导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔

[宋代]王雱

杨柳丝丝弄轻柔,烟缕织成愁。海棠未雨,梨花先雪,一半春休。

yángliǔnòngqīngróuyānzhīchéngchóuhǎitángwèihuāxiānxuěbànchūnxiū

杨柳丝丝风中摆弄轻柔,烟缕迷漾织进万千春愁。海棠尚未经细雨湿润,梨花却已盛开似雪,真可惜春天已过去一半。
弄轻柔:摆弄着柔软的柳丝。秦观《江城子》:“西城杨柳弄春柔。” 海棠三句:指春分时节。海棠常经雨开花,梨花开时似雪,故云。

而今往事难重省,归梦绕秦楼。相思只在,丁香枝上,豆蔻梢头。

érjīnwǎngshìnánzhòngshěngguīmèngràoqínlóuxiàngzhīzàidīngxiāngzhīshàngdòukòushāotóu

而今往事实在难以重忆,梦魂归绕你住过的闺楼。刻骨的相思如今只在,那芬芳的丁香枝上,那美丽的豆蔻梢头。
难重省:难以回忆。 省:明白、记忆。 秦楼:秦穆公女弄玉与其夫萧史所居之楼。此指王雱妻独居之所。 丁香:常绿乔木,春开紫或白花,可作香料。 豆蔻:草本植物,春日开花。
兰亭集序 / 兰亭序

[魏晋]王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

yǒngjiǔniánsuìzàiguǐchǒuchūnzhīchūhuìhuìshānyīnzhīlántíngxiūshìqúnxiánzhìshǎozhǎngxiányǒuchóngshānjun4lǐngmàolínxiūzhúyòuyǒuqīngliútuānyìngdàizuǒyòuyǐnwéiliúshāngshuǐlièzuòsuīzhúguǎnxiánzhīshèngshāngyǒngchàngyōuqíng

永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水作为流觞的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。
永和:东晋皇帝司马聃(晋穆帝)的年号,从公元345—356年共12年。永和九年上巳节,王羲之与谢安,孙绰等41人。举行禊礼,饮酒赋诗,事后将作品结为一集,由王羲之写了这篇序总述其事。 暮春:阴历三月。暮,晚。 会:集会。 会稽:郡名,今浙江绍兴。 山阴:今绍兴越城区。 修禊事也:�为了做)禊礼这件事。古代习俗,于阴历三月上旬的巳日(魏以后定为三月三日),人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。实际上这是古人的一种游春活动。群贤:诸多贤士能人。指谢安等三十二位社会的名流。贤:形容词做名词。毕至:全到。毕,全、都。少长:如王羲之的儿子王凝之、王徽之是少;谢安、王羲之等是长。咸:都。崇山峻岭:高峻的山岭。修竹:高高的竹子。修,高高的样子。激湍:流势很急的水。映带左右:辉映点缀在亭子的周围。映带,映衬、围绕。流觞曲水:用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其飘流,杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。这是古人一种劝酒取乐的方式。流,使动用法。曲水,引水环曲为渠,以流酒杯。列坐其次:列坐在曲水之旁。列坐,排列而坐。次,旁边,水边。丝竹管弦之盛:演奏音乐的盛况。盛,盛大。一觞一咏:喝着酒作着诗。幽情:幽深内藏的感情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

shìtiānlǎngqīnghuìfēngchàngyǎngguānzhòuzhīchápǐnlèizhīshèngsuǒyóuchěng怀huáishìtīngzhīxìn

这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖,仰首观览到宇宙的浩大,俯看观察大地上众多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够来极尽视听的欢娱,实在很快乐。
是日也:这一天。 惠风:和风。和畅,缓和。 品类之盛:万物的繁多。品类,指自然界的万物。 所以:用来。 骋:使······奔驰。 极:穷尽。 信:实在。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

rénzhīxiàngyǎngshìhuòzhū怀huáibàoyánshìzhīnèihuòyīnsuǒtuōfànglàngxíngháizhīwàisuīshěwànshūjìngzàotóngdāngxīnsuǒzànkuàiránzhīlǎozhījiāngzhìsuǒzhījuànqíngsuíshìqiāngǎnkǎizhīxiàngzhīsuǒxīnyǎngzhījiānwéichényóunéngzhīxìng怀huáikuàngxiūduǎnsuíhuàzhōngjìnrényúnshēngtòngzāi

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负;有的人就着自己所爱好的事物,寄托情怀,放纵无羁地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得。感到高兴和满足,竟然不知道衰老将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。过去所喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢?
夫人之相与,俯仰一世:人与人相交往,很快便度过一生。夫,句首发语词,不译。相与,相处、相交往。俯仰,表示时间的短暂。 取诸:取之于,从······中取得。 悟言:面对面的交谈。悟,通“晤”,指心领神会的妙悟之言。因寄所托, 放浪形骸之外:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁的生活。因,依、随着。寄,寄托。所托,所爱好的事物。放浪,放纵、无拘束。形骸,身体、形体。 趣舍万殊:各有各的爱好。趣舍,即取舍,爱好。趣,通“取”。万殊,千差万别。 静躁:安静与躁动。 暂:短暂,一时。 快然自足:感到高兴和满足。然,······的样子。 不知老之将至:�竟)不知道衰老将要到来。所之既倦:(对于)所喜爱或得到的事物已经厌倦。之,往、到达。情随事迁:感情随着事物的变化而变化。迁,变化。感慨系之:感慨随着产生。系,附着。向:过去、以前。陈迹:旧迹。以之兴怀:因它而引起心中的感触。以,因。之,指“向之所欣……以为陈迹”。兴,发生、引起。修短随化:寿命长短听凭造化。化,自然。期:至,及。死生亦大矣:死生是一件大事啊。语出《庄子·德充符》。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

měilǎnrénxìnggǎnzhīyóuruòwèichánglínwénjiēdàonéngzhī怀huáizhīshēngwéidànpéngshāngwéiwàngzuòhòuzhīshìjīnyóujīnzhīshìbēilièshírénsuǒshùsuīshìshūshìsuǒxìng怀huáizhìhòuzhīlǎnzhějiāngyǒugǎnwén

每当看到前人所发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在读前人文章时叹息哀伤,不能明白于心。本来知道把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。
契:符契,古代的一种信物。在符契上刻上字,剖而为二,各执一半,作为凭证。 临文嗟悼:读古人文章时叹息哀伤。临,面对。 喻:明白。固知一死生为虚诞, 齐彭殇为妄作:本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。固,本来、当然。一,把……看作一样;齐,把……看作相等,都用作动词。虚诞,虚妄荒诞的话。殇,未成年死去的人。妄作,妄造、胡说。一生死,齐彭殇,都是庄子的看法。出自《齐物论》。 列叙时人:一个一个记下当时与会的人。 录其所述:录下他们作的诗。 其致一也:人们的思想情趣是一样的。 后之览者:后世的读者。 斯文:这次集会的诗文。
高阳台·送陈君衡被召

[宋代]周密

照野旌旗,朝天车马,平沙万里天低。宝带金章,尊前茸帽风欹。秦关汴水经行地,想登临、都付新诗。纵英游,叠鼓清笳,骏马名姬。

zhàojīngcháotiānchēpíngshāwàntiānbǎodàijīnzhāngzūnqiánróngmàofēngqínguānbiànshuǐjīnghángxiǎngdēnglíndōuxīnshīzòngyīngyóudiéqīngjiājun4míng

原野中移动的旌旗耀眼飞扬,朝觐天子的车马浩浩荡荡,平沙万里,云天低旷,在饯别的宴席上,你腰系着宝带身佩着金章,风吹茸帽倾斜而神采飞扬,故乡的秦关汴水,都是你此行要经过的地方。我猜想当你登临它们时,一定会激动得吟咏新的诗章。你将在北国尽情游历,听叠鼓胡笳高亢雄壮的乐声。你骑着骏马威风凛凛,还有著名的美姬陪伴在身旁。
旌旗:旗帜的总称。 朝天:指朝见天子。 宝带金章:官服有宝玉饰带,金章即金印。 尊前:在酒樽之前。指酒筵上。 茸帽风攲:茸帽,皮帽;欹,侧。“风欹”,原本作“风欺”,据别本改。 英游:英俊之辈;才智杰出的人物。

酒酣应对燕山雪,正冰河月冻,晓陇云飞。投老残年,江南谁念方回。东风渐绿西湖柳,雁已还、人未南归。最关情,折尽梅花,难寄相思。

jiǔhānyīngduìyànshānxuězhèngbīngyuèdòngxiǎolǒngyúnfēitóulǎocánniánjiāngnánshuíniànfānghuídōngfēngjiàn绿西liǔyànháirénwèinánguīzuìguānqíngshéjìnméihuānánxiàng

当你酒酣耳热时,面对着燕山白茫茫的一片冰雪,如凝冻了一般的明月照在结满层冰的河面上,拂晓时陇头处有几朵白云在飞翔。如今我已是韶华远逝,像当年的贺方回一样,身在江南无法返家而无限感伤。又人谁来惦念思量?春风渐渐染绿西湖。大雁已经回到这里,但你却依旧未能返乡,最令人动情的是,即便折飞了梅花,也无法寄托我对你的思量。
投老:到老,临老。 方回:北宋词人贺铸字,有《青玉案》一词最负盛名。此处作者自指。 东风:王安石《泊船瓜洲》 诗:“春风又绿江南岸”,此处借用其意。 最关情:用陆凯、范晔故事,见舒亶《虞美人》注。
满江红·送廖叔仁赴阙

[宋代]严羽

日近觚棱,秋渐满、蓬莱双阙。

jìnléngqiūjiànmǎnpéngláishuāngquè

正钱塘江上,潮头如雪。

zhèngqiántángjiāngshàngcháotóuxuě

把酒送君天上去,琼玉琚玉佩軝鸿列。

jiǔsòngjun1tiānshàngqióngpèi鸿hóngliè

丈夫儿、富贵等浮云,看名节。

zhàngérguìděngyúnkànmíngjiē

天下事,吾能说;今老矣,空凝绝。

tiānxiàshìnéngshuōjīnlǎokōngníngjué

对西风慷慨,唾壶歌缺。

duì西fēngkāngkǎituòquē

不洒世间儿女泪,难堪亲友中年别。

shìjiānérlèinánkānqīnyǒuzhōngniánbié

问相思、他日镜中看,萧萧发。

wènxiàngjìngzhōngkànxiāoxiāo

八归·秋江带雨

[宋代]史达祖

秋江带雨,寒沙萦水,人瞰画阁愁独。烟蓑散响惊诗思,还被乱鸥飞去,秀句难续。冷眼尽归图画上,认隔岸、微茫云屋。想半属、渔市樵村,欲暮竞然竹。

qiūjiāngdàihánshāyíngshuǐrénkànhuàchóuyānsuōsànxiǎngjīngshīháibèiluànōufēixiùnánlěngyǎnjìnguīhuàshàngrènànwēimángyúnxiǎngbànshǔshìqiáocūnjìngránzhú

秋日江流挟带着秋雨,寒冷的沙滩萦绕着水湾,我独自一人登上画阁俯瞰。令人感到愁痛孤独。烟雨迷漾,披蓑撒网的声响,惊动了我的诗兴,却又被飞去的乱鸥,搅得我佳句难续。冷眼尽望,汇入一幅图画之中,隔岸相望,对岸有隐约如云的房屋。我猜想它多半是渔市樵村,在黄昏暮色里竞相燃起了枯竹,升起袅袅炊烟。
瞰:俯视。 烟蓑:捕鱼人。烟雨迷茫中身披蓑衣,指渔父。 散响:指渔父撒网入水发出的响声。 乱鸥:群鸥乱飞。 隔岸:对岸。 云屋:苍黑若云之状。然,同“燃”。 然竹:烧竹。然,同“燃”。

须信风流未老,凭持酒、慰此凄凉心目。一鞭南陌,几篙官渡,赖有歌眉舒绿。只匆匆眺远,早觉闲愁挂乔木。应难奈,故人天际,望彻淮山,相思无雁足。

xìnfēngliúwèilǎopíngchíjiǔwèiliángxīnbiānnángāoguānlàiyǒuméishū绿zhīcōngcōngtiàoyuǎnzǎojiàoxiánchóuguàqiáoyīngnánnàiréntiānwàngchèhuáishānxiàngyàn

自信我风流尚未衰老,就靠持杯饮酒,抚慰我触目惊心的悲凉凄苦。从南陌一声鞭响,经过了几座津渡,幸亏赖有歌女开怀,使我眉展心舒。仅向远方匆匆眺望,已觉得忧愁挂上高树。我实在难以忍受故人远隔天边的事实,望断江淮的群山,不仅看不见她,就连一只传信的大雁也杳无踪迹。
凭持尊酒:凭此酒杯饮酒。 歌眉:指歌歌女之眉。 舒绿:舒展愁眉,古人以黛绿画眉,绿即指眉。 乔乡:此处指故乡。 淮山:指扬州附近之山。 无雁足:古代传说,雁足可以传书,无雁足即谓无书信。
送沈记室夜别

[南北朝]范云

桂水澄夜氛,楚山清晓云。

guìshuǐchéngfēnchǔshānqīngxiǎoyún

秋水漾桂香,晚风多清朗,楚山清幽幽,晓云映晨光。
桂水:源出湖南蓝山县南,向东北流入湘江。 澄:澄清。 夜氛:夜气。 楚山:泛指湖南一带楚地的山峦。此句说楚山上空朝云清淡。

秋风两乡怨,秋月千里分。

qiūfēngliǎngxiāngyuànqiūyuèqiānfèn

托萧瑟秋风寄去异地的乡愁,在千里之外共对皎洁的月亮。
两乡:各处异乡。一指范云所在,一指沈约的去处。 千里分:在千里之外的异乡分别。

寒枝宁共采,霜猿行独闻。

hánzhīnínggòngcǎishuāngyuánhángwén

枝头凄冷怎能共折兰菊?猿啼哀号孤旅哪堪悲凉。
寒枝:秋夜中的树枝。 宁:哪能。寒枝不能共采,喻两人即将分别。 霜猿:霜天的猿啼声。

扪萝正意我,折桂方思君。

ménluózhèngshéguìfāngjun1

手抚松萝你当念我曾相依伴,采撷桂花我正思君文才无双。
扪萝:抚萝。萝即松萝。 折桂:折取桂枝。 方:正。此句用折桂寄托自己对沈约的思念。
采薇(节选)

[先秦]佚名

昔我往矣,杨柳依依。

wǎngyángliǔ

回想当初出征时,杨柳依依随风吹;
昔:从前。 矣:语气助词。 依依:形容树枝柔弱,随风摇摆的样子。

今我来思,雨雪霏霏。

jīnláixuěfēifēi

如今回来路途中,大雪纷纷满天飞。
思:语气助词。 霏霏:雪花飞舞的样子。

行道迟迟,载渴载饥。

hángdàochíchízǎizǎi

道路泥泞难行走,又渴又饥真劳累。

我心悲伤,莫知我哀!

xīnbēishāngzhīāi

满心伤感满腔悲。我的哀痛谁体会。
武陵春·春晚

[宋代]李清照

风住尘香花已尽,日晚倦梳头。物是人非事事休,欲语泪先流。

fēngzhùchénxiānghuājìnwǎnjuànshūtóushìrénfēishìshìxiūlèixiānliú

风停了,花儿已凋落殆尽,只有尘土还带有花的香气。抬头看看,日已高,却仍无心梳洗打扮。事物依旧在,人不似往昔了,一切事情都已经完结。想要倾诉自己的感慨,还未开口,眼泪先流下来。
武陵春:词牌名,又作“武林春”、“花想容”,双调小令。双调四十八字,上下阕各四句三平韵。这首词为变格。 尘香:落花触地,尘土也沾染上落花的香气。 花:一作“春”。 日晚:一作“日落”,一作“日晓”。 梳头:古代的妇女习惯,起床后的第一件事是梳妆打扮。 物是人非:事物依旧在,人不似往昔了。 先:一作“珠”,沈际飞《本草堂诗余》 注:“一作珠,误”。《崇祯历城县志》作“欲泪先流”,误删“语”字。

闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。

wénshuōshuāngchūnshànghǎofànqīngzhōuzhīkǒngshuāngměngzhōuzǎidòngduōchóu

听说双溪春景尚好,我也打算泛舟前去。只恐怕双溪蚱蜢般的小船,怕是载不动我内心沉重的忧愁啊!
说:一作“道”。“尚好”:一作“向好”。 双溪:水名,在浙江金华,是唐宋时有名的风光佳丽的游览胜地。有东港、南港两水汇于金华城南,故曰“双溪”。 拟:准备、打算。 轻舟:一作“扁舟”。 舴艋舟:小船,两头尖如蚱蜢。
于中好·握手西风泪不干

[清代]纳兰性德

握手西风泪不干,年来多在别离间。遥知独听灯前雨,转忆同看雪后山。

shǒu西fēnglèigànniánláiduōzàibiéjiānyáozhītīngdēngqiánzhuǎntóngkànxuěhòushān

在秋风中执手送顾贞观南归,恋恋不舍,想到一年来与好友多次分别,不由得泪流满面。这一年来我们经常分离。遥想你在家乡独坐灯前,听着窗外淅沥的秋雨,无人可以相伴;转念一想,你我曾经同在雪后看山,也可稍解别后独处的寂寞孤独。
年来句:纳兰为侍卫之臣,扈驾出巡是经常的事,仅清康熙十九年至二十年(1680—1681年),纳兰即先后随从皇帝巡幸巩华城、遵化、雄县等地,故云与好友“多在别离间”。

凭寄语,劝加餐。桂花时节约重还。分明小像沉香缕,一片伤心欲画难。

píngquànjiācānguìhuāshíjiēyuēzhòngháifènmíngxiǎoxiàngchénxiāngpiànshāngxīnhuànán

凭借“我”的殷勤话语,你要努力加餐饭,别让身体瘦损。咱们约定,等到明年桂花开放的时候你要再回来。你的画像在沉香的缕缕轻烟中清晰可见,但是你内心的悲伤是无论如何也无法描画出来的。
凭:凭借。 约重还:约定重阳节的时候回来。 沉香:中药名。为瑞香科植物白木香含有树脂的木材。
送杨氏女

[唐代]韦应物

永日方戚戚,出行复悠悠。

yǒngfāngchūhángyōuyōu

我整日忧郁而悲悲戚戚,女儿就要出嫁遥远地方。
永日:整天。 戚戚:悲伤忧愁。

女子今有行,大江溯轻舟。

jīnyǒuhángjiāngqīngzhōu

今天她要远行去做新娘,乘坐轻舟沿江逆流而上。
行:出嫁。 悠悠:遥远。 溯:逆流而上。

尔辈苦无恃,抚念益慈柔。

ěrbèishìniànróu

你姐妹自幼尝尽失母苦,念此我就加倍慈柔抚养。
尔辈:你们,指两个女儿。 无恃:指幼时无母。

幼为长所育,两别泣不休。

yòuwéizhǎngsuǒliǎngbiéxiū

妹妹从小全靠姐姐养育,今日两人作别泪泣成行。
幼为长所育:此句下有注:“幼女为杨氏所抚育。”指小女是姐姐抚育大的。

对此结中肠,义往难复留。

duìjiézhōngchángwǎngnánliú

面对此情景我内心郁结,女大当嫁你也难得再留。
结中肠:心中哀伤之情郁结。 义往:指女大出嫁,理应前往夫家。

自小阙内训,事姑贻我忧。

xiǎoquènèixùnshìyōu

你自小缺少慈母的教训,侍奉婆婆的事令我担忧。
自小阙内训:此句下有注:“言早无恃。” 阙:通“缺”。 内训:母亲的训导。 事姑:侍奉婆婆。 贻:带来。

赖兹托令门,任恤庶无尤。

làituōlìngménrènshùyóu

幸好依仗你夫家好门第,信任怜恤不挑剔你过失。
令门:好的人家,或是对其夫家的尊称。这里指女儿的夫家。 任恤:信任体恤。 庶:希望。 尤:过失。

贫俭诚所尚,资从岂待周。

pínjiǎnchéngsuǒshàngcóngdàizhōu

安贫乐俭是我一贯崇尚,嫁妆岂能做到周全丰厚。
尚:崇尚。 资从:指嫁妆。 待:一作“在”。 周:周全,完备。

孝恭遵妇道,容止顺其猷。

xiàogōngzūndàoróngzhǐshùnyóu

望你孝敬长辈遵守妇道,仪容举止都要符合潮流。
容止:这里是一举一动的意思。 猷:规矩礼节。

别离在今晨,见尔当何秋。

biézàijīnchénjiàněrdāngqiū

今晨我们父女就要离别,再见到你不知什么时候。
尔:你,指大女儿。 当何秋:当在何年。

居闲始自遣,临感忽难收。

xiánshǐqiǎnlíngǎnnánshōu

闲居时忧伤能自我排遣,临别感伤情绪一发难收。
居闲:闲暇时日。 自遣:自我排遣。 临感:临别感伤。

归来视幼女,零泪缘缨流。

guīláishìyòulínglèiyuányīngliú

回到家中看到孤单小女,悲哀泪水沿着帽带滚流。
零泪:落泪。 缘:通“沿”。 缨:帽的带子,系在下巴下。

暂无

下一页