导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

绝句

[ 唐代 ] 杜甫

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

liǎnghuángmíngcuìliǔhángbáishàngqīngtiān

两只黄鹂在翠绿的柳树间鸣叫,一行白鹭直冲向蔚蓝的天空。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

chuānghán西lǐngqiānqiūxuěméndōngwànchuán

坐在窗前可以看见西岭千年不化的积雪,门口停泊着从东吴开来的万里船。
西岭:西岭雪山。千秋雪:指西岭雪山上千年不化的积雪。泊:停泊。东吴:古时候吴国的领地,江苏省一带。万里船:不远万里开来的船只。
无闷·催雪

[ 宋代 ] 吴文英

霓节飞琼,鸾驾弄玉,杳隔平云弱水。倩皓鹤传书,卫姨呼起。莫待粉河凝晓,趁夜月、瑶笙飞环佩。正蹇驴吟影,茶烟灶冷,酒亭门闭。

jiēfēiqióngluánjiànòngyǎopíngyúnruòshuǐqiànhàochuánshūwèidàifěnníngxiǎochènyuèyáoshēngfēihuánpèizhèngjiǎnyínyǐngcháyānzàolěngjiǔtíngmén

正蹇驴吟影:一本无“正”字。帘:一本作“箔”。

歌丽。泛碧蚁。放绣帘半钩,宝台临砌。要须借东君,灞陵春意。晓梦先迷楚蝶,早风戾、重寒侵罗被。还怕掩、深院梨花,又作故人清泪。

fànfàngxiùliánbàngōubǎotáilínyàojièdōngjun1língchūnxiǎomèngxiānchǔdiézǎofēngzhònghánqīnluóbèiháiyǎnshēnyuànhuāyòuzuòrénqīnglèi

意:一本作“二”。楚:一本作“胡”。被:一本作“袂”。
望雪

[ 唐代 ] 李世民

冻云宵遍岭,素雪晓凝华。

dòngyúnxiāobiànlǐngxuěxiǎonínghuá

冷的天气里山林上空的云都好像被冻住了,洁白的冰雪凝聚了江山。
冻云:严冬的阴云。素雪:白雪。

入牖千重碎,迎风一半斜。

yǒuqiānzhòngsuìyíngfēngbànxié

看似美丽的风景却是一碰即碎的画卷,好像被风吹斜了一半。
牖:窗户。

不妆空散粉,无树独飘花。

zhuāngkōngsànfěnshùpiāohuā

天空到处飘散着雪花仿佛不需要化妆的大地也画上了浓妆,满山遍野的树都在尽情的用花瓣展现自己的美丽。
不妆:不用化妆。

萦空惭夕照,破彩谢晨霞。

yíngkōngcánzhàocǎixièchénxiá

望着天空上快落下的太阳自己有一丝愧疚,没有早上美丽的晨霞,也不会有黄昏邂逅的七彩。
晨霞:朝霞。
踏莎行·雪似梅花

[ 宋代 ] 吕本中

雪似梅花,梅花似雪。似和不似都奇绝。恼人风味阿谁知?请君问取南楼月。

xuěméihuāméihuāxuědōujuénǎorénfēngwèiāshuízhīqǐngjun1wènnánlóuyuè

这雪像梅花一样洁白,那梅花又像雪一般晶莹,无论是像,还是不像,都是一样的绝美。可这绝美的雪与梅,却勾起我的愁思。这愁思,有谁能知道呢?只有南楼上的明月是我的见证。
雪似梅花:唐东方虬《春雪》“春雪满空来,触处似花开。”梅花似雪:古乐府“只言花似雪,不悟有香来。”阿谁:谁,何人。

记得去年,探梅时节。老来旧事无人说。为谁醉倒为谁醒?到今犹恨轻离别。

niántànméishíjiēlǎoláijiùshìrénshuōwéishuízuìdǎowéishuíxǐngdàojīnyóuhènqīngbié

记得往年,也是这样时节,我却是和你一起踏雪寻梅,那明月照着我们俩,时间流逝,人亦渐老,事也成了旧事,没人再提了!我醉了又醒,醒了又醉,却是为了谁?唉,直到现在,我还在悔恨,悔恨当初那样轻易地离开了你!
去年:往年。
咏雪 / 咏雪联句

[ 南北朝 ] 刘义庆

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

xiètàihánxuěnèiérjiǎnglùnwénéérxuězhòu,,gōngxīnrányuēbáixuěfēnfēnsuǒxiōngéryuēyánkōngzhōngchàxiōngyuēwèiruòliǔyīnfēnggōngxiàogōngxiōngzuǒjiāngjun1wángníngzhī

谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会,给子侄辈的人讲解诗文。不久,雪下得大了,太傅高兴地说:“这纷纷扬扬的白雪像什么呢?”他哥哥的长子谢朗说:“在空中撒盐差不多可以相比。”另一个哥哥的女儿说:“不如比作柳絮凭借着风飞舞。”太傅大笑起来。她就是谢奕的女儿谢道韫,左将军王凝之的妻子。
谢太傅:即谢安(。320年-385年),字安石,晋朝陈郡阳夏(现在河南太康)人。做过吴兴太守、侍 中、吏部尚书、中护军等官职。死后追赠为太傅。内集:家庭聚会。儿女:子侄辈。讲论文义:讲解诗文。俄而:不久,不一会儿。骤:急,紧。欣然:高兴的样子。何所似:像什么。何,什么;似,像。胡儿:即谢朗。谢朗,字长度,谢安哥哥的长子。做过东阳太守。差可拟:差不多可以相比。差,大致,差不多;拟,相比。未若:倒不如。因:凭借。即:是。无奕女:指谢道韫,东晋有名的才女,以聪明有才著称。无奕,指谢奕,字无奕。王凝之:字叔平,大书法家王羲之的第二个儿子,做过江州刺史、左将军、会稽内史等。
北风行

[ 唐代 ] 李白

烛龙栖寒门,光曜犹旦开。

zhúlónghánménguāngyàoyóudànkāi

传说在北国寒门这个地方,住着一条烛龙,它以目光为日月,张目就是白昼而闭目就是黑夜。
烛龙:中国古代神话传说中的龙。人面龙身而无足,居住在不见太阳的极北的寒门,睁眼为昼,闭眼为夜。

日月照之何不及此?惟有北风号怒天上来。

yuèzhàozhīwéiyǒuběifēnghàotiānshànglái

这里连日月之光都照不到啊!只有漫天遍野的北风怒号而来。
此:指幽州,治所在今北京大兴县。这里指当时安禄山统治北方,一片黑暗。

燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

yànshānxuěhuāpiànpiànchuīluòxuānyuántái

燕山的雪花其大如席,一片一片地飘落在轩辕台上。
燕山:山名,在河北平原的北侧。轩辕台,纪念黄帝的建筑物,故址在今河北怀来县乔山上。

幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧。

yōuzhōushíèryuètíngxiàoshuāngécuī

在这冰天雪地的十二月里,幽州的一个思妇在家中不歌不笑,愁眉紧锁。
双蛾:女子的双眉。双蛾摧,双眉紧锁,形容悲伤、愁闷的样子。

倚门望行人,念君长城苦寒良可哀。

ménwànghángrénniànjun1zhǎngchénghánliángāi

她倚着大门,凝望着来往的行人,盼望着她丈夫的到来。她的夫君到长城打仗去了,至今未回。长城那个地方可是一个苦寒要命的地方,夫君你可要保重啊。
长城:古诗中常借以泛指北方前线。良,实在。

别时提剑救边去,遗此虎文金鞞靫。

biéshíjiànjiùbiānwénjīnchá

丈夫临别时手提宝剑,救边而去,在家中仅留下了一个虎皮金柄的箭袋。
鞞靫:当作鞴靫。虎文鞞靫,绘有虎纹图案的箭袋。

中有一双白羽箭,蜘蛛结网生尘埃。

zhōngyǒushuāngbáijiànzhīzhūjiéwǎngshēngchénāi

里面装着一双白羽箭,一直挂在堵上。上面结满了蜘蛛网,沾满了尘埃。

箭空在,人今战死不复回。

jiànkōngzàirénjīnzhànhuí

如今其箭虽在,可是人却永远回不来了他已战死在边城了啊!

不忍见此物,焚之已成灰。

rěnjiànfénzhīchénghuī

人之不存,我何忍见此旧物乎?于是将其焚之为灰矣。
“焚之”句:语出古乐府《有所思》“摧烧之,当风扬其灰。”

黄河捧土尚可塞,北风雨雪恨难裁。

huángpěngshàngsāiběifēngxuěhènnáncái

黄河虽深,尚捧土可塞,唯有此生离死别之恨,如同这漫漫的北风雨雪一样铺天盖地,无边无垠。
“黄河”句:《后汉书·朱冯虞郑周列传》“此犹河滨之人,捧土以塞孟津,多见其不知量也。”此反其意而用之。北风雨雪:这里借以衬托思妇悲惨的遭遇和凄凉的心情。裁,消除。
湖心亭看雪

[ 明代 ] 张岱

崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

chóngzhēnniánshíèryuèzhù西xuěsānzhōngrénniǎoshēngjuéshìgèngdìngxiǎozhōuyōngcuìhuǒwǎngxīntíngkànxuěsōnghàngdàngtiānyúnshānshuǐshàngxiàbáishàngyǐngwéizhǎnghénxīntíngdiǎnzhōujièzhōuzhōngrénliǎngsānér

崇祯五年十二月,我住在西湖边。大雪接连下了多日,湖中游人全无,连飞鸟的声音都消失了。这天初更时分,我撑着一叶小舟,穿着细毛皮衣,带着火炉,独自前往湖心亭看雪。湖面上冰花一片弥漫,天与云与山与水,浑然一体,白茫茫一片。湖上的影子,只有一道长堤的痕迹,一点湖心亭的轮廓,和我的一叶小舟,舟中的两三粒人影罢了。
崇祯五年:公元1632年。崇祯,是明思宗朱由检的年号(1628-1644)。俱:都。绝:消失。是日更定:是,代词,这。更定:指初更以后。晚上八点左右。定:停止,结束。余:第一人称代词,我 。拏:通“桡”,撑(船)。拥毳衣炉火:穿着细毛皮衣,带着火炉。毳衣:细毛皮衣。毳:鸟兽的细毛。雾凇沆砀:冰花一片弥漫。雾,从天上下罩湖面的云气。凇,从湖面蒸发的水汽。沆砀,白气弥漫的样子。曾巩《冬夜即事诗》自注:“齐寒甚,夜气如雾,凝于水上,旦视如雪,日出飘满阶庭,齐人谓之雾凇。上下一白:上上下下全白。一白,全白。一,全或都,一概。惟:只有。长堤一痕:形容西湖长堤在雪中只隐隐露出一道痕迹。堤,沿河或沿海的防水建筑物。这里指苏堤。一,数词。痕,痕迹。一芥:一棵小草。芥,小草,比喻轻微纤细的事物;(像小草一样微小)。而已:罢了。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:“湖中焉得更有此人?”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者!”

dàotíngshàngyǒuliǎngrénzhānduìzuòtóngshāojiǔzhèngfèijiànyuēzhōngyāngèngyǒuréntóngyǐnqiángyǐnsānbáiérbiéwènxìngshìshìjīnlíngrénxiàchuánzhōunánnányuēshuōxiànggōngchīgèngyǒuchīxiànggōngzhě

到了湖心亭上,看见有两人铺好毡子,相对而坐,一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们看见我,非常高兴地说:“想不到在湖中还会有您这样有闲情逸致的人!”于是拉着我一同饮酒。我尽情的喝了三大杯酒,然后和他们道别。问他们的姓氏,得知他们是金陵人,在此地客居。等到了下船的时候,船夫喃喃地说:“不要说相公您痴,还有像相公您一样痴的人啊!”
毡:毛毯。焉得更有此人:意思是想不到还会有这样的人。焉得,哪能。更,还。拉:邀请。强饮:尽情喝。强,尽力,勉力,竭力。一说,高兴地,兴奋地。大白:大酒杯。白;古人罚酒时用的酒杯,也泛指一般的酒杯,这里的意思是三杯酒。客此:客,做客,名词作动词。在此地客居。及:等到。舟子:船夫。喃喃:低声嘟哝。莫:不要。相公:原意是对宰相的尊称,后转为对年轻人的敬称及对士人的尊称。更:还。痴似:痴于,痴过。痴,特有的感受,来展示他钟情山水,淡泊孤寂的独特个性,本文为痴迷的意思。
天山雪歌送萧治归京

[ 唐代 ] 岑参

天山雪云常不开,千峰万岭雪崔嵬。

tiānshānxuěyúnchángkāiqiānfēngwànlǐngxuěcuīwéi

天山上的云雪终年不开,巍巍千山万岭白雪皑皑。
开:消散。崔嵬:山势高耸的样子。

北风夜卷赤亭口,一夜天山雪更厚。

běifēngjuànchìtíngkǒutiānshānxuěgènghòu

夜来北风卷过赤亭路口,天山一夜之间大雪更厚。
赤亭口:即赤亭守捉。约在今新疆吐鲁番附近。

能兼汉月照银山,复逐胡风过铁关。

néngjiānhànyuèzhàoyínshānzhúfēngguòtiěguān

雪光和着月光照映银山,雪花追着北风飞过铁关。
汉月:汉时明月,说明月的永恒。银山:银山碛又称银山,在今新疆吐鲁番西南。铁关:即铁门关,中国古代二十六名关之一。

交河城边鸟飞绝,轮台路上马蹄滑。

jiāochéngbiānniǎofēijuélúntáishànghuá

交河城边飞鸟早已断绝,轮台路上战马难以走过。
交河:又名西州,天宝元年改西州为交河郡,在今新疆吐鲁番一带,治所在高昌,今吐鲁番东南达克阿奴斯城。轮台:唐代庭州有轮台县,这里指汉置古轮台(今新疆轮台县东南)。

晻霭寒氛万里凝,阑干阴崖千丈冰。

ǎnǎihánfēnwànnínglángànyīnqiānzhàngbīng

寒云昏暗凝结万里天空,山崖陡峭悬挂千丈坚冰。
晻霭:昏暗的样子。寒氛:寒冷的云气。阑干:纵横交错的样子。阴崖:背阴的山崖。

将军狐裘卧不暖,都护宝刀冻欲断。

jiāngjun1qiúnuǎndōubǎodāodòngduàn

将军皮袍久卧不觉温暖,都护宝刀冻得像要折断。
狐裘:用狐皮制的外衣。都护:官名,汉宣帝置西域都护,总监西域诸国,并护南北道,为西域地区最高长官。

正是天山雪下时,送君走马归京师。

zhèngshìtiānshānxuěxiàshísòngjun1zǒuguījīngshī

天山正是大雪纷飞之时,送别为友走马归还京师。
走马:跑马。

雪中何以赠君别,惟有青青松树枝。

xuězhōngzèngjun1biéwéiyǒuqīngqīngsōngshùzhī

冰雪之中怎将心意表示,只有赠您青青松柏树枝!
终南望余雪

[ 唐代 ] 祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

zhōngnányīnlǐngxiùxuěyúnduān

终南山的北面山色秀美,山上的皑皑白雪好似与天上的浮云相连。
终南:山名,在唐京城长安(今陕西西安)南面六十里处。余雪:指未融化之雪。阴岭:北面的山岭,背向太阳,故曰阴。

林表明霁色,城中增暮寒。

línbiǎomíngchéngzhōngzēnghán

雪后初晴,林梢之间闪烁着夕阳余晖,傍晚时分,城中又添了几分积寒。
林表:林外,林梢。霁:雨、雪后天气转晴。
水龙吟·雪中登大观亭

[ 清代 ] 邓廷桢

关河冻合梨云,冲寒犹试连钱骑。思量旧梦,黄梅听雨,危阑倦倚。

guāndòngyúnchōnghányóushìliánqiánliàngjiùmènghuángméitīngwēilánjuàn

披氅重来,不分明出,可怜烟水。算夔巫万里,金焦两点,谁说与,苍茫意?

chǎngzhòngláifènmíngchūliányānshuǐsuànkuíwànjīnjiāoliǎngdiǎnshuíshuōcāngmáng

却忆蛟台往事,耀弓刀,舳舻天际。而今剩了,低迷鱼艇,模粘雁字。

quèjiāotáiwǎngshì耀yàogōngdāozhútiānérjīnshèngletǐngzhānyàn

舳舻:船只首尾相接非常多的样子。

我辈登临,残山送暝,远江延醉。折梅花去也,城西炬火,照琼瑶碎。

bèidēnglíncánshānsòngmíngyuǎnjiāngyánzuìshéméihuāchéng西huǒzhàoqióngyáosuì

暂无

下一页