导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代

诗词大全

室思

[ 魏晋 ] 徐干

沉阴结愁忧,愁忧为谁兴?

chényīnjiéchóuyōuchóuyōuwéishuíxìng

沉阴:形容忧伤的样子。

念与君相别,各在天一方。

niànjun1xiàngbiézàitiānfāng

良会未有期,中心摧且伤。

liánghuìwèiyǒuzhōngxīncuīqiěshāng

不聊:不是因为。聊,赖,因。慊慊:空虚不满的样子。这二句是说,并不是缺少吃的东西,但自己时常感到空虚饥饿。这是用饥饿来比相思之情。

不聊忧餐食,慊慊常饥空。

liáoyōucānshíqièqièchángkōng

端坐而无为,仿佛君容光。

duānzuòérwéi仿fǎngjun1róngguāng

峨峨高山首,悠悠万里道。

éégāoshānshǒuyōuyōuwàndào

郁结:沉郁纠结,指忧愁痛苦之深。

君去日已远,郁结令人老。

jun1yuǎnjiélìngrénlǎo

人生一世间,忽若暮春草。

rénshēngshìjiānruòchūncǎo

时不可再得,何为自愁恼?

shízàiwéichóunǎo

洋洋:舒卷自如的样子。通我辞:为我通辞,传话给远方的人。

每诵昔鸿恩,贱躯焉足保。

měisòng鸿hóngēnjiànyānbǎo

徙倚:低徊流连的样子。徒:空自,白白地。

浮云何洋洋,愿因通我词。

yúnyángyángyuànyīntōng

飘摇不可寄,徙倚徒相思。

piāoyáoxiàng

不治:不修整,这里指不揩拭。明镜不拭,积满尘土,亦犹《诗经·伯兮》“谁适为容”之意。

人离皆复会,君独无返期。

rénjiēhuìjun1fǎn

自君之出矣,明镜暗不治。

jun1zhīchūmíngjìngànzhì

惨惨:伤心的样子。时节:时令季节。兰华:即兰花。华字古义作花。

思君如流水,何有穷已时。

jun1liúshuǐyǒuqióngshí

喟然:伤心的样子。期:读如其,恳请的语气。或曰“君期慰我情”,似应作“期君慰我情”。期,期待,盼望。

惨惨时节尽,兰叶复凋零。

cǎncǎnshíjiējìnlándiāolíng

喟然长叹息,君期慰我情。

kuìránzhǎngtànjun1wèiqíng

蹑履:穿鞋而不提后帮,即俗所谓趿拉。三星:即参星。

辗转不能寐,长夜何绵绵。

niǎnzhuǎnnéngmèizhǎngmiánmián

蹑履起出户,仰观三星连。

nièchūyǎngguānsānxīnglián

巾栉:手巾、篦子,泛指洗梳用具。益:增添。这二句是说,见到你昔日用的洗梳用具,更加增添我思念的苦痛。

自恨志不遂,泣涕如涌泉。

hènzhìsuíyǒngquán

觏:遇见。

思君见巾栉,以益我劳勤。

jun1jiànjīnzhìláoqín

亮:实在,诚然。不遂:不能如愿。悁悁:忧劳的样子。

安得鸿鸾羽,觏此心中人。

ān鸿hóngluángòuxīnzhōngrén

诚心亮不遂,搔首立悁悁。

chéngxīnliàngsuísāoshǒuyuānyuān

故:从前。比目鱼:指鲽鱼和鲆鱼。鲽负的两眼都长在身体的右面,鲆鱼的两眼都长在身体的左面,两种鱼不合并不能游行。古人常以比目鱼来比喻恩爱夫妻。参辰:二星名,参在西方,辰在东方,两星出没互不相见。

何言一不见,复会无因缘。

yánjiànhuìyīnyuán

“人靡不有初”二句:《诗经·荡》:“靡不有初,鲜克有终。”意思是人们办事情开头往往都不错(有初),但能够善始善终的却很少。这里反用其意说,我想你是能善始善终的。

故如比目鱼,今隔如参辰。

jīncānchén

期:期待,希望。以上二句是说,离别已经好几年了,旧日的恩情还能有希望保持吗?

人靡不有初,想君能终之。

rényǒuchūxiǎngjun1néngzhōngzhī

尤讥:谴责,讥刺。尤,责怪。

别来历年岁,旧恩何可期。

biéláiniánsuìjiùēn

须臾:片刻。

重新而忘故,君子所尤讥。

zhòngxīnérwàngjun1suǒyóu

寄身虽在远,岂忘君须臾。

shēnsuīzàiyuǎnwàngjun1

既厚不为薄,想君时见思。

hòuwéibáoxiǎngjun1shíjiàn

车遥遥篇

[ 魏晋 ] 傅玄

车遥遥兮马洋洋,追思君兮不可忘。

chēyáoyáoyángyángzhuījun1wàng

车马遥遥行远去到何方,追念你的行踪啊不能把你遗忘。
遥遥:言远去。洋洋:同“扬扬”,通假字,得意的样子。

君安游兮西入秦,愿为影兮随君身。

jun1ānyóu西qínyuànwéiyǐngsuíjun1shēn

你游历到哪里呢?是否西入秦地,我愿像影子跟随在你身旁。
安:怎么,代词。

君在阴兮影不见,君依光兮妾所愿。

jun1zàiyīnyǐngjiànjun1guāngqièsuǒyuàn

你在暗处时影子无法随身,希望你永远依傍着光亮。
阴:暗处。光:明处。
陈情表

[ 魏晋 ] 西晋·李密

臣密言:臣以险衅,夙遭闵凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘愍臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无伯叔,终鲜兄弟,门衰祚薄,晚有儿息。外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕孑立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药,未曾废离。

chényánchénxiǎnxìnzāomǐnxiōngshēngháiliùyuèjiànbèihángniánsuìjiùduózhìliúmǐnchénruògōngqīnyǎngchénshǎoduōbìngjiǔsuìhánglíngdīngzhìchéngshūzhōngxiānxiōngménshuāizuòbáowǎnyǒuérwàigōngqiángjìnzhīqīnnèiyīngménchǐzhītóngqióngqióngjiéxíngyǐngxiàngdiàoérliúyīngbìngchángzàichuángchénshìtāngyàowèicéngfèi

臣子李密陈言:我因命运不好,小时候遭遇到了不幸,刚出生六个月,我慈爱的父亲就不幸去世了。经过了四年,舅父逼母亲改嫁。我的祖母刘氏,怜悯我从小丧父,便亲自对我加以抚养。臣小的时候经常生病,九岁时还不会行走。孤独无靠,一直到成人自立。既没有叔叔伯伯,又没什么兄弟,门庭衰微而福分浅薄,很晚才有儿子。在外面没有比较亲近的亲戚,在家里又没有照应门户的童仆。生活孤单没有依靠,每天只有自己的身体和影子相互安慰。但祖母又早被疾病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来就没有停止侍奉而离开她。
险衅:灾难祸患。指命运坎坷。夙:早。这里指幼年时。闵,通“悯”,指可忧患的事(多指疾病死丧)。凶,不幸见背:弃我而死去。舅夺母志:指由于舅父强行改变了李密母亲守节的志向。成立:长大成人。祚:福分。儿息:儿子。期功强近之亲:指比较亲近的亲戚。古代丧礼制度以亲属关系的亲疏规定服丧时间的长短,服丧一年称“期”,九月称“大功”,五月称“小功”。应门五尺之僮:五尺高的小孩。应门:照应门户,僮,童仆。茕茕孑立:生活孤单无靠。茕茕,孤单的样子。孑:孤单。吊:安慰。婴:纠缠。蓐:通“褥”,垫子。废离:废养而远离。

逮奉圣朝,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻,辞不就职。诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上道;州司临门,急于星火。臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃,欲苟顺私情,则告诉不许。臣之进退,实为狼狈。

dǎifèngshèngcháoqīnghuàqiántàishǒuchénkuícháchénxiàoliánhòushǐchénróngchénxiùcáichéngòngyǎngzhǔmìngzhàoshūxiàbàichénlángzhōngxúnméngguóēnchúchénwěiwēijiàndāngshìdōnggōngfēichényǔnshǒusuǒnéngshàngbàochénbiǎowénjiùzhízhàoshūqiējun4chénmànjun4xiàncuīchénshàngdàozhōulínménxīnghuǒchénfèngzhàobēnchíliúbìnggǒushùnqínggàochénzhījìn退tuìshíwéilángbèi

到了晋朝建立,我蒙受着清明的政治教化。前任太守逵,考察后推举臣下为孝廉,后任刺史荣又推举臣下为优秀人才。臣下因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。朝廷又特地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为太子洗马。像我这样出身微贱地位卑下的人,担当侍奉太子的职务,这实在不是我杀身捐躯所能报答朝廷的。我将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职。但是诏书急切严峻,责备我逃避命令,有意拖延,态度傲慢。郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星坠落还要急迫。我很想遵从皇上的旨意赴京就职,但祖母刘氏的病却一天比一天重;想要姑且顺从自己的私情,但报告申诉不被允许。我是进退两难,十分狼狈。
清化:清明的政治教化。太守:郡的地方长官。察:考察。这里是推举的意思。孝廉:汉代以来举荐人才的一种科目,举孝顺父母、品行方正的人。汉武帝开始令郡国每年推举孝廉各一名,晋时仍保留此制,但办法和名额不尽相同。“孝”指孝顺父母,“廉”指品行廉洁。刺史:州的地方长官。秀才:当时地方推举优秀人才的一种科目,这里是优秀人才的意思,与后代科举的“秀才”含义不同。拜:授官。郎中:官名。晋时各部有郎中。寻:不久。除:任命官职。洗马:官名。太子的属官,在宫中服役,掌管图书。猥:辱。自谦之词。东宫:太子居住的地方。这里指太子。陨首:丧命。切峻:急切严厉。逋慢:回避怠慢。州司:州官。日笃:日益沉重。苟顺:姑且迁就。

伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为尤甚。且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋,过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年。母孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

wéishèngcháoxiàozhìtiānxiàfánzàilǎoyóuméngjīnkuàngchénwéiyóushènqiěchénshǎoshìwěicháozhílángshǔběnhuànjīnmíngjiējīnchénwángguójiànzhìwēizhìlòuguòméngzhuóchǒngmìngyōugǎnpánhuányǒusuǒdànliúbáo西shānyǎnyǎnrénmìngwēiqiǎncháochénzhìjīnchénzhōngniánsūnèrréngèngxiàngwéimìngshìnéngfèiyuǎn

我俯伏思量晋朝是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,何况我的孤苦程度更为严重呢。况且我年轻的时候曾经做过蜀汉的官,担任过郎官职务,本来就希望做官显达,并不顾惜名声节操。现在我是一个低贱的亡国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹豫不决而有非分的企求呢?只是因为祖母刘氏寿命即将终了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚上怎样。臣下我如果没有祖母,就没有今天的样子;祖母如果没有我的照料,也无法度过她的余生。我们祖孙二人,互相依靠而维持生命,因此我的内心不愿废止奉养,远离祖母。
伏惟:旧时奏疏、书信中下级对上级常用的敬语。故老:遗老。矜育:怜惜抚育。伪朝:指蜀汉。历职郎署:指曾在蜀汉官署中担任过郎官职务。矜:矜持爱惜。宠命:恩命。指拜郎中、洗马等官职。优渥:优厚。区区:拳拳。形容自己的私情。

臣密今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土,实所共鉴。愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

chénjīnniánshíyǒujīnniánjiǔshíyǒuliùshìchénjìnjiēxiàzhīzhǎngbàoyǎngliúzhīduǎnniǎoqíngyuànzhōngyǎngchénzhīxīnfēishǔzhīrénshìèrzhōusuǒjiànmíngzhīhuángtiānhòushísuǒgòngjiànyuànxiàjīnmǐnchéngtīngchénwēizhìshùliúyáoxìngbǎoniánchénshēngdāngyǔnshǒudāngjiécǎochénshèngquǎnzhīqíngjǐnbàibiǎowén

臣下我现在的年龄四十四岁了,祖母现在的年龄九十六岁了,臣下我在陛下面前尽忠尽节的日子还长着呢,而在祖母刘氏面前尽孝尽心的日子已经不多了。我怀着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完成对祖母养老送终的心愿。我的辛酸苦楚,并不仅仅被蜀地的百姓及益州、梁州的长官所亲眼目睹、内心明白,连天地神明也都看得清清楚楚。希望陛下能怜悯我愚昧诚心,请允许我完成臣下一点小小的心愿,使祖母刘氏能够侥幸地保全她的余生。我活着应当杀身报效朝廷,死了也要结草衔环来报答陛下的恩情。臣下我怀着牛马一样不胜恐惧的心情,恭敬地呈上此表来使陛下知道这件事。
陛下:对帝王的尊称。乌鸟私情:相传乌鸦能反哺,所以常用来比喻子女对父母的孝养之情。二州:指益州和梁州。益州治所在今四川省成都市,梁州治所在今陕西省勉县东,二州区域大致相当于蜀汉所统辖的范围。牧伯:刺史。上古一州的长官称牧,又称方伯,所以后代以牧伯称刺史。皇天后土:犹言天地神明。愚诚:愚拙的至诚之心。听:听许,同意。结草:据《左传·宣公十五年》记载,晋国大夫魏武子临死的时候,嘱咐他的儿子魏颗,把他的遗妾杀死以后殉葬。魏颗没有照他父亲说的话做。后来魏颗跟秦国的杜回作战,看见一个老人把草打了结把杜回绊倒,杜回因此被擒。到了晚上,魏颗梦见结草的老人,他自称是没有被杀死的魏武子遗妾的父亲。后来就把“结草”用来作为报答恩人心愿的表示。犬马:作者自比,表示谦卑。行年四岁:年纪到了四岁。行年,经历的年岁。臣密言:开头先写上上表人的姓名,是表文的格式。当时的书信也是这样的。
兰亭集序 / 兰亭序

[ 魏晋 ] 王羲之

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

yǒngjiǔniánsuìzàiguǐchǒuchūnzhīchūhuìhuìshānyīnzhīlántíngxiūshìqúnxiánzhìshǎozhǎngxiányǒuchóngshānjun4lǐngmàolínxiūzhúyòuyǒuqīngliútuānyìngdàizuǒyòuyǐnwéiliúshāngshuǐlièzuòsuīzhúguǎnxiánzhīshèngshāngyǒngchàngyōuqíng

永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水作为流觞的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点诗,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。
永和:东晋皇帝司马聃(晋穆帝)的年号,从公元345—356年共12年。永和九年上巳节,王羲之与谢安,孙绰等41人。举行禊礼,饮酒赋诗,事后将作品结为一集,由王羲之写了这篇序总述其事。暮春:阴历三月。暮,晚。会:集会。会稽:郡名,今浙江绍兴。山阴:今绍兴越城区。修禊事也:(为了做)禊礼这件事。古代习俗,于阴历三月上旬的巳日(魏以后定为三月三日),人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。实际上这是古人的一种游春活动。群贤:诸多贤士能人。指谢安等三十二位社会的名流。贤:形容词做名词。毕至:全到。毕,全、都。少长:如王羲之的儿子王凝之、王徽之是少;谢安、王羲之等是长。咸:都。崇山峻岭:高峻的山岭。修竹:高高的竹子。修,高高的样子。激湍:流势很急的水。映带左右:辉映点缀在亭子的周围。映带,映衬、围绕。流觞曲水:用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其飘流,杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。这是古人一种劝酒取乐的方式。流,使动用法。曲水,引水环曲为渠,以流酒杯。列坐其次:列坐在曲水之旁。列坐,排列而坐。次,旁边,水边。丝竹管弦之盛:演奏音乐的盛况。盛,盛大。一觞一咏:喝着酒作着诗。幽情:幽深内藏的感情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

shìtiānlǎngqīnghuìfēngchàngyǎngguānzhòuzhīchápǐnlèizhīshèngsuǒyóuchěng怀huáishìtīngzhīxìn

这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖,仰首观览到宇宙的浩大,俯看观察大地上众多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够来极尽视听的欢娱,实在很快乐。
是日也:这一天。惠风:和风。和畅,缓和。品类之盛:万物的繁多。品类,指自然界的万物。所以:用来。骋:使······奔驰。极:穷尽。信:实在。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

rénzhīxiàngyǎngshìhuòzhū怀huáibàoyánshìzhīnèihuòyīnsuǒtuōfànglàngxíngháizhīwàisuīshěwànshūjìngzàotóngdāngxīnsuǒzànkuàiránzhīlǎozhījiāngzhìsuǒzhījuànqíngsuíshìqiāngǎnkǎizhīxiàngzhīsuǒxīnyǎngzhījiānwéichényóunéngzhīxìng怀huáikuàngxiūduǎnsuíhuàzhōngjìnrényúnshēngtòngzāi

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负;有的人就着自己所爱好的事物,寄托情怀,放纵无羁地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得。感到高兴和满足,竟然不知道衰老将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。过去所喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢?
夫人之相与,俯仰一世:人与人相交往,很快便度过一生。夫,句首发语词,不译。相与,相处、相交往。俯仰,表示时间的短暂。取诸:取之于,从······中取得。悟言:面对面的交谈。悟,通“晤”,指心领神会的妙悟之言。因寄所托,放浪形骸之外:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁的生活。因,依、随着。寄,寄托。所托,所爱好的事物。放浪,放纵、无拘束。形骸,身体、形体。趣舍万殊:各有各的爱好。趣舍,即取舍,爱好。趣,通“取”。万殊,千差万别。静躁:安静与躁动。暂:短暂,一时。快然自足:感到高兴和满足。然,······的样子。不知老之将至:(竟)不知道衰老将要到来。所之既倦:(对于)所喜爱或得到的事物已经厌倦。之,往、到达。情随事迁:感情随着事物的变化而变化。迁,变化。感慨系之:感慨随着产生。系,附着。向:过去、以前。陈迹:旧迹。以之兴怀:因它而引起心中的感触。以,因。之,指“向之所欣……以为陈迹”。兴,发生、引起。修短随化:寿命长短听凭造化。化,自然。期:至,及。死生亦大矣:死生是一件大事啊。语出《庄子·德充符》。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

měilǎnrénxìnggǎnzhīyóuruòwèichánglínwénjiēdàonéngzhī怀huáizhīshēngwéidànpéngshāngwéiwàngzuòhòuzhīshìjīnyóujīnzhīshìbēilièshírénsuǒshùsuīshìshūshìsuǒxìng怀huáizhìhòuzhīlǎnzhějiāngyǒugǎnwén

每当看到前人所发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在读前人文章时叹息哀伤,不能明白于心。本来知道把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。
契:符契,古代的一种信物。在符契上刻上字,剖而为二,各执一半,作为凭证。临文嗟悼:读古人文章时叹息哀伤。临,面对。喻:明白。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作:本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。固,本来、当然。一,把……看作一样;齐,把……看作相等,都用作动词。虚诞,虚妄荒诞的话。殇,未成年死去的人。妄作,妄造、胡说。一生死,齐彭殇,都是庄子的看法。出自《齐物论》。列叙时人:一个一个记下当时与会的人。录其所述:录下他们作的诗。其致一也:人们的思想情趣是一样的。后之览者:后世的读者。斯文:这次集会的诗文。
归去来兮辞·并序

[ 魏晋 ] 陶渊明

余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰《归去来兮》。乙巳岁十一月也。

jiāpíngēngzhígěiyòuzhìyíngshìpíngchǔshēngshēngsuǒwèijiànshùqīnduōquànwéizhǎngtuōrányǒu怀huáiqiúzhīhuìyǒufāngzhīshìzhūhóuhuìàiwéijiāshūpínsuíjiànyòngxiǎoshífēngwèijìngxīndànyuǎnpéngjiābǎigōngtiánzhīwéijiǔ便biànqiúzhīshǎojuànrányǒuguīzhīqíngzhìxìngránfēijiǎosuǒdòngsuīqiēwéijiāobìngchángcóngrénshìjiēkǒushìchàngránkāngkǎishēnkuìpíngshēngzhīzhìyóuwàngrěndāngliǎnshangxiāoshìxúnchéngshìmèisàngchāngqíngzàijun4bēnmiǎnzhízhòngqiūzhìdōngzàiguānshíyīnshìshùnxīnmìngpiānyuēguīláisuìshíyuè

我家贫穷,种田不能够自给。孩子很多,米缸里没有存粮,维持生活所需的一切,没有办法解决。亲友大都劝我去做官,我心里也有这个念头,可是求官缺少门路。正赶上有奉使外出的官吏,地方大吏以爱惜人才为美德,叔父也因为我家境贫苦(替我设法),我就被委任到小县做官。那时社会上动荡不安,心里惧怕到远地当官。彭泽县离家一百里,公田收获的粮食,足够造酒饮用,所以就请求去那里。等到过了一些日子,便产生了留恋故园的怀乡感情。那是为什么?本性任其自然,这是勉强不得的;饥寒虽然来得急迫,但是违背本意去做官,身心都感痛苦。过去为官做事,都是为了吃饭而役使自己。于是惆怅感慨,深深有愧于平生的志愿。只再等上一年,便收拾行装连夜离去。不久,嫁到程家的妹妹在武昌去世,去吊丧的心情像骏马奔驰一样急迫,自己请求免去官职。自立秋第二个月到冬天,在职共多天。因辞官而顺遂了心愿,写了一篇文章,题目叫《归去来兮》。这时候正是乙巳年(晋安帝义熙元年)十一月。
耕植不足以自给:耕:耕田。植:植桑。以:来。给:供给。自给:供给自己生活。幼稚盈室,瓶无储粟:幼稚:指孩童。盈:满。瓶:指盛米用的陶制容器、如甏[bèng],瓮之类。生生所资,未见其术:生生:犹言维持生计。前一“生”字为动词,后一“生”字为名词。资:凭借。术:这里指经营生计的本领。长吏:较高职位的县吏。指小官。脱然:不经意的样子。有怀:心有所动(指有了做官的念头)。靡途:没有门路。会有四方之事:刚巧碰上有出使到外地去的事情。会:适逢。四方:意为到各处去诸侯:指州郡长官。家叔:指陶夔[kuí],当时任太常卿。以:因为。见:被。风波:指军阀混战。静:平。惮:害怕。役:服役。彭泽:县名。在今江西省湖口县东。眷然:思恋的样子。归欤[yú]之情:回去的心情。何:什么。则:道理。质性:本性。矫厉:造作勉强。切:迫切。违己:违反自己本心。 交病:指思想上遭受痛苦。尝:曾经。从人事:从事于仕途中的人事交往。指做官。口腹自役:为了满足口腹的需要而驱使自己。怅然:失意。犹:踌躇、犹疑。望:观望。一稔[rěn]:公田收获一次。稔,谷物成熟。敛裳:收拾行装。宵:星夜。逝:离去。寻:不久。程氏妹:嫁给程家的妹妹。武昌:今湖北省鄂城县。情:吊丧的心情。在:像。骏奔:急着前去奔丧。仲秋:农历八月。事:辞官。顺:顺遂。心:心愿。乙巳岁:晋安帝义熙元年。

归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

guīláitiányuánjiāngguīxīnwéixíngchóuchàngérbēiwǎngzhījiànzhīláizhězhīzhuīshíwèiyuǎnjiàojīnshìérzuófēizhōuyáoyáoqīngyángfēngpiāopiāoérchuīwènzhēngqiánhènchénguāngzhīwēi

回家去吧!田园快要荒芜了,为什么不回去呢?既然自己的心灵为形体所役使,为什么如此失意而独自伤悲?认识到过去的错误已经不可挽回,知道未来的事还来得及补救。确实走入了迷途大概还不远,已觉悟到现在的做法是对的而曾经的行为是错的。船在水上轻轻飘荡,微风吹拂着衣裳。向行人打听前面的路,遗憾的是天亮得太慢。
归去来兮:意思是“回去吧”。来,助词,无义。兮,语气词。田园将芜胡不归:田园将要荒芜了,为什么不回去?芜,田地荒废。胡,同“何”,为什么。既自以心为形役:让心神为形体所役使。意思是本心不愿出仕,但为了免于饥寒,违背本意做了官。心,意愿。形,形体,指身体。役,奴役。既,表示动作、行为已经完成,此处可做“曾经”解。奚惆怅而独悲:为什么悲愁失意。奚,何,为什么。惆怅,失意的样子。悟已往之不谏:认识到过去的错误(指出仕)已经不可挽回。谏,谏止,劝止。知来者之可追:知道未来的事(指归隐)还来得及补救。谏,劝止,挽回。追,补救。实迷途其未远:确实走入了迷途大概还不太远。迷途,指出来做官。是:正确。非:错误。舟遥遥以轻飏[yáng]:船在水面上轻轻地飘荡着前进。遥遥,飘摇放流的样子。以,表修饰。飏,飞扬,形容船行驶轻快。问征夫以前路:向行人问前面的路程。征夫,行人。恨晨光之熹微:遗憾的是天刚刚放亮。恨:遗憾。熹微,天色微明。

乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

nǎizhānhéngzǎixīnzǎibēntónghuānyíngzhìhòuménsānjìngjiùhuāngsōngyóucúnxiéyòushìyǒujiǔyíngzūnyǐnshāngzhuómiǎntíngyánnánchuāngàoshěnróngzhīānyuánshèchéngménsuīshèérchángguānlǎoliúshíjiǎoshǒuérxiáguānyúnxīnchūxiùniǎojuànfēiérzhīháijǐngjiāngsōngérpánhuán

刚刚看到自己简陋的家门,我心中欣喜,奔跑过去。孩子们欢快地迎接,孩子们守候在门前或院子里。院子里的小路快要荒芜了,松树菊花还长在那里;带着孩子们进了屋,美酒已经盛满了酒樽。我端起酒壶酒杯自斟自饮,观赏着庭树(使我)露出愉快的神色;倚着南窗寄托我的傲世之情,深知这狭小之地容易使我心安。每天(独自)在园中散步,成为乐趣,小园的门经常地关闭着;拄着拐杖走走歇歇,时时抬头望着远方(的天空)。白云自然而然地从山峰飘浮而出,倦飞的小鸟也知道飞回巢中;日光暗淡,即将落山,我流连不忍离去,手抚着孤松徘徊不已。
乃瞻衡宇:刚刚看见了自家的房子。乃,于是、然后。瞻,远望。衡宇,横木为门的房屋,指简陋的房屋。衡,通“横”。宇,屋檐,这里指居处。载欣载奔:一边高兴,一边奔跑。稚子:幼儿。三径就荒,松菊犹存:院子里的小路快要荒芜了,松菊还长在那里。三径,院中小路。汉朝蒋诩[xǔ] 隐居之后,在院里竹下开辟三径,只于少数友人来往。后来,三径变成了隐士住处的代称。就,接近。盈樽:满杯。引:拿来。 觞。眄庭柯以怡颜:看看院子里的树木,觉得很愉快。眄,斜看。这里是“随便看看”的意思。柯,树枝。以:为了。怡颜,使面容现出愉快神色。寄傲:寄托傲然自得的心情。傲,指傲世。审容膝之易安:觉得住在简陋的小屋里也非常舒服。审,觉察。容膝,只能容下双膝的小屋,极言其狭小。园日涉以成趣:天天到园里行走,自成一种乐趣。涉,涉足,走到。策扶老以流憩:拄着拐杖出去走走,随时随地休息。策,拄着。扶老,手杖。憩,休息。流憩,游息,就是没有固定的地方,到处走走歇歇。时矫首而遐观:时时抬起头向远处望望。矫,举。遐,远。云无心以出岫:云气自然而然地从山里冒出。无心,无意地。岫,有洞穴的山,这里泛指山峰。景翳[yì]翳以将入:阳光黯淡,太阳快落下去了。景,日光。翳翳,阴暗的样子。抚孤松而盘桓:手扶孤松徘徊。盘桓:盘旋,徘徊,留恋不去。

归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

guīláiqǐngjiāojuéyóushìérxiàngwéijiàyányānqiúyuèqīnzhīqínghuàqínshūxiāoyōunóngréngàochūnjiāngyǒushì西chóuhuòmìngjīnchēhuòzhàozhōuyǎotiǎoxúnérjīngqiūxīnxīnxiàngróngquánjuānjuānérshǐliúshànwànzhīshígǎnshēngzhīhángxiū

回去吧!让我同外界断绝交游。他们的一切都跟我的志趣不合,还要驾车出去追求什么?跟亲戚朋友谈心使我愉悦,弹琴读书能使我忘记忧愁;农夫把春天到了的消息告诉了我,将要去西边的田地耕作。有时驾着有布篷的小车,有时划着一条小船,既要探寻那幽深的沟壑,又要走过那高低不平的山丘。树木欣欣向荣,泉水缓缓流动,(我)羡慕万物恰逢繁荣滋长的季节,感叹自己一生行将告终。
请息交以绝游:息交,停止与人交往断绝交游。意思是不再同官场有任何瓜葛。世与我而相违,复驾言兮焉求:世事与我所想的相违背,还能努力探求什么呢?驾,驾车,这里指驾车出游去追求想要的东西。言,助词。情话:知心话。春及:春天到了。将有事于西畴:西边田野里要开始耕种了。有事,指耕种之事。事,这里指农事。畴,田地。或命巾车:有时叫上一辆有帷的小车。巾车,有车帷的小车。或,有时。或棹[zhào]孤舟:有时划一艘小船。棹,本义船桨。这里名词做动词,意为划桨。既窈窕以寻壑:经过幽深曲折的山谷。窈窕,幽深曲折的样子。壑,山沟。亦崎岖而经丘:走过高低不平的山路。木欣欣以向荣:草木茂盛。欣欣,向荣,都是草木滋长茂盛的意思。涓涓:水流细微的样子。善万物之得时,感吾生之行休:羡慕自然界万物一到春天便及时生长茂盛,感叹自己的一生行将结束。善,欢喜,羡慕。行休,行将结束。

已矣乎!寓形宇内复几时。曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!

xíngnèishíwěixīnrènliúwéihuánghuángzhīguìfēiyuànxiāng怀huáiliángchénwǎnghuòzhízhàngéryúndēngdōnggāoshūxiàolínqīngliúérshīliáochénghuàguījìntiānmìng

算了吧!身体寄托在天地间还能有多少时候?为什么不随心所欲,听凭自然的生死?为什么心神不定,还想去什么地方?富贵不是我所求,升入仙界也没有希望。爱惜那良辰美景我独自去欣赏,要不就扶杖锄草耕种;登上东边山坡我放声长啸,傍着清清的溪流把诗歌吟唱;姑且顺随自然的变化,度到生命的尽头。乐安天命,还有什么可疑虑的呢?
已矣乎:算了吧!助词“矣”与“乎”连用,加强感叹语气。寓形宇内复几时,曷[hé]不委心任去留:活在世上能有多久,何不顺从自己的心愿,管它什么生与死呢?寓形,寄生。宇内,天地之间。曷,何。委心,随心所欲。去留,指生死。胡为乎遑遑欲何之:为什么心神不定,想到哪里去呢?遑遑,不安的样子。之,往。帝乡不可期:仙境到不了。帝乡,仙乡,神仙居住的地方。期,希望,企及。怀良辰以孤往:爱惜美好的时光,独自外出。怀,留恋、爱惜。良辰,指上文所说万物得时的春天。孤独,独自外出。或植杖而耘耔:有时扶着拐杖除草培苗。植,立,扶着。耘,除草。籽,培土。登东皋以舒啸:登上东面的高地放声长啸,皋,高地。啸,撮口发出的长而清越的一种声音。舒,放。聊乘化以归尽:姑且顺其自然走完生命的路程。聊:姑且。乘化,随顺大自然的运转变化。归尽:到死。尽,指死亡。乐夫天命复奚疑:乐安天命,还有什么可疑虑的呢? 复:还有。疑:疑虑。
桃花源记

[ 魏晋 ] 陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

jìntàiyuánzhōnglíngrénwéiyuánhángwàngzhīyuǎnjìnféngtáohuālínjiáànshùbǎizhōngshùfāngcǎoxiānměiluòyīngbīnfēnrénshènzhīqiánhángqiónglín

东晋太元(公元376-396)年间,武陵有个人以捕鱼为生。有一天他沿着溪水划船而行,忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃花林,在小溪两岸的几百步之内,中间没有其它树木,花草鲜嫩美丽,地上的落花繁多交杂,渔人对此感到非常诧异。他继续往前走,想要走到林子的尽头。
太元:东晋孝武帝的年号(376-396)武陵:郡名,现在湖南常德市一带。为业:把……作为职业,以……为生。为:作为。缘:沿着,顺着。行:前行,走。远近:偏义复词,仅指远。忽逢:忽然遇到。逢:遇到,碰见。夹岸:溪流两岸。杂:别的,其他的。芳草鲜美:芳香的青草鲜嫩美丽,芳:花;鲜美:鲜艳美丽。落英:落花。一说,初开的花。缤纷:繁多的样子。甚:很,非常。异之:即“以之为异”,对见到的景象感到诧异。异,意动用法,形作动,以······为异,对······感到惊异,认为······是奇异的。之,代词,指见到的景象。复:继续。前:名词活用为状语,向前。(词类活用)欲:想要。穷:形容词用做动词,穷尽,走到······的尽头。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

línjìnshuǐyuán便biànshānshānyǒuxiǎokǒu仿fǎngruòyǒuguāng便biànshěchuáncóngkǒuchūxiácáitōngrénhángshùshíhuōránkāilǎngpíngkuàngshěyǎnrányǒuliángtiánměichísāngzhúzhīshǔqiānjiāotōngquǎnxiàngwénzhōngwǎngláizhǒngzuònánzhewàirénhuángchuítiáobìngrán

桃花林的尽头就是溪水的源头,渔人发现了一座小山,山上有个小洞口,洞子里面仿佛隐约透着点光亮。渔人便舍弃了船,从洞口走了进去。最开始非常狭窄,只能容得下一人通过。又行走了几十步,突然变得明亮开阔了。渔人眼前这片土地平坦宽广,房屋排列得非常整齐,还有肥沃的田地、美丽的池塘,以及桑树、竹子这类的植物。田间小路四通八达,鸡鸣狗吠的声音此起彼伏。人们在田间来来往往耕种劳动,男男女女的衣着打扮,全都和外面的人一样。老年人和小孩儿,都怡然并自得其乐。
林:代指桃花林。林尽水源:林尽于水源,意思是桃林在溪水发源的地方就到头了。尽:消失(词类活用)便:于是,就。得:发现。仿佛:隐隐约约,形容看得不真切的样子。若:好像……似的。舍:舍弃,丢弃,文中指离开。初:起初,刚开始。才通人:仅容一人通过。才:副词,仅。复:又,再。行:行走。豁然开朗:形容由狭窄幽暗突然变得开阔明亮的样子。然,……的样子。豁然:形容开阔的样子;开朗:开阔明亮。平:平坦。旷:开阔;宽阔。屋舍:房屋。俨然:(古今异义)古义:整齐的样子。今义:形容很像;形容齐整;形容庄严。之:这。属:类。阡陌交通:田间小路交错相通。阡陌,田间小路,南北走向的叫阡,东西走向的叫陌。交通,交错相通。鸡犬相闻:(村落间)可以互相听到鸡鸣狗叫的声音。相闻:可以互相听到。种作:指世代耕种劳作的人。衣着:穿着打扮。悉:全,都。外人:指桃花源以外的世人。黄发垂髫:指老人和小孩。黄发,古时认为老人头发由白转黄是长寿的象征,这指老人。垂髫,古时小孩不扎结头发,头发下垂,这里指小孩子。髫:小孩垂下的短发。并:都。怡然:愉快、高兴的样子。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

jiànrénnǎijīngwènsuǒcóngláizhī便biànyàoháijiāshèjiǔshāzuòshícūnzhōngwényǒurénxiánláiwènxùnyúnxiānshìqínshíluànrénláijuéjìngchūyānsuíwàirénjiānwènjīnshìshìnǎizhīyǒuhànlùnwèijìnrénwéiyánsuǒwénjiētànwǎnrényánzhìjiājiēchūjiǔshítíngshùzhōngrényúnwéiwàiréndào

这里的人看见了渔人,感觉非常惊讶,问他是从哪里来的。渔人都一一作了回答。这里的人便邀请他到家中做客,摆了酒、杀了鸡用来款待他。村里面的其它人听说来了这么一个人,全都来打听消息。他们自己说他们的先祖是为了躲避秦朝时期的战乱,率领妻儿乡邻们来到这个与世隔绝的地方,从此他们再没有人出去了,所以和外面的人隔绝了一切往来。村里的人问渔人现如今是什么朝代,他们不知道有汉朝,更不用说魏、晋两朝了。渔人把自己知道的所有事都一一说了出来,村民们听了都感叹惋惜。其余的人各自又把渔人邀请到自己的家中,都拿出自己的美酒佳肴来款待他。渔人停留了几日后,就向村里的人告辞。村里的人告诉他:“这里的情况不值得对外面的人说啊。”
乃大惊:于是很惊讶。乃:于是。大:很,非常。从来:从……地方来。具:全都。之:代词,指代桃源人所问问题。要:通“邀”,邀请。(通假字)咸:副词,都,全。问讯:打听消息。云:说。先世:祖先。率:率领。妻子:(古今异义)古义:指妻子、儿女。“妻”“子”是两个词,不是现代汉语的“妻子”今义:男子的配偶。邑人:同县的人。绝境:(古今异义)古义:与人世隔绝的地方。 今义:没有明显出路的困境;进退维谷的境地。 绝:绝处。复:再,又。焉:兼词,相当于“于之”,“于此”,从这里。遂:于是。间隔:隔断,隔绝。今:现在。乃(乃不知有汉的乃):竟,竟然。无论:不要说,(更)不必说。“无”“论”是两个词,不同于现在汉语的“无论”(古今异义)。为:给。具言:详细地说。所闻:指渔人所知道的世事。闻:知道,听说。叹惋:感叹,惋惜。余:其余,剩余。延至:邀请到。延,邀请。至:到。停:停留。辞:辞别。去:离开。语:告诉。不足:不值得。(古今异义)为:介词,向、对。

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

chūchuán便biànxiàngchùchùzhìzhījun4xiàtàishǒushuōtàishǒuqiǎnrénsuíwǎngxúnxiàngsuǒzhìsuí

渔人出来之后,找到了自己的船,就沿着来时的路回去,处处都做了记号。他到了郡城武陵,就去拜见太守,说了自己的这番经历。太守立即派遣人员跟随他前往,寻找渔人先前作的记号,最终迷路了,后来再也找不到通往桃花源的路了。
既:已经。便扶向路:就顺着旧的路(回去)。扶:沿着、顺着。向:从前的、旧的。处处志之:处处都做了标记。志:动词,做标记。(词类活用)及:到达。郡下:太守所在地,指武陵。诣太守:指拜见太守。诣,到。特指到尊长那里去。如此:像这样,指在桃花源的见闻。即:立即。遣:派遣。寻向所志:寻找先前所做的标记。寻,寻找。 向,先前。 志(名词),标记。(所+动词译为名词)遂:终于。复:再。得:取得,获得,文中是找到的意思。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

nányángliúgāoshàngshìwénzhīxīnránguīwǎngwèiguǒxúnbìngzhōnghòusuíwènjīnzhě

南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听到了这个消息,非常愉快地计划着前往桃花源。但没有实现,不久后就病死了,后来就再也没有探访桃花源的人了。
高尚:品德高尚。士:隐士。也:表判断。欣然:高兴的样子。规:计划,打算。(词类活用)未:没有。果:实现。未果:没有实现。寻:不久。终:死亡。问津:问路,这里是探访,访求的意思。津:本义渡口。
五柳先生传

[ 魏晋 ] 陶渊明

先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。

xiānshēngzhīrénxiángxìngzháibiānyǒuliǔshùyīnwéihàoyānxiánjìngshǎoyánrónghǎoshūqiúshènjiěměiyǒuhuì便biànxīnránwàngshíxìngshìjiǔjiāpínnéngchángqīnjiùzhīhuòzhìjiǔérzhāozhīzàoyǐnzhéjìnzàizuìzuìér退tuìcénglìnqíngliúhuánxiāoránfēngduǎn穿chuānjiédānpiáokōngyànchángzhewénzhāngshìzhìwàng怀huáishīzhōng

不知道五柳先生是什么地方的人,也不清楚他的姓字。因为住宅旁边有五棵柳树,就把这个作为号了。他安安静静,很少说话,也不羡慕荣华利禄。他喜欢读书,不在一字一句的解释上过分深究;每当对书中的内容有所领会的时候,就会高兴得连饭也忘了吃。他生性喜爱喝酒,家里穷经常没有酒喝。亲戚朋友知道他这种境况,有时摆了酒席叫他去喝。他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。常常写文章来自娱自乐,也稍微透露出他的志趣。他从不把得失放在心上,从此过完自己的一生。
何许人:何处人。也可解作哪里人。许,处所。详:知道。姓字:姓名。古代男子二十而冠,冠后另立别名称字。因以为号焉:就以此为号。以为,以之为。焉,语气助词。不求甚解:这里指读书只求领会要旨,不在一字一句的解释上过分探究。会意:指对书中的有所体会。会:体会、领会。欣然:高兴的样子。嗜:喜好。亲旧:亲戚朋友。旧,这里指旧交,旧友。如此:像这样,指上文所说的“性嗜酒,家贫不能常得。”或:有时。造饮辄尽:去喝酒就喝个尽兴。造,往,到。辄,就。期在必醉:希望一定喝醉。期,期望。既:已经。曾不吝情去留:五柳先生态度率真,来了就喝酒,喝完就走。曾不,竟不。吝情,舍不得。去留,意思是离开。环堵萧然:简陋的居室里空空荡荡。环堵:周围都是土墙,形容居室简陋。堵,墙壁。萧然,空寂的样子。短褐穿结:粗布短衣上打了个补丁。短褐,粗布短衣,穿结,指衣服破烂。穿,破。结,缝补。箪瓢屡空:形容贫困,难以吃饱。箪,盛饭的圆形竹器。瓢,饮水用具。屡:经常。晏如:安然自若的样子。自终:过完自己的一生。

赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。”其言兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志,无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?

zànyuēqiánlóuzhīyǒuyánpínjiànguìyánruòrénzhīchóuxiánshāngshīzhì怀huáishìzhīmíntiānshìzhīmín

赞语说:黔娄的妻子曾经说过:“不为贫贱而忧愁,不热衷于发财做官。这话大概说的是五柳先生这一类的人吧?一边喝酒一边作诗,因为自己抱定的志向而感到无比的快乐。不知道他是无怀氏时代的人呢?还是葛天氏时代的人呢?
赞:传记结尾的评论性文字。黔娄:战国时期齐稷下先生,齐国有名的隐士和著名的道家学,无意仕进,屡次辞去诸侯聘请。他死后,曾子前去吊丧,黔娄的妻子称赞黔娄“甘天下之淡味,安天下之卑位,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。求仁而得仁,求义而得义。”戚戚:忧愁的样子。汲汲:极力营求的样子、心情急切的样子。其言:推究她所说的话。兹:这。若人:此人,指五柳先生。俦:辈,同类。觞:酒杯。以乐其志:为自己抱定的志向感到快乐。以,用来。无怀氏:与下面的“葛天氏”都是传说中的上古帝王。据说在那个时代,人民生活安乐,恬淡自足,社会风气淳厚朴实。
燕歌行二首·其一

[ 魏晋 ] 曹毗

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜,群燕辞归鹄南翔。

qiūfēngxiāotiānliángcǎoyáoluòwéishuāngqúnyànguīnánxiáng

秋风萧瑟,天气清冷,草木凋落,白露凝霜。燕群辞归,天鹅南飞。
摇落:凋残。鹄:天鹅。

念君客游思断肠,慊慊思归恋故乡,君何淹留寄他方?

niànjun1yóuduànchángqièqièguīliànxiāngjun1yānliúfāng

思念出外远游的良人啊,我肝肠寸断。思虑冲冲,怀念故乡。君为何故,淹留他方。
慊慊 :空虚之感。淹留:久留。上句是设想对方必然思归,本句是因其不归而生疑问。

贱妾茕茕守空房,忧来思君不敢忘,不觉泪下沾衣裳。

jiànqièqióngqióngshǒukōngfángyōuláijun1gǎnwàngjiàolèixiàzhānshang

贱妾孤零零的空守闺房,忧愁的时候思念君子啊,我不能忘怀。不知不觉中珠泪下落,打湿了我的衣裳。
茕茕:孤独无依的样子。出自《楚辞·九章·思美人》:“独茕茕而南行兮,思彭咸之故也。”

援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。

yuánqínmíngxiánqīngshāngduǎnwēiyínnéngzhǎng

拿过古琴,拨弄琴弦却发出丝丝哀怨。短歌轻吟,似续还断。
援:执,持。清商:乐名。清商音节短促,所以下句说“短歌微吟不能长”。

明月皎皎照我床,星汉西流夜未央。

míngyuèjiǎojiǎozhàochuángxīnghàn西liúwèiyāng

那皎洁的月光啊照着我的空床,星河沉沉向西流,忧心不寐夜漫长。
夜未央:夜已深而未尽的时候。古人用观察星象的方法测定时间,这诗所描写的景色是初秋的夜间,牛郎星、织女星在银河两旁, 初秋傍晚时正见于天顶, 这时银河应该西南指,现在说“星汉西流”,就是银河转向西,表示夜已很深了。

牵牛织女遥相望,尔独何辜限河梁。

qiānniúzhīyáoxiàngwàngěrxiànliáng

牵牛织女啊远远的互相观望,你们究竟有什么罪过,被天河阻挡。
尔:指牵牛、织女。河梁:河上的桥。传说牵牛和织女隔着天河,只能在每年七月七日相见,乌鹊为他们搭桥。
归园田居·其三

[ 魏晋 ] 陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

zhǒngdòunánshānxiàcǎoshèngdòumiáo

我在南山下种植豆子,地里野草茂盛豆苗稀疏。
南山:指庐山。稀:稀少。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

chénxìnghuānghuìdàiyuèchúguī

清晨早起下地铲除杂草,夜幕降临披着月光才回家。
兴:起床。荒秽:形容词作名词,荒芜:指豆苗里的杂草。秽:肮脏。这里指田中杂草荷锄:扛着锄头。荷:扛着。

道狭草木长,夕露沾我衣。

dàoxiácǎozhǎngzhān

山径狭窄草木丛生,夜间露水沾湿了我的衣裳。
狭:狭窄。草木长:草木丛生。长:生长。夕露:傍晚的露水。沾:露水打湿。

衣沾不足惜,但使愿无违。

zhāndàn使shǐyuànwéi

衣衫被沾湿并不可惜,只愿我不违背归隐心意。
足:值得。但使愿无违:只要不违背自己的意愿就行了。但:只。愿:指向往田园生活,“不为五斗米折腰”,不愿与世俗同流合污的意愿。违:违背。
饮酒·其五

[ 魏晋 ] 陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

jiézàirénjìngérchēxuān

将房屋建造在人来人往的地方,却不会受到世俗交往的喧扰。
结庐:建造住宅,这里指居住的意思。车马喧:指世俗交往的喧扰。

问君何能尔?心远地自偏。

wènjun1néngěrxīnyuǎnpiān

问我为什么能这样,只要心志高远,自然就会觉得所处地方僻静了。
君:指作者自己。何能尔:为什么能这样。 尔:如此、这样。

采菊东篱下,悠然见南山。

cǎidōngxiàyōuránjiànnánshān

在东篱之下采摘菊花,悠然间,那远处的南山映入眼帘。
悠然:自得的样子。见:看见,动词。南山:泛指山峰,一说指庐山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

shānjiāfēiniǎoxiànghái

傍晚时分南山景致甚佳,雾气峰间缭绕,飞鸟结伴而还。
日夕:傍晚。相与:相交,结伴。相与还:结伴而归。

此中有真意,欲辨已忘言。

zhōngyǒuzhēnbiànwàngyán

这里面蕴含着人生的真正意义,想要辨识,却不知怎样表达。

暂无

下一页