸟无功而祭祀它,不是仁;自己不懂又不问,不是智。现在这一带海上恐怕将有灾害吧?大江大海的鸟兽,总是预先知道并躲避即将到来的灾害的。”
烈山氏:即神农氏。 弃:传说为周之始祖,尧舜时农官。 共工氏:传说不一,一说为水官。 九有:即九州。 九土:九州的土地。 社:土地神。 命:名。 成命:定百物之名。 颛顼:音专须,即高阳氏,黄帝之孙。 帝喾:音酷。即高辛氏,黄帝之曾孙。 三辰:日、月、星。 固:安定。 单:通“殚”,尽。 仪:善。 契:传说为商之始祖。 辑:和睦。 冥:契六世孙,夏时水官。 稷:即弃。禘、祖、郊、宗、 报:均为祭礼名。 帅:遵循。 质:诚信。 五行:金、木、水、火、土。

是岁也,海多大风,冬暖。文仲闻柳下季之言,曰:“信吾过也。季子之言,不可不法也。”使书以为三策。

shìsuìhǎiduōfēngdōngnuǎnwénzhòngwénliǔxiàzhīyányuēxìnguòzhīyán使shǐshūwéisān

这年,海上多大风,暖冬。文仲听了柳下季的话说:“确实是我的错啊!季先生的话,不可不当做原则啊!”让属下写了三个竹简分送给司马、司空、司徒 。
策:古代写字用的竹简或木板。
叔向贺贫

[先秦]佚名

叔向见韩宣子,宣子忧贫,叔向贺之。宣子曰:“吾有卿之名而无其实,无以从二三子,吾是以忧,子贺我,何故?”

shūxiàngjiànhánxuānxuānyōupínshūxiàngzhīxuānyuēyǒuqīngzhīmíngérshícóngèrsānshìyōu

叔向去拜见韩宣子,韩宣子正为贫困而发愁,叔向却向他表示祝贺。宣子说:“我有卿大夫的名称,却没有卿大夫的财富,没有什么荣誉可以跟其他的卿大夫们交往,我正为此发愁,你却祝贺我,这是什么缘故呢?”
韩宣子:名起,是晋国的卿。卿的爵位在公之下,大夫之上。 实:这里指财富。 无以从二三子:意思是家里贫穷,没有供给宾客往来的费用,不能跟晋国的卿大夫交往。二三子,指晋国的卿大夫。

对曰:“昔栾武子无一卒之田,其宫不备其宗器,宣其德行,顺其宪则,使越于诸侯。诸侯亲之,戎狄怀之,以正晋国。行刑不疚,以免于难。及桓子,骄泰奢侈,贪欲无艺,略则行志,假货居贿,宜及于难,而赖武之德以没其身。及怀子,改桓之行,而修武之德,可以免于难,而离桓之罪,以亡于楚。夫郤昭子,其富半公室,其家半三军,恃其富宠,以泰于国。其身尸于朝,其宗灭于绛。不然,夫八郤,五大夫,三卿,其宠大矣,一朝而灭,莫之哀也,唯无德也。今吾子有栾武子之贫,吾以为能其德矣,是以贺。若不忧德之不建,而患货之不足,将吊不暇,何贺之有?”

duìyuēluánzhītiángōngbèizōngxuānhángshùnxiàn使shǐyuèzhūhóuzhūhóuqīnzhīróng怀huáizhīzhèngjìnguóhángxíngjiùmiǎnnánhuánjiāotàishēchǐtānluèhángzhìjiǎhuò贿huìnánérlàizhīméishēn怀huáigǎihuánzhīhángérxiūzhīmiǎnnánérhuánzhīzuìwángchǔqièzhāobàngōngshìjiābànsānjun1shìchǒngtàiguóshēnshīcháozōngmièjiàngránqièsānqīngchǒngcháoérmièzhīāiwéijīnyǒuluánzhīpínwéinéngshìruòyōuzhījiànérhuànhuòzhījiāngdiàoxiázhīyǒu

叔向回答说:“从前栾武子没有一百顷田,家里穷的连祭祀的器具都备不齐全;可是他能够传播德行,遵循法制,名闻于诸侯各国。各诸侯国都亲近他,一些少数民族都归附他,因此使晋国安定下来,执行法度,没有弊病,因而避免了灾难。传到桓子时,他骄傲自大,奢侈无度,贪得无厌,犯法胡为,放利聚财,该当遭到祸难,但依赖他父亲栾武子的余德,才得以善终。传到怀子时,怀子改变他父亲桓子的行为,学习他祖父武子的德行,本来可以凭这一点免除灾难;可是受到他父亲桓子的罪孽的连累,因而逃亡到楚国。那个郤昭子,他的财产抵得上晋国公室财产的一半,他家里的佣人抵得上三军的一半,他依仗自己的财产和势力,在晋国过着极其奢侈的生活,最后他的尸体在朝堂上示众,他的宗族在绛这个地方被灭亡了。如果不是这样的话,那八个姓郤的中有五个做大夫,三个做卿,他们的权势够大的了,可是一旦被诛灭,没有一个人同情他们,只是因为没有德行的缘故!现在你有栾武子的清贫境况,我认为你能够继承他的德行,所以表示祝贺,如果不忧愁德行的建立,却只为财产不足而发愁,我表示哀怜还来不及,哪里还能够祝贺呢?”
栾武子:晋国的卿。 无一卒之田:没有一百人所有的田亩。古代军队编制,一百人为"卒"。一卒之田,顷。是上大夫的俸禄。 宗器:祭器。 宪则:法制。 越:超过。 刑:法,就是前边的"宪则"。 行刑不疚:指栾书弑杀晋厉公而不被国人责难。 以免于难:因此避免了祸患。意思是没有遭到杀害或被迫逃亡。 桓子:栾武子的儿子。 骄泰:骄慢放纵。 艺:度,准则。 略则行志:忽略法制,任意行事。 假货居贿:把财货借给人家从而取利。贿,财。 而赖武之德:但是依靠栾武子的德望。 以没其身:终生没有遭到祸患。 怀子:桓子的儿子。 修:研究,学习。 离桓之罪:�怀子)因桓子的罪恶而遭罪。离,同"罹",遭到。以亡于楚:终于逃亡到楚国。郤昭子:晋国的卿。其富半公室:他的财富抵得过半个晋国。公室,公家,指国家。其家半三军:他家里的佣人抵得过三军的一半。当时的兵制,诸侯大国三军,合三万七千五百人。一说郤家人占据了晋国三军中一半的职位。晋国有三军,三军主将与将佐,合称为“六卿”。宠:尊贵荣华。以泰于国:就在国内非常奢侈。泰,过分、过甚。其身尸于朝:(郤昭子后来被晋厉公派人杀掉,)他的尸体摆在朝堂(示众)。其宗灭于绛:他的宗族在绛这个地方被灭掉了。绛,晋国的旧都:在现在山西省翼城县东南。八郤,五大夫,三卿:郤氏八个人,其中五个大夫,三个卿。吾子:您,古时对人的尊称。能其德矣:能够行他的道德了。吊:忧虑。

宣子拜,稽首焉,曰:“起也将亡,赖子存之,非起也敢专承之,其自桓叔以下,嘉吾子之赐。”

xuānbàishǒuyānyuējiāngwánglàicúnzhīfēigǎnzhuānchéngzhīhuánshūxiàjiāzhī

宣子于是下拜,并叩头说:“我正在趋向灭亡的时候,全靠你拯救了我。你的恩德不敢独自承受,恐怕从我的祖宗桓叔以下的子孙,都要感谢您的恩赐。”
稽首:顿首,把头叩到地上。 起:韩宣子自称他自己的名字。 专承:独自一个人承受。 桓叔:韩氏的始祖。
马嵬

[清代]袁枚

莫唱当年长恨歌,人间亦自有银河。

chàngdāngniánzhǎnghènrénjiānyǒuyín

用不到去歌唱当年皇帝妃子的悲欢离合;在人间也有银河,使得千千万万人家夫妻离散。
长恨歌:唐代诗人白居易所作之诗,写的是唐玄宗宠幸杨贵妃而造成的政治悲剧与爱情悲剧。 银河:天河。神话传说中,牛郎织女被银河隔开,不得聚会。

石壕村里夫妻别,泪比长生殿上多。

shíháocūnbiélèizhǎngshēng殿diànshàngduō

像石壕村那样的夫妻诀别数也数不清,老百姓的泪水比长生殿上洒的那点泪水多太多。
长生殿:长生殿:旧址在陕西骊山华清宫内。
酷吏列传序

[两汉]司马迁

孔子曰:“导之以政,齐之以刑,民免而无耻。导之以德,齐之以礼,有耻且格。”老氏称:“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。”“法令滋章,盗贼多有。”太史公曰:信哉是言也!法令者治之具,而非制治清浊之源也。昔天下之网尝密矣然奸伪萌起,其极也,上下相遁,至于不振当是之时,吏治若救火扬沸,非武健严酷,恶能胜其任而愉快乎!言道德者,溺其职矣。故曰“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎。”“下士闻道大笑之”。非虚言也。汉兴,破觚而为圜,斫雕而为朴,网漏于吞舟之鱼,而吏治,不至于奸,黎民艾安。由是观之,在彼不在此。

kǒngyuēdǎozhīzhèngzhīxíngmínmiǎnérchǐdǎozhīzhīyǒuchǐqiělǎoshìchēngshàngshìyǒuxiàshīshìlìngzhāngdàozéiduōyǒutàishǐgōngyuēxìnzāishìyánlìngzhězhìzhīérfēizhìzhìqīngzhuózhīyuántiānxiàzhīwǎngchángránjiānwěiméngshàngxiàxiàngdùnzhìzhèndāngshìzhīshízhìruòjiùhuǒyángfèifēijiànyánènéngshèngrènérkuàiyándàozhězhíyuētīngsòngyóurén使shǐsòngxiàshìwéndàoxiàozhīfēiyánhànxìngérwéihuánzhuódiāoérwéiwǎnglòutūnzhōuzhīérzhìzhìjiānmínàiānyóushìguānzhīzàizài

孔子说:“用政令来引导百姓,用刑法来整治百姓,百姓虽能免于犯罪,但无羞耻之心。用道德教导百姓,用礼教来统一他们的言行,百姓们就既懂得羞耻又能使人心归服。”老子说:“最有道德的人,从不标榜自己有德,因此才真正具有道德;道德低下的人标榜自己没有离失道德,所以他并不真正具有道德。法令愈加严酷,盗贼就愈多。”太史公说:这些说得都对!法律是治理国家的工具,但不是治理好坏的本源。从前在秦朝时国家的法网很严密,但是奸诈欺伪的事经常发生,最为严重的时候,上下互相推诿责任,以致于国家无法振兴。在当时,官吏用法治,就好像抱薪救火、扬汤止沸一样无济于事;倘不采取强硬严酷的手段,如何能胜任其职而心情愉快呢?在此种情况下,一味讲道德的人便要失职了。所以孔子说:“审理案件我和别人一样,所不同的是一定要使案件不再发生!”老子说:“下愚之人听人讲起道德就大笑。”这不是假话。汉朝初年,修改严厉的刑法,改为宽松的刑法,废除法律繁杂之文,改为简约朴实的条文,法网宽得能漏掉吞舟的大鱼,而官吏的政绩却很显著,使得百姓不再有奸邪的行为,百姓平安无事。由此看来,治理国家的关键在于道德,而不是严酷的刑法。
导:引导。《论语》作“道”,通“导”。 政:政令。 齐:整齐。此为约束之意。 免:免于死罪。 格:革。此言百姓革除坏毛病而走上正路。按程树德《论语集释》 引黄式三语曰:“格、革,音义并同,当训为革。” 老氏:指老子李耳。以下引文前四句出自《老子》第三十八章,后二句出自《老子》第五十七章。 上德:具有高尚道德的人。 不德:不表现为形式上的德。按陈鼓应《老子注译及评介》:“上德的人,因任自然,不表现为形式上的德。” 是以:因此。 有德:实际上是有德的。 下德:道德低下的人。 不失德:竟谓执守形式上的德。 无德:没有实际的德。 滋章:越发严酷。章,通“彰”,此为森严酷烈的意思。 信哉:可信啊。 是言:这些话。 具:工具。 制治:管理政治。 清:政治清明。 浊:政治污浊。 昔:从前。此指秦朝。 网:法网。 奸邪:奸邪欺诈。 萌起:不断产生。 极:极点,指情况最严重之时。 遁:欺瞒。 振:振作。 救火扬沸:意谓无济于事。按“救火”是负薪救火。“扬沸”。是扬汤(热水)止沸(热水)。 武健:强健有力。 严酷:指严厉的法令。 恶:何。 溺其职:丧失其职。 听讼:判案。按此三句出自《论语·颜渊》篇。 吾:孔丘自称。 犹人:与别人相等。 下士:愚蠢浅陋的人。按此句出自《老子》第四十一章。觚(gū,姑):古代有梭角的酒器。圜(yuán,元):通“圆”。按这句喻汉代的法制较秦代有重大变化。斫(zhuó,浊):砍削。 雕:指雕刻的花纹。朴(pǔ,仆):本。此指本来的状态。此句说汉代法律重视本质,不重形式。 吞舟之鱼:指大鱼。此句言汉法宽疏。 吏治:官吏的治绩。:纯厚盛美。艾(yì,义) 安:太平无事。艾,通“乂”。 彼:指宽厚。 此:指酷刑。
货殖列传序

[两汉]司马迁

老子曰:“至治之极,邻国相望,鸡狗之声相闻,民各甘其食,美其服,安其俗,乐其业,至老死不相往来。”必用此为务,挽近世涂民耳目,则几无行矣。

lǎoyuēzhìzhìzhīlínguóxiàngwànggǒuzhīshēngxiàngwénmíngānshíměiānzhìlǎoxiàngwǎngláiyòngwéiwǎnjìnshìmíněrháng

老子说:“古代太平之世达到极盛时期的时候,虽然邻国的百姓彼此望得见,鸡犬之声彼此听得见,但人们各自以为自家的食物最香甜,衣裳最漂亮,习俗最安适,职业最快乐。以至于老死也不相往来。”要是谁以此为目标,而在近代去涂饰堵塞老百姓的耳目,使他们再回复到往古的时代,那就几乎是行不通的了。
“至治之极”八句:引自《老子》,但文字略有不同。“挽近世” 句:挽,同“晚”。涂,堵塞。

太史公曰:夫神农以前,吾不知已。至若《诗》、《书》所述虞、夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢 之味,身安逸乐而心夸矜势能之荣。使俗之渐民久矣,虽户说以眇 论,终不能化。故善者因之,其次利道 之,其次教诲之,其次整齐之,最下者与之争。

tàishǐgōngyuēshénnóngqiánzhīzhìruòshīshūsuǒshùxiàláiěrshēngzhīhǎokǒuqióngchúhuànzhīwèishēnānérxīnkuājīnshìnéngzhīróng使shǐzhījiànmínjiǔsuīshuōmiǎolùnzhōngnénghuàshànzhěyīnzhīdàozhījiāohuìzhīzhěngzhīzuìxiàzhě

太史公说:神农以前的事,我已无从考知了。至于《诗经》、《尚书》所记载的虞、夏以来的情况,还是可以考知的:人们的耳朵、眼睛要竭力享受声、色之乐,嘴里要吃尽各种美味。身体安于舒适快乐,而心里又羡慕夸耀有权势、有才干的光荣。这种风气浸染民心已经很久了。即使用高妙的理论挨家挨户去劝导,到底也不能使他们改变,所以,对于人民最好的做法是顺其自然,其次是因势利导,再其次是进行教育,再其次是制定规章,限制他们的发展。而最坏的做法是与民争利。
已:同“矣”。 刍豢:指牲畜的肉。用草饲养的叫“刍”,如牛、羊;用粮食饲养的叫“豢”,如猪、狗。 眇:同“妙”。 道:同“导”。

夫山西饶材、竹、旄、玉石,山东多鱼、盐、漆、丝、声色,江南出棻、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿、革,龙门、碣石 北多马、牛、羊、旃、裘、筋、角;铜、铁则千里往往山出置。此其大较也。皆中国人民所喜好,谣俗被服饮食奉生送死之具也。故待农而食之,虞 而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲。故物贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪?

shān西ráocáizhúmáoshíshāndōngduōyánshēngjiāngnánchūfēnjiāngguìjīnliándānshādàimàozhū齿chǐlóngménjiéshíběiduōniúyángzhānqiújīnjiǎotóngtiěqiānwǎngwǎngshānchūzhìjiàojiēzhōngguórénmínsuǒhǎoyáobèiyǐnshífèngshēngsòngzhīdàinóngérshízhīérchūzhīgōngérchéngzhīshāngértōngzhīníngyǒuzhèngjiāozhēnghuìzāirénrènnéngjiésuǒjiànzhīzhēngguìguìzhīzhēngjiànquànshìruòshuǐzhīxiàxiūshízhàoérláiqiúérmínchūzhīfēidàozhīsuǒérránzhīyàn

太行山以西出产大量的木材、竹子、楮树、野麻、旄牛尾、玉石;太行山以东盛产鱼、盐、漆、丝,又有歌舞和女色;江南出产楠树、梓树、生姜、桂皮、金、锡、铅、朱砂、犀角、玳瑁、珠玑、象牙、皮革;龙门、碣石以北盛产马、牛、羊、毡、裘、筋、角;至于铜、铁则分布在千里的疆土上,各处的山都出产,真是星罗棋布。这是大概的情形。所有这些都是中原地区人民喜爱的必需品,通常用来做穿着、吃喝、养生送死的东西。所以说大家都靠农民的耕种才有吃的,靠虞人才能把山泽中的资源开发出来,靠工人做成各种器具,靠商人贸易使货物流通。这难道是有政治教令征发和约束他们吗?人们各按其能力干自己的工作。尽自己的力量,来满足自己的欲望。因此,东西贱是贵的征兆,东西贵是贱的征兆。这就刺激各行各业的人努力从事自己的职业,以自己的工作为乐趣,就如同水往低处流一样,昼夜不停。用不着召唤,他们自己会送来;东西用不着寻求,人们自己会生产。这难道不就证明了农、虞、工、商的工作是符合经济法则的吗?
旄:即楮(楚)树,树皮可以造纸。 旄:旄牛,其尾有长毛,可供旗帜装饰之用。 连:同“链”,铅矿石。 丹沙:同“丹砂”,矿 物名,俗称朱砂。 玳瑁:龟类,其甲为名贵的装饰品。 玑:不圆的珠子。 龙门:山名。在今山西稷山县和陕西韩城县之间。 碣石:山名,在今河北昌黎县西北。 旃:同“毡”。筋、 角:兽筋,兽角,可用以制造弓弩。 虞:掌管山林川泽出产的官,此指开发山林川泽的人。 邪:同“耶”。

《周书》 曰:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”财匮少而山泽不辟 矣。此四者,民所衣食之原 也。原大则饶,原小则鲜。上则富国,下则富家。贫富之道,莫之夺予,而巧者有余,拙者不足。故太公望 封于营丘,地潟卤,人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之, 繦至 而辐凑。故齐冠带衣履天下,海岱之闲敛袂而往朝焉。其后齐中衰,管子修之,设轻重九府,则桓公以霸,九合诸侯,一匡天下;而管氏亦有三归,位在陪臣,富于列国之君。是以齐富强至于威宣 也。

zhōushūyuēnóngchūshígōngchūshìshāngchūsānbǎojuéchūcáikuìshǎocáikuìshǎoérshānzhěmínsuǒshízhīyuányuánráoyuánxiǎoxiānshàngguóxiàjiāpínzhīdàozhīduóérqiǎozhěyǒuzhuōzhětàigōngwàngfēngyíngqiūrénmínguǎshìtàigōngquàngōngqiǎotōngyánrénguīzhīqiǎngzhìércòuguàndàitiānxiàhǎidàizhīxiánliǎnmèiérwǎngcháoyānhòuzhōngshuāiguǎnxiūzhīshèqīngzhòngjiǔhuángōngjiǔzhūhóukuāngtiānxiàérguǎnshìyǒusānguīwèizàipéichénlièguózhījun1shìqiángzhì

《周书》上说:“农民不生产,粮食就缺乏;工人不生产,器物就缺乏;商人不转运,粮食、器物、财货就断绝;虞人不生产,财货就缺乏。”财货缺乏,山泽中的资源就不能开发了。农、工、商、虞这四种人的生产,是人民赖以穿衣吃饭的来源。来源大就富足,来源小就贫困。来源大了,对上可以使国家富强,对下可以使家庭富裕,贫富全靠自己。富了也没人掠夺他,穷了没人给他东西,而聪明的人有余,愚笨的人不足。姜太公封在营丘,那里的土地都是盐碱地,劳力很少。于是姜太公就鼓励妇女纺线织布,尽力施展她们的技巧,并且使本地的鱼盐流通外地。老百姓用襁褓背着孩子络绎不绝地归聚到那里,真如同车辐凑集于车毂似的。因而齐国产的冠带衣履,行销天下;东海和泰山之间的各小国的国君,都拱手敛袖恭恭敬敬地来齐国朝见。后来,齐国中途衰弱,管仲又修订了太公的政策,设立了调节物价出纳货币的九府。齐桓公就借此称霸,多次会合诸侯,使天下的一切都得到匡正,因而管仲也奢侈地收取市租。他虽处陪臣之位,却比列国的君主还要富。因此,齐国的富强一直延续到齐威王、齐宣王时代。
周书:指《逸周书》,今本《逸周书》无此段话。盖是古本《逸周书》的佚文。 辟:同“僻”。 原:同“源”。 太公望:即姜尚,相传他姓姜,名尚,字子牙,其先人封在吕地,故又称吕尚。他佐武王伐纣,封于营丘E在今山东昌乐县东南F,国号齐。 至:犹言襁负而至。 三归:按常例应归公室所有的市租。 陪臣:诸侯之大夫对天子自称陪臣。威、 宣:齐威王,名婴齐,田桓公之子,公元前356-前320年在位。宣,齐宣王,名辟疆,威王之子,公元前319年-前301年在位。

故曰: “仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”礼生于有而废于无。故君子富,好行其德;小人富,以适其力。渊深而鱼生之,山深而兽往之,人富而仁义附焉。富者得执益彰,失执则客无所之,以而不乐。夷狄益甚。谚曰:“千金之子,不死于市。”此非空言也。故曰:“天下熙熙,皆为利来;天下壤壤,皆为利往。”夫千乘之王,万家之侯,百室之君,尚犹患贫,而况匹夫编户 之民乎!

yuēcānglǐnshíérzhījiēshíérzhīróngshēngyǒuérfèijun1hǎohángxiǎorénshìyuānshēnérshēngzhīshānshēnérshòuwǎngzhīrénérrényānzhězhízhāngshīzhísuǒzhīérshènyànyuēqiānjīnzhīshìfēikōngyányuētiānxiàjiēwéiláitiānxiàrǎngrǎngjiēwéiwǎngqiānchéngzhīwángwànjiāzhīhóubǎishìzhījun1shàngyóuhuànpínérkuàngbiānzhīmín

所以,管仲说:“仓库储备充实、老百姓才能懂得礼节,衣食丰足,老百姓才能分辨荣辱。”礼仪是在富有的时候产生的,到贫困的时候就废弃了。因此,君子富了,才肯施恩德;平民富了,才能调节自己的劳力。水深,鱼自然会聚集;山深,兽自然会奔去;人富了,仁义自然归附。富人得了势,声名就更显著;一旦失势,就会如同客居的人一样没有归宿,因而不快活。在夷狄外族,这种情况则更厉害。俗话说: “家有千金的人,不会死在市上。”这不是空话啊。所以说:“天下的人乐融融,都是为财利而来;天下的人闹嚷嚷,都是为着财利而往。”兵车千辆的国君,食邑万户的诸侯,食禄百户的大夫,尚且还都怕穷,更何况普通的平民百姓呢!
“仓廪实”二句:见《管子·牧民》。 壤壤:同“攘攘”。 编户:编入户口册。
报任少卿书 / 报任安书

[两汉]司马迁

太史公牛马走司马迁,再拜言。

tàishǐgōngniúzǒuqiānzàibàiyán

像牛马一样替人奔走的仆役太史公司马迁再拜。

少卿足下:曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务,意气勤勤恳恳。若望仆不相师,而用流俗人之言,仆非敢如此也。仆虽罢驽,亦尝侧闻长者之遗风矣。顾自以为身残处秽,动而见尤,欲益反损,是以独郁悒而无谁语。谚曰:“谁为为之?孰令听之?”盖钟子期死,伯牙终身不复鼓琴。何则?士为知己者用,女为说己者容。若仆大质已亏缺矣,虽材怀随和,行若由夷,终不可以为荣,适足以发笑而自点耳。

shǎoqīngxiànǎngzhěshūjiāoshènjiētuīxiánjìnshìwéiqínqínkěnkěnruòwàngxiàngshīéryòngliúrénzhīyánfēigǎnsuīchángwénzhǎngzhězhīfēngwéishēncánchùhuìdòngérjiànyóufǎnsǔnshìérshuíyànyuēshuíwéiwéizhīshúlìngtīngzhīgàizhōngzhōngshēnqínshìwéizhīzhěyòngwéishuōzhěróngruòzhìkuīquēsuīcái怀huáisuíhángruòyóuzhōngwéiróngshìxiàoérdiǎněr

少卿足下:从前承蒙您给我写信,教导我用谨慎的态度在待人接物上,以推举贤能、引荐人才为己任,情意十分恳切诚挚,好像抱怨我没有遵从您的教诲,而是追随了世俗之人的意见。我是不敢这样做的。我虽然平庸无能,但也曾听到过德高才俊的前辈遗留下来的风尚。只是我自认为身体已遭受摧残,又处于污浊的环境之中,每有行动便受到指责,想对事情有所增益,结果反而自己遭到损害,因此我独自忧闷而不能向人诉说。俗话说:"为谁去做,教谁来听?"钟子期死了,伯牙便一辈子不再弹琴。这是为什么呢?贤士乐于被了解自己的人所用,女子为喜爱自己的人而打扮。像我这样的人,身躯已经亏残,即使才能像随侯珠、和氏璧那样稀有,品行像许由、伯夷那样高尚,终究不能把这些当做光荣,只不过足以被人耻笑而自取污辱。

书辞宜答,会东从上来,又迫贱事,相见日浅,卒卒无须臾之间,得竭指意。今少卿抱不测之罪,涉旬月,迫季冬,仆又薄从上雍,恐卒然不可为讳,是仆终已不得舒愤懑以晓左右,则长逝者魂魄私恨无穷。请略陈固陋。阙然久不报,幸勿为过。

shūhuìdōngcóngshàngláiyòujiànshìxiàngjiànqiǎnzhījiānjiézhǐjīnshǎoqīngbàozhīzuìshèxúnyuèdōngyòubáocóngshàngyōngkǒngránwéihuìshìzhōngshūfènmènxiǎozuǒyòuzhǎngshìzhěhúnhènqióngqǐngluèchénlòuquèránjiǔbàoxìngwéiguò

来信本应及时答复,刚巧我侍从皇上东巡回来,后又为烦琐之事所逼迫,能见面的日子很少,我又匆匆忙忙地没有片刻的闲工夫来详尽地表达心意。您蒙受意想不到的罪祸,再过一月,临近十二月,我侍从皇上到雍县去的日期也迫近了,恐怕突然之间您就会有不幸之事发生,因而使我终生不能向您抒发胸中的愤懑,那么与世长辞的灵魂会永远留下无穷的遗憾。请让我向您略约陈述浅陋的意见。隔了很长的日子没有复信给您,希望您不要责怪。

仆闻之:修身者,智之符也;爱施者,仁之端也;取予者,义之表也;耻辱者,勇之决也;立名者,行之极也。士有此五者,然后可以托于世,列于君子之林矣。故祸莫憯于欲利,悲莫痛于伤心,行莫丑于辱先,诟莫大于宫刑。刑余之人,无所比数,非一世也,所从来远矣。昔卫灵公与雍渠同载,孔子适陈;商鞅因景监见,赵良寒心;同子参乘,袁丝变色:自古而耻之!夫以中材之人,事有关于宦竖,莫不伤气,而况于慷慨之士乎!如今朝廷虽乏人,奈何令刀锯之余,荐天下之豪俊哉!仆赖先人绪业,得待罪辇毂下,二十余年矣。所以自惟:上之,不能纳忠效信,有奇策材力之誉,自结明主;次之,又不能拾遗补阙,招贤进能,显岩穴之士;外之,不能备行伍,攻城野战,有斩将搴旗之功;下之,不能积日累劳,取尊官厚禄,以为宗族交游光宠。四者无一遂,苟合取容,无所短长之效,可见于此矣。乡者,仆亦尝厕下大夫之列,陪外廷末议。不以此时引维纲,尽思虑,今已亏形为扫除之隶,在阘茸之中,乃欲仰首伸眉,论列是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪?嗟乎!嗟乎!如仆尚何言哉!尚何言哉!

wénzhīxiūshēnzhězhìzhīàishīzhěrénzhīduānzhězhībiǎochǐzhěyǒngzhījuémíngzhěhángzhīshìyǒuzhěránhòutuōshìlièjun1zhīlínhuòcǎnbēitòngshāngxīnhángchǒuxiāngòugōngxíngxíngzhīrénsuǒshùfēishìsuǒcóngláiyuǎnwèilínggōngyōngtóngzǎikǒngshìchénshāngyāngyīnjǐngjiānjiànzhàoliánghánxīntóngcānchéngyuánbiànérchǐzhīzhōngcáizhīrénshìyǒuguānhuànshùshāngérkuàngkāngkǎizhīshìjīncháotíngsuīrénnàilìngdāozhījiàntiānxiàzhīháojun4zāilàixiānréndàizuìniǎnxiàèrshíniánsuǒwéishàngzhīnéngzhōngxiàoxìnyǒucáizhījiémíngzhǔzhīyòunéngshíquèzhāoxiánjìnnéngxiǎnyánxuézhīshìwàizhīnéngbèihánggōngchéngzhànyǒuzhǎnjiāngqiānzhīgōngxiàzhīnénglèiláozūnguānhòuwéizōngjiāoyóuguāngchǒngzhěsuígǒuróngsuǒduǎnzhǎngzhīxiàojiànxiāngzhěchángxiàzhīlièpéiwàitíngshíyǐnwéigāngjìnjīnkuīxíngwéisǎochúzhīzàiróngzhīzhōngnǎiyǎngshǒushēnméilùnlièshìfēiqīngcháotíngxiūdāngshìzhīshìxiéjiējiēshàngyánzāishàngyánzāi

我听到过这样的说法:一个人如何修身,是判断他智慧的凭证;能够自修其身,这是有智慧的凭证。能够怜爱别人,乐于施舍,这是行仁德的开始。取和予是否得当,这是衡量义与不义的标志。看一个人对耻辱采取什么态度,就可以决断他是否勇敢。建立好的名声,这是德行的最高准则。志士有这五种品德,然后就可以立足于社会,排在君子的行列中了。所以,没有什么灾祸比贪图私利更惨的了。没有什么悲哀比伤创心灵更为可悲了。没有什么行为比使先人受辱这件事更丑恶了,没有什么耻辱比遭受宫刑更严重了。受过宫刑后获得余生的人,社会地位是没法比类的,这并非当今之世如此,这种情况从开始以来已经很久了。从前卫灵公与宦官雍渠同坐一辆车子,孔子感到这对他是一种侮辱,便离开卫国到陈国去,商鞅通过姓景的太监而得以谒见秦孝公,贤士赵良为此担忧;太监赵谈陪坐在汉文帝的车上,袁丝为之脸色大变。自古以来,人们把与刑余之人相并列当做一种耻辱。就一般才智的人来说,一旦事情关系到宦官,没有不感到伤心丧气的,更何况气节高尚的人呢?如今朝廷虽然缺乏人才,但怎么会让一个受过刀锯摧残之刑的人,来推荐天下的豪杰俊才呢?我凭着先父遗留下来的事业,才能够在京城任职,到已二十多年了。我常常这样想:上不能对君王进纳忠言,献出诚实的心意,而有出谋划策的称誉,从而得到皇上的信任;其次,又不能给皇上拾取遗漏,补正阙失,招纳贤才,推举能人,使隐居在岩穴中的贤士不至被埋没;对外,又不能备数于军队之中,参加攻城野战,以建立斩将夺旗的功劳;从最次要的方面来看,又不能积累老资格,在言论方面立功,谋得尊贵的官职,优厚的俸禄,来为宗族和朋友争光。这四个方面没有哪一方面做出成绩,我只能有意地迎合皇上的心意,以保全自己的地位。我没有些微的建树,从这四方面就可以看出来了。以前,我也曾夹杂在下大夫的行列,跟在外朝官员的后面发表一些微不足道的议论。我没有利用这个机会申张国家的法度,竭尽自己的思虑,到如今已经身体残废成为打扫污秽的奴隶,处在地位卑贱的人的行列当中,还想昂首扬眉,评论是非,不也是轻视朝廷、使当世的君子们感到羞耻吗?唉!唉!像我这样的人,尚且说什么呢?尚且说什么呢?

且事本末未易明也。仆少负不羁之才,长无乡曲之誉,主上幸以先人之故,使得奉薄伎,出入周卫之中。仆以为戴盆何以望天,故绝宾客之知,忘室家之业,日夜思竭其不肖之材力,务一心营职,以求亲媚于主上。而事乃有大谬不然者!

qiěshìběnwèimíngshǎozhīcáizhǎngxiāngzhīzhǔshàngxìngxiānrénzhī使shǐfèngbáochūzhōuwèizhīzhōngwéidàipénwàngtiānjuébīnzhīzhīwàngshìjiāzhījiéxiāozhīcáixīnyíngzhíqiúqīnmèizhǔshàngérshìnǎiyǒumiùránzhě

而且,事情的前因后果一般人是不容易弄明白的。我在少年的时候就没有卓越不羁的才华,成年以后也没有得到乡里的称誉,幸亏皇上因为我父亲是太史令,使我能够获得奉献微薄才能的机会,出入宫禁之中。我认为头上顶着盆子就不能望天,所以断绝了宾客的往来,忘掉了家室的事务,日夜都在考虑全部献出自己的微不足道的才干和能力,专心供职,以求得皇上的信任和宠幸。但是,事情与愿望违背太大,不是原先所料想的那样。

夫仆与李陵俱居门下,素非能相善也。趣舍异路,未尝衔杯酒,接殷勤之余欢。然仆观其为人,自守奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。其素所蓄积也,仆以为有国士之风。夫人臣出万死不顾一生之计,赴公家之难,斯已奇矣。今举事一不当,而全躯保妻子之臣随而媒孽其短,仆诚私心痛之。且李陵提步卒不满五千,深践戎马之地,足历王庭,垂饵虎口,横挑强胡,仰亿万之师,与单于连战十有余日,所杀过当。虏救死扶伤不给,旃裘之君长咸震怖,乃悉征其左、右贤王,举引弓之民,一国共攻而围之。转斗千里,矢尽道穷,救兵不至,士卒死伤如积。然陵一呼劳军,士无不起,躬自流涕,沬血饮泣,更张空弮,冒白刃,北首争死敌者。陵未没时,使有来报,汉公卿王侯皆奉觞上寿。后数日,陵败书闻,主上为之食不甘味,听朝不怡。大臣忧惧,不知所出。仆窃不自料其卑贱,见主上惨凄怛悼,诚欲效其款款之愚,以为李陵素与士大夫绝甘分少,能得人之死力,虽古之名将,不能过也。身虽陷败,彼观其意,且欲得其当而报于汉。事已无可奈何,其所摧败,功亦足以暴于天下矣。仆怀欲陈之,而未有路,适会召问,即以此指,推言陵之功,欲以广主上之意,塞睚眦之辞。未能尽明,明主不晓,以为仆沮贰师,而为李陵游说,遂下于理。拳拳之忠,终不能自列。因为诬上,卒从吏议。家贫,货赂不足以自赎,交游莫救,左右亲近不为一言。身非木石,独与法吏为伍,深幽囹圄之中,谁可告愬者!此真少卿所亲见,仆行事岂不然乎?李陵既生降,隤其家声,而仆又佴之蚕室,重为天下观笑。悲夫!悲夫!事未易一二为俗人言也。

língménxiàfēinéngxiàngshànshěwèichángxiánbēijiǔjiēyīnqínzhīhuānránguānwéirénshǒushìshìqīnxiàoshìxìnlíncáiliánfènbiéyǒurànggōngjiǎnxiàrénchángfènshēnxùnguójiāzhīsuǒwéiyǒuguóshìzhīfēngrénchénchūwànshēngzhīgōngjiāzhīnánjīnshìdāngérquánbǎozhīchénsuíérméinièduǎnchéngxīntòngzhīqiělíngmǎnqiānshēnjiànróngzhīwángtíngchuíěrkǒuhéngtiāoqiángyǎng亿wànzhīshīdānliánzhànshíyǒusuǒshāguòdāngjiùshānggěizhānqiúzhījun1zhǎngxiánzhènnǎizhēngzuǒyòuxiánwángyǐngōngzhīmínguógònggōngérwéizhīzhuǎndòuqiānshǐjìndàoqióngjiùbīngzhìshìshāngránlíngláojun1shìgōngliúmèixuèyǐngèngzhāngkōngjuànmàobáirènběishǒuzhēngzhělíngwèiméishí使shǐyǒuláibàohàngōngqīngwánghóujiēfèngshāngshàng寿shòuhòushùlíngbàishūwénzhǔshàngwéizhīshígānwèitīngcháochényōuzhīsuǒchūqièliàobēijiànjiànzhǔshàngcǎndàochéngxiàokuǎnkuǎnzhīwéilíngshìjuégānfènshǎonéngrénzhīsuīzhīmíngjiāngnéngguòshēnsuīxiànbàiguānqiědāngérbàohànshìnàisuǒcuībàigōngbàotiānxià怀huáichénzhīérwèiyǒushìhuìzhàowènzhǐtuīyánlíngzhīgōng广guǎngzhǔshàngzhīsāizhīwèinéngjìnmíngmíngzhǔxiǎowéièrshīérwéilíngyóushuōsuíxiàquánquánzhīzhōngzhōngnénglièyīnwéishàngcóngjiāpínhuòshújiāoyóujiùzuǒyòuqīnjìnwéiyánshēnfēishíwéishēnyōulíngzhīzhōngshuígàozhězhēnshǎoqīngsuǒqīnjiànhángshìránlíngshēngjiàngtuíjiāshēngéryòuèrzhīcánshìzhòngwéitiānxiàguānxiàobēibēishìwèièrwéirényán

我和李陵都在朝中为官,向来并没有多少交往,追求和反对的目标也不相同,从不曾在一起举杯饮酒,互相表示友好的感情。但是我观察李陵的为人,确是个守节操的不平常之人:奉事父母讲孝道,同朋友交往守信用,遇到钱财很廉洁,或取或予都合乎礼义,能分别长幼尊卑,谦让有礼,恭敬谦卑自甘人下,总是考虑着奋不顾身来赴国家的急难。他历来积铸的品德,我认为有国士的风度。做人臣的,从出于万死而不顾一生的考虑,奔赴国家的危难,这已经是很少见的了。现今他行事一有不当,而那些只顾保全自己性命和妻室儿女利益的臣子们,便跟着挑拨是非,夸大过错,陷人于祸,我确实从内心感到沉痛。况且李陵带领的兵卒不满五千,深入敌人军事要地,到达单于的王庭,好像在老虎口上垂挂诱饵,向强大的胡兵四面挑战,面对着亿万敌兵,同单于连续作战十多天,杀伤的敌人超过了自己军队的人数,使得敌人连救死扶伤都顾不上。匈奴君长都十分震惊恐怖,于是就征调左、右贤王,出动了所有会开弓放箭的人,举国上下,共同攻打李陵并包围他。李陵转战千里,箭都射完了,进退之路已经断绝,救兵不来,士兵死伤成堆。但是,当李陵振臂一呼,鼓舞士气的时候,兵士没有不奋起的,他们流着眼泪,一个个满脸是血,强忍悲泣,拉开空的弓弦,冒着白光闪闪的刀锋,向北拼死杀敌。当李陵的军队尚未覆没的时候,使者曾给朝廷送来捷报,朝廷的公卿王侯都举杯为皇上庆贺。几天以后,李陵兵败的奏书传来,皇上为此而饮食不甜,处理朝政也不高兴。大臣们都很忧虑,害怕,不知如何是好。我私下里并未考虑自己的卑贱,见皇上悲伤痛心,实在想尽一点我那款款愚忠。我认为李陵向来与将士们同甘共苦,能够换得士兵们拼死效命的行动,即使是古代名将恐怕也没能超过的。他虽然身陷重围,兵败投降,但看他的意思,是想寻找机会报效汉朝。事情已经到了无可奈何的地步,但他摧垮、打败敌军的功劳,也足以向天下人显示他的本心了。我内心打算向皇上陈述上面的看法,而没有得到适当的机会,恰逢皇上召见,询问我的看法,我就根据这些意见来论述李陵的功劳,想以此来宽慰皇上的胸怀,堵塞那些攻击、诬陷的言论。我没有完全说清我的意思,圣明的君主不深入了解,认为我是攻击贰师将军,而为李陵辩解,于是将我交付狱官处罚。我的虔敬和忠诚的心意,始终没有机会陈述和辩白,被判了诬上的罪名,皇上终于同意了法吏的判决。我家境贫寒,微薄的钱财不足以拿来赎罪,朋友们谁也不出面营救,皇帝左右的亲近大臣又不肯替我说一句话。我血肉之躯本非木头和石块,却与执法的官吏在一起,深深地关闭在牢狱之中,我向谁去诉说内心的痛苦呢?这些,正是少卿所亲眼看见的,我的所作所为难道不正是这样吗?李陵投降以后,败坏了他的家族的名声,而我接着被置于蚕室,更被天下人所耻笑,可悲啊!可悲!这些事情是不容易逐一地向俗人解释的。

仆之先非有剖符丹书之功,文史星历,近乎卜祝之间,固主上所戏弄,倡优所畜,流俗之所轻也。假令仆伏法受诛,若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异?而世又不与能死节者比,特以为智穷罪极,不能自免,卒就死耳。何也?素所自树立使然也。人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辞令,其次诎体受辱,其次易服受辱,其次关木索、被箠楚受辱,其次剔毛发、婴金铁受辱,其次毁肌肤、断肢体受辱,最下腐刑极矣!传曰“刑不上大夫。”此言士节不可不勉厉也。猛虎在深山,百兽震恐,及在槛阱之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜箠,幽于圜墙之中。当此之时,见狱吏则头抢地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及以至是,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎!且西伯,伯也,拘于羑里;李斯,相也,具于五刑;淮阴,王也,受械于陈;彭越、张敖,南面称孤,系狱抵罪;绛侯诛诸吕,权倾五伯,囚于请室;魏其,大将也,衣赭衣,关三木;季布为朱家钳奴;灌夫受辱于居室。此人皆身至王侯将相,声闻邻国,及罪至罔加,不能引决自裁,在尘埃之中。古今一体,安在其不辱也?由此言之,勇怯,势也;强弱,形也。审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎!古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。

zhīxiānfēiyǒupōudānshūzhīgōngwénshǐxīngjìnbozhùzhījiānzhǔshàngsuǒnòngchàngyōusuǒchùliúzhīsuǒqīngjiǎlìngshòuzhūruòjiǔniúwángmáolóuérshìyòunéngjiēzhěwéizhìqióngzuìnéngmiǎnjiùěrsuǒshù使shǐránrényǒuhuòzhòngtàishānhuòqīng鸿hóngmáoyòngzhīsuǒtàishàngxiānshēnlìngshòushòuguānsuǒbèichuíchǔshòumáoyīngjīntiěshòuhuǐduànzhīshòuzuìxiàxíngchuányuēxíngshàngyánshìjiēmiǎnměngzàishēnshānbǎishòuzhènkǒngzàikǎnjǐngzhīzhōngyáowěiérqiúshíwēiyuēzhījiànshìyǒuhuàwéiláoshìxuēwéiduìdìngxiānjīnjiāoshǒushòusuǒbàoshòubǎngchuíyōuhuánqiángzhīzhōngdāngzhīshíjiàntóuqiǎngshìxīnzhěwēiyuēzhīshìzhìshìyánzhěsuǒwèiqiángyáněrguìqiě西yǒuxiàngxínghuáiyīnwángshòuxièchénpéngyuèzhāngáonánmiànchēngzuìjiànghóuzhūzhūquánqīngqiúqǐngshìwèijiāngzhěguānsānwéizhūjiāqiánguànshòushìrénjiēshēnzhìwánghóujiāngxiàngshēngwénlínguózuìzhìwǎngjiānéngyǐnjuécáizàichénāizhīzhōngjīnānzàiyóuyánzhīyǒngqièshìqiángruòxíngshěnguàirénnéngzǎocáishéngzhīwàishāolíngchízhìbiānchuízhījiānnǎiyǐnjiēyuǎnrénsuǒzhòngshīxíngzhědàiwéi

我的祖先没有剖符丹书的功劳,职掌文献史料、天文历法工作的官员,地位接近于算卦、赞礼的人,本是皇上所戏弄并当作倡优来畜养的人,是世俗所轻视的。假如我伏法被杀,那好像是九牛的身上失掉一根毛,同蝼蚁又有什么区别?世人又不会拿我之死与能殉节的人相比,只会认为我是智尽无能、罪大恶极,不能免于死刑,而终于走向死路罢了!为什么会这样呢?这是我向来所从事的职业以及地位,使人们会这样地看待自己。人本来就有一死,但有的人死得比泰山还重,有的人死的却比鸿毛还轻,这是因为他们用死追求的目的不同啊!一个人最重要的是不使祖先受辱,其次是不能使身体受辱,其次是不能因自己的脸色不合礼仪而受辱,其次是不能因为自己的言语不当而受辱,其次是使肢体受扭曲(长跪、被可捆绑)而受辱,其次是穿上囚服受辱,其次是带上木枷,遭受杖刑而受辱,其次是被剃光头发、颈戴枷锁而受辱,其次是毁坏肌肤、断肢截体而受辱,最下等的是宫刑了,侮辱到了极点。古书说"刑不上大夫",这句话的意思是说,对于士大夫的气节,不可不劝勉鼓励啊(鼓励士大夫在犯罪以后勇于自杀,自杀就坚守了士大夫的气节)。猛虎生活在深山之中,百兽就都震恐,等到它落入陷阱和栅栏之中时,就只得摇着尾巴乞求食物,这是人不断地使用威力和约束而逐渐使它驯服的。所以,士子看见画地为牢而决不进入,面对削木而成的假狱吏也决不能接受他的审讯,把思虑计谋定在自我了断上面。如今我的手脚捆在一起,被木枷锁住、绳索捆绑,皮肉暴露在外,受着棍打和鞭笞,关在牢狱之中。在这种时候,看见狱吏就叩头触地,看见牢卒就恐惧喘息。这是为什么呢?这是经过长时间的威逼约束所造成的形势。事情已经到了这种地步,再谈什么不受污辱,那就是人们常说的厚脸皮了,有什么值得尊贵的呢?况且,像西伯姬昌,是诸侯的领袖,曾被拘禁在羑里;李斯,是丞相,也受尽了五刑;淮阴侯韩信,被封为王,却在陈地被戴上刑具;彭越、张敖被诬告有称帝野心,被捕入狱并定下罪名;绛侯周勃,曾诛杀诸吕,一时间权力大于春秋五霸,也被囚禁在请罪室中;魏其侯窦婴,是一员大将,也穿上了红色的囚衣,手、脚、颈项都套上了刑具;季布以铁圈束颈卖身给朱家当了奴隶;灌夫被拘于居室而受屈辱。这些人的身份都到了王侯将相的地位,声名传扬到邻国,等到犯了罪而法网加身的时候,不能够下决心自杀,处在污秽屈辱的地位。古今都是一样的,哪里能不受辱呢?照这样说来,勇敢或怯懦,乃是形势所造成;坚强或懦弱,也是形势所决定。这是很清楚明白的事了,有什么奇怪的呢?况且人不能早一点在被法律制裁之前就自杀,因此渐渐地衰败,到了挨打受刑的时候,才想到伸张士大夫的名节,这种愿望和现实不是相距太远了吗?古人之所以慎重地对大夫用刑,大概就是因为这个缘故。

夫人情莫不贪生恶死,念父母,顾妻子,至激于义理者不然,乃有所不得已也。今仆不幸,早失父母,无兄弟之亲,独身孤立,少卿视仆于妻子何如哉?且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!仆虽怯懦,欲苟活,亦颇识去就之分矣,何至自沉溺缧绁之辱哉!且夫臧获婢妾,犹能引决,况仆之不得已乎?所以隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后也。

rénqíngtānshēngèniànzhìzhěránnǎiyǒusuǒjīnxìngzǎoshīxiōngzhīqīnshēnshǎoqīngshìzāiqiěyǒngzhějiēqièchùmiǎnyānsuīqiènuògǒuhuóshíjiùzhīfènzhìchénléixièzhīzāiqiězānghuòqièyóunéngyǐnjuékuàngzhīsuǒyǐnrěngǒuhuóyōufènzhīzhōngérzhěhènxīnyǒusuǒjìnlòuméishìérwéncǎibiǎohòu

人之常情,没有谁不贪生怕死的,都挂念父母,顾虑妻室儿女。至于那些激愤于正义公理的人当然不是这样,这里有迫不得已的情况。如今我很不幸,早早地失去双亲,又没有兄弟互相爱护,独身一人,孤立于世,少卿你看我对妻室儿女又怎样呢?况且一个勇敢的人不一定要为名节去死,怯懦的人如果仰慕大义,什么地方不可以勉励自己去死节呢?我虽然怯懦软弱,想苟活在人世,但也稍微懂得区分弃生就死的界限,哪会自甘沉溺于牢狱生活而忍受屈辱呢?再说奴隶婢妾尚且能够下决心自杀,何况像我到了这样不得已的地步!我之所以忍受着屈辱苟且活下来,陷在污浊的监狱之中却不肯死,是遗憾我内心的志愿有未达到的,如果平平庸庸地死了,文章就不能在后世显露。

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

zhěguìérmíngmièshèngwéitǎngfēichángzhīrénchēngyāngàiwénwángéryǎnzhōuzhòngèérzuòchūnqiūyuánfàngzhúnǎisāozuǒqiūshīmíngjuéyǒuguósūnbìnjiǎobīngxiūlièwéiqiānshǔshìchuánlǎnhánfēiqiúqínshuōnánfènshīsānbǎipiānshèngxiánfènzhīsuǒwéizuòrénjiēyǒusuǒjiétōngdàoshùwǎngshìláizhěnǎizuǒqiūsūnduànzhōngyòng退tuìérlùnshūshūfènchuíkōngwénjiàn

古时候虽富贵但名字磨灭不传的人,多得数不清,只有那些卓异而不平常的人才在世上著称。(那就是:)西伯姬昌被拘禁而扩写《周易》;孔子受困窘而作《春秋》;屈原被放逐,才写了《离骚》;左丘明失去视力,才有《国语》;孙膑被截去膝盖骨,《兵法》才撰写出来;吕不韦被贬谪蜀地,后世才流传着《吕氏春秋》;韩非被囚禁在秦国,写出《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大都是一些圣贤们抒发愤慨而写作的。这些人都是(因为)感情有压抑郁结不解的地方,不能实现其理想,所以记述过去的事迹,让将来的人了解他的志向。就像左丘明没有了视力,孙膑断了双脚,终生不能被人重用,便退隐著书立说来抒发他们的怨愤,想到活下来从事著作来表现自己的思想。

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪,上计轩辕,下至于兹,为十表,本纪十二,书八章,世家三十,列传七十,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!然此可为智者道,难为俗人言也!

qièxùnjìntuōnéngzhīwǎngluótiānxiàfàngshījiùwénluèkǎohángshìzōngzhōngshǐchéngbàixìnghuàizhīshàngxuānyuánxiàzhìwéishíbiǎoběnshíèrshūzhāngshìjiāsānshílièchuánshífánbǎisānshípiānjiūtiānrénzhītōngjīnzhībiànchéngjiāzhīyáncǎochuàngwèijiùhuìzāohuòchéngshìjiùxíngéryùnchéngzheshūcángzhīmíngshānchuánzhīréntōngdōuchángqiánzhīsuīwànbèiyǒuhuǐzāiránwéizhìzhědàonánwéirényán

我私下里也自不量力,用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,粗略地考订其真实性,综述其事实的本末,推究其成败盛衰的道理,上自黄帝,下至于当今,写成十篇表,十二篇本纪,八篇书,三十篇世家,七十篇列传,一共一百三十篇,也是想研究自然现象和人类社会之间的关系,贯通古往今来变化的脉络,成为一家的言论。刚开始草创还没有成书,恰恰遭遇到这场灾祸,我痛惜这部书不能完成,因此受到最残酷的刑罚也没有怨怒之色。我确实想完成这本书,把它(暂时)藏在名山之中,(以后)再传给跟自己志同道合的人,再让它广传于天下。那么,我便抵偿了以前所受的侮辱,即使受再多的侮辱,难道会后悔吗?然而,这些只能向有见识的人诉说,却很难向世俗之人讲清楚啊!

且负下未易居,下流多谤议。仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以污辱先人,亦何面目复上父母之丘墓乎?虽累百世,垢弥甚耳!是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也!身直为闺阁之臣,宁得自引深藏于岩穴邪?故且从俗浮沉,与时俯仰,以通其狂惑。今少卿乃教以推贤进士,无乃与仆私心剌谬乎?今虽欲自雕琢,曼辞以自饰,无益,于俗不信,适足取辱耳。要之,死日然后是非乃定。书不能悉意,故略陈固陋。谨再拜。

qiěxiàwèixiàliúduōbàngkǒuzāohuòzhòngwéixiāngdǎngsuǒxiàoxiānrénmiànshàngzhīqiūsuīlèibǎishìgòushèněrshìchángérjiǔhuíruòyǒusuǒwángchūzhīsuǒwǎngměiniànchǐhànwèichángbèizhānshēnzhíwéiguīzhīchénníngyǐnshēncángyánxuéxiéqiěcóngchénshíyǎngtōngkuánghuòjīnshǎoqīngnǎijiāotuīxiánjìnshìnǎixīnmiùjīnsuīdiāozhuómànshìxìnshìěryàozhīránhòushìfēinǎidìngshūnéngluèchénlòujǐnzàibài

再说,戴罪被侮辱的处境是很不容易安生的,地位卑贱的人,往往被人诽谤和议论。我因为多嘴说了几句话而遭遇这场大祸,更被乡里之人、朋友羞辱和嘲笑,污辱了祖宗,又有什么颜面再到父母的坟墓上去祭扫呢?即使是到百代之后,这污垢和耻辱会更加深重啊!因此在肺腑中肠子里每日多次回转,在家中心神不定,好像失去了什么东西一样;出门则不知道往哪儿走。每当想到这件耻辱的事,冷汗没有不从脊背上冒出来而沾湿衣襟的。我已经成了宦官,怎么能够自己引退,深深地在山林岩穴隐居呢?所以只得随俗浮沉,跟着形势上下,以表现我狂放和迷惑不明。如今少卿竟教导我要推贤进士,岂不是与我自己的内心愿望相违背的吗?现今我虽然想自我雕饰一番,用美好的言辞来为自己开脱,这也没有好处,因为世俗之人是不会相信的,只会使我自讨侮辱啊。简单地说,人要到死后的日子,然后是非才能够论定。书信是不能完全表达心意的,因而只是略微陈述我愚执、浅陋的意见罢了。恭敬的拜两次。
过秦论

[两汉]贾谊

上篇

shàngpiān

秦孝公占据着崤山和函谷关的险固地势,拥有雍州的土地,君臣牢固地守卫着来伺机夺取周王室的权力,(秦孝公)有统一天下的雄心。正当这时,商鞅辅佐他,对内建立法规制度,从事耕作纺织,修造防守和进攻的器械;对外实行连衡策略,使诸侯自相争斗。因此,秦人轻而易举地夺取了黄河以西的土地。

秦孝公据崤函之固,拥雍州之地,君臣固守以窥周室,有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。

qínxiàogōngxiáohánzhīyōngyōngzhōuzhījun1chénshǒukuīzhōushìyǒujuàntiānxiàbāonèinángkuòhǎizhībìngtūnhuāngzhīxīndāngshìshíshāngjun1zuǒzhīnèigēngzhīxiūshǒuzhànzhīwàiliánhéngérdòuzhūhóushìqínréngǒngshǒuér西zhīwài

秦孝公死了以后,惠文王、武王、昭襄王承继先前的基业,沿袭前代的策略,向南夺取汉中,向西攻取巴、蜀,向东割取肥沃的地区,向北占领非常重要的地区。诸侯恐慌害怕,集会结盟,商议削弱秦国。不吝惜奇珍贵重的器物和肥沃富饶的土地,用来招纳天下的优秀人才,采用合纵的策略缔结盟约,互相援助,成为一体。在这个时候,齐国有孟尝君,赵国有平原君,楚国有春申君,魏国有信陵君。这四位封君,都见识英明有智谋,心地诚而讲信义,待人宽宏厚道而爱惜人民,尊重贤才而重用士人,以合纵之约击破秦的连横之策,联合韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山的部队。在这时,六国的士人,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫等人为他们出谋划策,齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅等人沟通他们的意见,吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人统率他们的军队。他们曾经用十倍于秦的土地,上百万的军队,攻打函谷关来攻打秦国。秦人打开函谷关口迎战敌人,九国的军队有所顾虑徘徊不敢入关。秦人没有一兵一卒的耗费,然而天下的诸侯就已窘迫不堪了。因此,纵约失败了,各诸侯国争着割地来贿赂秦国。秦有剩余的力量趁他们困乏而制服他们,追赶逃走的败兵,百万败兵横尸道路,流淌的血液可以漂浮盾牌。秦国凭借这有利的形势,割取天下的土地,重新划分山河的区域。强国主动表示臣服,弱国入秦朝拜。延续到孝文王、庄襄王,统治的时间不长,秦国并没有什么大事发生。

孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士,合从缔交,相与为一。当此之时,齐有孟尝,赵有平原,楚有春申,魏有信陵。此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士,约从离衡,兼韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山之众。于是六国之士,有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋,齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意,吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。尝以十倍之地,百万之众,叩关而攻秦。秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进。秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣。于是从散约败,争割地而赂秦。秦有余力而制其弊,追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。因利乘便,宰割天下,分裂山河。强国请服,弱国入朝。延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事。

xiàogōngméihuìwénzhāoxiāngméngyīnnánhànzhōng西shǔdōnggāozhīběishōuyàohàizhījun4zhūhóukǒnghuìméngérmóuruòqínàizhēnzhòngbǎoféiráozhīzhìtiānxiàzhīshìcóngjiāoxiàngwéidāngzhīshíyǒumèngchángzhàoyǒupíngyuánchǔyǒuchūnshēnwèiyǒuxìnlíngjun1zhějiēmíngzhìérzhōngxìnkuānhòuéràirénzūnxiánérzhòngshìyuēcónghéngjiānhánwèiyànchǔzhàosòngwèizhōngshānzhīzhòngshìliùguózhīshìyǒuníngyuèshàngqínzhīshǔwéizhīmóumíngzhōuzuìchénzhěnzhàohuálóuhuǎnzháijǐngzhītōngsūnbìndàituóliángwángliàotiánliánzhàoshēzhīlúnzhìbīngchángshíbèizhībǎiwànzhīzhòngkòuguānérgōngqínqínrénkāiguānyánjiǔguózhīshīqūnxúnérgǎnjìnqínwángshǐzhīfèiértiānxiàzhūhóukùnshìcóngsànyuēbàizhēngérqínqínyǒuérzhìzhuīwángzhúběishībǎiwànliúxuèpiāoyīnchéng便biànzǎitiānxiàfènlièshānqiángguóqǐngruòguócháoyánxiàowénwángzhuāngxiāngwángxiǎngguózhīqiǎnguójiāshì

到始皇的时候,发展六世遗留下来的功业,以武力来统治各国,将东周,西周和各诸侯国统统消灭,登上皇帝的宝座来统治天下,用严酷的刑罚来奴役天下的百姓,威风震慑四海。秦始皇向南攻取百越的土地,把它划为桂林郡和象郡,百越的君主低着头,颈上捆着绳子(愿意服从投降),把性命交给司法官吏。秦始皇于是又命令蒙恬在北方修筑长城,守卫边境,使匈奴退却七百多里;胡人不敢向下到南边来放牧,勇士不敢拉弓射箭来报仇。秦始皇接着就废除古代帝王的治世之道,焚烧诸子百家的著作,来使百姓愚蠢;毁坏高大的城墙,杀掉英雄豪杰;收缴天下的兵器,集中在咸阳,销毁兵刃和箭头,冶炼它们铸造十二个铜人,以便削弱百姓的反抗力量。然后凭借华山为城墙,依据黄河为城池,凭借着高耸的华山,往下看着深不可测的黄河,认为这是险固的地方。好的将领手执强弩,守卫着要害的地方,可靠的官员和精锐的士卒,拿着锋利的兵器,盘问过往行人。天下已经安定,始皇心里自己认为这关中的险固地势、方圆千里的坚固的城防,是子子孙孙称帝称王直至万代的基业。

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。南取百越之地,以为桂林、象郡;百越之君,俯首系颈,委命下吏。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。于是废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。然后践华为城,因河为池,据亿丈之城,临不测之渊,以为固。良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。天下已定,始皇之心,自以为关中之固,金城千里,子孙帝王万世之业也。

zhìshǐhuángfènliùshìzhīlièzhènzhǎngérnèitūnèrzhōuérwángzhūhóuzhìzūnérzhìliùzhíqiāoérbiānchītiānxiàwēizhènhǎinánbǎiyuèzhīwéiguìlínxiàngjun4bǎiyuèzhījun1shǒujǐngwěimìngxiànǎi使shǐméngtiánběizhùzhǎngchéngérshǒufānquèxiōngbǎiréngǎnnánxiàérshìgǎnwāngōngérbàoyuànshìfèixiānwángzhīdàofénbǎijiāzhīyánqiánshǒuhuīmíngchéngshāháojiéshōutiānxiàzhībīngzhīxiányángxiāofēngzhùwéijīnrénshíèrruòtiānxiàzhīmínránhòujiànhuáwéichéngyīnwéichí亿zhàngzhīchénglínzhīyuānwéiliángjiāngjìnshǒuyàohàizhīchùxìnchénjīngchénbīngérshuítiānxiàdìngshǐhuángzhīxīnwéiguānzhōngzhījīnchéngqiānsūnwángwànshìzhī

始皇去世之后,他的余威(依然)震慑着边远地区。可是,陈涉不过是个破瓮做窗户、草绳做户枢的贫家子弟,是氓、隶一类的人,(后来)做了被迁谪戍边的卒子;才能不如普通人,并没有孔丘、墨翟那样的贤德,也不像陶朱、猗顿那样富有。(他)跻身于戍卒的队伍中,从田野间突然奋起发难,率领着疲惫无力的士兵,指挥着几百人的队伍,掉转头来进攻秦国,砍下树木作武器,举起竹竿当旗帜,天下豪杰像云一样聚集,回声似的应和他,许多人都背着粮食,如影随形地跟着。崤山以东的英雄豪杰于是一齐起事,消灭了秦的家族。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

shǐhuángméiwēizhènshūránchénshèwèngyǒushéngshūzhīmángzhīrénérqiānzhīcáinéngzhōngrénfēiyǒuzhòngzháizhīxiántáozhūdùnzhīnièhángzhījiānérjuèqiānzhīzhōngzhījiāngshùbǎizhīzhòngzhuǎnérgōngqínzhǎnwéibīngjiē竿gānwéitiānxiàyúnxiǎngyīngyíngliángérjǐngcóngshāndōngháojun4suíbìngérwángqín

况且那天下并没有缩小削弱,雍州的地势,崤山和函谷关的险固,是保持原来的样子。陈涉的地位,没有比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山的国君更加尊贵;锄头木棍也不比钩戟长矛更锋利;那迁谪戍边的士兵也不能和九国部队抗衡;深谋远虑,行军用兵的方法,也比不上先前九国的武将谋臣。可是条件好者失败而条件差者成功,功业完全相反,为什么呢?假使拿东方诸侯国跟陈涉比一比长短大小,量一量权势力量,就更不能相提并论了。然而秦凭借着它的小小的地方,发展到兵车万乘的国势,管辖全国,使六国诸侯都来朝见,已经一百多年了;这之后把天下作为家业,用崤山、函谷关作为自己的内宫;陈涉一人起义国家就灭亡了,秦王子婴死在别人(项羽)手里,被天下人耻笑,这是为什么呢?就因为不施行仁政而使攻守的形势发生了变化啊。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反,何也?试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。

qiětiānxiàfēixiǎoruòyōngzhōuzhīxiáohánzhīruòchénshèzhīwèifēizūnchǔyànzhàohánwèisòngwèizhōngshānzhījun1chúyōujīnfēitiǎngōuzhǎngshāzhéshùzhīzhòngfēikàngjiǔguózhīshīshēnmóuyuǎnhángjun1yòngbīngzhīdàofēixiàngshízhīshìránérchéngbàibiàngōngxiàngfǎn??shì使shǐshāndōngzhīguóchénshèzhǎngjiéquánliàngtóngniánérránqínzhīzhìwànchéngzhīshìzhōuércháotónglièbǎiyǒuniánránhòuliùwéijiāxiáohánwéigōngzuònánérmiàohuīshēnrénshǒuwéitiānxiàxiàozhěrénshīérgōngshǒuzhīshì

秦统一天下,吞并诸侯,临朝称帝,供养四海,天下的士人顺服的慕风向往,为什么会像这样呢?回答是:近古以来没有统一天下的帝王已经很久了。周王室力量微弱,五霸相继死去以后,天子的命令不能通行天下,因此诸侯凭着武力相征伐,强大的侵略弱小的,人多的欺凌人少的,战事不止,军民疲惫。如今秦皇南面称帝统治了天下,这就是在上有了天子啊。这样一来,那些可怜的百姓就都希望能靠他安身活命,没有谁不诚心景仰皇上,在这个时候,应该保住威权,稳定功业,是安定,是危败,关键就在于此了。

中篇

zhōngpiān

秦王怀着贪婪卑鄙之心,只想施展他个人的智慧,不信任功臣,不亲近士民,抛弃仁政王道,树立个人权威,禁除诗书古籍,实行严刑酷法,把诡诈权势放在前头,把仁德信义丢在后头,把残暴苛虐作为治理天下的前提。实行兼并,要重视诡诈和实力;安定国家,要重视顺时权变:这就是说夺天下和保天下不能用同样的方法。秦经历了战国到统一天下,它的路线没有改,他的政令没有变,这是它夺天下和保天下所用的方法没有不同。秦王孤身无辅却拥有天下,所以他的灭亡很快就来到了。假使秦王能够考虑古代的情况,顺着商、周的道路,来制定实行自己的政策,那么后代即使出现骄奢淫逸的君主,也不会有倾覆危亡的祸患。所以夏禹、商汤、周文王和周武王建立了国家,名号卓著,功业长久。

秦灭周祀,并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士,斐然向风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

qínmièzhōubìnghǎinèijiānzhūhóunánmiànchēngyǎnghǎitiānxiàzhīshìfěiránxiàngfēngruòshìyuējìnzhīwángzhějiǔzhōushìbēiwēimièlìnghángtiānxiàshìzhūhóuzhèngqiánglíngruòzhòngbàoguǎbīngxiūshìmínjīnqínnánmiànérwángtiānxiàshìshàngyǒutiānyuányuánzhīmínānxìngmìngxīnéryǎngshàngdāngzhīshízhuānwēidìnggōngānwēizhīběnzài

当今秦二世登上王位,普天之下没有人不伸长脖子盼着看一看他的政策。受冻的人穿上粗布短袄就觉得很好,挨饿的人吃上糟糠也觉得香甜。天下苦苦哀叫的百姓,正是新皇帝执政才能的表现。这就是说劳苦人民容易接受仁政。如果二世有一般君主的德行,任用忠贞贤能的人,君臣一心,为天下的苦难而忧心,丧服期间就改正先帝的过失,割地分民,封赏功臣的后代,封国立君,对天下的贤士以礼相待,把牢狱里的犯人放出来,免去刑戮,废除没收犯罪者妻子儿女为官家奴婢之类的杂乱刑罚,让被判刑的人各自返回家乡。打开仓库,散发钱财,以赈济孤独穷困的士人;减轻赋税,减少劳役,帮助百姓解除急困;简化法律,减少刑罚,给犯罪人以把握以后的机会,使天下的人都能自新,改变节操,修养品行,各自谨慎对待自身;满足万民的愿望,以威信仁德对待天下人,天下人就归附了。如果天下到处都欢欢喜喜安居乐业,唯恐发生变乱,那么即使有奸诈不轨的人,而民众没有背叛主上之心,图谋不轨的臣子也就无法掩饰他的奸诈,暴乱的阴谋就可以被阻止了。

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。夫兼并者高诈力,安危者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之守之者无异也。孤独而有之,故其亡可立而待也。借使秦王论上世之事,并殷、周之迹,以制御其政,后虽有淫骄之主,犹未有倾危之患也。故三王之建天下,名号显美,功业长久。

qínwáng怀huáitānzhīxīnhángfènzhīzhìxìngōngchénqīnshìmínfèiwángdàoéràifénwénshūérxíngxiānzhàérhòurénbàonuèwéitiānxiàshǐjiānbìngzhěgāozhàānwēizhěguìshùnquányánshǒutóngshùqínzhànguóérwángtiānxiàdàozhènggǎishìsuǒzhīshǒuzhīzhěéryǒuzhīwángérdàijiè使shǐqínwánglùnshàngshìzhīshìbìngyīnzhōuzhīzhìzhènghòusuīyǒuyínjiāozhīzhǔyóuwèiyǒuqīngwēizhīhuànsānwángzhījiàntiānxiàmínghàoxiǎnměigōngzhǎngjiǔ

二世不实行这种办法,破坏宗庙,残害百姓,比始皇更加暴虐无道,重新修建阿房宫,使刑罚更加繁多,杀戮更加严酷,官吏办事苛刻狠毒,赏罚不得当,赋税搜刮没有限度,国家的事务太多,官吏们都治理不过来;百姓穷困已极,而君主却不加收容救济。于是奸险欺诈之事纷起,上下互相欺骗,蒙受罪罚的人很多,道路上遭到刑戮的人前后相望,连绵不断,天下的人都陷入了苦难。从君卿以下直到平民百姓,人人心中自危,身处穷苦之境,到处都不得安静,所以容易动乱。因此陈涉不凭商汤、周武王那样的贤能,不借公侯那样的尊贵,在大泽乡振臂一呼而天下响应,其原因就在于人民正处于危难之中。

今秦二世立,天下莫不引领而观其政。夫寒者利裋褐,而饥者甘糟糠。天下嚣嚣,新主之资也。此言劳民之易为仁也。向使二世有庸主之行而任忠贤,臣主一心而忧海内之患,缟素而正先帝之过;裂地分民以封功臣之后,建国立君以礼天下;虚囹圄而免刑戮,去收孥污秽之罪,使各反其乡里;发仓廪,散财币,以振孤独穷困之士;轻赋少事,以佐百姓之急;约法省刑,以持其后,使天下之人皆得自新,更节修行,各慎其身;塞万民之望,而以盛德与天下,天下息矣。即四海之内皆欢然各自安乐其处,惟恐有变。虽有狡害之民,无离上之心,则不轨之臣无以饰其智,而暴乱之奸弭矣。

jīnqínèrshìtiānxiàyǐnlǐngérguānzhènghánzhěshùérzhěgānzāokāngtiānxiàxiāoxiāoxīnzhǔzhīyánláomínzhīwéirénxiàng使shǐèrshìyǒuyōngzhǔzhīhángérrènzhōngxiánchénzhǔxīnéryōuhǎinèizhīhuàngǎoérzhèngxiānzhīguòlièfènmínfēnggōngchénzhīhòujiànguójun1tiānxiàlíngérmiǎnxíngshōuhuìzhīzuì使shǐfǎnxiāngcānglǐnsàncáizhènqióngkùnzhīshìqīngshǎoshìzuǒbǎixìngzhīyuēshěngxíngchíhòu使shǐtiānxiàzhīrénjiēxīngèngjiēxiūhángshènshēnsāiwànmínzhīwàngérshèngtiānxiàtiānxiàhǎizhīnèijiēhuānránānchùwéikǒngyǒubiànsuīyǒujiǎohàizhīmínshàngzhīxīnguǐzhīchénshìzhìérbàoluànzhījiān

所以古代圣王能洞察开端与结局的变化,知道生存与灭亡的关键,因此统治人民的方法,就是要专心致力于使他们安定罢了。这样,天下即使出现叛逆的臣子,也必然没有人响应,得不到帮助力量了。所谓“处于安定状态的人民可以共同行仁义,处于危难之中的人民容易一起做坏事”,就是说的这种情况。尊贵到做了天子,富足到拥有天下,而自身却不能免于被杀戮,就是由于挽救倾覆局势的方法错了。这就是二世的错误。

二世不行此术,而重以无道:坏宗庙与民,更始作阿房之宫;繁刑严诛,吏治刻深;赏罚不当,赋敛无度。天下多事,吏不能纪;百姓困穷,而主不收恤。然后奸伪并起,而上下相遁;蒙罪者众,刑戮相望于道,而天下苦之。自群卿以下至于众庶,人怀自危之心,亲处穷苦之实,咸不安其位,故易动也。是以陈涉不用汤、武之贤,不借公侯之尊,奋臂于大泽,而天下响应者,其民危也。

èrshìhángshùérzhòngdàohuàizōngmiàomíngèngshǐzuòāfángzhīgōngfánxíngyánzhūzhìshēnshǎngdāngliǎntiānxiàduōshìnéngbǎixìngkùnqióngérzhǔshōuránhòujiānwěibìngérshàngxiàxiàngdùnméngzuìzhězhòngxíngxiàngwàngdàoértiānxiàzhīqúnqīngxiàzhìzhòngshùrén怀huáiwēizhīxīnqīnchùqióngzhīshíxiánānwèidòngshìchénshèyòngtāngzhīxiánjiègōnghóuzhīzūnfènértiānxiàxiǎngyīngzhěmínwēi

秦朝兼并了诸侯,崤山以东有三十多个郡,修筑渡口关隘,占据着险要地势,修治武器,守护着这些地方。然而陈涉凭着几百名散乱的戌卒,振臂大呼,不用弓箭矛戟等武器,光靠锄把和木棍,虽然没有给养,但只要看到有人家住的房屋就能吃上饭,横行天下。秦朝险阻之地防守不住了,关卡桥梁封锁不住了,长戟刺不了,强弩射不了。楚军很快深入境内,鸿门一战,竟然连篱笆一样的阻拦都没有遇到。于是崤山以东大乱,诸侯纷纷起事,豪杰相继立王。秦王派章邯率兵东征,章邯凭着三军的众多兵力,在外面跟诸侯相约,做交易,图谋他的主上。秦君之间互相不信任,从这件事就可以看出来了。子婴登位,最终也不曾觉悟,假使子婴有一般君主的才能,仅仅得到中等的辅佐之臣,崤山以东地区虽然混乱,秦国的地盘还是可以保全的,宗庙的祭祀也不会断绝。

故先王者,见终始不变,知存亡之由。是以牧民之道,务在安之而已矣。下虽有逆行之臣,必无响应之助。故曰:“安民可与为义,而危民易与为非”,此之谓也。贵为天子,富有四海,身在于戮者,正之非也。是二世之过也。

xiānwángzhějiànzhōngshǐbiànzhīcúnwángzhīyóushìmínzhīdàozàiānzhīérxiàsuīyǒuhángzhīchénxiǎngyīngzhīzhùyuēānmínwéiérwēimínwéifēizhīwèiguìwéitiānyǒuhǎishēnzàizhězhèngzhīfēishìèrshìzhīguò

秦国地势有高山阻隔,有大河环绕,形成坚固防御,是个四面都有险要关塞的国家。从穆公以来,一直到秦始皇,二十多个国君,经常在诸侯中称雄。难道代代贤明吗?这是地位形势造成的呀!再说天下各国曾经同心合力进攻秦国。在这种时候,贤人智士会聚,有良将指挥各国的军队,有贤相沟通彼此的计谋,然而被险阻困住不能前进,秦国就引诱诸侯进入秦国境内作战,为他们打开关塞,结果崤山以东百万军队败逃崩溃。难道是因为勇气、力量和智慧不够吗?是地形不利,地势不便啊。秦国把小邑并为大城,在险要关塞驻军防守,把营垒筑得高高的而不轻易跟敌方作战,紧闭关门据守险塞,肩扛矛戟守卫在那里。诸侯们出身平民,是为了利益联合起来,并没德高望众而位居王位者的德行。他们的交往不亲密,他们的下属不亲附。名义上是说灭亡秦朝,实际上是为自己谋求私利。他们看见秦地险阻难以进犯,就必定退兵。如果他们能安定本土,让人民休养生息,等待秦的衰败,收纳弱小,扶助疲困,来指挥东方诸侯新建的各国的君主,就不用担心在天下实现不了自己的愿望了。可是他们尊贵身为天子,富足拥有天下,自己却遭擒获,这是因为他们在覆亡前夕没有做出挽救的措施。

下篇

xiàpiān

秦王满足一己之功,不求教于人,一错到底而不改变。二世承袭父过,因循不改,残暴苛虐以致加重了祸患。子婴孤立无亲,自处危境,却又年幼而没有辅佐,三位君主一生昏惑而不觉悟,秦朝灭亡,不也是应该的吗?在这个时候,世上并非没有深谋远虑懂得形势变化的人士,然而他们所以不敢竭诚尽忠,纠正主上之过,就是由于秦朝的风气多有忌讳的禁规,忠言还没说完而自己就被杀戮了。所以使得天下之士只能侧着耳朵听,重叠双脚站立,闭上嘴巴不敢说话。因此,三位君主迷失了路途,而忠臣不敢进谏言,智士不敢出主意,天下已经大乱,皇上还不知道,难道不可悲吗?先王知道壅塞不通就会伤害国家,所以设置公卿、大夫和士,来整治法律设立刑罚,天下因而得到治理。强盛的时候,禁止残暴诛讨叛乱,天下服从;衰弱的时候,五霸为天子征讨,诸侯也顺从;土地被割削的时候,在内能自守备,在外还有亲附,社稷得以保存。所以秦朝强盛的时候,繁法严刑,天下震惊;等到它衰弱的时候,百姓怨恨,天下背叛。周朝的公、侯、伯、子、男五等爵位合乎根本大道,因而传国一千多年不断绝。而秦朝则是本末皆失,所以不能长久。由此看来,安定和危亡的纲纪相距太远了!

秦兼诸侯山东三十余郡,脩津关,据险塞,缮甲兵而守之。然陈涉率散乱之众数百,奋臂大呼,不用弓戟之兵,鉏耰白梃,望屋而食,横行天下。秦人阻险不守,关梁不闭,长戟不刺,强弩不射。楚师深入,战于鸿门,曾无藩篱之难。于是山东诸侯并起,豪俊相立。秦使章邯将而东征,章邯因其三军之众,要市于外,以谋其上。群臣之不相信,可见于此矣。子婴立,遂不悟。借使子婴有庸主之材而仅得中佐,山东虽乱,三秦之地可全而有,宗庙之祀宜未绝也。

qínjiānzhūhóushāndōngsānshíjun4yǒujīnguānxiǎnsāishànjiǎbīngérshǒuzhīránchénshèsànluànzhīzhòngshùbǎifènyònggōngzhībīngchúyōubáitǐngwàngérshíhénghángtiānxiàqínrénxiǎnshǒuguānliángzhǎngqiángshèchǔshīshēnzhàn鸿hóngméncéngfānzhīnánshìshāndōngzhūhóubìngháojun4xiàngqín使shǐzhānghánjiāngérdōngzhēngzhānghányīnsānjun1zhīzhòngyàoshìwàimóushàngqúnchénzhīxiàngxìnjiànyīngsuíjiè使shǐyīngyǒuyōngzhǔzhīcáiérjǐnzhōngzuǒshāndōngsuīluànsānqínzhīquánéryǒuzōngmiàozhīwèijué

俗话说“前事不忘,后事之师”(过去的经验教训不忘记,就是以后做事的借鉴)。因此君子治理国家,考察于上古的历史,验证以当代的情况,还要通过人事加以检验,从而了解兴盛衰亡的规律,详知谋略和形势是否合宜,做到取舍有序,变化适时,所以历时长久,国家安定。

秦地被山带河以为固,四塞之国也。自缪公以来至于秦王二十余君,常为诸侯雄。此岂世贤哉?其势居然也。且天下尝同心并力攻秦矣,然困于险阻而不能进者,岂勇力智慧不足哉?形不利、势不便也。秦虽小邑,伐并大城,得阨塞而守之。诸侯起于匹夫,以利会,非有素王之行也。其交未亲,其民未附,名曰亡秦,其实利之也。彼见秦阻之难犯,必退师。案土息民以待其弊,收弱扶罢以令大国之君,不患不得意于海内。贵为天子,富有四海,而身为禽者,救败非也。

qínbèishāndàiwéisāizhīguómiùgōngláizhìqínwángèrshíjun1chángwéizhūhóuxióngshìxiánzāishìránqiětiānxiàchángtóngxīnbìnggōngqínránkùnxiǎnérnéngjìnzhěyǒngzhìhuìzāixíngshì便biànqínsuīxiǎobìngchéngèsāiérshǒuzhīzhūhóuhuìfēiyǒuwángzhīhángjiāowèiqīnmínwèimíngyuēwángqínshízhījiànqínzhīnánfàn退tuìshīànmíndàishōuruòlìngguózhījun1huànhǎinèiguìwéitiānyǒuhǎiérshēnwéiqínzhějiùbàifēi

秦王足己而不问,遂过而不变。二世受之,因而不改,暴虐以重祸。子婴孤立无亲,危弱无辅。三主之惑,终身不悟,亡不亦宜乎?当此时也,也非无深谋远虑知化之士也,然所以不敢尽忠指过者,秦俗多忌讳之禁也,——忠言未卒于口而身糜没矣。故使天下之士倾耳而听,重足而立,阖口而不言。是以三主失道,而忠臣不谏,智士不谋也。天下已乱,奸不上闻,岂不悲哉!先王知壅蔽之伤国也,故置公卿、大夫、士,以饰法设刑而天下治。其强也,禁暴诛乱而天下服;其弱也,王霸征而诸侯从;其削也,内守外附而社稷存。故秦之盛也,繁法严刑而天下震;及其衰也,百姓怨而海内叛矣。故周王序得其道,千余载不绝;秦本末并失,故不能长。由是观之,安危之统相去远矣。

qínwángérwènsuíguòérbiànèrshìshòuzhīyīnérgǎibàonuèzhònghuòyīngqīnwēiruòsānzhǔzhīhuòzhōngshēnwángdāngshífēishēnmóuyuǎnzhīhuàzhīshìránsuǒgǎnjìnzhōngzhǐguòzhěqínduōhuìzhījìnzhōngyánwèikǒuérshēnméi使shǐtiānxiàzhīshìqīngěrértīngzhòngérkǒuéryánshìsānzhǔshīdàoérzhōngchénjiànzhìshìmóutiānxiàluànjiānshàngwénbēizāixiānwángzhīyōngzhīshāngguózhìgōngqīngshìshìshèxíngértiānxiàzhìqiángjìnbàozhūluànértiānxiàruòwángzhēngérzhūhóucóngxuēnèishǒuwàiérshècúnqínzhīshèngfányánxíngértiānxiàzhènshuāibǎixìngyuànérhǎinèipànzhōuwángdàoqiānzǎijuéqínběnbìngshīnéngzhǎngyóushìguānzhīānwēizhītǒngxiàngyuǎn

鄙谚曰:“前事之不忘,后事之师也。”是以君子为国,观之上古,验之当世,参之人事,察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化因时,故旷日长久而社稷安矣。

yànyuēqiánshìzhīwànghòushìzhīshīshìjun1wéiguóguānzhīshàngyànzhīdāngshìcānzhīrénshìcháshèngshuāizhīshěnquánshìzhījiùyǒubiànhuàyīnshíkuàngzhǎngjiǔérshèān

论贵粟疏

[两汉]晁错

圣王在上,而民不冻饥者,非能耕而食之,织而衣之也,为开其资财之道也。故尧、禹有九年之水,汤有七年之旱,而国亡捐瘠者,以畜积多而备先具也。今海内为一,土地人民之众不避汤、禹,加以亡天灾数年之水旱,而畜积未及者,何也?地有遗利,民有余力,生谷之土未尽垦,山泽之利未尽出也,游食之民未尽归农也。

shèngwángzàishàngérmíndòngzhěfēinénggēngérshízhīzhīérzhīwéikāicáizhīdàoyáoyǒujiǔniánzhīshuǐtāngyǒuniánzhīhànérguówángjuānzhěchùduōérbèixiānjīnhǎinèiwéirénmínzhīzhòngtāngjiāwángtiānzāishùniánzhīshuǐhànérchùwèizhěyǒumínyǒushēngzhīwèijìnkěnshānzhīwèijìnchūyóushízhīmínwèijìnguīnóng

在圣明的君王统治下,百姓不挨饿受冻,这并非是因为君王能亲自种粮食给他们吃,织布匹给他们穿,而是由于他能给人民开辟财源。所以尽管唐尧、夏禹之时有过九年的水灾,商汤之时有过七年的旱灾,但国内没有被遗弃和瘦得不成样子的人,这是因为贮藏积蓄的东西多,事先早已作好了准备。现在全国统一,土地之大,人口之多,不亚于汤、禹之时,又没有连年的水旱灾害,但积蓄却不如汤、禹之时,这是什么道理呢?原因在于土地还有潜力,百姓还有余力,能长谷物的土地还没全部开垦,山林湖沼的资源尚未完全开发,游手好闲之徒还没全都回乡务农。
食之:给他们吃。 “食”作动词用。 衣之:给他们穿。 “衣”作动词用。 道:途径。 捐瘠:被遗弃和瘦弱的人。 捐,抛弃; 瘠,瘦。 不避:不让,不次于。

民贫,则奸邪生。贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽。虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。夫寒之于衣,不待轻暖;饥之于食,不待甘旨;饥寒至身,不顾廉耻。人情一日不再食则饥,终岁不制衣则寒。夫腹饥不得食,肤寒不得衣,虽慈母不能保其子,君安能以有其民哉?明主知其然也,故务民于农桑,薄赋敛,广畜积,以实仓廪,备水旱, 故民可得而有也。

mínpínjiānxiéshēngpínshēngshēngnóngnóngzhezhexiāngqīngjiāmínniǎoshòusuīyǒugāochéngshēnchíyánzhòngxíngyóunéngjìnhánzhīdàiqīngnuǎnzhīshídàigānzhǐhánzhìshēnliánchǐrénqíngzàishízhōngsuìzhìhánshíhánsuīnéngbǎojun1ānnéngyǒumínzāimíngzhǔzhīránmínnóngsāngbáoliǎn广guǎngchùshícānglǐnbèishuǐhànmínéryǒu

百姓生活贫困了,就会去做邪恶的事。贫困是由于不富足,不富足是由于不务农,不从事农业就不能在一个地方定居下来,不能定居就会离开乡土,轻视家园,像鸟兽一样四处奔散。这样的话,国家即使有高大的城墙,深险的护城河,严厉的法令,残酷的刑罚,还是不能禁止他们。受冻的人对衣服,不要求轻暖;挨饿的人对于食物,不要求香甜可口;饥寒到了身上,就顾不上廉耻了。人之常情是:一天不吃两顿饭就要挨饿,整年不做衣服穿就会受冻。那么,肚子饿了没饭吃,身上冷了无衣穿,即使是慈母也不能留住她的儿子,国君又怎能保有他的百姓呢?贤明的君主懂得这个道理,所以让人民从事农业生产,减轻他们的赋税,大量贮备粮食,以便充实仓库,防备水旱灾荒,因此也就能够拥有人民。
地著:定居一地。 廪:米仓。

民者,在上所以牧之,趋利如水走下,四方无择也。夫珠玉金银,饥不可食,寒不可衣,然而众贵之者,以上用之故也。其为物轻微易藏,在于把握,可以周海内而无饥寒之患。此令臣轻背其主,而民易去其乡,盗贼有所劝,亡逃者得轻资也。粟米布帛生于地,长于时,聚于力,非可一日成也。数石之重,中人弗胜,不为奸邪所利;一日弗得而饥寒至。是故明君贵五谷而贱金玉。

mínzhězàishàngsuǒzhīshuǐzǒuxiàfāngzhūjīnyínshíhánránérzhòngguìzhīzhěshàngyòngzhīwéiqīngwēicángzàizhōuhǎinèiérhánzhīhuànlìngchénqīngbèizhǔérmínxiāngdàozéiyǒusuǒquànwángtáozhěqīngshēngzhǎngshífēichéngshùshízhīzhòngzhōngrénshèngwéijiānxiésuǒérhánzhìshìmíngjun1guìérjiànjīn

百姓呢,在于君主用什么办法来管理他们,他们追逐利益就像水往低处流一样,不管东南西北。珠玉金银这些东西,饿了不能当饭吃,冷了不能当衣穿;然而人们还是看重它,这是因为君主需要它的缘故。珠玉金银这些物品,轻便小巧,容易收藏,拿在手里,可以周游全国而无饥寒的威胁。这就会使臣子轻易地背弃他的君主,而百姓也随便地离开家乡,盗贼受到了鼓励,犯法逃亡的人有了便于携带的财物。粟米和布帛的原料生在地里,在一定的季节里成长,收获也需要人力,并非短时间内可以成事。几石重的粮食,一般人拿不动它,也不为奸邪的人所贪图;可是这些东西一天得不到就要挨饿受冻。因此,贤明的君主重视五谷而轻视金玉。
牧:养,引申为统治、管理。 石:重量单位。汉制三十斤为钧,四钧为石。 弗胜:不能胜任,指拿不动。 长:养育。

今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。春耕,夏耘,秋获,冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;春不得避风尘,夏不得避署热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻,四时之间,无日休息。又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣。而商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市,乘上之急,所卖必倍。故其男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必粱肉;无农夫之苦,有阡陌之得。因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾;千里游遨,冠盖相望,乘坚策肥,履丝曳缟。此商人所以兼并农人,农人所以流亡者也。今法律贱商人,商人已富贵矣;尊农夫,农夫已贫贱矣。故俗之所贵,主之所贱也;吏之所卑,法之所尊也。上下相反,好恶乖迕,而欲国富法立,不可得也。

jīnnóngkǒuzhījiāzhěxiàèrrénnénggēngzhěguòbǎibǎizhīshōuguòbǎishíchūngēngxiàyúnqiūhuòdōngcángxīnqiáozhìguāngěiyáochūnfēngchénxiàshǔqiūyīndōnghándòngshízhījiānxiūyòusòngwǎngyíngláidiàowènyǎngzhǎngyòuzàizhōngqínshàngbèishuǐhànzhīzāizhèngbàonuèliǎnshícháolìngérgǎidāngyǒuzhěbànjiǎérmàizhěbèichēngzhīshìyǒumàitiánzháisūnchángzhàizhěérshāngjiǎzhězhùbèixiǎozhězuòlièfànmàicāoyíngyóudōushìchéngshàngzhīsuǒmàibèinángēngyúncánzhīwéncǎishíliángròunóngzhīyǒuqiānzhīyīnhòujiāotōngwánghóuguòshìxiàngqīngqiānyóuáoguàngàixiàngwàngchéngjiānféigǎoshāngrénsuǒjiānbìngnóngrénnóngrénsuǒliúwángzhějīnjiànshāngrénshāngrénguìzūnnóngnóngpínjiànzhīsuǒguìzhǔzhīsuǒjiànzhīsuǒbēizhīsuǒzūnshàngxiàxiàngfǎnhǎoèguāiérguó

现在农夫中的五口之家,家里可以参加劳作的不少于二人,能够耕种的土地不超过百亩,百亩的收成,不超过百石。他们春天耕地,夏天耘田,秋天收获,冬天储藏,还得砍木柴,修理官府的房舍,服劳役;春天不能避风尘,夏天不能避署热,秋天不能避阴雨,冬天不能避寒冻,一年四季,没有一天休息;在私人方面,又要交际往来,吊唁死者,看望病人,抚养孤老,养育幼儿,一切费用都要从农业收入中开支。农民如此辛苦,还要遭受水旱灾害,官府又要急征暴敛,随时摊派,早晨发命令,晚上就要交纳。交赋税的时候,有粮食的人,半价贱卖后完税;没有粮食的人,只好以加倍的利息借债纳税;于是就出现了卖田地房屋、卖妻子儿女来还债的事情。而那些商人们,大的囤积货物,获取加倍的利息;小的开设店铺,贩卖货物,用特殊手段获取利益。他们每日都去集市游逛,趁政府急需货物的机会,所卖物品的价格就成倍抬高。所以商人家中男的不必耕地耘田,女的不用养蚕织布,穿的必定是华美的衣服,吃的必定是上等米和肉;没有农夫的劳苦,却占有非常丰厚的利润。依仗自己富厚的钱财,与王侯接交,势力超过官吏,凭借资产相互倾轧;他们遨游各地,车乘络绎不绝,乘着坚固的车,赶着壮实的马,脚穿丝鞋,身披绸衣。这就是商人兼并农民土地,农民流亡在外的原因。当今虽然法律轻视商人,而商人实际上已经富贵了;法律尊重农民,而农民事实上却已贫贱了。所以一般俗人所看重的,正是君主所轻贱的;一般官吏所鄙视的,正是法律所尊重的。上下相反,好恶颠倒,在这种情况下,要想使国家富裕,法令实施,那是不可能的。
政:同“征”。 虐:清代王念孙认为当作“赋”。 改:王念孙认为原本作“得”。 倍称之息:加倍的利息。 称,相等,相当。 贾:商人。 奇赢:以特殊的手段获得更大的利润。 阡陌之得:指田地的收获。 阡陌,田间小路,此代田地。 乘坚策肥:乘坚车,策肥马。 策,用鞭子赶马。 履丝曳缟:脚穿丝鞋,身披绸衣。 曳,拖着。缟,一种精致洁白的丝织品。 乖迕:相违背。

方今之务,莫若使民务农而已矣。欲民务农,在于贵粟;贵粟之道,在于使民以粟为赏罚。今募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。如此,富人有爵,农民有钱,粟有所渫。夫能入粟以受爵,皆有余者也。取于有余,以供上用,则贫民之赋可损,所谓损有余、补不足,令出而民利者也。顺于民心,所补者三:一曰主用足,二曰民赋少,三曰劝农功。今令民有车骑马一匹者,复卒三人。车骑者,天下武备也,故为复卒。神农之教曰:“有石城十仞,汤池百步,带甲百万,而无粟,弗能守也。”以是观之,粟者,王者大用,政之本务。令民入粟受爵,至五大夫以上,乃复一人耳,此其与骑马之功相去远矣。爵者,上之所擅,出于口而无穷;粟者,民之所种,生于地而不乏。夫得高爵也免罪,人之所甚欲也。使天下人入粟于边,以受爵免罪,不过三岁,塞下之粟必多矣。

fāngjīnzhīruò使shǐmínnóngérmínnóngzàiguìguìzhīdàozài使shǐmínwéishǎngjīntiānxiàxiànguānbàijuéchúzuìrényǒujuénóngmínyǒuqiányǒusuǒxiènéngshòujuéjiēyǒuzhěyǒugòngshàngyòngpínmínzhīsǔnsuǒwèisǔnyǒulìngchūérmínzhěshùnmínxīnsuǒzhěsānyuēzhǔyòngèryuēmínshǎosānyuēquànnónggōngjīnlìngmínyǒuchēzhěsānrénchēzhětiānxiàbèiwéishénnóngzhījiāoyuēyǒushíchéngshírèntāngchíbǎidàijiǎbǎiwànérnéngshǒushìguānzhīzhěwángzhěyòngzhèngzhīběnlìngmínshòujuézhìshàngnǎiréněrzhīgōngxiàngyuǎnjuézhěshàngzhīsuǒshànchūkǒuérqióngzhěmínzhīsuǒzhǒngshēngérgāojuémiǎnzuìrénzhīsuǒshèn使shǐtiānxiàrénbiānshòujuémiǎnzuìguòsānsuìsāixiàzhīduō

当今的迫切任务,没有比使人民务农更为重要的了。而要想使百姓从事农业,关键在于抬高粮价;抬高粮价的办法,在于让百姓拿粮食来求赏或免罚。现在应该号召天下百姓交粮给政府,纳粮的可以封爵,或赎罪;这样,富人就可以得到爵位,农民就可以得到钱财,粮食就不会囤积而得到流通。那些能交纳粮食得到爵位的,都是富有产业的人。从富有的人那里得到货物来供政府用,那么贫苦百姓所担负的赋税就可以减轻,这就叫做拿富有的去补不足的,法令一颁布百姓就能够得益。依顺百姓心愿,有三个好处:一是君主需要的东西充足,二是百姓的赋税减少,三是鼓励从事农业生产。按现行法令,民间能输送一匹战马的,就可以免去三个人的兵役。战马是国家战备所用,所以可以使人免除兵役。神农氏曾教导说:“有七八丈高的石砌城墙,有百步之宽贮满沸水的护城河,上百万全副武装的兵士,然而没有粮食,那是守不住的。”这样看来,粮食是君王最需要的资财,是国家最根本的政务。现在让百姓交粮买爵,封到五大夫以上,才免除一个人的兵役,这与一匹战马的功用相比差得太远了。赐封爵位,是皇上专有的权力,只要一开口,就可以无穷无尽地封给别人;粮食,是百姓种出来的,生长在土地中而不会缺乏。能够封爵与赎罪,是人们十分向往的。假如叫天下百姓都献纳粮食,用于边塞,以此换取爵位或赎罪,那么不用三年,边地粮食必定会多起来。
县官:汉代对官府的通称。 拜爵:封爵位。 渫:散出。 损:减。 车骑马:指战马。 大用:最需要的东西。 五大夫:汉代的一种爵位,在侯以下二十级中属第九级。凡纳粟四千石,即可封赐。 擅:专有。

陛下幸使天下入粟塞下以拜爵,甚大惠也。窃窃恐塞卒之食不足用大渫天下粟。边食足以支五岁,可令入粟郡县矣;足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。如此,德泽加于万民,民俞勤农。时有军役,若遭水旱,民不困乏,天下安宁;岁孰且美,则民大富乐矣。

xiàxìng使shǐtiānxiàsāixiàbàijuéshènhuìqièqièkǒngsāizhīshíyòngxiètiānxiàbiānshízhīsuìlìngjun4xiànzhīsuìshàngshíshèshōunóngmínjiāwànmínmínqínnóngshíyǒujun1ruòzāoshuǐhànmínkùntiānxiàānníngsuìshúqiěměimín

陛下降恩,让天下人输送粮食去边塞,以授给爵位,这是对百姓的很大恩德。我私下担忧边塞驻军的粮食不够吃,所以让天下的屯粮崐大批流入边塞。如果边塞积粮足够使用五年,就可以让百姓向内地各郡县输送粮食了;如果郡县积粮足够使用一年以上,可以随时下诏书,不收农民的土地税。这样,陛下的恩德雨露普降于天下万民,百姓就会更积极地投身农业生 产,天下就会十分富庶安乐了。

暂无

下一页