导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

琵琶行 / 琵琶引

[ 唐代 ] 白居易

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

yuánshíniánzuǒqiānjiǔjiāngjun4míngniánqiūsòngpénkǒuwénzhōuzhōngdànzhětīngyīnzhēngzhēngrányǒujīngdōushēngwènrénběnzhǎngānchàngchángxuécáoèrshàncáiniánzhǎngshuāiwěishēnwéijiǎrénsuímìngjiǔ使shǐkuàidànshùmǐnránshǎoxiǎoshíhuānshìjīnpiāolúnqiáocuìzhuǎnjiāngjiānchūguānèrniántiánránāngǎnrényánshìshǐjiàoyǒuqiānzhéyīnwéizhǎngzèngzhīfánliùbǎishíliùyánmìngyuēháng

唐宪宗元和十年,我被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天,送客到湓浦口,夜里听到船上有人弹琵琶。听那声音,铮铮铿铿有京都流行的声韵。探问这个人,原来是长安的歌女,曾经向穆、曹两位琵琶大师学艺。后来年纪大了,红颜退尽,嫁给商人为妻。于是命人摆酒叫她畅快地弹几曲。她弹完后,有些闷闷不乐的样子,自己说起了少年时欢乐之事,而今漂泊沉沦,形容憔悴,在江湖之间辗转流浪。我离京调外任职两年来,随遇而安,自得其乐,而今被这个人的话所感触,这天夜里才有被降职的感觉。于是撰写一首长诗赠送给她,共六百一十六字,题为《琵琶行》。
左迁:贬官,降职。古以左为卑,故称“左迁”。明年:第二年。铮铮:形容金属、玉器等相击声。京都声:指唐代京城流行的乐曲声调。倡女:歌女。倡,古时歌舞艺人。善才:当时对琵琶师或曲师的通称。是“能手”的意思。委身:托身,这里指嫁的意思。为:做。贾人:商人。命酒:叫(手下人)摆酒。快:畅快。悯然:忧郁的样子。漂沦:漂泊沦落。出官:京官)外调。恬然:淡泊宁静的样子。迁谪:贬官降职或流放。为:创作。长句:指七言诗。歌:作歌。凡:总共。言:字。命:命名,题名。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

xúnyángjiāngtóusòngfēnghuāqiū

秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。
浔阳江:据考究,为流经浔阳城中的湓水,即今九江市中的龙开河(年被人工填埋),经湓浦口注入长江。瑟瑟:形容枫树、 芦荻被秋风吹动的声音。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

zhǔrénxiàzàichuánjiǔyǐnguǎnxián

我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。
主人:诗人自指。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

zuìchénghuāncǎnjiāngbiébiéshímángmángjiāngjìnyuè

酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

wénshuǐshàngshēngzhǔrénwàngguī

忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。

寻声暗问弹者谁?琵琶声停欲语迟。

xúnshēngànwèndànzhěshuíshēngtíngchí

寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。

移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。

chuánxiàngjìnyāoxiàngjiàntiānjiǔhuídēngzhòngkāiyàn

我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。
回灯:重新拨亮灯光。回:再。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

qiānwànhuànshǐchūláiyóubàobànzhēmiàn

千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

zhuǎnzhóuxiánsānliǎngshēngwèichéngdiàoxiānyǒuqíng

转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。
转轴拨弦:将琵琶上缠绕丝弦的轴,以调音定调。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。(不得志 一作:不得意)

xiánxiányǎnshēngshēngpíngshēngzhìzhì zuò

弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;
掩抑:掩蔽,遏抑。思:悲,伤。

低眉信手续续弹,说尽心中无限事。

méixìnshǒudànshuōjìnxīnzhōngxiànshì

她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。
信手:随手。续续弹:连续弹奏。

轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》(六幺 一作:绿腰)。

qīnglǒngmànniǎntiāochūwéishanghòuliùyāoliùyāo zuò绿yāo

轻轻地拢,慢慢地捻,一会儿抹,一会儿挑。初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。
拢:左手手指按弦向里(琵琶的中部)推。捻:揉弦的动作。抹:向左拔弦,也称为“弹”。挑:反手回拨的动作。《霓裳》即《霓裳羽衣曲》,本为西域乐舞,唐开元年间西凉节度使杨敬述依曲创声后流入中原。《六幺》大曲名,又叫《乐世》《绿腰》《录要》,为歌舞曲。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

xiáncáocáoxiǎoxiánqiēqiē

大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。
大弦:指最粗的弦。嘈嘈:声音沉重抑扬。小弦:指最细的弦。切切:细促轻幽,急切细碎。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

cáocáoqiēqiēcuòdànzhūxiǎozhūluòpán

嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

jiānguānyīnghuāhuáyōuyānquánliúbīngxiànán

琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。
间关:莺语流滑叫“间关”。鸟鸣声。幽咽:遏塞不畅状。冰下难:泉流冰下阻塞难通,形容乐声由流畅变为冷涩。

冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。

bīngquánlěngxiánníngjuéníngjuétōngshēngzànxiē

好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。
凝绝:凝滞。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

biéyǒuyōuchóuànhènshēngshíshēngshèngyǒushēng

像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

yínpíngzhàshuǐjiāngbèngtiěchūdāoqiāngmíng

突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。
迸:溅射。

曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。

zhōngshōudāngxīnhuàxiánshēngliè

一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。
曲终:乐曲结束。拔:弹奏弦乐时所用的拔工具。当心画:用拔子在琵琶的中部划过四弦,是一曲结束时经常用到的右手手法。

东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

dōngchuán西fǎngqiāoyánwéijiànjiāngxīnqiūyuèbái

东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。
舫:船。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。

chényínfàngchāxiánzhōngzhěngdùnshangliǎnróng

她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。
敛容:收敛(深思时悲愤深怨的)面部表情。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

yánběnshìjīngchéngjiāzàixiālíngxiàzhù

她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。
虾蟆陵:在长安城东南,曲江附近,是当时有名的游乐地区。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

shísānxuéchéngmíngshǔjiāofāng

弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。
教坊:唐代官办管领音乐杂技、教练歌舞的机关。

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

céngjiāoshàncáizhuāngchéngměibèiqiūniáng

每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。
秋娘:唐时歌舞妓常用的名字。

五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。

língniánshǎozhēngchántóuhóngxiāozhīshù

京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。
五陵:在长安城外,汉代五个皇帝的陵墓。缠头:用锦帛之类的财物送给歌舞妓女。绡:精细轻美的丝织品。

钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

diàntóuyínjiēsuìxuèluóqúnfānjiǔ

钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。
钿头银篦:此指镶嵌着花钿的篦形发饰。击节:打拍子。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

jīnniánhuānxiàomíngniánqiūyuèchūnfēngděngxián

年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。

弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。

zǒucóngjun1ācháoláiyán

兄弟从军姊妹死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。
颜色故:容貌衰老。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

ménqiánlěngluòānlǎojiàzuòshāngrén

门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

shāngrénzhòngqīngbiéqiányuèliángmǎichá

商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。
浮梁:古县名,唐属饶州。在今江西省景德镇市,盛产茶叶。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

láijiāngkǒushǒukōngchuánràochuányuèmíngjiāngshuǐhán

他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。
去来:走了以后。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。

shēnmèngshǎoniánshìmèngzhuānglèihónglángàn

更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。
梦啼妆泪:梦中啼哭,匀过脂粉的脸上带着泪痕。阑干:纵横散乱的样子。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

wéntànyòuwénzhòng

我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。
重:重新,重又之意。唧唧:叹声。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

tóngshìtiānlúnluòrénxiàngféngcéngxiàngshí

我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

cóngniánjīngzhébìngxúnyángchéng

自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

xúnyángyīnzhōngsuìwénzhúshēng

浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。

住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。

zhùjìnpénjiāng湿shīhuángzhúràozháishēng

住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。

其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。

jiāndànwénjuānxuèyuánāimíng

在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

chūnjiānghuācháoqiūyuèwǎngwǎngjiǔháiqīng

春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。

岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。

shāncūnǒucháozhānánwéitīng

难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。
呕哑嘲哳:形容声音噪杂。

今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。

jīnwénjun1tīngxiāněrzànmíng

今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。
琵琶语:琵琶声,琵琶所弹奏的乐曲。暂:突然。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。

gèngzuòdànwéijun1fānzuòháng

请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

gǎnyánliángjiǔquèzuòxiánxiánzhuǎn

被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。
却坐:退回到原处。促弦:把弦拧得更紧。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

xiàngqiánshēngmǎnzuòzhòngwénjiēyǎn

凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。
向前声:刚才奏过的单调。掩泣:掩面哭泣。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

zuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shī

要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!
青衫:唐朝八品、九品文官的服色。白居易当时的官阶是将侍郎,从九品,所以服青衫。
贫交行

[ 唐代 ] 杜甫

翻手作云覆手雨,纷纷轻薄何须数。

fānshǒuzuòyúnshǒufēnfēnqīngbáoshù

有些人交友,翻手覆手之间,一会儿像云的趋合,一会儿像雨的纷散,变化多端,这种贿赂之交、势利之交、酒肉之交是多么地让人轻蔑愤慨、不屑一顾!
覆:颠倒。

君不见管鲍贫时交,此道今人弃如土。

jun1jiànguǎnbàopínshíjiāodàojīnrén

可是你看,古人管仲和鲍叔牙贫富不移的君子之交,却被今人弃之如粪土。
管鲍:指管仲和鲍叔牙。现在人们常用“管鲍”来比喻情谊深厚的朋友。弃:抛弃。
左迁至蓝关示侄孙湘

[ 唐代 ] 韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

fēngcháozòujiǔzhòngtiānbiǎncháozhōuqiān

早晨我把一封谏书上奏给皇帝,晚上就被贬官到路途遥远的潮洲。
一封:指一封奏章,即《论佛骨表》。朝奏:早晨送呈奏章。九重天:古称天有九层,第九层最高,此指朝廷、皇帝。路八千:泛指路途遥远。八千,不是确数。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

wéishèngmíngchúshìkěnjiāngshuāixiǔcánnián

想替皇上除去有害的事,哪能因衰老就吝惜残余的生命。
弊事:政治上的弊端,指迎佛骨事。肯:岂肯。衰朽:衰弱多病。惜残年:顾惜晚年的生命。圣明,指皇帝。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

yúnhéngqínlǐngjiāzàixuěyōnglánguānqián

回头望长安,看到的只是浮云隔断的终南山,家又在哪里?立马蓝关,积雪拥塞,连马也踟蹰不前。
秦岭:在蓝田县内东南。拥:阻塞。蓝关:蓝田关,今在陕西省蓝田县东南。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。(版本一)

zhīyuǎnláiyīngyǒuhǎoshōuzhàngjiāngbiānbǎnběn

我知你远道而来应知道我此去凶多吉少,正好在潮州瘴气弥漫的江流边把我的尸骨收清。
汝:你,指韩湘。应有意:应知道我此去凶多吉少。瘴江:指岭南瘴气弥漫的江流。瘴江边:指贬所潮州。潮阳:今广东潮州潮安区。

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

fēngcháozòujiǔzhòngtiānbiǎncháoyángqiān

本为圣朝除弊政,敢将衰朽惜残年。

běnwéishèngcháochúzhènggǎnjiāngshuāixiǔcánnián

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。(版本二)

zhīyuǎnláiyīngyǒuhǎoshōuzhàngjiāngbiānbǎnběnèr

小重山·昨夜寒蛩不住鸣

[ 宋代 ] 岳飞

昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦,已三更。起来独自绕阶行。人悄悄,帘外月胧明。

zuóhánqióngzhùmíngjīnghuíqiānmèngsāngèngláiràojiēhángrénqiāoqiāoliánwàiyuèlóngmíng

昨天秋夜的蟋蟀止不住的鸣叫声将我从遥远的梦境中惊醒,已是三更时分。起来独自绕着台阶踽踽行。四周静悄悄没有人声,帘外一轮淡月正朦胧。
寒蛩:秋天的蟋蟀。千里梦:指赴千里外杀敌报国的梦。三更:指半夜十一时至翌晨一时。月胧明:月光不明。胧,朦胧。

白首为功名。旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少,弦断有谁听。

báishǒuwéigōngmíngjiùshānsōngzhúlǎoguīchéngjiāngxīnshìyáoqínzhīyīnshǎoxiánduànyǒushuítīng

为国建功留青史,未老已白头。家乡的山上松竹已长大变老,无奈议和声起、阻断了归程。想把满腹心事付与瑶琴弹一曲。可高山流水知音稀,纵然琴弦弹断,又有谁来听?
功名:此指为驱逐金兵的入侵,收复失地而建功立业。旧山:家乡的山。付:付与。瑶琴:饰以美玉的琴。知音:比喻知己,同志。
送陈七赴西军

[ 唐代 ] 孟浩然

吾观非常者,碌碌在目前。

guānfēichángzhězàiqián

我看一些非凡之人,被眼前的小事纠缠。
非常者:非凡的人。碌碌:平庸,一般。

君负鸿鹄志,蹉跎书剑年。

jun1鸿hóngzhìcuōtuóshūjiànnián

你颇具有远大志向,文武才华耽误多年。
鸿鹄:鸟名,飞得高远。蹉跎:耽误失时。比喻失意,时间白白过去,光阴虚度。书剑年:指读书做官、仗剑从军的年月。书剑,指文武之事。书剑:指文才武略。

一闻边烽动,万里忽争先。

wénbiānfēngdòngwànzhēngxiān

听说边境有敌入侵,立即赴军万里争先。
边烽动:边塞上的军事行动。烽:烽火。古时边境有敌入侵。在高台上烧柴或狼粪以报警。

余亦赴京国,何当献凯还。

jīngguódāngxiànkǎihái

我将进京谋求功名,何时你才胜利归来?
京国:京城。何当:何时可以。献:献功。凯还:胜利归来。
书愤二首

[ 宋代 ] 陆游

白发萧萧卧泽中,只凭天地鉴孤忠。

báixiāoxiāozhōngzhīpíngtiānjiànzhōng

我这白发稀疏的老头幽住在镜湖旁,只有公正的天地能洞察我报国无门的忠肝义肠。
萧萧:头发花白稀疏的样子。泽中:陆游所住三山别业,南为鉴湖,北为大泽(今为蜻蜓湖),故曰。鉴:照。孤忠:忠心耿耿而得不到支持。

厄穷苏武餐毡久,忧愤张巡嚼齿空。

èqióngcānzhānjiǔyōufènzhāngxúnjiáo齿chǐkōng

遭难的苏武熬住了十数年吞毡咽雪的风霜,忧愤的张巡面对叛贼恨得把牙齿咬碎嚼光。
餐毡:指身居异地,茹苦含辛﹐而心向朝廷。

细雨春芜上林苑,颓垣夜月洛阳宫。

chūnshànglínyuàntuíyuányuèluòyánggōng

丝丝的春雨飘洒在上林苑的乱草上,清冷的夜月照见了洛阳宫的断砖破墙。
春芜:春草。上林苑:秦时宫苑名,在陕西省。泛指皇家园林。当时在沦陷区。颓垣:断墙残壁。洛阳宫:汉时东都洛阳的宫殿。当时在沦陷区。

壮心未与年俱老,死去犹能作鬼雄。

zhuàngxīnwèiniánlǎoyóunéngzuòguǐxióng

我的壮心并没有同年岁一起衰老消亡,纵然死了我也能做鬼中雄杰英明流芳!
鬼雄:鬼中豪杰。《九歌·国殇》“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄。”

镜里流年两鬓残,寸心自许尚如丹。

jìngliúniánliǎngbìncáncùnxīnshàngdān

岁月流逝,挡不住镜里会照出两鬓秃残的模样,自信我的报国红心却依然忠贞刚强!
寸心:微小的心意。

衰迟罢试戎衣窄,悲愤犹争宝剑寒。

shuāichíshìróngzhǎibēifènyóuzhēngbǎojiànhán

年老了就该不穿紧身的军装,但悲愤常在,还要让寒光闪闪的宝剑刺向敌人的心脏!
衰迟:衰老。戎衣:军衣。

远戍十年临的博,壮图万里战皋兰。

yuǎnshùshíniánlíndezhuàngwànzhàngāolán

曾经近十年驻守在遥远的的博岭的前哨,还要到万里皋兰跃马横枪实现我宏伟的理想!
的博:又作“滴博”,山岭名,在四川理番县东南。这里泛指川陕。壮图:宏伟的意图。皋兰:山名,在今甘肃省兰州市南。

关河自古无穷事,谁料如今袖手看。

guānqióngshìshuíliàojīnxiùshǒukàn

古往今来征战的事无休无止地发生在边远地方,谁能料到现在却让我在这里袖手观望!
关河:关山河川。袖手看:袖手旁观。
酌酒与裴迪

[ 唐代 ] 王维

酌酒与君君自宽,人情翻覆似波澜。

zhuójiǔjun1jun1kuānrénqíngfānlán

斟酒给你请你自慰自宽,人情反复无常就像波澜。
自宽:自我宽慰。人情:人心。翻覆:谓反覆无常;变化不定。

白首相知犹按剑,朱门先达笑弹冠。

báishǒuxiàngzhīyóuànjiànzhūménxiānxiàodànguàn

相交到老还要按剑提防,先贵者却笑我突然弹冠。
相知:互相知心的朋友。按剑:以手抚剑,预示击剑之势,表示提防。朱门:红漆大门。指贵族豪富之家。先达:有德行学问的前辈。弹冠:弹去帽子上的灰尘,准备做官。

草色全经细雨湿,花枝欲动春风寒。

cǎoquánjīng湿shīhuāzhīdòngchūnfēnghán

野草新绿全经细雨滋润,花枝欲展却遇春风正寒。
经:一作“轻”。花枝:开有花的枝条。

世事浮云何足问,不如高卧且加餐。

shìshìyúnwèngāoqiějiācān

世事浮云过眼不值一提,不如高卧山林努力加餐。
世事:世务,世上的事。何足问:不值得一顾。何足,犹言哪里值得。高卧:安卧;悠闲地躺着。指隐居不仕。加餐:慰劝之辞。谓多进饮食,保重身体。
咏史八首·其一

[ 魏晋 ] 左思

弱冠弄柔翰,卓荦观群书。

ruòguànnòngróuhànzhuóluòguānqúnshū

弱冠:古代的男子二十岁行冠礼,表示成人,但体犹未壮,所以叫“弱冠”。柔翰:毛笔。荦:同跞。卓跞:才能卓越。

著论准《过秦》,作赋拟《子虚》。

zhelùnzhǔnguòqínzuò

过秦:即《过秦论》,汉贾谊所作。子虚:即《子虚赋》,汉司马相如所作。准、拟:以为法则。

边城苦鸣镝,羽檄飞京都。

biānchéngmíngfēijīngdōu

鸣镝:响箭,本是匈奴所制造,古时发射它作为战斗的信号。这句是说边疆苦于敌人的侵犯。檄:檄文,用来征召的文书,写在一尺二寸长的木简上,上插羽毛,以示紧急,所以叫“羽檄”。

虽非甲胄士,畴昔览《穰苴》。

suīfēijiǎzhòushìchóulǎnráng

胄:头盔。甲胄士:战士。畴昔:往时。穰苴:春秋时齐国人,善治军。齐景公因为他抵抗燕、晋有功,尊为大司马,所以叫“司马穰苴”,曾著《兵法》若干卷。

长啸激清风,志若无东吴。

zhǎngxiàoqīngfēngzhìruòdōng

铅刀贵一割,梦想骋良图。

qiāndāoguìmèngxiǎngchěngliáng

铅刀贵一割:用汉班超上疏中的成语。铅质的刀迟钝,一割之后再难使用。用来比喻自己才能低劣。骋:施。良图:好的计划。

左眄澄江湘,右盼定羌胡。

zuǒmiǎnchéngjiāngxiāngyòupàndìngqiāng

眄:看。澄:清。江湘:长江。邰希萱水,是东吴所在,地处东南,所以说“左眄”。羌胡:即少数民族的羌族,在甘肃、青海一带,地在西北,所以说“右盼”。

功成不受爵,长揖归田庐。

gōngchéngshòujuézhǎngguītián

爵:禄位。田庐:家园。
蓟中作

[ 唐代 ] 高适

策马自沙漠,长驱登塞垣。

shāzhǎngdēngsāiyuán

打马驱驰越过沙漠,长途跋涉来到边疆。
垣:城上矮墙。

边城何萧条,白日黄云昏。

biānchéngxiāotiáobáihuángyúnhūn

边城一带如此萧条,日光惨淡白云昏黄。
萧条:冷落。

一到征战处,每愁胡虏翻。

dàozhēngzhànchùměichóufān

身临沙场争战之处,常为胡虏的反复侵扰而忧伤。
翻:同“反”,反叛。

岂无安边书,诸将已承恩。

ānbiānshūzhūjiāngchéngēn

胸中不是没有安边良策,无奈将帅己得封赏无心边防。
安边书:安边的策略。诸将:指安禄山等人。

惆怅孙吴事,归来独闭门。

chóuchàngsūnshìguīláimén

才如孙吴却无处施展呀,只好归来闭门独自惆帐。
孙吴事:指孙武、吴起用兵之事。孙武,春秋齐国人,古代著名军事家,著有《孙子兵法》十三篇。吴起,战国时卫人,任魏国将军,大败秦兵,亦有兵法行世。
送东莱王学士无竞

[ 唐代 ] 陈子昂

宝剑千金买,平生未许人。

bǎojiànqiānjīnmǎipíngshēngwèirén

这把宝剑异常珍贵价值千金,多年来我从未答应送给别人。
未许人:没有答应送给别人。未:没有。许:应允,认可,答应。

怀君万里别,持赠结交亲。

怀huáijun1wànbiéchízèngjiéjiāoqīn

想到你就要启程到远隔万里的地方去,把它赠送给你以表结交情深。
怀君:想念您。怀:想到,想念。君:引申为人的尊称,相当于“您”。结交亲:结交亲密。

孤松宜晚岁,众木爱芳春。

sōngwǎnsuìzhòngàifāngchūn

峰顶孤松适宜在严寒中生长,一般草木喜欢在春天里争胜。
晚岁:一年将尽的时侯。芳春:春天,春季。

已矣将何道,无令白发新。

jiāngdàolìngbáixīn

生在当今世道还有什么可说,你千万别愁添白发就此消沉。
已矣:算了吧。将何道:还有什么可说的呢?无:通毋、勿。白发新:新添白发。

暂无

下一页