导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

阿房宫赋

[唐代]杜牧

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

liùwánghǎishǔshānāfángchūsānbǎitiānshānběigòuér西shézhízǒuxiányángèrchuānróngróngliúgōngqiánglóushílángyāomànhuíyángāozhuóbàoshìgōuxīndòujiǎopánpányānqūnqūnyānfēngfángshuǐchùzhīqiānwànluòzhǎngqiáowèiyúnlóngdàohángkōnghónggāomíngzhī西dōngtáinuǎnxiǎngchūnguāngróngróng殿diànlěngxiùfēngzhīnèigōngzhījiānérhòu

六国的君主灭亡了,全国(为秦所)统一;蜀地的山(树木被砍尽,)光秃秃的,阿房宫建造出来了。它(面积广大,)覆压着三百多里地面,(宫殿高耸,)把天日都隔离了。它从骊山向北建筑,再往西转弯,一直走向咸阳。渭水、樊川浩浩荡荡的,流进宫墙里边。五步一座楼,十步一个阁,走廊如绸带般萦回,牙齿般排列的飞檐像鸟嘴向高处啄着。楼阁各依地势的高低倾斜而建筑,(低处的屋角)钩住(高处的)屋心,(并排相向的)屋角彼此相斗。盘结交错,曲折回旋,(远观鸟瞰,)建筑群如密集的蜂房,如旋转的水涡,高高地耸立着,不知道它有几千万座。没有起云,为什么有龙?原来是一座长桥躺在水波上。不是雨过天晴,为什么出虹?原来是天桥在空中行走。(房屋)忽高忽低,幽深迷离,使人不能分辨东西。歌台上由于歌声响亮而充满暖意,有如春光融和;舞殿上由于舞袖飘拂而充满寒意,有如风雨凄凉。一天里边,一座宫殿中间,气候却不一样。
六王毕:六国灭亡了。齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的国王,即指六国。毕 ,完结,指为秦国所灭。 一:统一。蜀山兀, 阿房出:四川的山光秃了,阿房宫出现了。兀,山高而上平。这里形容山上树木已被砍伐净尽。出,出现,意思是建成。蜀,四川。 覆压三百余里:�从渭南到咸阳)覆盖了三百多里地(里是面积单位,不是长度单位。古代五户为一邻,五邻为一里。三百余下里,约合户人家的面积。里地,即公里,现代人也无法做到,夸张过度,难以令人信服)。这是形容宫殿楼阁接连不断,占地极广。覆压,覆盖(覆压:应当是指“层层叠叠”)。隔离天日:遮蔽了天日。这是形容宫殿楼阁的高大。骊山北构而西折,直走咸阳:(阿房宫)从骊山北边建起,折而向西,一直通到咸阳(古咸阳在骊山西北)。走,趋向。二川溶溶:二川,指渭水和樊川。溶溶,河水缓流的样子。廊腰缦回:走廊长而曲折。廊腰,连接高大建筑物的走廊,好像人的腰部,所以这样说。缦,萦绕。回,曲折。檐牙高啄:(突起的)屋檐(像鸟嘴)向上撅起。檐牙,屋檐突起,犹如牙齿。各抱地势:各随地形。这是写楼阁各随地势的高下向背而建筑的状态。钩心斗角:指宫室结构的参差错落,精巧工致。钩心,指各种建筑物都向中心区攒聚。斗角,指屋角互相对峙。如今指各自用尽心机互相排挤。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡:盘旋,屈曲,像蜂房,像水涡。焉,相当于“凛然”“欣然”的“然”,意为。。。的样子。楼阁依山而筑,所以说像蜂房,像水涡。盘盘,盘旋的样子。囷囷,屈曲的样子,曲折回旋的样子。矗不知其几千万落:矗立着不知它们有几千万座。矗,形容建筑物高高耸立的样子。下文“杳不知其所之也”的“杳”,用法与此相同。落,相当于“座”或者“所”。长桥卧波,未云何龙:长桥卧在水上,没有云怎么(出现了)龙?《易经》有“云从龙”的话,所以人们认为有龙就应该有云。这是用故作疑问的话,形容长桥似龙。复道:在楼阁之间架木筑成的通道。因上下都有通道,叫做复道。霁:雨后天晴冥迷:分辨不清。歌台暖响,春光融融:意思是说,人们在台上唱歌,歌乐声响起来,好像充满着暖意。如同春光那样融和。融融,和乐。

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不见者,三十六年。

fēipínyìngqiángwánghuángsūnlóuxià殿diànniǎnláiqíncháoxiánwéiqíngōngrénmíngxīngyíngyíngkāizhuāngjìng绿yúnrǎorǎoshūxiǎohuánwèiliúzhǎngzhīshuǐyānxiéhéngfénjiāolánléitíngzhàjīnggōngchēguòyuǎntīngyǎozhīsuǒzhīróngjìntàiyánmànyuǎnshìérwàngxìngyānyǒujiànzhěsānshíliùnián

六国的宫妃和王子王孙。辞别六国的宫楼,走下六国的宫殿,坐着辇车来到秦国。他们早上歌唱,晚上奏乐,成为秦国的宫人。明亮的星星晶莹闪烁,这是宫妃们打开了梳妆的镜子;乌青的云朵纷纷扰扰,这是宫妃们在梳理晨妆的发髻;渭水涨起一层油腻,这是宫妃们抛弃了的胭脂水;烟霭斜斜上升,云雾横绕空际,这是宫中在焚烧椒、兰制的香料;雷霆突然震响,这是宫车驶过去了;辘辘的车声越听越远,无影无踪,不知道它去到什么地方。每一片肌肤,每一种容颜,都美丽娇媚得无以复加。宫妃们久久地站着,远远地探视,盼望着皇帝来临。有的宫女竟整整三十六年没能见到皇帝。燕赵收藏的金玉,韩魏营谋的珍宝,齐楚的精华物资,在多少世代多少年中,从他们的人民那里掠夺来,堆叠得像山一样。一下子不能保有了,都运送到阿房宫里边来。宝鼎被当作铁锅,美玉被当作顽石,黄金被当作土块,珍珠被当作沙砾,丢弃得到处接连不断,秦人看起来,也并不觉得可惜。
舞殿冷袖,风雨凄凄:意思是说,人们在殿中舞蹈,舞袖飘拂,好像带来寒气,如同风雨交加那样凄冷。 妃嫔媵嫱:统指六国王侯的宫妃。她们各有等级(妃的等级比嫔、嫱高)。媵是陪嫁的侍女,也可成为嫔、嫱。下文的“王子皇孙”指六国王侯的女儿,孙女。辞楼下殿, 辇来于秦:辞别(六国的)楼阁宫殿,乘辇车来到秦国。明星荧荧, 开妆镜也:�光如)明星闪亮,是(宫人)打开梳妆的镜子。荧荧,明亮的样子。下文紧连的四句,句式相同。涨腻:涨起了(一层)脂膏(含有胭脂、香粉的洗脸的“脂水”)。椒兰:两种香料植物,焚烧以熏衣物。辘辘远听:车声越听越远。辘辘,车行的声音。杳:遥远得踪迹全无。一肌一容,尽态极妍:任何一部分肌肤,任何一种姿容,都娇媚极了。态,指姿态的美好。妍,美丽。缦立:久立。缦,通“慢”幸:封建时代皇帝到某处,叫“幸”。妃,嫔受皇帝宠爱,叫“得幸”。三十六年:秦始皇在位共三十六年。这里说三十六年,指其在位年数,形容阿房宫很大,有年都没有见到皇帝的宫女。收藏:指收藏的金玉珍宝等物。下文的“经营”也指金玉珍宝等物。“精英”,形容词作名词,精品,也有金玉珍宝等物的意思。摽掠其人:从人民那里抢来。摽 ,抢劫,掠夺。人,民。唐避唐太宗李世民讳,改民为人。下文“人亦念其家”“六国各爱其人”“秦复爱六国之人”的“人”,与此相同。倚叠:积累。鼎铛玉石,金块珠砾:把宝鼎看作铁锅,把美玉看作石头,把黄金看作土块,把珍珠看作石子。铛,平底的浅锅。逦迤:连续不断。这里有“连接着”、“到处都是”的意思。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

jiērénzhīxīnqiānwànrénzhīxīnqínàifēnshērénniànjiānàizhījìnzhūyòngzhīshā使shǐdòngzhīzhùduōnánzhīnóngjiàliángzhīchuánduōshàngzhīgōngdìngtóulínlínduōzàizhīféngcānchàduōzhōushēnzhīzhílánhéngkǎnduōjiǔzhīchéngguōguǎnxiánǒuduōshìrénzhīyán使shǐtiānxiàzhīréngǎnyánérgǎnzhīxīnjiāoshùjiàohánchǔrénliánjiāo

唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。秦皇喜欢繁华奢侈,人民也顾念他们自己的家。为什么掠取珍宝时连一锱一铢都搜刮干净,耗费起珍宝来竟像对待泥沙一样。(秦皇如此奢侈浪费,)致使承担栋梁的柱子,比田地里的农夫还多;架在梁上的椽子,比织机上的女工还多;梁柱上的钉头光彩耀目,比粮仓里的粟粒还多;瓦楞长短不一,比全身的丝缕还多;或直或横的栏杆,比九州的城郭还多;管弦的声音嘈杂,比市民的言语还多。使天下的人民,口里不敢说,心里却敢愤怒。(可是)失尽人心的秦始皇的思想,一天天更加骄傲顽固。(结果)戍边的陈涉、吴广一声呼喊,函谷关被攻下,楚项羽放一把火,可惜(华丽的阿房宫)化为了一片焦土。
一人之心,千万人之心也:心,心意,意愿。 奈何:怎么,为什么。 锱铢:古代重量名,一锱等于六铢,一铢约等于后来的一两的二十四分之一。锱、铢连用,极言其细微。 负栋之柱:承担栋梁的柱子。 磷磷:水中石头突立的样子。这里形容突出的钉头。 庾:露天的谷仓。 九土:九州。 独夫:失去人心而极端孤立的统治者。这里指秦始皇。 固:顽固。 戍卒叫:指陈胜、吴广起义。 函谷举:刘邦于公元前年率军先入咸阳,推翻秦朝统治,并派兵守函谷关。举,被攻占。 楚人一炬:指项羽(楚将项燕的后代)也于公元前年入咸阳,并焚烧秦的宫殿,大火三月不灭。

呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

mièliùguózhěliùguófēiqínqínzhěqínfēitiānxiàjiē使shǐliùguóàirénqín使shǐqínàiliùguózhīrénsānshìzhìwànshìérwéijun1shuíérmièqínrénxiáāiérhòurénāizhīhòurénāizhīérjiànzhī使shǐhòurénérāihòurén

唉!灭亡六国的是六国自己,不是秦国啊。族灭秦王朝的是秦王朝自己,不是天下的人啊。可叹呀!假使六国各自爱护它的人民,就完全可以依靠人民来抵抗秦国。假使秦王朝又爱护六国的人民,那就顺次传到三世还可以传到万世做皇帝,谁能够族灭它呢?(秦王朝灭亡得太迅速)秦人还没工夫哀悼自己,可是后人哀悼他;如果后人哀悼他却不把他作为镜子来吸取教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。
使:假使。 递:传递,这里指王位顺着次序传下去。 万世:《史记·秦始皇本纪》 载:秦始皇统一六国后,“ 下诏曰:“朕为始皇帝,后世以计数,二世,三世至于万世,传之无穷。”然而秦朝仅传二世便亡。 族:使……灭族。 不暇:来不及。 哀:哀叹。
山行

[唐代]杜牧

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

yuǎnshànghánshānshíjìngxiébáiyúnshēnchùyǒurénjiā

沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云深处居然还有人家。
远上:登上远处的。 寒山:深秋季节的山。 石径:石子的小路。 斜:为倾斜的意思。 深:另有版本作“生”。(“深”可理解为在云雾缭绕的的深处; “生”可理解为在形成白云的地方)

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

tíngchēzuòàifēnglínwǎnshuānghóngèryuèhuā

停下车来是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。
车:轿子。 坐:因为。 霜叶:枫树的叶子经深秋寒霜之后变成了红色。 枫林晚:傍晚时的枫树林。 红于:比……更红,本文指霜叶红于二月花。
泊秦淮

[唐代]杜牧

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

yānlónghánshuǐyuèlóngshāqínhuáijìnjiǔjiā

迷离的月色下,轻烟笼罩寒水、白沙,夜晚船只停泊在秦淮边靠近岸上的酒家。
秦淮:即秦淮河,发源于江苏句容大茅山与溧水东庐山两山间,经南京流入长江。 烟:烟雾。 泊:停泊。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

shāngzhīwángguóhènjiāngyóuchànghòutínghuā

卖唱的歌女好似不懂什么叫亡国之恨,隔着江水仍然高唱着《玉树后庭花》。
商女:以卖唱为生的歌女。 后庭花:歌曲《玉树后庭花》的简称。后世把此曲作为亡国之音的代表。
赤壁

[唐代]杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

shéchénshātiěwèixiāojiāngrènqiáncháo

赤壁的泥沙中,埋着一枚未锈尽的断戟。自己磨洗后发现这是当年赤壁之战的遗留之物。
折戟:折断的戟。戟,古代兵器。 销:销蚀。 将:拿起。 磨洗:磨光洗净。 认前朝:认出戟是东吴破曹时的遗物。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

dōngfēngzhōuláng便biàntóngquèchūnshēnsuǒèrqiáo

倘若不是东风给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。
东风:指三国时期的一个战役──火烧赤壁。 周郎:指周瑜,字公瑾,年轻时即有才名,人乎周郎。后任吴军大都督,曾参与赤壁之战并为此战役中的主要人物。 铜雀:即铜雀台,曹操在今河北省临漳县建造的一座楼台,楼顶里有大铜雀,台上住姬妾歌妓,是曹操暮年行乐处。 二乔:东吴乔公的两个女儿,一嫁前国主孙策(孙权兄),称大乔,一嫁军事统帅周瑜,称小乔,合称“二乔”。
赠别

[唐代]杜牧

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

duōqíngquèzǒngqíngwéijiàozūnqiánxiàochéng

总是多情到看起来无情,在这离别的酒筵上怎么也笑不出来。
多情句:意谓多情者满腔情绪,一时无法表达,只能无言相对,倒象彼此无情。 樽:酒杯。

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

zhúyǒuxīnháibiérénchuílèidàotiānmíng

案头蜡烛仿佛还有惜别的心意,替离别的人儿流泪到天明。
过华清宫绝句三首·其一

[唐代]杜牧

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

zhǎngānhuíwàngxiùchéngduīshāndǐngqiānménkāi

在长安回头远望骊山宛如一堆堆锦绣,山顶上华清宫千重门依次打开。
绣成堆:骊山右侧有东绣岭,左侧有西绣岭。唐玄宗在岭上广种林木花卉,郁郁葱葱。 千门:形容山顶宫殿壮丽,门户众多。 次第:依次。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

hóngchénfēixiàorénzhīshìzhīlái

一骑驰来烟尘滚滚妃子欢心一笑,无人知道是南方送了荔枝鲜果来。
红尘:这里指飞扬的尘土。 妃子:指杨贵妃。 知是:一作“知道”。
赠别二首

[唐代]杜牧

娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

pīngpīngniǎoniǎoshísāndòukòushāotóuèryuèchū

姿态美好举止轻盈正是十三年华,活象二月初含苞待放一朵豆蔻花。
娉娉袅袅:形容女子体态轻盈美好。 十三余:言其年龄。 豆蔻:据《本草》载,豆蔻花生于叶间,南人取其未大开者,谓之含胎花,常以比喻处女。

春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

chūnfēngshíyángzhōujuànshàngzhūliánzǒng

看遍扬州城十里长街的青春佳丽,卷起珠帘卖俏粉黛没有比得上她。
“春风二句”:说繁华的扬州城中,十里长街上有多少歌楼舞榭,珠帘翠幕中有多少佳人姝丽,但都不如这位少女美丽动人。

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

duōqíngquèzǒngqíngwéijiàozūnqiánxiàochéng

聚首如胶似漆作别却象无情;只觉得酒筵上要笑笑不出声。
“多情”一句:意谓多情者满腔情绪,一时无法表达,只能无言相对,倒象彼此无情。 樽:古代盛酒的器具。

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

zhúyǒuxīnháibiérénchuílèidàotiānmíng

案头蜡烛有心它还依依惜别;你看它替我们流泪流到天明。
金谷园

[唐代]杜牧

繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

fánhuáshìsànzhúxiāngchénliúshuǐqíngcǎochūn

繁华往事,已跟香尘一样飘荡无存;流水无情,野草却年年以碧绿迎春。
香尘:石崇为教练家中舞妓步法,以沉香屑铺象牙床上,使她们践踏,无迹者赐以珍珠。

日暮东风怨啼鸟,落花犹似坠楼人。

dōngfēngyuànniǎoluòhuāyóuzhuìlóurén

啼鸟悲鸣,傍晚随着东风声声传来;落花纷纷,恰似那为石崇坠楼的绿珠美人。
坠楼人:指石崇爱妾绿珠,曾为石崇坠楼而死。
寄扬州韩绰判官

[唐代]杜牧

青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

qīngshānyǐnyǐnshuǐtiáotiáoqiūjìnjiāngnáncǎowèidiāo

青山隐隐起伏,江水遥远悠长,秋时已尽江南草木已经枯败。
迢迢:指江水悠长遥远。一作“遥遥”。 草未凋:一作“草木凋”。 凋:凋谢。

二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?

èrshíqiáomíngyuèrénchùjiāochuīxiāo

二十四桥明月映照幽幽清夜,老友你在何处,听取美人吹箫?
二十四桥:一说为二十四座桥。 玉人:貌美之人。这里是杜牧对韩绰的戏称。一说指扬州歌妓。 教:使,令。
遣怀

[唐代]杜牧

落魄江南载酒行,楚腰纤细掌中轻。

luòjiāngnánzǎijiǔhángchǔyāoxiānzhǎngzhōngqīng

失意潦倒,携酒漂泊江湖,沉湎于楚灵王喜好的细腰女子和赵飞燕的轻盈舞姿。
落魄:仕宦潦倒不得意,飘泊江湖。魄一作拓。 楚腰:指细腰美女。 掌中轻:汉成帝皇后赵飞燕“体轻,能为掌上舞”(《飞燕外传》)。

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

shíniánjiàoyángzhōumèngyíngqīnglóubáoxìngmíng

扬州十年的纵情声色,好像一场梦,醒悟回头,却在青楼女子这中落得一个薄情的名声。
十年:一作三年。 青楼:旧指精美华丽的楼房,也指妓院。 薄幸:薄情。

暂无

下一页