导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

点绛唇·屏却相思

[近现代]王国维

屏却相思,近来知道都无益。不成抛掷,梦里终相觅。

píngquèxiàngjìnláizhīdàodōuchéngpāozhìmèngzhōngxiàng

斩断相思之情,近来我才知道这样做没有好处。难道真的能将情思抛弃?在梦中仍然寻寻觅觅。
屏却:排除,放弃。 不成:难成,宋人方言。 抛掷:丢弃。

醒后楼台,与梦俱明灭。西窗白,纷纷凉月,一院丁香雪。

xǐnghòulóutáimèngmíngmiè西chuāngbáifēnfēnliángyuèyuàndīngxiāngxuě

醒后看到楼台,(苦苦寻觅的身影)和梦的出现一起出现,也和梦的破灭一起破灭。西窗上一片洁白,那是斑驳而清冷的月影,满院的丁香花如同皑皑白雪。
明灭:出现、破灭。 纷纷凉月:形容月影斑驳而清冷。
蝶恋花·满地霜华浓似雪

[近现代]王国维

满地霜华浓似雪。人语西风,瘦马嘶残月。一曲阳关浑未彻。车声渐共歌声咽。

mǎnshuānghuánóngxuěrén西fēngshòucányuèyángguānhúnwèichèchēshēngjiàngòngshēngyān

满地凝结着寒霜,浓得像覆上一层白雪。人们立在西风中话别,瘦马也向着残月不断悲鸣。送别时,《阳关》一曲犹未奏完,离人就已出发了。咿轧的车声仿佛应和着歌声,在痛苦地呜咽。
霜华:此指严霜。因其每呈结晶状,故云。 阳关:指《阳关三叠》曲。为古代送别的曲调。王后来谱入乐府,即以诗中“渭城”或“阳关”名曲。

换尽天涯芳草色。陌上深深,依旧年时辙。自是浮生无可说。人间第一耽离别。

huànjìntiānfāngcǎoshàngshēnshēnjiùniánshízhéshìshēngshuōrénjiāndānbié

天涯芳草青青的颜色已换作枯黄,可是,陌头上深深的车辙依旧是我来时的模样。三句为前人未道之语。静安于是年春跟随罗振玉入京,数月后即奔丧回里。来去匆匆,情事已更,故深感人生之无常。这虚浮无定的人生,还有什么可说呢?在人间最令伤心的事莫过于离别了。
浮生:老庄学说认为人生世事虚幻无定,故云。 耽:指沉溺、迷恋;也有停留、拖延、延误的含义。
人间词话七则

[近现代]王国维

有有我之境,有无我之境。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。”“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”有我之境也。“采菊东篱下,悠然见南山。”“寒波澹澹起,白鸟悠悠下。”无我之境也。有我之境,以我观物,故物我皆著我之色彩。无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物。古人为词,写有我之境者为多,然未始不能写无我之境,此在豪杰之士能自树立耳。

yǒuyǒuzhījìngyǒuzhījìnglèiyǎnwènhuāhuāluànhóngfēiguòqiūqiānkānguǎnchūnhánjuānshēngxiéyángyǒuzhījìngcǎidōngxiàyōuránjiànnánshānhándàndànbáiniǎoyōuyōuxiàzhījìngyǒuzhījìngguānjiēzhezhīcǎizhījìngguānzhīzhěwéizhěwéirénwéixiěyǒuzhījìngzhěwéiduōránwèishǐnéngxiězhījìngzàiháojiézhīshìnéngshùěr

境界有“有我之境”和“无我之境”。“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。”“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”这是有我之境。“采菊东篱下,悠然见南山。”“寒波澹澹起,白鸟悠悠下。”这是无我之境。有我之境,是用自己的眼光来看事物,所以物我都带有我自己的主观色彩。无我之境,是忘记了自我,用物去看待物,所以不知道自身是什么也不知道外物是什么。古人作词,大部分写的都是有我之境,杰出的人士却能独树一帜写出无我之境。
泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去:出自欧阳修的《蝶恋花》。可堪孤馆闭春寒, 杜鹃声里斜阳暮:出自秦观的《踏莎行·雾失楼台》。采菊东篱下, 悠然见南山:出自陶渊明的《饮酒·其五》。寒波澹澹起, 白鸟悠悠下:出自元好问的《颖亭留别》。

境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物,真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。

jìngfēiwèijǐngāirénxīnzhōngzhījìngjiènéngxiězhēnjǐngzhēngǎnqíngzhěwèizhīyǒujìngjièfǒuwèizhījìngjiè

境界不仅仅是指景色和事物。喜怒哀乐每一项都是人心中的一种境界。所以能写出真景物,真感情的人,那他才是有境界的。否则就是无境界。

境界有大小,不以是而分优劣。“细雨鱼儿出,微风燕子斜”何遽不若“落日照大旗,马鸣风萧萧”。“宝帘闲挂小银钩”何遽不若“雾失楼台,月迷津渡”也。

jìngjièyǒuxiǎoshìérfènyōulièérchūwēifēngyànxiéruòluòzhàomíngfēngxiāoxiāobǎoliánxiánguàxiǎoyíngōuruòshīlóutáiyuèjīn

境界有大也有小,不能以大小为标准来评判孰优孰劣。“细雨鱼儿出,微风燕子斜”哪里比不上“落日照大旗,马鸣风萧萧”。“宝帘闲挂小银钩”哪里比不上“雾失楼台,月迷津渡”了。
细雨鱼儿出,微风燕子斜》、:出自杜甫的《水槛遣心·其一》。落日照大旗, 马鸣风萧萧:出自杜甫的《后出塞·其二》。宝帘闲挂小银钩 :出自秦观的《浣溪沙》。雾失楼台, 月迷津渡:出自秦观的《踏莎行》。

词至李后主而眼界始大,感慨遂深,遂变伶工之词而为士大夫之词。周介存置诸温韦之下,可为颠倒黑白矣。“自是人生长恨水长东”、“流水落花春去也,天上人间”,《金荃》《浣花》,能有此气象耶?

zhìhòuzhǔéryǎnjièshǐgǎnkǎisuíshēnsuíbiànlínggōngzhīérwéishìzhīzhōujiècúnzhìzhūwēnwéizhīxiàwéidiāndǎohēibáishìrénshēngzhǎnghènshuǐzhǎngdōngliúshuǐluòhuāchūntiānshàngrénjiānjīnquánhuànhuānéngyǒuxiàng

词到了李煜那里眼界才开始变阔大,感慨逐渐加深,慢慢地由乐师戏子的词变成士大夫的词。周介存把他的词列在温庭筠和韦应物的下面,真是颠倒了黑白。“自是人生长恨水长东”、“流水落花春去也,天上人间”,《金荃》《浣花》,能有这样的气象?
李后主:即李煜。 伶工:古时指乐师或演员。 周介存:即周济,字介存,清词论家,词人。 自是人生长恨水长东:出自李煜的《乌夜啼》。流水落花春去也, 天上人间:出自李煜的《浪淘沙》。

古今之成大事业、大学问者,罔不经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境界也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境界也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境界也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐为晏欧诸公所不许也。

jīnzhīchéngshìxuéwènzhěwǎngjīngguòsānzhǒngzhījìngjièzuó西fēngdiāoshùshànggāolóuwàngjìntiānjìngjièdàijiànkuānzhōnghuǐwéixiāorénqiáocuìèrjìngjièzhòngxúnqiānbǎiránhuíshǒurénquèzàidēnghuǒlánshānchùsānjìngjièděngjiēfēirénnéngdàoránjiěshìzhūkǒngwéiyànōuzhūgōngsuǒ

从古至今,那些做成大事业,大学问的人,没有不经历三种境界的:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”这是第一境界。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”这是第二境界。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”这是第三境界。这些话都是大词人才能作出来。但是根据这个意思解释诗词,恐怕晏同叔和欧阳修等人是不会赞同的。
罔(wǎng):没有。昨夜西风凋碧树。独上高楼, 望尽天涯路:出自晏殊的《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》。衣带渐宽终不悔, 为伊消得人憔悴:出自柳永的《蝶恋花》,也有人认为是欧阳修所作。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在, 灯火阑珊处:出自辛弃疾的《青玉案》。 晏欧:晏同叔和欧阳修。

大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也。诗词皆然。持此以衡古今之作者,可无大误也。

jiāzhīzuòyánqíngqìnrénxīnxiějǐnghuōréněrtuōkǒuérchūjiǎoróuzhuāngshùzhītàisuǒjiànzhězhēnsuǒzhīzhěshēnshījiēránchíhéngjīnzhīzuòzhě

大作家的作品,表述情绪会让人感觉内心清新爽朗,写景也一定会让人开拓视听。他们的话语脱口而出,没有刻意的揉捏装扮。这是因为他们能看到事物怎正的状态,能了解到事物的深处。诗词都是这样。用这个方法来衡量古今的作者,不会有大的错误。

诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。美成能入而不出。白石以降,于此二事皆未梦见。

shīrénduìzhòurénshēngnèiyòuchūwàinèinéngxiězhīchūwàinéngguānzhīnèiyǒushēngchūwàiyǒugāozhìměichéngnéngérchūbáishíjiàngèrshìjiēwèimèngjiàn

诗人面对宇宙人生,应该进入其中,又应该游离其外。进入其中,所以能描写它。游离其外,所以能观察它。进入其中,所以有生气。游离其外,所以有高雅的情致。周邦彦能进却不能出来。自姜夔以来,这两种状态在梦里也没有见过啊。
美成:即周邦彦。 白石以降:自从姜夔以后。白石,即姜夔,号白石道人。
蝶恋花·百尺朱楼临大道

[近现代]王国维

百尺朱楼临大道。楼外轻雷,不间昏和晓。独倚阑干人窈窕。闲中数尽行人小。

bǎichǐzhūlóulíndàolóuwàiqīngléijiānhūnxiǎolángànrényǎotiǎoxiánzhōngshùjìnhángrénxiǎo

那百尺高的红楼,正临着宽阔的大路。不管黄昏还是清晨,楼外总传来轻雷似的车声。窈窕的佳人啊,孤独地凭倚着楼畔的阑干,无聊中把路上的行人一个个细数。
朱楼:华丽的红色楼房。轻雷,喻车声。 不间:不间断的。 窈窕:形容女子的美好。

一霎车尘生树杪。陌上楼头,都向尘中老。薄晚西风吹雨到。明朝又是伤流潦。

shàchēchénshēngshùmiǎoshànglóutóudōuxiàngchénzhōnglǎobáowǎn西fēngchuīdàomíngcháoyòushìshāngliúliáo

霎时间车子驶过,卷起飞尘,扑向树梢。唉,路上的行人和楼中的女子,都在这红尘中不知不觉地老去了。傍晚时候,西风吹来了冷雨。到了明朝,当更为路上积满潦水而忧伤。
一霎:一阵。 树杪:树梢。 陌上:指游子。 楼头:指思妇。 薄晚:临近傍晚。 流潦:指雨后路上流水或沟中积水。
蝶恋花·月到东南秋正半

[近现代]王国维

月到东南秋正半。双阙中间,浩荡流银汉。谁起水精帘下看。风前隐隐闻箫管。

yuèdàodōngnánqiūzhèngbànshuāngquèzhōngjiānhàodàngliúyínhànshuíshuǐjīngliánxiàkànfēngqiányǐnyǐnwénxiāoguǎn

双阙:古代宫殿前的高建筑物,左右各一,建成高台,台上起楼观。以二阙之间有空缺,故名双阙。 水精帘:形容质地精细而色泽莹澈的帘子。

凉露湿衣风拂面。坐爱清光,分照恩和怨。苑柳宫槐浑一片。长门西去昭阳殿。

liáng湿shīfēngmiànzuòàiqīngguāngfènzhàoēnyuànyuànliǔgōnghuáihúnpiànzhǎngmén西zhāoyáng殿diàn

苑柳宫槐:喻承雨露之恩者。 昭阳殿:汉成帝皇后赵飞燕所居,因以指得宠者承恩之处。
虞美人·弄梅骑竹嬉游日

[近现代]王国维

弄梅骑竹嬉游日。门户初相识。未能羞涩但娇痴。却立风前散发衬凝脂。

nòngméizhúyóuménchūxiàngshíwèinéngxiūdànjiāochīquèfēngqiánsànchènníngzhī

弄梅骑竹:写小儿女天真无邪,嬉戏之状。凝脂,凝冻的油脂,柔滑洁白,比喻人皮肤细白润泽。

近来瞥见都无语。但觉双眉聚。不知何日始工愁。记取那回花下一低头。

jìnláipiējiàndōudànjiàoshuāngméizhīshǐgōngchóuhuíhuāxiàtóu

工愁:善愁。此指少女思春之愁。
满庭芳·水抱孤城

[近现代]王国维

水抱孤城,云开远戍,垂柳点点栖鸦。晚潮初落,残日漾平沙。白鸟悠悠自去,汀洲外、无限蒹葭。西风起,飞花如雪,冉冉去帆斜。

shuǐbàochéngyúnkāiyuǎnshùchuíliǔdiǎndiǎnwǎncháochūluòcányàngpíngshābáiniǎoyōuyōutīngzhōuwàixiànjiānjiā西fēngfēihuāxuěrǎnrǎnfānxié

流水环绕着孤城,远方天空中的云已经散开,柳树上有几只乌鸦在栖息。当晚潮退去的时候,江边沙滩上留下起伏的波纹,夕阳照在上边,好像照在水波上一样。不知从哪里惊起的白鸟从容地飞走,汀洲有无边无际的芦苇,正是水鸟们的栖身之所。西风吹过,芦花飞舞着。远处一叶扁舟冉冉而去,白帆越来越小,直到消逝在视线内。
远戍[shù]:边境的军营、城池。 平沙:水边沙滩。 白鸟:泛指白羽的鸟。 悠悠:闲适状态。 汀州:水中小洲。蒹[jiān]葭[jiā]:泛指荻、芦等植物。 飞花:这里指芦花。 冉冉:缓缓移动。

天涯、还忆旧,香尘随马,明月窥车。渐秋风镜里,暗换年华。纵使长条无恙,重来处、攀折堪嗟。人何许,朱楼一角,寂寞倚残霞。

tiānháijiùxiāngchénsuímíngyuèkuīchējiànqiūfēngjìngànhuànniánhuázòng使shǐzhǎngtiáoyàngzhòngláichùpānshékānjiērénzhūlóujiǎocánxiá

现在身处远方,回忆过去。当年的元宵时多么热闹,少女马车,明月当空。时过境迁,年华不在。当年桓温感叹自己种的柳树早已成材,而人却老去。如今我也有这样的感触,人在何方,不过是上高楼,倚靠着栏杆看着夕阳落下,只剩下寂寞的我。
长条:指柳枝。 何许:何处。 朱楼:高楼。 倚残霞:谓倚楼而望暮霞。
颐和园词

[近现代]王国维

汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。

hànjiāzhōngyángjiǔhòngdòngfēngāihūnjiǔyǒu

南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。

nánguóhuángchízhèngnòngbīngběiménréngfēi

仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。

cānghuángwànchéngxiàngjīnwēigōngchēguī

提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。

qièhuángsuíjiùwàncóngchūgōngwéi

东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。

dōngcháoyuānsāicéng西gōngcáiluèchēng

恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。

ēncéngdǎiwàijiāmóuwǎngwǎngwénwēnshì

亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。

qīnwángzhèngzuìchēngxiánzhūjiāngzhuānzhēngjiézòuxiān

迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。

xùnguīzhànqiǎnghuíyuèfāngzhòngzhōngxìngnián

联翩方召升朝右,北门独对西平手。

liánpiānfāngzhàoshēngcháoyòuběiménduì西píngshǒu

因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。

yīnzhìlóuchuánzáohànchíbiéyíngtáizhǎozhuīwényòu

西直门西柳色青,玉泉山下水流清。

西zhímén西liǔqīngquánshānxiàshuǐliúqīng

新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。

xīnshānmíngwàn寿shòujiùshūshuǐhàokūnmíng

昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。

kūnmíngwàn寿shòujiāshānshuǐzhōngjiāngōng殿diànpáiyún

拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。

shuǐhuílángqiānshēnguànshānjiésāncéngzhì

隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。

dèngdàopánhánglíngyānshàngfāngbǎo殿diànfàngnián

更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。

gèngzāihuǒshùqiānhuāshùmíngzhūchèxuán

是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。

shìshícháoduōfēngniánniánsānyuèyíngluán

长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。

zhǎngshēnyánshéngānquánshuǎngkǎiqīngshǔ

高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。

gāoqiūfēngguòzhòngyángjiājiēkūnchéngwèiyāng

丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。

dānchénsānzhīqīnwànniánshāng

嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。

huángshàng寿shòuchēngchénběncháojiāyán

问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。

wènshàncéngzuòshícóngyóuhǎnjiǎngjiārén

东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。

dōngpíngxiǎozuìchéngēnyuǎnjiàguīláifèngchén

卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。

měixiéróng寿shòuzhǔdānqīngchàmiùrén

尊号珠联十六字,太官加豆依前制。

zūnhàozhūliánshíliùtàiguānjiādòuqiánzhì

别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。

biéqiónglínzhùxiàngèngyíngsōuzhēn

月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。

yuè殿diànyúnjiēchǎngshàngfānggōngzhōngjìngfénxiāng

但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。

dànzhùshípíngbiānsāijìngqiānqiūwànsuìwèiyāng

五十年间天下母,后来无继前无偶。

shíniánjiāntiānxiàhòuláiqiánǒu

却因清暇话平生,万事何堪重回首。

quèyīnqīngxiáhuàpíngshēngwànshìkānzhònghuíshǒu

忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。

xiānhuángxìngshuòfāngshǔchēēnxìngnánliàng

内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。

nèijiāoxiěqīngshūguǎnxiǎoyìnxīnjuāntóngdàotáng

一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。

cháozhùdǐngjiànglónghòugōngránjuénéng

北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。

běizhǔkānchóunángòuchéngqīng

手夷端肃反京师,永念冲人未有知。

shǒuduānfǎnjīngshīyǒngniànchōngrénwèiyǒuzhī

为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。

wéijiǎnchényánjiāobiéqiúmíngzhènggōngwéi

可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。

liánbái西nánshǐēnqínliúshuǐ

甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。

jiǎguāncéngshìsūnhòugōngbìngcáirén

提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。

xiéyóuhuángháitóngzhìchū

又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。

yòujiàngōngfénggèngláozhàngzuòzhū

国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。

guóshìzhōngjiānfānjìnniánzuì怀huáilái

草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。

cǎojiānguānduǎnchēyóutíngcāngwěizhōu

上相留都树大牙,东南诸将奉王家。

shàngxiàngliúdōushùdōngnánzhūjiāngfèngwángjiā

坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。

zuòlìngjiāténgjīnquèdàodōurénwàngcuìhuá

自古忠良能活国,于今母子仍玉食。

zhōngliángnénghuóguójīnréngshí

宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。

zōngmiàozhòngwénzhōngshēnggōnggǎichítái

一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。

guānjiājìngshèpínhánnòngzhūsūn

但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。

dànkànyāojiǎojīnyóujiàndàoshāngxīnchén

两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。

liǎnggōngdàntóngmiánchuòtiānzhùpiānxiānwéishé

高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。

gāosūnrénāipíngguótǒngréngsānjué

是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。

shìshízhǎngzhèngliútòngháiwéishèmóu

已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。

qiǎnqínchéngtǒnggèngbāngōngdànjìnzhūhóu

别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。

biéyǒuzhòngchénshēngshūyuánlǎokāihuáng

安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。

ānshìzhōngqínshǐzhōngběnchūcáiyóuténgchuō

复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。

shùtóngshífènghuàyánzhūwángliúhàoqīnxián

独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。

zǒngbǎiguānzhǒngzǎigòngjiānnán

社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。

shèyǒulíngbāngyǒuzhǔjīncháoxiàgàowén

坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。

zuòjiàntiānguānliúmìngshūméng

原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。

yuánmiàodānqīngyǎnruòshénjìngliánshàngxīn

那知此日新朝主,便是当时顾命臣。

zhīxīncháozhǔ便biànshìdāngshímìngchén

离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。

gōngjīngsānzǎi绿shuǐqīngshāncénggǎi

雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。

cāngtáishíshòuxiánfēngyáozhūtóngzài

云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。

yúnsháosànjiǔshēngjiǎzhàngzhūliánqīng

岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。

wèixiāncháoyíngchǔ殿diànfānjiāojīnhènyáochén

宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。

xuānshìyányóuzàiěrshānméngshìzhōngshǐ

寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。

guǎéryàoōusòngzhōngshì

深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。

shēngōngránquèluányángyóuxìngnián

昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。

huìféngtiānxiàyǎngjīnláilièshòurénlián

虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。

shǔlóngdìngtàitánghóuzàibīnwèi

且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。

qiěwángsūnshènshūxiànghuángzhōngài

定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。

dìnglíngsōngbǎiqīngqīngyīngwéixìngwángyīng

却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。

quèniánniánhánshíjiēzhūhóuqīnshàngshísānlíng

点绛唇·厚地高天

[近现代]王国维

厚地高天,侧身颇觉平生左。小斋如舸,自许回旋可。

hòugāotiānshēnjiàopíngshēngzuǒxiǎozhāihuíxuán

置身于高天厚地之间时,我会渐渐地觉得自己平生似乎事事都不顺。不过好在我还有个小船般的书斋,在其中可以信马由缰,任我发挥。
侧身:置身。 左:不当,不顺;错误。 平生:手稿本、《乙稿》、陈本作“生平”。 小斋:指书房。 舸:船。 自许:自信。 回旋:转动,施展。

聊复浮生,得此须臾我。乾坤大,霜林独坐,红叶纷纷堕。

liáoshēngqiánkūnshuānglínzuòhóngfēnfēnduò

姑且在这浮幻的人生中,暂时获得真正的自我。天地如此之大,我独自坐在经霜后的树林中,看那些红叶纷然坠落。
聊复:姑且。 浮生:老庄以人生在世,虚浮无定。后世相沿称人生为浮生。 须臾:片刻,短暂。 乾坤:指天地。
蝶恋花·窗外绿阴添几许

[近现代]王国维

窗外绿阴添几许。剩有朱樱,尚系残春住。老尽莺雏无一语。飞来衔得樱桃去。

chuāngwài绿yīntiānshèngyǒuzhūyīngshàngcánchūnzhùlǎojìnyīngchúfēiláixiányīngtáo

当日的雏莺已经长成,它悄悄地飞来,衔了颗樱桃又飞去了。看那窗外的绿树,又添了多少浓阴,只剩下红艳艳的樱桃,似乎要把残春留住。
朱樱:深红色的樱桃。古代视为珍果。左思《蜀都赋》:“朱樱春熟。” 莺雏:幼莺。

坐看画梁双燕乳。燕语呢喃,似惜人迟暮。自是思量渠不与。人间总被思量误。

zuòkànhuàliángshuāngyànyànnenánrénchíshìliàngrénjiānzǒngbèiliàng

独自坐着,静看那画梁上双燕在乳雏。燕语呢喃,像在惋惜我已年华迟暮。我自个儿在想念着他,燕子自然是不懂得的。唉,人间总被相思所误。
画梁:雕花绘画的梁柱。双燕乳,双燕在哺育幼燕。 迟暮:比喻衰老。 渠不与:谓心中人不能与共晨夕。 渠:俗称他人曰渠。 思量:相思。

暂无

下一页