导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

曹刿论战

[先秦]左丘明

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”(徧 同:遍)

shíniánchūnshīgōngjiāngzhàncáoguìqǐngjiànxiāngrényuēròushízhěmóuzhīyòujiānyānguìyuēròushízhěwèinéngyuǎnmóunǎijiànwènzhàngōngyuēshísuǒāngǎnzhuānfènrénduìyuēxiǎohuìwèipiánmíncónggōngyuēshēnggǎnjiāxìnduìyuēxiǎoxìnwèishéngōngyuēxiǎozhīsuīnéngcháqíngduìyuēzhōngzhīshǔzhànzhànqǐngcóngpiántóng)biàn

鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。鲁庄公将要迎战。曹刿请求拜见鲁庄公。他的同乡说:“当权的人自会谋划这件事,你又何必参与呢?”曹刿说:“当权的人目光短浅,不能深谋远虑。”于是入朝去见鲁庄公。曹刿问:“您凭借什么作战?”鲁庄公说:“衣食(这一类)养生的东西,我从来不敢独自专有,一定把它们分给身边的大臣。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会顺从您的。”鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊和玉器、丝织品等祭品,我从来不敢虚报夸大数目,一定对上天说实话。”曹刿说:“小小信用,不能取得神灵的信任,神灵是不会保佑您的。”鲁庄公说:“大大小小的诉讼案件,即使不能一一明察,但我一定根据实情(合理裁决)。”曹刿回答说:“这才尽了本职一类的事,可以(凭借这个条件)打一仗。如果作战,请允许我跟随您一同去。”
曹刿:春秋时鲁国大夫。著名的军事理论家。 十年:鲁庄公十年(公元前年)。 齐师:齐国的军队。齐,在今山东省中部。师,军队。 伐:攻打。 我:指鲁国。《左传》根据鲁史而写,故称鲁国为“我”。 公:诸侯的通称,这里指鲁庄公。 肉食者:吃肉的人,指当权者。 谋:谋议。 间:参与。 鄙:鄙陋,目光短浅。 乃:于是,就。 何以战:就是“以何战”,凭借什么作战?以,用,凭,靠。衣食所安, 弗敢专也:衣食这类养生的东西,不敢独自享用。 安:有“养”的意思。 弗:不。 专:独自专有,个人专有。 必以分人:省略句,省略了"之",完整的句子是“必以之分人”。一定把它分给别人。以,把。 人:指鲁庄公身边的近臣或贵族。 遍:一作“徧”,遍及,普遍。 牺牲玉帛:古代祭祀用的祭品。牺牲,祭祀用的猪、牛、羊等。玉,玉器。帛,丝织品。 加:虚报夸大。 小信未孚:�这只是)小信用,未能让神灵信服。孚,使人信服。福:名词作动词,赐福,保佑。狱:(诉讼)案件。察:明察。情:实情。忠之属也:这是尽了职分(的事情)。忠,尽力做好分内的事。属,种类。可以一战:就是“可以之一战”,可以凭借这个条件打一仗。可,可以。以,凭借。战则请从:(如果)作战,请允许(我)跟从去。从:随行,跟从。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

gōngzhīchéngzhànzhǎngsháogōngjiāngzhīguìyuēwèirénsānguìyuēshībàigōngjiāngchízhīguìyuēwèixiàshìzhédēngshìérwàngzhīyuēsuízhúshī

到了那一天,鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。鲁庄公将要下令击鼓进军。曹刿说:“现在不行。”等到齐军三次击鼓之后。曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。鲁庄公又要下令驾车马追逐齐军。曹刿说:“还不行。”说完就下了战车,察看齐军车轮碾出的痕迹,又登上战车,扶着车前横木远望齐军的队形,这才说:“可以追击了。”于是追击齐军。
公与之乘:鲁庄公和他共坐一辆战车。之,指曹刿。 长勺:鲁国地名,今山东莱芜东北。 败绩:军队溃败。 驰:驱车追赶。 辙:车轮碾出的痕迹。 轼:古代车厢前做扶手的横木。 遂:于是,就。 逐:追赶,这里指追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

gōngwènduìyuēzhànyǒngzuòzàiérshuāisānérjiéjiéyíngzhīguónányǒuyānshìzhéluànwàngzhúzhī

打了胜仗后,鲁庄公问他取胜的原因。曹刿回答说:“作战,靠的是士气。第一次击鼓能够振作士兵们的士气。第二次击鼓士兵们的士气就开始低落了,第三次击鼓士兵们的士气就耗尽了。他们的士气已经消失而我军的士气正旺盛,所以才战胜了他们。像齐国这样的大国,他们的情况是难以推测的,怕他们在那里设有伏兵。后来我看到他们的车轮的痕迹混乱了,望见他们的旗帜倒下了,所以下令追击他们。”
既克:已经战胜。既,已经。夫战, 勇气也:作战,(是靠)敢作敢为毫不畏惧的气概。夫,放在句首,表示将发议论,没有实际意义。 一鼓作气:第一次击鼓能振作士气。作,振作。 再:第二次。 三:第三次。 彼竭我盈:他们的勇气已尽,我们的勇气正盛。彼,代词,指齐军方面。盈,充沛,饱满,这里指士气旺盛。 难测:难以推测。测,推测,估计。 伏:埋伏。 靡:倒下。 曹刿论战:选自《左传·庄公十年》。题目是(教材编写者)后加的。
邹忌讽齐王纳谏

[两汉]刘向 撰

邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也!”城北徐公,齐国之美丽者也。忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也!”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。”明日徐公来,孰视之,自以为不如;窥镜而自视,又弗如远甚。暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。”

zōuxiūchǐyǒuérxíngmàocháoguànkuījìngwèiyuēshúchéngběigōngměiyuējun1měishèngōngnéngjun1chéngběigōngguózhīměizhěxìnérwènqièyuēshúgōngměiqièyuēgōngnéngjun1dàncóngwàiláizuòtánwènzhīyuēgōngshúměiyuēgōngruòjun1zhīměimínggōngláishúshìzhīwéikuījìngérshìyòuyuǎnshènqǐnérzhīyuēzhīměizhěqièzhīměizhěwèizhīměizhěyǒuqiú

邹忌身长五十四·寸左右,而且形象外貌光艳美丽。早晨,(邹忌)穿戴好衣帽,照了一下镜子,对他妻子说:“我和城北徐公比,谁更美呢?”他的妻子说:“您非常美,徐公怎么能比得上您呢?” 城北的徐公是齐国的最美的男子。邹忌不相信自己(比徐公美),而又问他的妾:“我和徐公相比,谁更美呢?”妾说:“徐公哪能比得上您呢?” 第二天,有客人从外面来(拜访),(邹忌)与他相坐而谈,问他:“我和徐公比,谁更美呢?”客人说:“徐公不如您美丽。” 又一天,徐公来了,邹忌仔细地看着他,自己认为不如徐公美;照着镜子里的自己,更是觉得自己与徐公相差甚远。傍晚,他躺在床上休息时想这件事,说:“我的妻子赞美我漂亮,是偏爱我;我的妾赞美我美,是害怕我;客人赞美我美,是有事情要求于我。”
邹忌:战国时的齐国人,曾任相国。 讽:讽谏,用暗示,比喻之类的方法,委婉的规劝。 齐王:即齐威王,威王。 纳谏:接受规劝。纳,接受, 接纳修:长,这里指身高。 八尺:战国时一尺约合今天的七寸左右。 而形貌昳丽:而,表并列关系。 昳丽:光艳美丽。 朝服衣冠:早晨穿戴好衣帽。(服,名词作动词活用,意为穿戴,在句中作状语。) 窥镜:照镜子。 孰:谁,什么。 与:和……比。 及:比得上旦日:明天。这里指第二天。 明日:即上文“旦日”的后一天。 若:如。孰视之, 孰:通“熟”,仔细。 之:代城北徐公。 弗如远甚:远不如。 弗:不。 又:更。 寝:躺着。 美我者:赞美/认为…… 美私:动词,偏爱。

于是入朝见威王,曰:“臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

shìcháojiànwēiwángyuēchénchéngzhīgōngměichénzhīchénchénzhīqièwèichénchénzhīyǒuqiúchénjiēměigōngjīnfāngqiānbǎièrshíchénggōngzuǒyòuwángcháotíngzhīchénwèiwángjìngzhīnèiyǒuqiúwángyóuguānzhīwángzhīshèn

在这种情况下,邹忌上朝拜见齐威王,说:“我知道自己确实比不上徐公美。可是我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有事想要求助于我,(所以)他们都认为我比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池。宫中的姬妾及身边的近臣,没有一个不偏爱大王的,朝中的大臣没有一个不惧怕大王的,全国范围内的百姓没有一个不有事想求助于大王。由此看来,大王您受到的蒙蔽太严重了!”
诚知:确实知道。 皆以美于徐公:都认为(我)比徐公美。“以”的后边省去了“我”。 以:认为。 于:比。 地:土地,疆域。 方:方圆。 宫妇:宫里的姬妾。 左右:身边的近臣。 四境之内:全国范围内(的人)。 之:用于主谓之间取消句子独立性。 蔽:形容词用作动词,指受蒙蔽。

王曰:“善。”乃下令:“群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。”令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐.此所谓战胜于朝廷。

wángyuēshànnǎixiàlìngqúnchénmínnéngmiànguǎrénzhīguòzhěshòushàngshǎngshàngshūjiànguǎrénzhěshòuzhōngshǎngnéngbàngshìcháowénguǎrénzhīěrzhěshòuxiàshǎnglìngchūxiàqúnchénjìnjiànméntíngruòshìshùyuèzhīhòushíshíérjiānjìnniánzhīhòusuīyánjìnzhěyànzhàohánwèiwénzhījiēcháo..suǒwèizhànshèngcháotíng

齐威王说:“你说的很好!”于是就下了命令:“大小的官吏,大臣和百姓们,能够当面批评我的过错的人,给予上等奖赏;上书直言规劝我的人,给予中等奖赏;能够在众人集聚的公共场所指责议论我的过失,并传到我耳朵里的人,给予下等奖赏。” 命令刚下达,许多大臣都来进献谏言,宫门和庭院像集市一样热闹;几个月以后,还不时地有人偶尔进谏;满一年以后,即使有人想进谏,也没有什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听说了这件事,都到齐国朝拜齐威王。这就是身居朝廷,不必用兵就战胜了敌国。
善:好。 乃:于是,就。 面刺:当面指责。面,当面,名词作状语。 受上赏:给予,付予。通“授” 谤讥于市朝:在公众场所议论(君王的过失)。 谤:公开指责别人的过错。讥,讽喻。谤讥,在这里指“指责,议论”,没有贬意。市朝,众人集聚的公共场所。 闻:这里是“使……听到”的意思。使动用法。 时时而间进:有时候偶然进谏。 间进:偶然有人进谏。间,间或,偶然,有时候。 期年:满一年。期,满。 朝于齐:到齐国来朝见(齐王)。 此所谓战胜于朝廷:这就是身居朝廷,不必用兵,就战胜了敌国。
唐雎不辱使命

[先秦]刘向 撰

秦王使人谓安陵君曰:“寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

qínwáng使shǐrénwèiānlíngjun1yuēguǎrénbǎizhīānlíngānlíngjun1guǎrénānlíngjun1yuēwángjiāhuìxiǎoshènshànsuīránshòuxiānwángyuànzhōngshǒuzhīgǎnqínwángshuōānlíngjun1yīn使shǐtáng使shǐqín

秦王派人对安陵君(安陵国的国君)说:“我打算要用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君一定要答应我!”安陵君说:“大王给以恩惠,用大的地盘交换我们小的地盘,实在是善事;即使这样,但我从先王那里接受了封地,愿意始终守卫它,不敢交换!”秦王知道后(很)不高兴。因此安陵君就派遣唐雎出使到秦国。
唐雎:也作唐且,人名。不辱使命,意思是完成了出使的任务。 秦王:即秦始皇嬴政,当时他还没有称皇帝。 使:派遣,派出。谓。。。 曰:对。。。说。 欲:想。 以:用,用作介词。 之:的。 易:交换。 安陵君:安陵国的国君。安陵是当时的一个小国,在河南鄢(yān)陵西北,原是魏国的附属国。战国时魏襄王封其弟为安陵君。 守:守护。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

qínwángwèitángyuēguǎrénbǎizhīānlíngānlíngjun1tīngguǎrénqiěqínmièhánwángwèiérjun1shízhīcúnzhějun1wéizhǎngzhěcuòjīnshíbèizhīqǐng广guǎngjun1érjun1guǎrénzhěqīngguǎréntángduìyuēfǒufēiruòshìānlíngjun1shòuxiānwángérshǒuzhīsuīqiāngǎnzhíbǎizāi

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵,安陵君却不听从我,为什么?况且秦国使韩国魏国灭亡,但安陵却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,就是因为我把安陵君看作忠厚的长者,所以不打他的主意。现在我用安陵十倍的土地,让安陵君扩大自己的领土,但是他违背我的意愿,这不是看不起我吗?”唐雎回答说:“不,并不是这样的。安陵君从先王那里继承了封地所以守护它,即使(是)方圆千里的土地(也)不敢交换,更何况只是这仅仅的五百里的土地呢?”
直:只,仅仅。

秦王怫然怒,谓唐雎曰:“公亦尝闻天子之怒乎?”唐雎对曰:“臣未尝闻也。”秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;聂政之刺韩傀也,白虹贯日;要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。此三子者,皆布衣之士也,怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”挺剑而起。

qínwángránwèitángyuēgōngchángwéntiānzhītángduìyuēchénwèichángwénqínwángyuētiānzhīshībǎiwànliúxuèqiāntángyuēwángchángwénzhīqínwángyuēzhīmiǎnguànxiǎntóuqiǎngěrtángyuēyōngzhīfēishìzhīzhuānzhūzhīwángliáohuìxīngyuènièzhèngzhīhánguībáihóngguànyàozhīqìngcāngyīng殿diànshàngsānzhějiēzhīshì怀huáiwèixiūjìnjiàngtiānchénérjiāngruòshìshīèrrénliúxuètiānxiàgǎojīnshìtǐngjiànér

秦王勃然大怒,对唐雎说:“先生也曾听说过天子发怒的情景吗?”唐雎回答说:“我未曾听说过。”秦王说:“天子发怒(的时候),会倒下数百万人的尸体,鲜血流淌数千里。”唐雎说:“大王曾经听说过百姓发怒吗?”秦王说:“百姓发怒,也不过就是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。”唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有才能有胆识的人发怒。专诸刺杀吴王僚的时候,彗星的尾巴扫过月亮;聂政刺杀韩傀的时候,一道白光直冲上太阳;要离刺杀庆忌的时候,苍鹰扑在宫殿上。他们三个人,都是平民中有才能有胆识的人,心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了吉凶的征兆。(现在专诸、聂政、要离)连同我,将成为四个人了。假若有胆识有能力的人(被逼得)一定要发怒,那么就让两个人的尸体倒下,五步之内淌满鲜血,天下百姓(将要)穿丧服,现在就是这个时候。”说完,拔剑出鞘立起。
怫然:盛怒的样子。 公:相当于“先生”,古代对人的客气称谓。 布衣:指平民。古代没有官职的人都穿布衣服,所以称布衣。亦免冠徒跣, 以头抢地耳:也不过是摘掉帽子,光着脚,把头往地上撞罢了。抢,撞。徒,光着。 庸夫:平庸无能的人。 士:这里指有才能有胆识的人。专诸之刺王僚也, 彗星袭月:专诸刺杀吴王僚(的时候),彗星的尾巴扫过月亮。聂政之刺韩傀也, 白虹贯日:聂政刺杀韩傀(的时候),一道白光直冲上太阳。要离之刺庆忌也, 仓鹰击于殿上:要离刺杀庆忌(的时候),苍鹰扑到宫殿上。仓,通“苍”,苍鹰。怀怒未发,休祲降于天, 与臣而将四矣:心里的愤怒还没发作出来,上天就降示了征兆。(专诸、聂政、要离)加上我,将成为四个人了。这是唐雎暗示秦王,他将效仿专诸、聂政、要离三人,刺杀秦王。休祲,吉凶的征兆。休,吉祥。祲,不祥。于,从。 若:如果。 必:将要。 缟素:白色的丝织品,这里指穿丧服。 是:此,这样。

秦王色挠,长跪而谢之曰:“先生坐!何至于此!寡人谕矣:夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

qínwángnáozhǎngguìérxièzhīyuēxiānshēngzuòzhìguǎrénhánwèimièwángérānlíngshízhīcúnzhěyǒuxiānshēng

秦王变了脸色,直身而跪,向唐雎道歉说:“先生请坐!怎么会到这种(地步)!我明白了:韩国、魏国灭亡,但安陵却凭借方圆五十里的地方幸存下来,就是因为有先生您在啊!”
秦王色挠:秦王变了脸色。挠,屈服。 长跪而谢之:长跪,古人席地而坐,两膝着地,臀部压在脚跟上。如果跪着则耸身挺腰,身体就显得高(长)起来,所以叫“长跪”。谢,认错,道歉。 谕:通“喻”,明白,懂得。 以:凭借。 存:幸存者:原因。 徒:只。 以:因为。
出师表 / 前出师表

[两汉]诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

xiānchuàngwèibànérzhōngdàobēngjīntiānxiàsānfènzhōuchéngwēicúnwángzhīqiūránshìwèizhīchénxiènèizhōngzhìzhīshìwàngshēnwàizhěgàizhuīxiānzhīshūbàozhīxiàchéngkāizhāngshèngtīngguāngxiānhuīhóngzhìshìzhīwàngfēibáoyǐnshīsāizhōngjiànzhī

先帝开创的大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国,益州地区民力匮乏,这确实是国家危急存亡的时期啊。不过宫廷里侍从护卫的官员不懈怠,战场上忠诚有志的将士们奋不顾身,大概是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩(作战的原因),想要报答在陛下您身上。(陛下)你实在应该扩大圣明的听闻,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应当随便看轻自己,说不恰当的话,以致于堵塞人们忠心地进行规劝的言路。
表:古代向帝王上书陈情言事的一种文体。 出:出征。 师:军队。 先帝:这里指刘备。 创:开创,创立。 业:统一中原的大业。 而:表转折。 赏:受赏。 刑:受罚。 中道:中途。 崩殂:死。崩,古代称帝王、皇后之死。殂,死亡。 益州疲弊:指蜀汉国力薄弱,处境艰难。益州,这里指蜀汉。疲弊,人力疲惫,民生凋敝,困苦穷乏。 三分:天下分为三个国家(即魏、蜀、吴三国)。 此:这。 诚:确实,实在。 之:结构助词,的。 秋:时候。 然:但是侍:侍奉。 卫:守卫懈:懈怠,放松。 于:在。 忠:忠诚。 内:朝廷上。 外:朝廷外,指战场上。 士:将士。 忘身:奋不顾身。 盖:连词。连接上一句或上一段,表示原因。 追:追念。 殊遇:特殊的对待,即优待、厚遇。 欲:想要。 报:报答。 之:代词。 于:向,对。 诚:实在,确实。宜,应该。 开张圣听:扩大圣明的听闻,意思是要后主广泛地听取别人的意见。 开张:扩大。 圣:圣明以:来。 光:发扬光大。 遗德:遗留的美德。 恢弘:这里是动词,形作动,意思是发扬扩大。也作“恢宏”。 恢:大。 弘:大、宽。 气:志气。 妄自菲薄:过分看轻自己。 妄:随便,胡乱,轻率。 菲薄:微薄。 引喻失义:说话不恰当。 引喻:引用、比喻。这里是说话的意思。 义:适宜,恰当。 以:因而。塞;阻塞。 忠:忠诚。 谏:直言规劝,使改正错误。这里指进谏。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

gōngzhōngzhōngwéizhìzāngfǒutóngruòyǒuzuòjiānfànwéizhōngshànzhěyǒulùnxíngshǎngzhāoxiàpíngmíngzhīpiān使shǐnèiwài

皇宫中和朝廷中本都是一个整体,奖惩功过,好坏,不应该有所不同。如果有做奸邪事情,犯科条法令和忠心做善事的人,应当交给主管的官,判定他们受罚或者受赏,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。
俱:全,都。 宫中:指皇宫中。 府中:指朝廷中。 体:整体。 陟:提升,提拔。 罚:惩罚。 臧否:善恶,这里形容词用作动词。意思是“评论人物的好坏”。 臧否:善恶。 异同:这里偏重在异。 作奸犯科:做奸邪事情,犯科条法令。 作奸:为非作歹。 科:科条,法令。 及:和。 为:做。 付:交给。 有司:职有专司,就是专门管理某种事情的官。 论:凭定。 刑:罚。 以:来。 昭:彰显,显扬。 平:公平。 明:严明。 理:治。 偏私:偏袒私情,不公正。 内外异法:宫内和朝廷刑赏之法不同。 内外:指宫内和朝廷。 异法:刑赏之法不同。 法:法制。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

shìzhōngshìlángguōyōuzhīfèidǒngyǔnděngjiēliángshízhìzhōngchúnshìxiānjiǎnxiàwéigōngzhōngzhīshìshìxiǎozhīránhòushīhángnéngquèlòuyǒusuǒ广guǎng

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,因此先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为(所有的)宫中的事情,无论事情大小,都拿来跟他们商量,这样以后再去实施,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允:郭攸之、费祎是侍中,董允是侍郎。侍中、侍郎,都是官名。此皆良实, 志虑忠纯:这些都是善良、诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二。 良实:善良诚实,这里形容词做名词,指善良诚实的人。 志:志向。 虑:思想,心思。 忠纯:忠诚纯正。 简拔:选拔。 简:挑选。 拔:选拔。 遗:给予。 悉以咨之:都拿来问问他们。 悉:副词,都,全。 咨:询问,征求意见。 之:指郭攸之等人。 必能裨补阙漏:一定能够弥补缺点和疏漏之处。 裨:弥补,补救。阙,通“缺”, 缺点。 有所广益:得到更多的好处。 广益:很多的益处。 益:好处、益处。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

jiāngjun1xiàngchǒngxìnghángshūjun1xiǎochàngjun1shìshìyòngxiānchēngzhīyuēnéngshìzhòngchǒngwéiwéiyíngzhōngzhīshìzhīnéng使shǐhángzhènyōulièsuǒ

将军向宠,性格和品行善良公正,精通军事,从前任用时,先帝称赞说他有才干,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,好的差的各自找到他们的位置。
性行:性情品德。 性行淑均:性情品德善良平正。 淑:善。 均:公平,平均。 晓畅:谙熟,精通。 试用:任用。 能:能干,有才能。 是以:因为这,因此。 众:大家。 举:推举。 督:武职,向宠曾为中部督。 营:军营、军队。 行阵:指部队。 和睦:团结和谐。 优劣:才能高的和才能低的。 亲:亲近。 信:信任。 得所:得到恰当的位置。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

qīnxiánchényuǎnxiǎorénxiānhànsuǒxìnglóngqīnxiǎorényuǎnxiánchénhòuhànsuǒqīngtuíxiānzàishíměichénlùnshìwèichángtàntònghènhuánlíngshìzhōngshàngshūzhǎngshǐcānjun1zhēnliángjiēzhīchényuànxiàqīnzhīxìnzhīhànshìzhīlóngérdài

亲近贤臣,疏远小人,这是西汉之所以兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉之所以衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到叹息痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的兴隆就指日可待了。
先汉:西汉。 兴隆:兴盛。 后汉:东汉。 倾颓:衰败。 每:常常。桓、 灵:东汉末年的桓帝和灵帝。他们都因信任宦官,加深了政治的腐败。 叹息:感叹惋惜。 痛恨:感到痛心遗憾。 恨:遗憾,不满意。尚书、长史、 参军:都是官名。尚书指陈震,长史指张裔,参军指蒋琬。 此悉贞良死节之臣:这些都是坚贞可靠,能够以死报国的忠臣。 悉:全、都。 贞:坚贞。 良:善良可靠。 死节:能够以死报国。 死:为……而死。 隆:兴盛。 计日:计算着日子。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

chénběngōnggēngnányánggǒuquánxìngmìngluànshìqiúwénzhūhóuxiānchénbēiwěiwǎngsānchéncǎozhīzhōngchéndāngshìzhīshìyóushìgǎnsuíxiānchíhòuzhíqīngshòurènbàijun1zhīfèngmìngwēinánzhījiāněrláièrshíyǒunián

我本来是平民,在南阳务农亲耕,在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微,见识短浅,降低身份委屈自己,三次去我的茅庐拜访我,征询我对时局大事的意见,我因此十分感动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。
布衣:平民百姓。 躬:亲自,自身。 耕:耕种。 躬耕:亲自耕种,实指隐居农村。 南阳:东汉郡名。即今河南省南阳市。 苟:苟且。 全:保全。 于:在。 求:谋求。 闻达:闻名显达。 以:认为。 卑鄙:身份低微,见识短浅。卑,身份低下。鄙,见识短浅。与今义不同。猥(wěi):辱,这里有降低身份的意思。 枉屈:委屈。 顾:拜访,探望。 咨:询问。 由是:因此。 感激:感动奋激。 许:答应。 驱驰:驱车追赶。这里是奔走效劳的意思。 后值倾覆:后来遇到兵败。汉献帝建安十三年(公元208年)曹操追击刘备,在当阳长坂大败刘军;诸葛亮奉命出使东吴,联合孙权打败曹操于赤壁才转危为安。 值:遇到。 倾覆:指兵败。 尔来:那时以来。 二十有一年:从刘备访诸葛亮于隆中到此次出师北伐已经二十一年。 有:通“又”,跟在数词后面表示约数。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

xiānzhīchénjǐnshènlínbēngchénshìshòumìngláiyōutànkǒngtuōxiàoshāngxiānzhīmíngyuèshēnmáojīnnánfāngdìngbīngjiǎdāngjiǎngsānjun1běidìngzhōngyuánshùjiédùnrǎngchújiānxiōngxìnghànshìháijiùdōuchénsuǒbàoxiānérzhōngxiàzhīzhífènzhìzhēnzhuósǔnjìnjìnzhōngyányōuzhīyǔnzhīrèn

先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,只怕先帝托付给我的大任不能实现,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分。至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。
故:所以。 寄:托付。 以:把。 临崩寄臣以大事:刘备在临死的时候,把国家大事托付给诸葛亮, 并且对刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。” 临:将要。 夙夜忧叹:早晚/整天担忧叹息。夙,清晨。忧,忧愁焦虑。 夙夜:早晚。 泸:水名,即金沙江。 不毛:不长草。这里指人烟稀少的地方。毛,庄稼,苗。 兵:武器。 甲:装备。 奖率:激励率领,奖励统帅。奖,鼓励。 庶:希望。 竭:竭尽。 驽钝:比喻才能平庸,这是诸葛亮自谦的话。驽 ,劣马,走不快的马,指才能低劣。钝,刀刃不锋利,指头脑不灵活,做事迟钝。 攘除:排除,铲除。 奸凶:奸邪凶恶之人,此指曹魏政权。 还:回。 于:到。 旧都:指东汉都城洛阳或西汉都城长安。 所以:用来……的。 此臣所以报先帝而忠陛下之职分也:这是我用来报答先帝,效忠陛下的职责本分。 斟酌:考虑,权衡。 损:除去。 益:兴办,增加。 损益:增减,兴革。 斟酌损益:斟情酌理、有所兴办。比喻做事要掌握分寸。(处理事务)斟酌情理,有所兴革。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

yuànxiàtuōchéntǎozéixìngzhīxiàoxiàozhìchénzhīzuìgàoxiānzhīlíngruòxìngzhīyányōuzhīyǔnděngzhīmànzhāngjiùxiàmóuzōushàndàocháyánshēnzhuīxiānzhàochénshèngshòuēngǎn

希望陛下能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给我,如果没有成功,就惩治我的罪过,(从而)用来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议,就责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭示他们的过失;陛下也应自行谋划,征求、询问治国的好道理,采纳正确的言论,深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。
托臣以讨贼兴复之效:把讨伐曹魏复兴汉室的任务交给我。托,委托,交给。效,效命的任务。 不效则治臣之罪:没有成效就治我的罪。效,取得成效。 告:告慰,告祭。 兴:发扬。 德:道德。 言:言论。 兴德之言:发扬圣德的言论。 慢:怠慢,疏忽,指不尽职。 彰其咎:揭示他们的过失。 彰:表明,显扬。 咎:过失,罪。咨诹(zōu) 善道:询问(治国的)好道理。诹,询问。 察纳:认识采纳。 察:明察。 雅言:正确的言论,正言,合理的意见。 深追:深切追念。 先帝遗诏:刘备给后主的遗诏,见《三国志·蜀志·先主传》注引《诸葛亮集》, 诏中说:‘勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。’ 遗诏:皇帝在临终时所发的诏令。

今当远离,临表涕零,不知所言。

jīndāngyuǎnlínbiǎolíngzhīsuǒyán

今天(我)将要告别陛下远行了,面对这份奏表禁不住热泪纵横,也不知说了些什么。
当:在……时候。 临:面对涕:眼泪。 零:落下。 不知所言:不知道该说些什么话。这是表示自己可能失言。谦词。
桃花源记

[魏晋]陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

jìntàiyuánzhōnglíngrénwéiyuánhángwàngzhīyuǎnjìnféngtáohuālínjiáànshùbǎizhōngshùfāngcǎoxiānměiluòyīngbīnfēnrénshènzhīqiánhángqiónglín

东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续往前走,想要走到林子的尽头。
太元:东晋孝武帝的年号(376-396) 武陵:郡名,现在湖南常德市一带。 为业:把……作为职业,以……为生。 为:作为。 缘:沿着,顺着。 行:前行,走。 远近:偏义复词,仅指远。 忽逢:忽然遇到。 逢:遇到,碰见。 夹岸:溪流两岸。 杂:别的,其他的。 芳草鲜美:芳香的青草鲜嫩美丽, 芳:花; 鲜美:鲜艳美丽。 落英:落花。一说,初开的花。 缤纷:繁多的样子。 甚:很,非常。 异之:即“以之为异”,对见到的景象感到诧异。异,意动用法,形作动,以······为异,对······感到惊异,认为······是奇异的。之,代词,指见到的景象。 复:继续。 前:名词活用为状语,向前。(词类活用) 欲:想要。 穷:形容词用做动词,穷尽,走到······的尽头。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

línjìnshuǐyuán便biànshānshānyǒuxiǎokǒu仿fǎngruòyǒuguāng便biànshěchuáncóngkǒuchūxiácáitōngrénhángshùshíhuōránkāilǎngpíngkuàngshěyǎnrányǒuliángtiánměichísāngzhúzhīshǔqiānjiāotōngquǎnxiàngwénzhōngwǎngláizhǒngzuònánzhewàirénhuángchuítiáobìngrán

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞子里面仿佛隐约透着点光亮。渔人便舍弃了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又行走了几十步,突然变得明亮开阔了。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男男女女的衣着打扮,全都和外面的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。
林:代指桃花林。 林尽水源:林尽于水源,意思是桃林在溪水发源的地方就到头了。 尽:消失(词类活用) 便:于是,就。 得:发现。 仿佛:隐隐约约,形容看得不真切的样子。 若:好像……似的。 舍:舍弃,丢弃,文中指离开。 初:起初,刚开始。 才通人:仅容一人通过。 才:副词,仅。 复:又,再。 行:行走。 豁然开朗:形容由狭窄幽暗突然变得开阔明亮的样子。然,……的样子。 豁然:形容开阔的样子; 开朗:开阔明亮。 平:平坦。 旷:开阔;宽阔。 屋舍:房屋。 俨然:�古今异义)古义:整齐的样子。今义:形容很像;形容齐整;形容庄严。之:这。属:类。阡陌交通:田间小路交错相通。阡陌,田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌。交通,交错相通。鸡犬相闻:(村落间)可以互相听到鸡鸣狗叫的声音。相闻:可以互相听到。种作:指世代耕种劳作的人。衣着:穿着打扮。悉:全,都。外人:指桃花源以外的世人。黄发垂髫:指老人和小孩。黄发,古时认为老人头发由白转黄是长寿的象征,这指老人。垂髫,古时小孩不扎结头发,头发下垂,这里指小孩子。髫:小孩垂下的短发。并:都。怡然:愉快、高兴的样子。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

jiànrénnǎijīngwènsuǒcóngláizhī便biànyàoháijiāshèjiǔshāzuòshícūnzhōngwényǒurénxiánláiwènxùnyúnxiānshìqínshíluànrénláijuéjìngchūyānsuíwàirénjiānwènjīnshìshìnǎizhīyǒuhànlùnwèijìnrénwéiyánsuǒwénjiētànwǎnrényánzhìjiājiēchūjiǔshítíngshùzhōngrényúnwéiwàiréndào

这里的人看见了渔人,感觉非常惊讶,问他是从哪里来的。渔人都一一作了回答。这里的人便邀请他到家中做客,摆了酒、杀了鸡用来款待他。村里面的其它人听说来了这么一个人,全都来打听消息。他们自己说他们的先祖是为了躲避秦朝时期的战乱,率领妻儿乡邻们来到这个与世隔绝的地方,从此他们再没有人出去了,所以和外面的人隔绝了一切往来。村里的人问渔人现如今是什么朝代,他们不知道有汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己知道的所有事都一一说了出来,村民们听了都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己的家中,都拿出自己的美酒佳肴来款待他。渔人停留了几日后,就向村里的人告辞。村里的人告诉他:“这里的情况不值得对外面的人说啊。”
乃大惊:于是很惊讶。 乃:于是。 大:很,非常。 从来:从……地方来。 具:全都。 之:代词,指代桃源人所问问题。 要:通“邀”,邀请。(通假字) 咸:副词,都,全。 问讯:打听消息。 云:说。 先世:祖先。 率:率领。 妻子:�古今异义)古义:指妻子、儿女。“妻”“子”是两个词,不是现代汉语的“妻子”今义:男子的配偶。邑人:同县的人。绝境:(古今异义)古义:与人世隔绝的地方。 今义:没有明显出路的困境;进退维谷的境地。 绝:绝处。复:再,又。焉:兼词,相当于“于之”,“于此”,从这里。遂:于是。间隔:隔断,隔绝。今:现在。乃(乃不知有汉的乃):竟,竟然。无论:不要说,(更)不必说。“无”“论”是两个词,不同于现在汉语的“无论”(古今异义)。为:给。具言:详细地说。所闻:指渔人所知道的世事。闻:知道,听说。叹惋:感叹,惋惜。余:其余,剩余。延至:邀请到。延,邀请。至:到。停:停留。辞:辞别。去:离开。语:告诉。不足:不值得。(古今异义)为:介词,向、对。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

chūchuán便biànxiàngchùchùzhìzhījun4xiàtàishǒushuōtàishǒuqiǎnrénsuíwǎngxúnxiàngsuǒzhìsuí

渔人出来之后,找到了自己的船,就沿着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城武陵,就去拜见太守,说了自己的这番经历。太守立即派遣人员跟随他前往,寻找渔人先前作的记号,最终迷路了,后来再也找不到通往桃花源的路了。
既:已经。 便扶向路:就顺着旧的路(回去)。 扶:沿着、顺着。 向:从前的、旧的。 处处志之:处处都做了标记。 志:动词,做标记。(词类活用) 及:到达。 郡下:太守所在地,指武陵。 诣太守:指拜见太守。诣,到。特指到尊长那里去。 如此:像这样,指在桃花源的见闻。 即:立即。 遣:派遣。 寻向所志:寻找先前所做的标记。寻,寻找。 向,先前。 志(名词),标记。(所+动词译为名词) 遂:终于。 复:再。 得:取得,获得,文中是找到的意思。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

nányángliúgāoshàngshìwénzhīxīnránguīwǎngwèiguǒxúnbìngzhōnghòusuíwènjīnzhě

南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听到了这个消息,非常愉快地计划着前往桃花源。但没有实现,不久后就病死了,后来就再也没有探访桃花源的人了。
高尚:品德高尚。 士:隐士。 也:表判断。 欣然:高兴的样子。 规:计划,打算。(词类活用) 未:没有。 果:实现。 未果:没有实现。 寻:不久。 终:死亡。 问津:问路,这里是探访,访求的意思。 津:本义渡口。
五柳先生传

[魏晋]陶渊明

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

xiānshēngzhīrénxiángxìngzháibiānyǒuliǔshùyīnwéihàoyānxiánjìngshǎoyánrónghǎoshūqiúshènjiěměiyǒuhuì便biànxīnránwàngshíxìngshìjiǔjiāpínnéngchángqīnjiùzhīhuòzhìjiǔérzhāozhīzàoyǐnzhéjìnzàizuìzuìér退tuìcénglìnqíngliúhuánxiāoránfēngduǎn穿chuānjiédānpiáokōngyànchángzhewénzhāngshìzhìwàng怀huáishīzhōng

不知道五柳先生是什么地方的人,也不清楚他的姓字。因为住宅旁边有五棵柳树,就把这个作为号了。他安安静静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得连饭也忘了吃。他生性喜爱喝酒,家里穷经常没有酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席叫他去喝。他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。常常写文章来自娱自乐,也稍微透露出他的志趣。他从不把得失放在心上,从此过完自己的一生。
何许人:何处人。也可解作哪里人。许,处所。 详:知道。 姓字:姓名。古代男子二十而冠,冠后另立别名称字。 因以为号焉:就以此为号。以为,以之为。焉,语气助词。 不求甚解:这里指读书只求领会要旨,不在一字一句的解释上过分探究。 会意:指对书中的有所体会。 会:体会、领会。 欣然:高兴的样子。 嗜:喜好。 亲旧:亲戚朋友。旧,这里指旧交,旧友。 如此:像这样,指上文所说的“性嗜酒,家贫不能常得。” 或:有时。 造饮辄尽:去喝酒就喝个尽兴。造,往,到。辄,就。 期在必醉:希望一定喝醉。期,期望。 既:已经。 曾不吝情去留:五柳先生态度率真,来了就喝酒,喝完就走。曾不,竟不。吝情,舍不得。去留,意思是离开。 环堵萧然:简陋的居室里空空荡荡。 环堵:周围都是土墙,形容居室简陋。堵,墙壁。萧然,空寂的样子。 短褐穿结:粗布短衣上打了个补丁。短褐,粗布短衣,穿结,指衣服破烂。穿,破。结,缝补。 箪瓢屡空:形容贫困,难以吃饱。箪,盛饭的圆形竹器。瓢,饮水用具。 屡:经常。 晏如:安然自若的样子。 自终:过完自己的一生。

赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?

zànyuēqiánlóuzhīyǒuyánpínjiànguìyánruòrénzhīchóuxiánshāngshīzhì怀huáishìzhīmíntiānshìzhīmín

赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而忧愁,不热衷于发财做官。这话大概说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,因为自己抱定的志向而感到无比的快乐。不知道他是无怀氏时代的人呢?还是葛天氏时代的人呢?
赞:传记结尾的评论性文字。 黔娄:战国时期齐稷下先生,齐国有名的隐士和著名的道家学,无意仕进,屡次辞去诸侯聘请。他死后,曾子前去吊丧,黔娄的妻子称赞黔娄“甘天下之淡味,安天下之卑位,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。求仁而得仁,求义而得义。” 戚戚:忧愁的样子。 汲汲:极力营求的样子、心情急切的样子。 其言:推究她所说的话。 兹:这。 若人:此人,指五柳先生。 俦:辈,同类。 觞:酒杯。 以乐其志:为自己抱定的志向感到快乐。以,用来。 无怀氏:与下面的“葛天氏”都是传说中的上古帝王。据说在那个时代,人民生活安乐,恬淡自足,社会风气淳厚朴实。
陋室铭

[唐代]刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

shānzàigāoyǒuxiānmíngshuǐzàishēnyǒulónglíngshìlòushìwéixīntáihénshàngjiē绿cǎoliánqīngtánxiàoyǒu鸿hóngwǎngláibáidīngdiàoqínyuèjīnjīngzhúzhīluàněrànzhīláoxíngnányángzhū西shǔyúntíngkǒngyúnlòuzhīyǒu

山不在于高,有了神仙就会有名气。水不在于深,有了龙就会有灵气。这是简陋的房子,只是我品德好就感觉不到简陋了。苔痕碧绿,长到台上,草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是博学之人,交往的没有知识浅薄之人,可以弹奏不加装饰的琴,阅读珍贵的经文。没有弦管奏乐的声音扰乱耳朵,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:这有什么简陋的呢?
陋室:简陋的屋子。 铭:古代刻在器物上用来警戒自己或称述功德的文字,叫“铭”,后来就成为一种文体。这种文体一般都是用骈句,句式较为整齐,朗朗上口。 在:在于,动词。 名:出名,著名,名词用作动词。 灵:名词作动词,显得有灵气。 斯是陋室:这是简陋的屋子。 斯:指示代词,此,这。 是:表肯定的判断动词。 陋室:简陋的屋子,这里指作者自己的屋子。 惟吾德馨:只因为(陋室铭)的铭文(就不感到简陋了)。 惟:只。 吾:我,这里是指(陋室铭)的铭文。 馨:散布很远的香气,这里指(品德)高尚。苔痕上阶绿, 草色入帘青:苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。 上:长到; 入:映入。 鸿儒:大儒,这里指博学的人。 鸿:同“洪”,大。儒,旧指读书人。 白丁:平民。这里指没有什么学问的人。 调素琴:弹奏不加装饰的琴。 调:调弄,这里指弹(琴)。 素琴:不加装饰的琴。 金:珍贵的。金者贵义,是珍贵的意思,儒释道的经典都可以说是金经。 丝竹:琴瑟、箫管等乐器的总称,“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器。这里指奏乐的声音。 之:语气助词,不译。用在主谓间,取消句子的独立性。 乱耳:扰乱双耳。 乱:形容词的使动用法,使……乱,扰乱。 案牍:�官府的)公文,文书。劳形:使身体劳(“使”动用法)。劳:形容词的使动用法,使……劳累。形:形体、身体。南阳:地名,今河南省南阳市。诸葛亮在出山之前,曾在南阳卧龙岗中隐居躬耕。诸葛亮,字孔明,三国时蜀汉丞相,著名的政治家和军事家,出仕前曾隐居南阳卧龙岗中。扬雄,字子云,西汉时文学家,蜀郡成都人。庐:简陋的小屋子。孔子云:孔子说,云在文言文中一般都指说。 何陋之有:即“有何之陋”,属于宾语前置。之,助词,表示强烈的反问,宾语前置的标志,不译。谈笑有鸿儒:谈笑间都是学识渊博的人。鸿:大。
杂说四·马说

[唐代]韩愈

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

shìyǒuránhòuyǒuqiānqiānchángyǒuérchángyǒusuīyǒumíngrénzhīshǒupiáncáozhījiānqiānchēng

世上先有伯乐,然后有千里马。千里马经常有,但是伯乐不常有。所以即使有名贵的马,只是辱没在仆役的手中,跟普通的马一同死在槽枥之间,不以千里马著称。
伯乐:孙阳。春秋时人,擅长相(xiàng)马(现指能够发现人才的人)。 千里马:原指善跑的骏马,可以日行千里。现在常用来比喻人才;特指有才华的人。 而:表转折。可是,但是。 故虽有名马:所以即使有名贵的马。 故:因此 。 虽:即使。 名:名贵的。 祗辱于奴隶人之手:也只能在马夫的手里受到屈辱(或埋没)。 祗:只是。 奴隶人:古代也指仆役,这里指喂马的人。 辱:这里指受屈辱而埋没才能。 骈死于槽枥之间:�和普通的马)一同死在马厩里。骈,两马并驾。骈死:并列而死。于:在。槽枥:喂牲口用的食器,引申为马厩。不以千里称也:不因日行千里而著名。指马的千里之能被埋没。以:用。 称:出名。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

zhīqiānzhěshíhuòjìnshíshízhězhīnéngqiānérshíshìsuīyǒuqiānzhīnéngshíbǎocáiměiwàijiànqiěchángděngānqiúnéngqiān

日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食。喂马的人不知道它能日行千里而像普通的马一样来喂养它。这样的马,虽然有日行千里的能力,但吃不饱,力气不足,才能和美德不能表现在外面。想要和普通的马一样尚且做不到,怎么能够要求它(日行)千里呢?
马之千里者:之,定语后置的标志。 一食:吃一顿。食,吃。 或:有时。尽全,这里作动词用,是“吃尽”的意思。 粟:本指小米,也泛指粮食。石,容量单位,十斗为一石,一石约等于一百二十斤。三十斤为钧,四钧为石。 食马者:食,通“饲”,喂。 其:指千里马,代词。 是:这样,指示代词。 虽:虽然(与前面的虽不一样,这里指虽然) 能:本领。 足:足够。才 :才能。 美:美好的素质。 外见:表现在外面。 见:通“现”,表现;显现。 且:犹,尚且。 欲:想要。 等:等同,一样。 不可得:不能够得到。 得:能,表示客观条件允许。 安:怎么,哪里,疑问代词。 求:要求。

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

zhīdàoshízhīnéngjìncáimíngzhīérnéngtōngzhíérlínzhīyuētiānxiàzhēnxiézhēnzhī

不按照驱使千里马的正确方法鞭打它,喂养它却不能竭尽它的才能,听千里马嘶鸣,却不能通晓它的意思,拿着鞭子面对它,说:“天下没有千里马!”唉,难道真的没有千里马吗?大概是真的不认识千里马吧!
策之:驱使它。 策:马鞭,引申为鞭打,这里指鞭策,驾驭。 之:代词,指千里马。 以其道:按照(驱使千里马的)正确的方法。 以:按照。 道:正确的方法。 食之:食,通“饲”,喂。 尽其材:竭尽它的才能。这里指喂饱马,使它日行千里的能力充分发挥出来。 材:通“才”,才能。 尽:竭尽,发挥出。 鸣:马嘶。 通其意:通晓它的意思。 执:拿。 策:马鞭。 临:面对。 呜呼:表示惊叹,相当于“唉”。 其:难道,表反问语气。 其:大概,表推测语气。 邪:通“耶”,表示疑问的语气词,意为“吗” 知:懂得,了解,认识。
送董邵南游河北序

[唐代]韩愈

燕赵古称多感慨悲歌之士。董生举进士,屡不得志于有司,怀抱利器,郁郁适兹土。吾知其必有合也。董生勉乎哉!

yànzhàochēngduōgǎnkǎibēizhīshìdǒngshēngjìnshìzhìyǒu怀huáibàoshìzhīyǒudǒngshēngmiǎnzāi

燕赵一带自古就称说多有慷慨重义、悲壮高歌的豪杰之士。董生参加进士考试,接连几次未被主考官录取而不得志,怀抱着杰出的才能,心情忧郁地想去燕赵地区(谋职)。我料知他此去一定会有所遇合,(受到赏识)。董生努力吧!
燕、赵:借指的河北一带。 慷慨悲歌之士:用悲壮的歌声抒发内心悲愤的人,多指有抱负而不得施展的人。 有司:这里是指礼部主管考试的官。 利器:锐利的武器,这里比喻杰出的才能。 郁郁适兹土:忧郁地到那个地方去。意思是董生想去燕赵地区谋职。适,到……去。兹,这。兹土,指燕赵之地,当时受地方割据势力统治。 有合:有所遇合,指受到赏识和重用。

夫以子之不遇时,苟慕义强仁者皆爱惜焉。矧燕赵之士出乎其性者哉!然吾尝闻风俗与化移易,吾恶知其今不异于古所云邪?聊以吾子之行卜之也。董生勉乎哉!

zhīshígǒuqiángrénzhějiēàiyānshěnyànzhàozhīshìchūxìngzhězāiránchángwénfēnghuàèzhījīnsuǒyúnxié??liáozhīhángbozhīdǒngshēngmiǎnzāi

像你这样不走运,即使一般仰慕正义、力行仁道的人都会同情爱惜你的,更何况燕赵一带豪杰之士的仰慕仁义是出自他们的本性呢!然而我曾听说风俗是随着教化而改变的,我怎么能知道那里的风气跟古时说的有什么不同呢?姑且通过你这次的前往测定一下吧。董生努力吧!
夫以子之不遇时:像你这样不走运的人。 慕义强仁者:仰慕正义、力行仁道的人。 矧:何况。 出乎其性:�仰慕正义)来自他们的本性。这句意思是,燕赵之士由于有这样的本性而更加同情董生。风俗与化移易:风俗随着教化而改变。与,跟随。易,改变。吾恶知其今不异于古所云邪:我怎么能知道那里的风气跟古时说得有什么不同呢?恶,怎么。聊以吾子之行卜之也:姑且凭你这次的前往测定一下吧。聊:姑且。卜:测验、判断。

吾因子有所感矣。为我吊望诸君之墓,而观于其市,复有昔时屠狗者乎?为我谢曰:“明天子在上,可以出而仕矣。”

yīnyǒusuǒgǎnwéidiàowàngzhūjun1zhīérguānshìyǒushígǒuzhěwéixièyuēmíngtiānzàishàngchūérshì

望诸君:即战国时燕国名将乐毅,后因政治失意,离燕至赵,赵封他为望诸君。望诸,古泽名,在河南东北部,又称“孟诸”。 屠狗者:凡指高渐离一类埋没在草野的志士。高渐离,荆轲的朋友,他的职业是屠狗。荆轲死后,他也曾行刺秦始皇,失败后被杀。这里泛指隐于市廛暂不得志的侠义之士。 谢:告诉。 出而仕:出来做官。
岳阳楼记

[宋代]范仲淹

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴。乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。

qìngniánchūnténgjīngzhéshǒulíngjun4yuèmíngniánzhèngtōngrénbǎifèixìngnǎizhòngxiūyuèyánglóuzēngjiùzhìtángxiánjīnrénshīshàngshǔzuòwénzhī

庆历四年的春天,滕子京被降职到巴陵郡做太守。到了第二年,政事顺利,百姓和乐,各种荒废的事业都兴办起来了。于是重新修建岳阳楼,扩大它原有的规模,把唐代名家和当代人的诗赋刻在它上面。嘱托我写一篇文章来记述这件事情。
记:一种文体。可以写景、叙事,多为议论。但目的是为了抒发作者的情怀和抱负(阐述作者的某些观念)。 庆历四年:公元年。庆历,宋仁宗赵祯的年号。 滕子京谪守巴陵郡:滕子京降职任岳州太守。滕子京,名宗谅,子京是他的字,范仲淹的朋友。古时朋友间多以字相称。 谪戍:把被革职的官吏或犯了罪的人充发到边远的地方。在这里作为被贬官,降职解释。 守:指做州郡的长官越明年:到了第二年,就是庆历五年。越,到了,及。 政通人和:政事顺利,百姓和乐。政,政事;通,通顺;和,和乐。这是赞美滕子京的话。 百废具兴:各种荒废的事业都兴办起来了。百,不是确指,形容其多。废,这里指荒废的事业。具,通“俱”,全,皆。兴,复兴。乃重修岳阳楼, 增其旧制:乃,于是;增,扩大。 制:规模。 唐贤今人:唐代和宋代的名人。 属予作文以记之:属,通“嘱”,嘱托、嘱咐。予,我。作文,写文章。以,用来,连词。记,记述。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?

guānlíngshèngzhuàngzàidòngtíngxiányuǎnshāntūnzhǎngjiānghàohàotāngtānghéngcháohuīyīnxiàngwànqiānyuèyánglóuzhīguānqiánrénzhīshùbèiránběitōngxiánánxiāoxiāngqiānsāorénduōhuìlǎnzhīqíng??

我观看那巴陵郡的美好景色,全在洞庭湖上。它连接着远处的山,吞吐长江的水流,浩浩荡荡,无边无际,一天里阴晴多变,气象千变万化。这就是岳阳楼的雄伟景象。前人的记述(已经)很详尽了。虽然如此,那么向北面通到巫峡,向南面直到潇水和湘水,降职的官吏和来往的诗人,大多在这里聚会,(他们)观赏自然景物而触发的感情大概会有所不同吧?
予观夫巴陵胜状:夫,指示代词,相当于“那”。胜状,胜景,好景色。衔远山,吞长江, 浩浩汤汤:衔,衔接。吞,吞没。 浩浩汤汤:水波浩荡的样子。 横无际涯:宽阔无边。 横:广远。 际涯:边。(际、 涯的区别:际专指陆地边界,涯专指水的边界)。 朝晖夕阴:或早或晚(一天里)阴晴多变化。朝,在早晨,名词做状语。 晖:日光。气象,景象。万千,千变万化。 此则岳阳楼之大观也:这就是岳阳楼的雄伟景象。此,这。则,就。大观,雄伟景象。 前人之述备矣:前人的记述很详尽了。前人之述,指上面说的“唐贤今人诗赋”。备,详尽,完备。矣,语气词“了”。之,的。 然则北通巫峡:然则:虽然如此,那么。 南极潇湘:南面直到潇水、湘水。潇水是湘水的支流。湘水流入洞庭湖。南,向南。极,尽。迁客骚人, 多会于此:迁客,被贬谪流迁的人。骚人,诗人。战国时屈原作《离骚》,因此后人也称诗人为骚人。 多:大多。会,聚集。于,在。此,这里。览物之情, 得无异乎:饱览这里景色时的感想,恐怕会有所不同吧。 览:观看,欣赏。 物:景物。 之情:情感。, 得无:恐怕/是不是。 异:差别,不同。

若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐耀,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

ruòyínfēifēiliányuèkāiyīnfēnghàozhuólàngpáikōngxīngyǐn耀yàoshānyuèqiánxíngshānghángqiángqīngcuībáomíngmíngxiàoyuándēnglóuyǒuguó怀huáixiāngyōuchánwèimǎnxiāorángǎnérbēizhě

像那阴雨连绵,接连几个月不放晴,寒风怒吼,浑浊的浪冲向天空;太阳和星星隐藏起光辉,山岳隐没了形体;商人和旅客(一译:行商和客商)不能通行,船桅倒下,船桨折断;傍晚天色昏暗,虎在长啸,猿在悲啼,(这时)登上这座楼啊,就会有一种离开国都、怀念家乡,担心人家说坏话、惧怕人家批评指责,满眼都是萧条的景象,感慨到了极点而悲伤的心情。
若夫:用在一段话的开头以引起下文。下文的“至若”同此。“若夫”近似“像那”。“至若”近似“至于”。淫雨霏霏,连绵不断的雨。霏霏,雨(或雪)繁密的样子。 开:解除,这里指天气放晴。阴,阴冷。号,呼啸;浊,浑浊。排空,冲向天空。 日星隐耀:太阳和星星隐藏起光辉。光辉;日光。 山岳潜形:山岳隐没了形体。岳,高大的山。潜,隐没。形,形迹。 商旅不行:走,此指前行。 樯倾楫摧:桅杆倒下,船桨折断。樯,桅杆。楫,船桨。倾,倒下。摧, 折断薄暮冥冥:傍晚天色昏暗。薄,迫近。 冥冥:昏暗的样子。 斯:这,在这里指岳阳楼。则有去国怀乡, 忧谗畏讥:则,就。有,产生……(的情感)。去国怀乡, 忧谗畏讥:离开国都,怀念家乡,担心(人家)说坏话,惧怕(人家)批评指责。去,离开。国,国都,指京城。去国,离开京都,也即离开朝廷。忧,担忧。谗,谗言。畏,害怕,惧怕。讥,嘲讽。满目萧然, 感极而悲者矣:萧然,萧条的样子。感极,感慨到了极点。而,表示顺接。者,代指悲伤感情,起强调作用。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

zhìruòchūnjǐngmínglánjīngshàngxiàtiānguāngwànqǐngshāōuxiángjǐnlínyóuyǒngànzhǐtīnglánqīngqīngérhuòzhǎngyānkōnghàoyuèqiānguāngyuèjīnjìngyǐngchéndēnglóuyǒuxīnkuàngshénchǒngxiéwàngjiǔlínfēngyángyángzhě

到了春风和煦,阳光明媚的时候,湖面平静,没有惊涛骇浪,天色湖光相连,一片碧绿,广阔无际;沙洲上的鸥鸟,时而飞翔,时而停歇,美丽的鱼游来游去,岸上的香草和小洲上的兰花,草木茂盛,青翠欲滴。有时大片烟雾完全消散,皎洁的月光一泻千里,波动的光闪着金色,静静的月影像沉入水中的玉璧,渔夫的歌声在你唱我和地响起来,这种乐趣(真是)无穷无尽啊!(这时)登上这座楼,就会感到心胸开阔、心情愉快,光荣和屈辱一并忘了,端着酒杯,吹着微风,那真是快乐高兴极了。
至若春和景明:如果到了春天气候和暖,阳光普照。至若,至于。春和,春风和煦。景,日光。明,明媚。(借代修辞)。 波澜不惊:湖面平静,没有惊涛骇浪。 惊:这里有“起”“动”的意思。上下天光, 一碧万顷:天色湖光相接,一片碧绿,广阔无际。一,全。万顷,极言其广。沙鸥翔集, 锦鳞游泳:沙鸥时而飞翔时而停歇,美丽的鱼在水中游来游去。沙鸥,沙洲上的鸥鸟。 翔集:时而飞翔,时而停歇。集,栖止,鸟停息在树上。锦鳞,指美丽的鱼。鳞,代指鱼。 游泳:或浮或沉。 游:贴着水面游。泳,潜入水里游。 岸芷汀兰:岸上与小洲上的花草。 芷:香草的一种。 汀:小洲,水边平地。 郁郁:形容草木茂盛。 而或长烟一空:有时大片烟雾完全消散。 或:有时。 长:大片。一,全。 空:消散。 皓月千里:皎洁的月光照耀千里。 浮光跃金:波动的光闪着金色。这是描写月光照耀下的水波。 静影沉璧:静静的月影像沉入水中的璧玉。这里是写无风时水中的月影。璧,圆形正中有孔的玉。 渔歌互答:渔人唱着歌互相应答。互答,一唱一和。 何极:哪有穷尽。 何:怎么。 极:穷尽。 心旷神怡:心情开朗,精神愉快。旷,开阔。怡,愉快。 宠辱偕忘:荣耀和屈辱一并都忘了。 偕:一起。 宠:荣耀。 辱:屈辱。 把酒临风:端酒面对着风,就是在清风吹拂中端起酒来喝。 把:持,执。临,面对。 洋洋:高兴得意的样子。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。噫!微斯人,吾谁与归?

jiēchángqiúrénrénzhīxīnhuòèrzhězhīwéizāibēimiàotángzhīgāoyōumínchùjiāngzhīyuǎnyōujun1shìjìnyōu退tuìyōuránshíéryuēxiāntiānxiàzhīyōuéryōuhòutiānxiàzhīérwēirénshuíguī

唉!我曾经探求古时品德高尚的人的思想感情 ,或许不同于(以上)两种人的心情,这是为什么呢?(是由于)不因外物好坏和自己得失而或喜或悲。在朝廷上做官时,就为百姓担忧;在江湖上不做官时,就为国君担忧。这样来说在朝廷做官也担忧,在僻远的江湖也担忧。既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?他们一定会说:“在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐”。唉!没有这种人,我同谁一道呢 ?
嗟夫:唉。嗟夫为两个词,皆为语气词。 予尝求古仁人之心:尝,曾经。求,探求。古仁人,古时品德高尚的人。之,的。心,思想感情(心思)。 或异二者之为:或许不同于(以上)两种心情。或,近于“或许”“也许”的意思,表委婉口气。异,不同于。为,这里指心理活动。二者,这里指前两段的“悲”与“喜”。不以物喜, 不以己悲:不因为外物(好坏)和自己(得失)而或喜或悲(此句为互文)。以,因为。 居庙堂之高则忧其民:在朝中做官担忧百姓。意为在朝中做官。庙,宗庙。堂,殿堂。 庙堂:指朝廷。下文的“进”,对应“居庙堂之高”。 进:在朝廷做官。 处江湖之远则忧其君:处在僻远的地方做官则为君主担忧。 处江湖之远:处在偏远的江湖间,意思是不在朝廷上做官。下文的“退”,对应“处江湖之远”。 之:定语后置的标志。 是:这样。 退:不在朝廷做官。其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”:那一定要说“在天下人担忧之前先担忧,在天下人享乐之后才享乐”吧。先,在……之前;后,在……之后。 其:指“古仁人”。而,顺承。 必:一定。微斯人, 吾谁与归:如果没有这样的人,那我同谁一道呢?微,没有。斯人,这样的人。谁与归,就是“与谁归”。归,归依。

时六年九月十五日。

shíliùniánjiǔyuèshí

写于庆历六年九月十五日。
时六年:庆历六年(年)。

暂无

下一页