导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

折桂令·春情

[元代]徐再思

平生不会相思,才会相思,便害相思。

píngshēnghuìxiàngcáihuìxiàng便biànhàixiàng

我从出生到现在都不知道什么是相思,才刚刚懂了什么是相思,却深受着相思的折磨。

身似浮云,心如飞絮,气若游丝。

shēnyúnxīnfēiruòyóu

身体像飘浮的云,心像纷飞的柳絮,气像一缕缕游丝。
身似浮云:形容身体虚弱,走路晕晕乎乎,摇摇晃晃,像飘浮的云一样。

空一缕余香在此,盼千金游子何之。

kōngxiāngzàipànqiānjīnyóuzhī

空剩下一丝余香留在此,殷勤盼望的情侣又到哪里去了呢?
余香:指情人留下的定情物。 盼千金游子何之:殷勤盼望的情侣到哪里去了。何之,往哪里去了。 千金:喻珍贵。 千金游子:远去的情人是富家子弟。

证候来时,正是何时?灯半昏时,月半明时。

zhènghòuláishízhèngshìshídēngbànhūnshíyuèbànmíngshí

相思的痛苦什么时候最猛烈呢?是灯光半昏半暗时,月亮半明半亮时。
证候:即症候,疾病,此处指相思的痛苦。
阳春曲·闺怨

[元代]徐再思

妾身悔作商人妇,妾命当逢薄幸夫。别时只说到东吴,三载余,却得广州书。

qièshēnhuǐzuòshāngrénqièmìngdāngféngbáoxìngbiéshízhīshuōdàodōngsānzǎiquè广guǎngzhōushū

我真后悔嫁给商人为妻,偏又命运不好,逢上了负心的郎,临走时,说是到东吴去。三年过后,却从广州寄来了信。
东吴:泛指太湖流域一带。
水仙子·夜雨

[元代]徐再思

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。落灯花,棋未收,叹新丰逆旅淹留。枕上十年事,江南二老忧,都到心头。

shēngshēngqiūdiǎnjiāodiǎnchóusāngèngguīmèngsāngènghòuluòdēnghuāwèishōutànxīnfēngyānliúzhěnshàngshíniánshìjiāngnánèrlǎoyōudōudàoxīntóu

梧桐叶上的每一滴雨,都让人感到浓浓的秋。芭蕉叶上的每一滴雨,都让人感到深深的愁。夜里做着的归家好梦,一直延续到三更之后。灯花敲落棋子还未收,叹新丰孤馆文士羁留。十年宦海奋斗的情景,江南家乡父母的担忧,一时间都涌上了心头。
三更:指夜半时分。 归梦:回家的梦。 灯花:灯心余烬结成的花形。 新丰:地名,在今陕西省临潼东北。 逆旅:客舍。 淹留:滞留。 江南:指作者自己的家乡,即浙江嘉兴一带。 二老:父母双亲。
人月圆·甘露怀古

[元代]徐再思

江皋楼观前朝寺,秋色入秦淮。

jiānggāolóuguānqiáncháoqiūqínhuái

登上江边的高楼眺望前朝的甘露寺,秦淮河上已是一片秋色。
江皋楼:皋,江边的高地。江皋楼,指甘露寺一带的楼阁,如清晖亭、江声阁、多景楼、祭江亭等。 秦淮:即秦淮河,位于今江苏省南京市。

败垣芳草,空廊落叶,深砌苍苔。

bàiyuánfāngcǎokōnglángluòshēncāngtái

残垣断壁荒草萋萋,廊殿空寂落叶飘零,厚厚的青苔爬上了台阶。
空廊:指响糜廊。

远人南去,夕阳西下,江水东来。

yuǎnrénnányáng西xiàjiāngshuǐdōnglái

游人都已归去了,暮色已深,只有大江日夜奔游不息,淘尽了千古英雄人物。

木兰花在,山僧试问,知为谁开?

lánhuāzàishānsēngshìwènzhīwéishuíkāi

木兰花开,似见一点生机,因无人观赏不知为谁而开。
【商调】梧叶儿 钓台

[元代]徐再思

龙虎昭阳殿,冰霜函谷关,风月富春山。不受千钟禄,重归七里滩,赢得一

lóngzhāoyáng殿diànbīngshuānghánguānfēngyuèchūnshānshòuqiānzhōngzhòngguītānyíng

身闲,高似他云台将坛。 革步

shēnxiángāoyúntáijiāngtán

山色投西去,羁情望北游,湍水向东流。鸡犬三家店,陂塘五月秋,风雨一

shāntóu西qíngwàngběiyóutuānshuǐxiàngdōngliúquǎnsānjiādiànbēitángyuèqiūfēng

帆舟,聚车马关津渡口。 春思

fānzhōuchēguānjīnkǒuchūn

芳草思南浦,行云梦楚阳,流水恨潇湘。花底春莺燕,钗头金凤凰,被面绣

fāngcǎonánhángyúnmèngchǔyángliúshuǐhènxiāoxiānghuāchūnyīngyànchāitóujīnfènghuángbèimiànxiù

鸳鸯,是几等儿眠思梦想。

yuānyāngshìděngérmiánmèngxiǎng

鸦鬓春云,象梳秋月欹,鸾镜晓妆迟。香渍青螺黛,盒开红水犀,钗点紫

bìnchūnyúnxiàngshūqiūyuèluánjìngxiǎozhuāngchíxiāngqīngluódàikāihóngshuǐchāidiǎn

玻璃,只等待风流画眉。

zhīděngdàifēngliúhuàméi

风初定,月正明,人静露初零。粉暖蜂蝶翅,春深鸾凤情,香收燕莺声,都

fēngchūdìngyuèzhèngmíngrénjìngchūlíngfěnnuǎnfēngdiéchìchūnshēnluánfèngqíngxiāngshōuyànyīngshēngdōu

不管梨花梦冷。 即景

guǎnhuāmènglěngjǐng

鸳鸯浦,鹦鹉洲,竹叶小渔舟。烟中树,山外楼,水边鸥,扇面儿潇湘暮秋。

yuānyāngyīngzhōuzhúxiǎozhōuyānzhōngshùshānwàilóushuǐbiānōushànmiànérxiāoxiāngqiū

【仙吕】一半儿 病酒

[元代]徐再思

昨宵中酒懒扶头,今日看花惟袖手,害酒愁花人问羞。病根由,一半儿因花

zuóxiāozhōngjiǔlǎntóujīnkànhuāwéixiùshǒuhàijiǔchóuhuārénwènxiūbìnggēnyóubànéryīnhuā

一半儿酒。 落花

bànérjiǔluòhuā

河阳香散唤提壶,金谷魂消啼鹧鸪,隋苑春归闻杜宇。片红无,一半儿狂风

yángxiāngsànhuànjīnhúnxiāozhèsuíyuànchūnguīwénpiànhóngbànérkuángfēng

一半儿雨。 春情

bànérchūnqíng

眉传雨恨母先疑,眼送云情人早知,口散风声谁唤起。这别离,一半儿因咱

méichuánhènxiānyǎnsòngyúnqíngrénzǎozhīkǒusànfēngshēngshuíhuànzhèbiébànéryīnzán

一半儿你。

bànér

【中吕】满庭芳 赠歌者

[元代]徐再思

犀梳玉簪,歌裙翠浅,舞袖红深。风流消得缠头锦,一笑千金。痛饮时花前

shūzānqúncuìqiǎnxiùhóngshēnfēngliúxiāochántóujǐnxiàoqiānjīntòngyǐnshíhuāqián

痛饮,知音人席上知音。春无禁,蜂蝶快寻,先到海棠心。

tòngyǐnzhīyīnrénshàngzhīyīnchūnjìnfēngdiékuàixúnxiāndàohǎitángxīn

【越调】凭阑人 香印

[元代]徐再思

烟袅蟠龙花上枝,火引冰蚕茧内丝。烧残锦字诗,似人肠断时。 春情

yānniǎopánlónghuāshàngzhīhuǒyǐnbīngcánjiǎnnèishāocánjǐnshīrénchángduànshíchūnqíng

髻拥春云松玉钗,眉淡秋山羞镜台。海棠开未开,粉郎来未来。 江行

yōngchūnyúnsōngchāiméidànqiūshānxiūjìngtáihǎitángkāiwèikāifěnlángláiwèiláijiāngháng

鸥鹭江皋千万湾,鸡犬人家三四间。逆流滩上滩,乱云山外山。 春愁

ōujiānggāoqiānwànwānquǎnrénjiāsānjiānliútānshàngtānluànyúnshānwàishānchūnchóu

前日春从愁里得,今日春从愁里归。避愁愁不离,问春春不知。 无题

qiánchūncóngchóujīnchūncóngchóuguīchóuchóuwènchūnchūnzhī

九殿春鹊楼,千里离宫龙凤舟。始为天下忧,后为天下羞。 春怨

jiǔ殿diànchūnquèlóuqiāngōnglóngfèngzhōushǐwéitiānxiàyōuhòuwéitiānxiàxiūchūnyuàn

遥盼春来图见春,及至春来还怨春。自怜多病身,为他千里人。

yáopànchūnláijiànchūnzhìchūnláiháiyuànchūnliánduōbìngshēnwéiqiānrén

【双调】沉醉东风 息斋画竹

[元代]徐再思

葛陂里神龙蜕形,丹山中彩凤栖庭。风吹粉箨香,雨洗苍苔冷,老仙翁笔底

bēishénlóngtuìxíngdānshānzhōngcǎifèngtíngfēngchuīfěntuòxiāngcāngtáilěnglǎoxiānwēng

春生。明月阑干酒半醒,对一片儿潇湘翠影。 春情

chūnshēngmíngyuèlángànjiǔbànxǐngduìpiànérxiāoxiāngcuìyǐngchūnqíng

一自多才间阔,几时盼得成合。今日个猛见他门前过,待唤着怕人瞧科。我

duōcáijiānkuòshípànchéngjīnměngjiànménqiánguòdàihuànzherénqiáo

这里高唱当时《水调歌》,要识得声音是我。

zhègāochàngdāngshíshuǐdiàoyàoshíshēngyīnshì

红灼灼花明翠牖。翠丝丝柳拂青楼。锦谷春,银瓶酒,玉天仙燕体莺喉。不

hóngzhuózhuóhuāmíngcuìyǒucuìliǔqīnglóujǐnchūnyínpíngjiǔtiānxiānyànyīnghóu

向樽前醉后休,枉笑煞花间四友。

xiàngzūnqiánzuìhòuxiūwǎngxiàoshàhuājiānyǒu

【中吕】阳春曲 皇亭晚泊

[元代]徐再思

水深水浅东西涧,云去云来远近山。秋风征棹钓鱼滩,烟树晚,茅舍两三间。 双渐

shuǐshēnshuǐqiǎndōng西jiànyúnyúnláiyuǎnjìnshānqiūfēngzhēngzhàodiàotānyānshùwǎnmáoshěliǎngsānjiānshuāngjiàn

苏卿倦织回文锦,双渐空怀买笑金。风流一点海棠心,不听琴,只是不知音。 春情

qīngjuànzhīhuíwénjǐnshuāngjiànkōng怀huáimǎixiàojīnfēngliúdiǎnhǎitángxīntīngqínzhīshìzhīyīnchūnqíng

桃花月淡胭脂冷,杨柳风微翡翠轻。玉人欹枕倚云屏,酒未醒,肠断紫箫声。 闺怨

táohuāyuèdànyānzhīlěngyángliǔfēngwēifěicuìqīngrénzhěnyúnpíngjiǔwèixǐngchángduànxiāoshēngguīyuàn

妾身悔作商人妇,妾命当逢薄幸夫。别时只说到东吴,三载余,却得广州书。 赠海棠

qièshēnhuǐzuòshāngrénqièmìngdāngféngbáoxìngbiéshízhīshuōdàodōngsānzǎiquè广guǎngzhōushūzènghǎitáng

玉环梦断风流事,银烛歌成富贵词。东风一树玉胭脂,双燕子,曾见正开时。 春思

huánmèngduànfēngliúshìyínzhúchéngguìdōngfēngshùyānzhīshuāngyàncéngjiànzhèngkāishíchūn

酒醒眉记青鸾恨,春去香消紫燕尘。阑干掐遍月儿痕,深闭门,花落又黄昏。

jiǔxǐngméiqīngluánhènchūnxiāngxiāoyànchénlángànqiābiànyuèérhénshēnménhuāluòyòuhuánghūn

暂无

下一页