导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

归去来兮辞·并序

[魏晋]陶渊明

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

jiāpíngēngzhígěiyòuzhìyíngshìpíngchǔshēngshēngsuǒwèijiànshùqīnduōquànwéizhǎngtuōrányǒu怀huáiqiúzhīhuìyǒufāngzhīshìzhūhóuhuìàiwéijiāshūpínsuíjiànyòngxiǎoshífēngwèijìngxīndànyuǎnpéngjiābǎigōngtiánzhīwéijiǔ便biànqiúzhīshǎojuànrányǒuguīzhīqíngzhìxìngránfēijiǎosuǒdòngsuīqiēwéijiāobìngchángcóngrénshìjiēkǒushìchàngránkāngkǎishēnkuìpíngshēngzhīzhìyóuwàngrěndāngliǎnshangxiāoshìxúnchéngshìmèisàngchāngqíngzàijun4bēnmiǎnzhízhòngqiūzhìdōngzàiguānshíyīnshìshùnxīnmìngpiānyuēguīláisuìshíyuè

我家贫穷,种田不能够自给。孩子很多,米缸里没有存粮,维持生活所需的一切,没有办法解决。亲友大都劝我去做官,我心里也有这个念头,可是求官缺少门路。正赶上有奉使外出的官吏,地方大吏以爱惜人才为美德,叔父也因为我家境贫苦(替我设法),我就被委任到小县做官。那时社会上动荡不安,心里惧怕到远地当官。彭泽县离家一百里,公田收获的粮食,足够造酒饮用,所以就请求去那里。等到过了一些日子,便产生了留恋故园的怀乡感情。那是为什么?本性任其自然,这是勉强不得的;饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,身心都感痛苦。过去为官做事,都是为了吃饭而役使自己。于是惆怅感慨,深深有愧于平生的志愿。只再等上一年,便收拾行装连夜离去。不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。自立秋第二个月到冬天,在职共多天。因辞官而顺遂了心愿,写了一篇文章,题目叫《归去来兮》。这时候正是乙巳年(晋安帝义熙元年)十一月。
耕植不足以自给:耕:耕田。 植:植桑。 以:来。 给:供给。 自给:供给自己生活。幼稚盈室, 瓶无储粟:幼稚:指孩童。 盈:满。 瓶:指盛米用的陶制容器、如甏[bèng],瓮之类。生生所资, 未见其术:生生:犹言维持生计。前一“生”字为动词,后一“生”字为名词。 资:凭借。 术:这里指经营生计的本领。 长吏:较高职位的县吏。指小官。 脱然:不经意的样子。 有怀:心有所动(指有了做官的念头)。 靡途:没有门路。 会有四方之事:刚巧碰上有出使到外地去的事情。 会:适逢。 四方:意为到各处去诸侯:指州郡长官。 家叔:指陶夔[kuí],当时任太常卿。 以:因为。 见:被。 风波:指军阀混战。 静:平。 惮:害怕。 役:服役。 彭泽:县名。在今江西省湖口县东。 眷然:思恋的样子。归欤[yú] 之情:回去的心情。 何:什么。 则:道理。 质性:本性。 矫厉:造作勉强。 切:迫切。 违己:违反自己本心。 交病:指思想上遭受痛苦。 尝:曾经。 从人事:从事于仕途中的人事交往。指做官。 口腹自役:为了满足口腹的需要而驱使自己。 怅然:失意。 犹:踌躇、犹疑。 望:观望。一稔[rěn]:公田收获一次。稔,谷物成熟。 敛裳:收拾行装。 宵:星夜。 逝:离去。 寻:不久。 程氏妹:嫁给程家的妹妹。 武昌:今湖北省鄂城县。 情:吊丧的心情。 在:像。 骏奔:急着前去奔丧。 仲秋:农历八月。 事:辞官。 顺:顺遂。 心:心愿。 乙巳岁:晋安帝义熙元年。

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

guīláitiányuánjiāngguīxīnwéixíngchóuchàngérbēiwǎngzhījiànzhīláizhězhīzhuīshíwèiyuǎnjiàojīnshìérzuófēizhōuyáoyáoqīngyángfēngpiāopiāoérchuīwènzhēngqiánhènchénguāngzhīwēi

回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?既然自己的心灵为形体所役使,为什么如此失意而独自伤悲?认识到过去的错误已经不可挽回,知道未来的事还来得及补救。确实走入了迷途大概还不远,已觉悟到现在的做法是对的而曾经的行为是错的。船在水上轻轻飘荡,微风吹拂着衣裳。向行人打听前面的路,遗憾的是天亮得太慢。
归去来兮:意思是“回去吧”。来,助词,无义。兮,语气词。 田园将芜胡不归:田园将要荒芜了,为什么不回去?芜,田地荒废。胡,同“何”,为什么。 既自以心为形役:让心神为形体所役使。意思是本心不愿出仕,但为了免于饥寒,违背本意做了官。心,意愿。形,形体,指身体。役,奴役。既,表示动作、行为已经完成,此处可做“曾经”解。 奚惆怅而独悲:为什么悲愁失意。奚,何,为什么。惆怅,失意的样子。 悟已往之不谏:认识到过去的错误(指出仕)已经不可挽回。谏,谏止,劝止。 知来者之可追:知道未来的事(指归隐)还来得及补救。谏,劝止,挽回。追,补救。 实迷途其未远:确实走入了迷途大概还不太远。迷途,指出来做官。 是:正确。 非:错误。舟遥遥以轻飏[yáng]:船在水面上轻轻地飘荡着前进。遥遥,飘摇放流的样子。以,表修饰。飏,飞扬,形容船行驶轻快。 问征夫以前路:向行人问前面的路程。征夫,行人。 恨晨光之熹微:遗憾的是天刚刚放亮。 恨:遗憾。熹微,天色微明。

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

nǎizhānhéngzǎixīnzǎibēntónghuānyíngzhìhòuménsānjìngjiùhuāngsōngyóucúnxiéyòushìyǒujiǔyíngzūnyǐnshāngzhuómiǎntíngyánnánchuāngàoshěnróngzhīānyuánshèchéngménsuīshèérchángguānlǎoliúshíjiǎoshǒuérxiáguānyúnxīnchūxiùniǎojuànfēiérzhīháijǐngjiāngsōngérpánhuán

刚刚看到自己简陋的家门,我心中欣喜,奔跑过去。孩子们欢快地迎接,孩子们守候在门前或院子里。院子里的小路快要荒芜了,松树菊花还长在那里;带着孩子们进了屋,美酒已经盛满了酒樽。我端起酒壶酒杯自斟自饮,观赏着庭树(使我)露出愉快的神色;倚着南窗寄托我的傲世之情,深知这狭小之地容易使我心安。每天(独自)在园中散步,成为乐趣,小园的门经常地关闭着;拄着拐杖走走歇歇,时时抬头望着远方(的天空)。白云自然而然地从山峰飘浮而出,倦飞的小鸟也知道飞回巢中;日光暗淡,即将落山,我流连不忍离去,手抚着孤松徘徊不已。
乃瞻衡宇:刚刚看见了自家的房子。乃,于是、然后。瞻,远望。衡宇,横木为门的房屋,指简陋的房屋。衡,通“横”。宇,屋檐,这里指居处。 载欣载奔:一边高兴,一边奔跑。 稚子:幼儿。三径就荒, 松菊犹存:院子里的小路快要荒芜了,松菊还长在那里。三径,院中小路。汉朝蒋诩[xǔ] 隐居之后,在院里竹下开辟三径,只于少数友人来往。后来,三径变成了隐士住处的代称。就,接近。 盈樽:满杯。 引:拿来。 觞。 眄庭柯以怡颜:看看院子里的树木,觉得很愉快。眄,斜看。这里是“随便看看”的意思。柯,树枝。 以:为了。怡颜,使面容现出愉快神色。 寄傲:寄托傲然自得的心情。傲,指傲世。 审容膝之易安:觉得住在简陋的小屋里也非常舒服。审,觉察。容膝,只能容下双膝的小屋,极言其狭小。 园日涉以成趣:天天到园里行走,自成一种乐趣。涉,涉足,走到。 策扶老以流憩:拄着拐杖出去走走,随时随地休息。策,拄着。扶老,手杖。憩,休息。流憩,游息,就是没有固定的地方,到处走走歇歇。 时矫首而遐观:时时抬起头向远处望望。矫,举。遐,远。 云无心以出岫:云气自然而然地从山里冒出。无心,无意地。岫,有洞穴的山,这里泛指山峰。景翳[yì] 翳以将入:阳光黯淡,太阳快落下去了。景,日光。翳翳,阴暗的样子。 抚孤松而盘桓:手扶孤松徘徊。 盘桓:盘旋,徘徊,留恋不去。

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

guīláiqǐngjiāojuéyóushìérxiàngwéijiàyányānqiúyuèqīnzhīqínghuàqínshūxiāoyōunóngréngàochūnjiāngyǒushì西chóuhuòmìngjīnchēhuòzhàozhōuyǎotiǎoxúnérjīngqiūxīnxīnxiàngróngquánjuānjuānérshǐliúshànwànzhīshígǎnshēngzhīhángxiū

回去吧!让我同外界断绝交游。他们的一切都跟我的志趣不合,还要驾车出去追求什么?跟亲戚朋友谈心使我愉悦,弹琴读书能使我忘记忧愁;农夫把春天到了的消息告诉了我,将要去西边的田地耕作。有时驾着有布篷的小车,有时划着一条小船,既要探寻那幽深的沟壑,又要走过那高低不平的山丘。树木欣欣向荣,泉水缓缓流动,(我)羡慕万物恰逢繁荣滋长的季节,感叹自己一生行将告终。
请息交以绝游:息交,停止与人交往断绝交游。意思是不再同官场有任何瓜葛。世与我而相违, 复驾言兮焉求:世事与我所想的相违背,还能努力探求什么呢?驾,驾车,这里指驾车出游去追求想要的东西。言,助词。 情话:知心话。 春及:春天到了。 将有事于西畴:西边田野里要开始耕种了。有事,指耕种之事。事,这里指农事。畴,田地。 或命巾车:有时叫上一辆有帷的小车。巾车,有车帷的小车。或,有时。或棹[zhào] 孤舟:有时划一艘小船。棹,本义船桨。这里名词做动词,意为划桨。 既窈窕以寻壑:经过幽深曲折的山谷。窈窕,幽深曲折的样子。壑,山沟。 亦崎岖而经丘:走过高低不平的山路。 木欣欣以向荣:草木茂盛。欣欣,向荣,都是草木滋长茂盛的意思。 涓涓:水流细微的样子。善万物之得时, 感吾生之行休:羡慕自然界万物一到春天便及时生长茂盛,感叹自己的一生行将结束。善,欢喜,羡慕。行休,行将结束。

已矣乎!寓形宇内复几时。曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

xíngnèishíwěixīnrènliúwéihuánghuángzhīguìfēiyuànxiāng怀huáiliángchénwǎnghuòzhízhàngéryúndēngdōnggāoshūxiàolínqīngliúérshīliáochénghuàguījìntiānmìng

算了吧!身体寄托在天地间还能有多少时候?为什么不随心所欲,听凭自然的生死?为什么心神不定,还想去什么地方?富贵不是我所求,升入仙界也没有希望。爱惜那良辰美景我独自去欣赏,要不就扶杖锄草耕种;登上东边山坡我放声长啸,傍着清清的溪流把诗歌吟唱;姑且顺随自然的变化,度到生命的尽头。乐安天命,还有什么可疑虑的呢?
已矣乎:算了吧!助词“矣”与“乎”连用,加强感叹语气。寓形宇内复几时,曷[hé] 不委心任去留:活在世上能有多久,何不顺从自己的心愿,管它什么生与死呢?寓形,寄生。宇内,天地之间。曷,何。委心,随心所欲。去留,指生死。 胡为乎遑遑欲何之:为什么心神不定,想到哪里去呢?遑遑,不安的样子。之,往。 帝乡不可期:仙境到不了。帝乡,仙乡,神仙居住的地方。期,希望,企及。 怀良辰以孤往:爱惜美好的时光,独自外出。怀,留恋、爱惜。良辰,指上文所说万物得时的春天。孤独,独自外出。 或植杖而耘耔:有时扶着拐杖除草培苗。植,立,扶着。耘,除草。籽,培土。 登东皋以舒啸:登上东面的高地放声长啸,皋,高地。啸,撮口发出的长而清越的一种声音。舒,放。 聊乘化以归尽:姑且顺其自然走完生命的路程。 聊:姑且。乘化,随顺大自然的运转变化。 归尽:到死。尽,指死亡。 乐夫天命复奚疑:乐安天命,还有什么可疑虑的呢? 复:还有。 疑:疑虑。
桃花源记

[魏晋]陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

jìntàiyuánzhōnglíngrénwéiyuánhángwàngzhīyuǎnjìnféngtáohuālínjiáànshùbǎizhōngshùfāngcǎoxiānměiluòyīngbīnfēnrénshènzhīqiánhángqiónglín

东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续往前走,想要走到林子的尽头。
太元:东晋孝武帝的年号(376-396) 武陵:郡名,现在湖南常德市一带。 为业:把……作为职业,以……为生。 为:作为。 缘:沿着,顺着。 行:前行,走。 远近:偏义复词,仅指远。 忽逢:忽然遇到。 逢:遇到,碰见。 夹岸:溪流两岸。 杂:别的,其他的。 芳草鲜美:芳香的青草鲜嫩美丽, 芳:花; 鲜美:鲜艳美丽。 落英:落花。一说,初开的花。 缤纷:繁多的样子。 甚:很,非常。 异之:即“以之为异”,对见到的景象感到诧异。异,意动用法,形作动,以······为异,对······感到惊异,认为······是奇异的。之,代词,指见到的景象。 复:继续。 前:名词活用为状语,向前。(词类活用) 欲:想要。 穷:形容词用做动词,穷尽,走到······的尽头。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

línjìnshuǐyuán便biànshānshānyǒuxiǎokǒu仿fǎngruòyǒuguāng便biànshěchuáncóngkǒuchūxiácáitōngrénhángshùshíhuōránkāilǎngpíngkuàngshěyǎnrányǒuliángtiánměichísāngzhúzhīshǔqiānjiāotōngquǎnxiàngwénzhōngwǎngláizhǒngzuònánzhewàirénhuángchuítiáobìngrán

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞子里面仿佛隐约透着点光亮。渔人便舍弃了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又行走了几十步,突然变得明亮开阔了。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男男女女的衣着打扮,全都和外面的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。
林:代指桃花林。 林尽水源:林尽于水源,意思是桃林在溪水发源的地方就到头了。 尽:消失(词类活用) 便:于是,就。 得:发现。 仿佛:隐隐约约,形容看得不真切的样子。 若:好像……似的。 舍:舍弃,丢弃,文中指离开。 初:起初,刚开始。 才通人:仅容一人通过。 才:副词,仅。 复:又,再。 行:行走。 豁然开朗:形容由狭窄幽暗突然变得开阔明亮的样子。然,……的样子。 豁然:形容开阔的样子; 开朗:开阔明亮。 平:平坦。 旷:开阔;宽阔。 屋舍:房屋。 俨然:�古今异义)古义:整齐的样子。今义:形容很像;形容齐整;形容庄严。之:这。属:类。阡陌交通:田间小路交错相通。阡陌,田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌。交通,交错相通。鸡犬相闻:(村落间)可以互相听到鸡鸣狗叫的声音。相闻:可以互相听到。种作:指世代耕种劳作的人。衣着:穿着打扮。悉:全,都。外人:指桃花源以外的世人。黄发垂髫:指老人和小孩。黄发,古时认为老人头发由白转黄是长寿的象征,这指老人。垂髫,古时小孩不扎结头发,头发下垂,这里指小孩子。髫:小孩垂下的短发。并:都。怡然:愉快、高兴的样子。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

jiànrénnǎijīngwènsuǒcóngláizhī便biànyàoháijiāshèjiǔshāzuòshícūnzhōngwényǒurénxiánláiwènxùnyúnxiānshìqínshíluànrénláijuéjìngchūyānsuíwàirénjiānwènjīnshìshìnǎizhīyǒuhànlùnwèijìnrénwéiyánsuǒwénjiētànwǎnrényánzhìjiājiēchūjiǔshítíngshùzhōngrényúnwéiwàiréndào

这里的人看见了渔人,感觉非常惊讶,问他是从哪里来的。渔人都一一作了回答。这里的人便邀请他到家中做客,摆了酒、杀了鸡用来款待他。村里面的其它人听说来了这么一个人,全都来打听消息。他们自己说他们的先祖是为了躲避秦朝时期的战乱,率领妻儿乡邻们来到这个与世隔绝的地方,从此他们再没有人出去了,所以和外面的人隔绝了一切往来。村里的人问渔人现如今是什么朝代,他们不知道有汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己知道的所有事都一一说了出来,村民们听了都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己的家中,都拿出自己的美酒佳肴来款待他。渔人停留了几日后,就向村里的人告辞。村里的人告诉他:“这里的情况不值得对外面的人说啊。”
乃大惊:于是很惊讶。 乃:于是。 大:很,非常。 从来:从……地方来。 具:全都。 之:代词,指代桃源人所问问题。 要:通“邀”,邀请。(通假字) 咸:副词,都,全。 问讯:打听消息。 云:说。 先世:祖先。 率:率领。 妻子:�古今异义)古义:指妻子、儿女。“妻”“子”是两个词,不是现代汉语的“妻子”今义:男子的配偶。邑人:同县的人。绝境:(古今异义)古义:与人世隔绝的地方。 今义:没有明显出路的困境;进退维谷的境地。 绝:绝处。复:再,又。焉:兼词,相当于“于之”,“于此”,从这里。遂:于是。间隔:隔断,隔绝。今:现在。乃(乃不知有汉的乃):竟,竟然。无论:不要说,(更)不必说。“无”“论”是两个词,不同于现在汉语的“无论”(古今异义)。为:给。具言:详细地说。所闻:指渔人所知道的世事。闻:知道,听说。叹惋:感叹,惋惜。余:其余,剩余。延至:邀请到。延,邀请。至:到。停:停留。辞:辞别。去:离开。语:告诉。不足:不值得。(古今异义)为:介词,向、对。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

chūchuán便biànxiàngchùchùzhìzhījun4xiàtàishǒushuōtàishǒuqiǎnrénsuíwǎngxúnxiàngsuǒzhìsuí

渔人出来之后,找到了自己的船,就沿着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城武陵,就去拜见太守,说了自己的这番经历。太守立即派遣人员跟随他前往,寻找渔人先前作的记号,最终迷路了,后来再也找不到通往桃花源的路了。
既:已经。 便扶向路:就顺着旧的路(回去)。 扶:沿着、顺着。 向:从前的、旧的。 处处志之:处处都做了标记。 志:动词,做标记。(词类活用) 及:到达。 郡下:太守所在地,指武陵。 诣太守:指拜见太守。诣,到。特指到尊长那里去。 如此:像这样,指在桃花源的见闻。 即:立即。 遣:派遣。 寻向所志:寻找先前所做的标记。寻,寻找。 向,先前。 志(名词),标记。(所+动词译为名词) 遂:终于。 复:再。 得:取得,获得,文中是找到的意思。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

nányángliúgāoshàngshìwénzhīxīnránguīwǎngwèiguǒxúnbìngzhōnghòusuíwènjīnzhě

南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听到了这个消息,非常愉快地计划着前往桃花源。但没有实现,不久后就病死了,后来就再也没有探访桃花源的人了。
高尚:品德高尚。 士:隐士。 也:表判断。 欣然:高兴的样子。 规:计划,打算。(词类活用) 未:没有。 果:实现。 未果:没有实现。 寻:不久。 终:死亡。 问津:问路,这里是探访,访求的意思。 津:本义渡口。
五柳先生传

[魏晋]陶渊明

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

xiānshēngzhīrénxiángxìngzháibiānyǒuliǔshùyīnwéihàoyānxiánjìngshǎoyánrónghǎoshūqiúshènjiěměiyǒuhuì便biànxīnránwàngshíxìngshìjiǔjiāpínnéngchángqīnjiùzhīhuòzhìjiǔérzhāozhīzàoyǐnzhéjìnzàizuìzuìér退tuìcénglìnqíngliúhuánxiāoránfēngduǎn穿chuānjiédānpiáokōngyànchángzhewénzhāngshìzhìwàng怀huáishīzhōng

不知道五柳先生是什么地方的人,也不清楚他的姓字。因为住宅旁边有五棵柳树,就把这个作为号了。他安安静静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得连饭也忘了吃。他生性喜爱喝酒,家里穷经常没有酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席叫他去喝。他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。常常写文章来自娱自乐,也稍微透露出他的志趣。他从不把得失放在心上,从此过完自己的一生。
何许人:何处人。也可解作哪里人。许,处所。 详:知道。 姓字:姓名。古代男子二十而冠,冠后另立别名称字。 因以为号焉:就以此为号。以为,以之为。焉,语气助词。 不求甚解:这里指读书只求领会要旨,不在一字一句的解释上过分探究。 会意:指对书中的有所体会。 会:体会、领会。 欣然:高兴的样子。 嗜:喜好。 亲旧:亲戚朋友。旧,这里指旧交,旧友。 如此:像这样,指上文所说的“性嗜酒,家贫不能常得。” 或:有时。 造饮辄尽:去喝酒就喝个尽兴。造,往,到。辄,就。 期在必醉:希望一定喝醉。期,期望。 既:已经。 曾不吝情去留:五柳先生态度率真,来了就喝酒,喝完就走。曾不,竟不。吝情,舍不得。去留,意思是离开。 环堵萧然:简陋的居室里空空荡荡。 环堵:周围都是土墙,形容居室简陋。堵,墙壁。萧然,空寂的样子。 短褐穿结:粗布短衣上打了个补丁。短褐,粗布短衣,穿结,指衣服破烂。穿,破。结,缝补。 箪瓢屡空:形容贫困,难以吃饱。箪,盛饭的圆形竹器。瓢,饮水用具。 屡:经常。 晏如:安然自若的样子。 自终:过完自己的一生。

赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?

zànyuēqiánlóuzhīyǒuyánpínjiànguìyánruòrénzhīchóuxiánshāngshīzhì怀huáishìzhīmíntiānshìzhīmín

赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而忧愁,不热衷于发财做官。这话大概说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,因为自己抱定的志向而感到无比的快乐。不知道他是无怀氏时代的人呢?还是葛天氏时代的人呢?
赞:传记结尾的评论性文字。 黔娄:战国时期齐稷下先生,齐国有名的隐士和著名的道家学,无意仕进,屡次辞去诸侯聘请。他死后,曾子前去吊丧,黔娄的妻子称赞黔娄“甘天下之淡味,安天下之卑位,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。求仁而得仁,求义而得义。” 戚戚:忧愁的样子。 汲汲:极力营求的样子、心情急切的样子。 其言:推究她所说的话。 兹:这。 若人:此人,指五柳先生。 俦:辈,同类。 觞:酒杯。 以乐其志:为自己抱定的志向感到快乐。以,用来。 无怀氏:与下面的“葛天氏”都是传说中的上古帝王。据说在那个时代,人民生活安乐,恬淡自足,社会风气淳厚朴实。
归园田居·其三

[魏晋]陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

zhǒngdòunánshānxiàcǎoshèngdòumiáo

我在南山下种植豆子,地里野草茂盛豆苗稀疏。
南山:指庐山。 稀:稀少。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

chénxìnghuānghuìdàiyuèchúguī

清晨早起下地铲除杂草,夜幕降临披着月光才回家。
兴:起床。 荒秽:形容词作名词, 荒芜:指豆苗里的杂草。 秽:肮脏。 这里指田中杂草荷锄:扛着锄头。 荷:扛着。

道狭草木长,夕露沾我衣。

dàoxiácǎozhǎngzhān

山径狭窄草木丛生,夜间露水沾湿了我的衣裳。
狭:狭窄。 草木长:草木丛生。 长:生长。 夕露:傍晚的露水。 沾:露水打湿。

衣沾不足惜,但使愿无违。

zhāndàn使shǐyuànwéi

衣衫被沾湿并不可惜,只愿我不违背归隐心意。
足:值得。 但使愿无违:只要不违背自己的意愿就行了。 但:只。 愿:指向往田园生活,“不为五斗米折腰”,不愿与世俗同流合污的意愿。 违:违背。
饮酒·其五

[魏晋]陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

jiézàirénjìngérchēxuān

将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。
结庐:建造住宅,这里指居住的意思。 车马喧:指世俗交往的喧扰。

问君何能尔?心远地自偏。

wènjun1néngěrxīnyuǎnpiān

问我为什么能这样,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。
君:指作者自己。 何能尔:为什么能这样。 尔:如此、这样。

采菊东篱下,悠然见南山。

cǎidōngxiàyōuránjiànnánshān

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。
悠然:自得的样子。 见:看见,动词。 南山:泛指山峰,一说指庐山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

shānjiāfēiniǎoxiànghái

傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。
日夕:傍晚。 相与:相交,结伴。 相与还:结伴而归。

此中有真意,欲辨已忘言。

zhōngyǒuzhēnbiànwàngyán

这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。
始作镇军参军经曲阿作

[魏晋]陶渊明

弱龄寄事外,委怀在琴书。

ruòlíngshìwàiwěi怀huáizàiqínshū

年少寄情人事外,倾心只在琴与书。
弱龄:少年。指二十岁时。 弱:幼。 寄事外:将身心寄托在世事之外,即不关心世事。 委怀:寄情。

被褐欣自得,屡空常晏如。

bèixīnkōngchángyàn

身穿粗衣情自乐,经常贫困心安处。
被:同“披”,穿着。 褐:粗布衣。 欣自得:欣然自得。 屡空:食用常常空乏,即贫困。诗人在这里即以颜回自比。 晏如:安乐的样子。

时来苟冥会,宛辔憩通衢。

shíláigǒumínghuìwǎnpèitōng

机会来临且迎合,暂时栖身登仕途。
时来:机会到来。 时:时机,时运。 苟:姑且,暂且。 冥会:自然吻合,暗中巧合。 宛:屈,放松。 辔:驾驭牲口的缰绳。 憩:休息。 通衢:四通八达的大道。这里比喻仕途。

投策命晨装,暂与园田疏。

tóumìngchénzhuāngzànyuántiánshū

弃杖命人备行装,暂别田园相离去。
投策:丢下手杖。投,弃,搁下。 命晨装:使人早晨准备行装。 疏:疏远。这里是分别的意思。

眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。

miǎomiǎozhōushìmiánmiánguī

孤舟遥遥渐远逝,归思不绝绕心曲。
眇眇:遥远的样子。 逝:去,往。 绵绵:连绵不断的样子。 归思:思归之情。 纡:萦绕,缠绕。

我行岂不遥,登降千里余。

hángyáodēngjiàngqiān

此番行程岂不远?艰难跋涉千里余。
登降:上山下山,指路途跋涉艰难。登,指登山。降,指临水。这句和上句是说我这次旅程难道不远吗?跋山涉水也有一千余里。

目倦川途异,心念山泽居。

juànchuānxīnniànshān

异乡风景已看倦,一心思念园田居。
目倦:谓看得厌倦了。 川途异:指途中异乡的景物。一作“川途永”。 山泽居:指山水田园中的旧居。

望云惭高鸟,临水愧游鱼。

wàngyúncángāoniǎolínshuǐkuìyóu

看云羞对高飞鸟,临河愧对水中鱼。
惭高鸟、愧游鱼:对鸟和鱼而惭愧。是感叹自己不如鸟鱼的自由。

真想初在襟,谁谓形迹拘。

zhēnxiǎngchūzàijīnshuíwèixíng

真朴之念在胸中,岂被人事所约束?
真想:纯真朴素的思想。 初:当初,早年。 形迹拘:为形体所拘。形迹,指形体所为。拘,拘束,约束。此句即《归去来兮辞》中所说“既自以心力行役”的反意,表示内心本不愿出仕。

聊且凭化迁,终返班生庐。

liáoqiěpínghuàqiānzhōngfǎnbānshēng

且顺自然任变化,终将返回隐居庐。
凭:任凭,听任。 化迁:自然造化的变迁。 班生庐:指仁者、隐者所居之处。庐,房屋。
归园田居·其一

[魏晋]陶渊明

少无适俗韵,性本爱丘山。

shǎoshìyùnxìngběnàiqiūshān

年轻时就没有适应世俗的性格,生来就喜爱大自然的风物。
少:指少年时代。 适俗:适应世俗。 韵:本性、气质。一作“愿”。

误落尘网中,一去三十年。

luòchénwǎngzhōngsānshínián

错误的陷落到仕途罗网,转眼间远离田园已十余年。
尘网:指尘世,官府生活污浊而又拘束,犹如网罗。这里指仕途。 三十年:有人认为是“十三年”之误(陶渊明做官十三年)。一说,此处是三又十年之意(习惯说法是十又三年),诗人意感“一去十三年”音调嫌平,故将十三年改为倒文。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

niǎoliànjiùlínchíyuān

笼子里的鸟儿怀念以前生活的森林,池子里的鱼儿思念原来嬉戏的深潭。
羁鸟:笼中之鸟。 恋:一作“眷”。 池鱼:池塘之鱼。鸟恋旧林、鱼思故渊,借喻自己怀恋旧居。

开荒南野际,守拙归园田。

kāihuāngnánshǒuzhuōguīyuántián

我愿到南边的原野里去开荒,依着愚拙的心性回家耕种田园。
野:一作“亩”。 际:间。 守拙:意思是不随波逐流,固守节操。

方宅十余亩,草屋八九间。

fāngzháishícǎojiǔjiān

绕房宅方圆有十余亩地,还有那茅屋草舍八九间。
方宅:宅地方圆。一说,“方”通“旁”。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

liǔyīnhòuyántáoluótángqián

榆树柳树成荫遮盖了后屋檐,桃树李树整齐的栽种在屋前。
荫:荫蔽。 罗:罗列。

暧暧远人村,依依墟里烟。

àiàiyuǎnréncūnyān

远处的邻村屋舍依稀可见,村落上方飘荡着袅袅炊烟。
暧暧:昏暗,模糊。 依依:轻柔而缓慢的飘升。 墟里:村落。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

gǒufèishēnxiàngzhōngmíngsāngshùdiān

深深的街巷中传来了几声狗吠,桑树顶有雄鸡不停啼唤。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

tíngchénshìyǒuxián

庭院内没有没有世俗琐杂的事情烦扰,静室里有的是安适悠闲。
户庭:门庭。 尘杂:尘俗杂事。 虚室:空室。 余闲:闲暇。

久在樊笼里,复得返自然。

jiǔzàifánlóngfǎnrán

久困于樊笼里毫无自由,我今日总算又归返林山。
樊笼:蓄鸟工具,这里比喻官场生活。樊,藩篱,栅栏。 返自然:指归耕园田。
饮酒·其四

[魏晋]陶渊明

秋菊有佳色,裛露掇其英。

qiūyǒujiāduōyīng

秋菊花盛正鲜艳,含露润泽采花英。
裛:通“浥”,沾湿。 掇:采摘。 英:花。

泛此忘忧物,远我遗世情。

fànwàngyōuyuǎnshìqíng

菊泡酒中味更美,避俗之情更深浓。
泛:浮。意即以菊花泡酒中。 此:指菊花。 忘忧物:指酒。 远:这里作动词,使远。 遗世情:遗弃世俗的情怀,即隐居。

一觞虽独尽,杯尽壶自倾。

shāngsuījìnbēijìnqīng

一挥而尽杯中酒,再执酒壶注杯中。
壶自倾:谓由酒壶中再往杯中注酒。

日入群动息,归鸟趋林鸣。

qúndòngguīniǎolínmíng

日落众生皆息止,归鸟向林欢快鸣。
群动:各类活动的生物。 息:歇息,止息。 趋:归向。

啸傲东轩下,聊复得此生。

xiàoàodōngxuānxiàliáoshēng

纵情欢歌东窗下,姑且逍遥度此生。
啸傲:谓言动自在,无拘无束。 轩:窗。 得此生:指得到人生之真意,即悠闲适意的生活。
咏荆轲

[魏晋]陶渊明

燕丹善养士,志在报强嬴。

yàndānshànyǎngshìzhìzàibàoqiángyíng

燕国太子喜欢收养门客,目的是对秦国报仇雪恨。
燕丹:战国时燕王喜的太子,名丹。 强嬴:秦国。

招集百夫良,岁暮得荆卿。

zhāobǎiliángsuìjīngqīng

他到处招集有本领的人,这一年年底募得了荆卿。
荆卿:指荆轲。

君子死知己,提剑出燕京;

jun1zhījiànchūyànjīng

君子重义气为知己而死,荆轲仗剑就要辞别燕京。

素骥鸣广陌,慷慨送我行。

míng广guǎngkāngkǎisòngháng

白色骏马在大路上鸣叫,众人意气激昂为他送行。

雄发指危冠,猛气冲长缨。

xióngzhǐwēiguànměngchōngzhǎngyīng

个个同仇敌忾怒发冲冠,勇猛之气似要冲断帽缨。

饮饯易水上,四座列群英。

yǐnjiànshuǐshàngzuòlièqúnyīng

易水边摆下盛大的别宴,在座的都是人中的精英。

渐离击悲筑,宋意唱高声。

jiànbēizhùsòngchànggāoshēng

渐离:高渐离,战国时燕国人,与荆轲友善,善击筑(古时的一种乐器)。宋意:燕国的勇士。

萧萧哀风逝,淡淡寒波生。

xiāoxiāoāifēngshìdàndànhánshēng

座席中吹过萧萧的哀风,水面上漾起淡淡的波纹。

商音更流涕,羽奏壮士惊。

shāngyīngèngliúzòuzhuàngshìjīng

唱到商音听者无不流泪,奏到羽音荆轲格外惊心。
商音、羽奏:商声和羽声。商声凄凉,羽声较激昂。

心知去不归,且有后世名。

xīnzhīguīqiěyǒuhòushìmíng

他明知这一去不再回返,留下的姓名将万古长存。

登车何时顾,飞盖入秦庭。

dēngchēshífēigàiqíntíng

登车而去何曾有所眷顾,飞车直驰那秦国的官廷。

凌厉越万里,逶迤过千城。

língyuèwànwēiguòqiānchéng

勇往直前行程超过万里,曲折行进所经何止千城。

图穷事自至,豪主正怔营。

qióngshìzhìháozhǔzhèngzhēngyíng

翻完地图忽地现出匕首,秦王一见不由胆颤心惊。

惜哉剑术疏,奇功遂不成。

zāijiànshùshūgōngsuíchéng

可惜呀!只可惜剑术欠佳,奇功伟绩终于未能完成。

其人虽已没,千载有馀情。

rénsuīméiqiānzǎiyǒuqíng

荆轲其人虽然早已死去,他的精神永远激励后人。
四时

[魏晋]陶渊明

春水满四泽,夏云多奇峰。

chūnshuǐmǎnxiàyúnduōfēng

隆冬过去,一泓春水溢满了田野和水泽夏天的云变幻莫测,大多如奇峰骤起,千姿万态秋月朗照。

秋月扬明晖,冬岭秀寒松。

qiūyuèyángmínghuīdōnglǐngxiùhánsōng

明亮的月光下,一切景物都蒙上了一层迷离的色彩冬日高岭上一棵严寒中青松展现出勃勃生机。

暂无

下一页